مقاله درمورد دانلود شناخت انسان، رفتار انسان، انتخاب رشته

دانلود پایان نامه ارشد

دانش آموزان را با مشاغل مورد علاقه شان آشنا کرده و درباره رفتن به دانشگاه يا ورود به بازار کار به تصميم گيري وا مي دارد ( شفيع آبادي ، 1379 ).
روشهاي مشاوره با توجه به زير بناي فلسفي :
روش هاي مشاوره از نظر زير بنايي فلسفي به چهار دسته تقسيم مي شود : روش تعقلي ؛ روش تحليلي رواني ؛ روش يادگيري ؛ روش روان شناسي انساني .
روش تعقلي : در روش تعقلي تکيه مشاور بر عقل و خرد است . در اين روش فرض بر اين است که عقل راه گشاي مشکلات و وسيله تميز خير از شر و بدي از خوبي است در مشاوره هاي تعقلي اغلب روش مستقيم اعمال مي شود و عواطف مورد توجه نمي باشد . اين روش قديمي ترين روش مشاوره است و در طول تاريخ افرادي که داراي مشکل بوده اند از عقلا و خرد مندان کمک مي گرفته اند . پيامبران نيز مردم را به تعقل و تفکر دعوت نموده اند . نتيجه عقل و منطق است که راه درست فکر کردن را به آدمي مي آموزد از اين رو گاه به جاي روش تعقلي اصطلاح روش منطقي نيز به کار مي رود ( حسيني بيرجندي ، 1378).
روش تحليلي رواني : باني روش تحليل رواني فرويد مي باشد که در اوايل قرن بيستم عقايديش رايج گرديد و با سخنراني هايي که انجام داد ، روش تحيل رواني به سرعت گسترش يافت.بعد از فرويد روان شناسان ديگري نظير آدلر ، فروم ، هورني و ساليوان نظريات او را تعديل نمودند . از مشخصات اين روش مي توان گفت که براي اولين بار در تاريخ بشر عواطف و احساسات مورد توجه قرار گرفت . در روش تحليل رواني به عواطف بيش از بينش عقلي اهميت داده مي شود و آنچه باعث اختلال عصبي و اضطراب مي شود کشمکشي است که بين غرايز و «خود» (Ego) وجود دارد . در اين مورد معمولاً مکانيزم هاي دفاعي وارد عمل شده و «خود » را ياري مي دهند . مواجه شدن با مشکلات و اختلال شخصيت نتيجه اضطراب هايي است که ريشه آن در دوران کودکي است بنابراين اضطراب هاي زمان نوجواني ، جواني و کهولت تکراري از اضطراب هاي پنج سال اول زندگي ( کودکي ) است.
مشاوراني که به روش تحليلي رواني عمل مي کنند معتقدند که مشاور بايستي به مراجع امکان فعاليت بدهد و او را تشويق کند که به بيان احساسات و مشکل خود بپردازد وبه دقت به گفته هاي او گوش دهد و در عين حال اعتقاد به صورت کاتاليزور ندارند و در موارد به خصوص مواقعي که در برابر پيشنهادهاي در ماني مقاومت نشان مي دهد روي او تأثير مي گذارد ( همان منبع).
روش يادگيري : يادگيري ايجاد تغييراتي در انسان به منظور سازگاري با وضع تازه مي باشد. انسان در طول زندگي مي تواند ياد بدهد و ياد بگيرد ، از تئوري هاي يادگيري که در مشاوره مورد استفاده قرار مي گيرد مي توان تئوري تقويت و تئوري شرطي را نام برد . تئوري تقويت که به وسيله دانشمنداني مانند « جان دالارد » و « نيل ميلر » هارولد و پپينسکي و جي آرپاسکال موجبات گسترش آن فراهم شده متأثر از روش تحليل رواني است . اين روش مبتني بر تغيير رفتار است که بر اثر پاداشي که در مقابل پاسخ به محرک خارج داده مي شود حاصل مي گردد . مسير رفتار انسان را پاداش و تنبيه مشخص مي سازد . تنبيه موجب تضعيف و پاداش موجب تقويت و شکل گيري رفتار مي شود تئوري شرطي کنترل را جايز مي شمارد و بيش از تئوري تقويت به کنترل کردن مراجع تأکيد مي نمايد ، آيزنک کاربرد روش هاي يادگيري شرطي را در مشاوره توصيه مي کند ؛ سالتر و ولپي در تئوري شرطي تغييرات تازه اي بوجود آورده آن را از شکل معمولي کلاسي خارج ساختند .
