مقاله درمورد دانلود عدم قطعیت

دانلود پایان نامه ارشد

طراحی، دادههای آزمایشگاهی و مدلهای غیرخطی ارزشگذاری شوند. سپس مقادیر عددی میزان عدم قطعیت (β) متناظر با کیفیتهای مختلف پارامترهای فوق به صورت زیر مشخص خواهند شد:
کیفیت عالی (A) β = 0.1 کیفیت خوب (B) β = 0.2
کیفیت متوسط (C) β = 0.35 کیفیت ضعیف (D) β = 0.5

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود عدم قطعیت، ارزیابی عملکرد، انحراف معیار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ارزیابی عملکرد، عدم قطعیت، دینامیکی