مقاله درمورد دانلود قانون اساسی، حقوق بشر، آموزش زبان، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

مکلف نموده امکاناتی فراهم سازد تا اقلیت های زبانی ساکن در قلمرو خود کتب درسی یا آموزش درسی را تا حد ممکن به زبان مادری و محلی دریافت کنند. و برابر اصل 15 قانون اساسی تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در مدارس پیش بینی شده است. بنا براین دولت در مورد اصل 15 مختار نیست بلکه مکلف است تا هم آموزش به زبان مادری اقلیت های زبانی را فراهم آورد و هم اینکه آموزش زبان مادری این اقلیت ها را در دستور کار آموزش و پرورش قرار دهد. آموزش زبان مادری به این معنی می باشد که فقط در حد یادگیری این زبان می باشد که شامل دستور زبان، خواندن و نوشتن به زبان مادری می باشد. در حالی که آموزش به زبان مادری به معنی استفاده و کاربرد زبان مادری در امر آموزش می باشد که همان تحصیل به زبان مادری از مقطع ابتدایی تا مقاطع عالی می باشدو مفهوم گسترده تری دارد و بهتر از آموزش زبان مادری است. زیرا آموزش به زبان مادری باعث توسعه و شکوفایی بهتر زبان مادری می باشد.
در اصل 19 بيان مي دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد،‌ زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» در اين اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اشاره دارد به تساوي حقوق افراد جامعه ايران، بدون در نظر گرفتن رنگ ، نژاد و زبان، و اينكه هيچ انساني به انسان ديگر برتري ندارد ، و شخصيت انساني همه افراد در برابر قانون مساوي است، و هر انساني حق دارد از زبان مادري خود در زندگي اجتماعي و فرهنگي بهره مند باشد، واينكه زبان مادري از جمله عوامل كامل كننده شخصيت انساني مي باشد، و در اين اصل نيز به طور مستقيم اشاره دارد به اينكه زبان سبب امتياز نخواهد بود، پس زباني به زبان ديگر برتري ندارد و دولت ايران بهتر است اقدامات لازم را فراهم نمايد تا همه ي زبان ها بتوانند در جامعه ايران به رشد و توسعه لازم برسند، و همه مردم ايران بتوانند آزادانه زبان مادري خود را در تمام عرصه هاي زندگي به كار ببرند، و اين كاربرد زبان در تمام عرصه هاي زندگي باعث پويايي و پيشرفت زبان هاي مادري مي باشد.
محکم ترین مبنای قانونی رعایت حقوق همه جانبه، به ویژه حقوق مدنی و اجتماعی اقلیت ها اصل نوزدهم قانون اساسی می باشد. این اصل حاوی اصول مهمی از حقوق بشر می باشد که در اسناد بین المللی از جمله منشور حقوق سازمان ملل متحد ، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، قومی، دینی یا زبانی و نیز در قانون اساسی بسیاری از کشورها پیشرفته به عنوان محور حقوق دیگر شناخته شده اند.87
به نظر می رسد فلسفه درج اصل نوزدهم قانون اساسی ایران علاوه بر الهام گرفتن از اسناد معتبر حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای پیشرفته، ریشه در نص آیات قرآنی دارد که هیچ اولویت و برتری را بر مبنای رنگ، و نژاد و جنس و غیر آن قائل نشده است و ملاک برتری را شایستگی معنوی و به بیان قران، تقوا دانسته است. 88
اصل فوق علاوه بر تضمین تساوی حقوق افراد جامعه، در مفهوم مستتر خود حقوق اقلیت های دیگر، شامل اقلیت های زبانی و دینی را نیز به رسمیت شناخته است. زیرا موضوعیت تبعیض در فرض وجود اقلیت های قومی، نژادی و زبانی و دینی تحقق می یابد. به عبارت دیگر عدم تصریح اقلیت های دینی و زبانی، به قرینه معنوی بوده و قانون گذار مصادیق اقلیت ها را نه به طور حصری، بلکه به طور تمثیلی ذکر کرده است.
در اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي دارد :«حيثيت، جان، حقوق، مسكن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» در اين اصل نيز كه به حيثيت و حقوق انساني تاكيد دارد، و حق بر زبان مادري از حقوق بنيادي هر فرد است، و اينكه زبان مادري رابطه مستقيم با حيثيت و شخصيت هر فرد دارد، يعني انسان با زبان مادري خود، بهتر مي تواند به رشد و تعالي شخصيت انساني دست يابد.و باتوجه به اينكه، به حقوق اساسي بشر و شخصيت انساني او در اسناد بين المللي مانند منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر توصيه و تاكيد شده است، و اين اصل نيز حيثيت و حقوق اشخاص را مصون از تعرض مي داند، پس زبان مادري هر فرد انساني مصون از تعرض است، و همه افراد مي توانند زبان مادري خود را در عرصه هاي مختلف زندگي به كار ببرند، ولي در قسمت آخر اين اصل كه بيان ميدارد مگر در مواردي كه قانون تجويز كند، پس به بهانه قانون مي توان به حيثيت و حقوق بنيادي افراد انساني تجاوز كرد،‌ كه در اين صورت حيثيت و حقوق افراد انساني مصون از تعرض نيست، و زبان مادري هر فرد انساني مي تواند زير سلطه ي قانون هاي تجويزي قرار گيرد، و قسمت آخر اين اصل و مخالف با حقوق اساسي بشر است.. (جهانگير. 1384. 35)
بررسی حق بر مصونیت اقلیت ها در قالب بررسی عمومی حق بر مصونیت از تعرض و تبعیض صورت می گیرد. زیرا در جعل آن دسته از اصول قانون اساسی که ناظر بر بر حق ذکر شده هستند، از الفاظ عمومی مانند «هر کس» و «اشخاص» استفاده شده است که شمول عام دارند و تمام مردم را در بر می گیرند. اصل 22 قانون اساسی، در مقام دفاع از حیثیت انسان و مصونیت وی از تعرض وارد شده است. این اصل ملهم از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شناخت حیثیت ذاتی انسان و احترام به تساوی حقوق افراد بشر را زیر بنای آزادی و اساس و عدالت دانسته و قانون را به عنوان ابزار حمایت از این حقوق معرفی نموده است. انچه در این اصل مورد نظر قانون گذار بوده اعمال قانون به طور یکسان نسبت به افراد بشر صرف نظر از تمایزات ظاهری است. با وجود تبعیض در شمول قانون نسبت به همه افراد شیرازه جامعه از هم می پاشد و احترام قانون فدای تبعیض های ناروا می شود. پس بر اساس ماده 22 قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بر اساس موضوع زبان مادری در این ماده تاکید بر حیثیت و حقوق افراد در این ماده می باشد که باید بدون تبعیض، از تعرض مصون بماند، و ممنوعیت زبان مادری اقلیت های زبانی، توسط گروه غالب، و هم چنین توهین و تحقیر زبان های مادری در جامعه می تواند ناقض این اصل از قانون اساسی باشد.

بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی
به وجود آمدن زبان رسمی، زبان اصلی ارتباطات و زبان آموزشی همزمان به معنای منزوی شدن سایر زبان ها و گویش های محلی هم بود. جایگاه جدید زبان نوشتاری و پیشرفت علوم و آموزش هم به تنوع زبانی جامعه انسانی لطمات فراوانی زد، چرا که بخش بزرگی از زبانهای رایج دنیا فقط شفاهی بودند و یا سنت نوشتاری کمی داشتند.یکی از مهم ترین بحث های پیرامون زبان مادری رابطه آن با زبانی است که در نظام آموزشی هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد. نظام آموزشی به خاطر گستردگی پوشش آن و نقشی که در روند فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود نسل زدایی، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، آلودگی هوا، حقوق شهروندی، حقوق بشر