روش روان شناسي انساني : روان شناسي که در نيمه اول قرن بيستم تحت تأثير مکاتب تحليل رواني فرويد و رفتار گرايي واتسون قرار داشت در نيمه دوم با نهضت روان شناسي انساني مواجه شد . در نهضت روان شناسي انساني اين موضوع که براي شناخت انسان از مدل هاي علوم فيزيکي استفاده شود موردانتقاد قرار گرفت ، در حال حاضر روان شناسي انساني متأثر از فلسفه اگزيستانيسياليزم معتقد به توجه به ويژگي فرد و احترام به مقام انساني او است . اراسموس باني نهضت جديد انسان دوستي معتقد است که انسان به وسيله اراده آزاد تصميم مي گيرد و فرد قدرت خلاقيت دارد . کيرکگارد باني فلسفه اگزيستانيسياليزم معتقد است که انسان موجودي است که نيازمند اتخاذ و انتخاب مي باشد ( همان منبع ).
هدفهاي مشاوره :
هدف هاي مشاوره را بر حسب مدت و نوع مشکل مي توان به صورت هاي متفاوت تقسيم کرد.از نظر نوع مشکل هدف هاي مشاوره به شرح زير است :
انتخاب : زماني که فرد بخواهد از بين چند راه يک راه را برگزيند ، مسأله انتخاب مطرح است . در اين نوع مشکل هدف گزينش راه برتر مي باشد .
در مورد مشکل انتخاب ، مي توان انتخاب رشته ، يا شغل يا همسر مناسب را مطرح کرد که مطالب مربوط به اين موضوع در مشاوره هاي تحصيلي ، حرفه اي و مشاوره خانواده مورد بحث قرار مي گيرد .
رواني و عاطفي : زماني که مشکل مراجع در حوزه مسائل عاطفي و رواني قرار مي گيرد ، هدف مشاوره برطرف کردن عدم تعادل رواني و ايجاد شخصيتي سالم و متعادل از نظر سازشي با خود و ديگران مي باشد .
از ديدگاه ديگر از نظر رفع مشکل آني يا توجه به رشد مراجع در طول زمان هدف هاي مشاوره دو نوع مي باشد :
رفع مشکل آني مراجع : در اين هدف مشاور مي کوشد ناراحتي مراجع را تسکين دهد و هرچه سريعتر مشکل وي را رفع کند ، همان مشکلي که موجب شده است مراجع به مشاورمراجعه کند .در اين نوع مشاوره ضمن آنکه رفع مشکل مراجع مورد نظر مي باشد ، فرصت دادن به وي براي تفکر و حصول بينش براي پيدايش راه حل مورد توجه است .
رشد مراجع : در اين هدف مشاور ضمن آنکه توجه به رفع مشکل آني مراجع دارد ، مي کوشد تا در وي قدرت تصميم گيري ، اعتماد به نفس و توانايي تجزيه و تحليل مسائل ايجاد شود و اين روش را در کليه جلسات مشاوره پي گيري مي کند تا در نهايت فرد بتواند مشکلات خود را شخصاً حل کند و به حداکثر رشد شخصيتي دست يابد ( حسيني ، 78 ، ص 36).
خدمات چهارگانه راهنمايي در مدارس :
در جريان راهنمايي معمولاً چهار خدمات ارزيابي ، اطلاعاتي ، کار گماري ، مشاوره اي انجام مي گيرد ، بنابراين راهنمايي شامل خدمات گوناگوني است که مشاوره يکي از آنهاست که در زير توضيح داده مي شود . البته لازم به تذکر است که مصاحبه در مشاوره مهم است ، مشاوره نيز مهم ترين خدمات راهنمايي است يا به عبارت ديگر مصاحبه قلب مشاوره ، و مشاوره قلب راهنمايي است .
خدمات ارزيابي : با استفاده از روشهاي عيني و ذهني اطلاعات مختلف جمع آوري و تجزيه و تحليل به منظور شناخت بهتر و … مثل امتحان .
خدمات اطلاعاتي : دادن اطلاعات لازم در زمينه شغلي ، تحصيلي ، محيطي شخصي و اجتماعي به منظور انتخاب راه مناسب و تصميم صحيح .
خدمات کارگماري : طرح ريزي تحصيلي و شغلي . درارائه خدمت کارگماري بعضي افراد هستند که با وجود نداشتن استعداد لازم هدف هاي جاه طلبانه انتخاب مي کنند که رسيدن بدان ها برايشان غير مقدور است مثلاً دانش آموزي که نه استعداد و نه نمرات خوبي در رياضي دارد و به دلايلي هدف حصول به شغل مهندسي را برايش برمي گزيند به هيچ وجه در اين زمينه موفق نخواهد شد . اين گونه دانش آموزان را بايد متوجه محدوديت توانايي و استعداد شان نمود و آنان را به جهتي راهنمايي کرد که امکان حصول بدان برايشان وجود داشته و با علايقشان همخواني داشته باشد مثلاً به جاي مهندسي ، در سطوح کارگر فني و يا تکنيسين در همان حوزه شغلي راهنمايي گردند .
خدمات مشاوره اي : خود شناسي دانش آموزان را تسهيل مي کند « با هدف ايجاد رشد و تکامل و اتخاذ تصميم براي شناخت خود و محيط » ( کامران ماوردياني ، 1380)
مشاوره و راهنمايي در اسلام :
مأخذاحکام اسلامي : قران ، سنت ، اجماع يا اتفاق نظر و عقل مي باشد .
اهميت مشاوره از ديدگاه قران و حديث : شورا عبارت است از اصطکاک فکرها و جرقه مغزها و تکامل . درقران کريم يک سوره تحت عنوان شورا وجود دارد و در آياتي نيز مسأله مشاوره مطرح و به انجام دادن آن دستور داده شده است ، خداوند در آيه 159 سوره آل عمران به پيغمبراکرم (ص) مي فرمايد : « و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي الله ان الله يحب المتوکلين » و با آنها مشورت کن پس زماني که تصميم به کاري گرفته ي توکل به خدا کن براستي که خدا توکل کنندگان را دوست دارد (همان منبع)
اهداف مشاوره ازديدگاه اسلام:
در مشاوره علاوه بر ياري گرفتن در حل مشکل و يا دست يافتن به نظريات بهتر در مسائل مختلف هدفهاي ديگري نيز مورد نظر مي باشد که اهم آنها به شرح زير است :
1. استفاده از تأييد و حمايت ديگران « لا ظهيرکالمشاوره » : هيچ پشتيباني دايمي مانند مشاوره نيست .
2. جلوگيري از انتقادات ديگران
3. رشد فکري
4. احترام به نظرات افراد و احتراز از استبداد راي
5. شناسايي افراد صاحب نظر و مومن
موارد شور در قوانين اسلامي :
1. اموري که حکم صريحي در باره آنها از جانب خدا ، رسول (ص) يا ائمه (ع) و فقها بيان نشده باشد .
2. نحوه اجراي احکام الهي در جامعه و طرحهاي مربوطه به مواردي که چگونگي موضوع مشخص نشده باشد و جلو گيري از منکرات .
موارد شور درمدارس :
1. اموري که مربوط به کارکنان مدرسه است .
2. اموري که مربوط به دانش آموزان است .
مثل دانش آموزي که در درسي ضعيف است نمي تواند با گرفتاريهاي خود به تنهايي مقابله کند در اين مواقع مي تواند با طرح مسائل خود با مدرسه و مشاور راهنمايي بيابد تا نسبت به رفع گرفتاريها و جبران ضعف درسي خود اقدام کند ( کامران ماوردياني ، 80 ، ص 72 ).
مشکلات دانش آموزان در مدارس امروز در جريان تحصيل :
1. دانش آموز شناخت واقعي از استعداد و تواناييهاي و علايق خود ندارد .
2. دانش آموز با مشکلاتي نظير کم رويي ، ترس و بي حوصلگي مواجه است .
3. دانش آموز در رابطه با ديگران دچار مشکلاتي است .
4 . ممکن است دانش آموز در خانه با نا مادري ، نا پدري و يا فقر مالي روبرو باشد ، حال چه کسي مي تواند نقش مشاوره را داشته باشد ؟ مدير ، معاون و معلمان به علت در گيري هاي اداري آموزشي نه وقت کافي و نه تخصص دارند ، لذا فردي با شرايط لازم و مسئوليت هاي مشخص بايد مشاوره دانش آموزان را عهده دار گردد ( همان منبع ).
امام صادق (ع) مي فرمايد :
1) مشورت با عاقل و ناصح ، برکت است و توفيقي از خداوند ؛
2) با کساني مشورت کن که خدا ترس باشند ( مظلومي ، 1385).
مفهوم مشاوره و پيشرفت تحصيلي :
از نظر لغوي : مشورت را شور کردن ، رأي زدن ، رأي خواستن از ديگري و … گفته اند
از نظراصطلاحي : مشاوره را به مجموعه فعاليتهاي اطلاق مي کنند که در جريان آن فردي را در غلبه بر مشکلات ياري مي دهند .
مشاوره به معني همکاري کردن و رأي و نظر فرد متخصص و آگاه را در انجام کاري خواستن است ، مشاوره از نظر پاترسون (1947) جريان کمکي تخصصي بين مراجع و مشاور است .
فنون راهنمايي و مشاوره به روشها و وسايلي اطلاق مي گردد که به منظور گرد آوري اطلاعات ، آگاهي به خصايص دانش آموزان و هدايت آنها بکار ميرود . اين فنون متعددند و هرکدام در مقام خود مهم و مؤثرند و لذا بايد همه کارکنان راهنمايي ، خاصه مشاوران و راهنمايان با اين فنون آشنايي کامل داشته باشند و در مقايسه نتايج حاصله از فنون مختلف تعبير و تفسير آنها مهارت لازم را کسب کرده باشند ، مشاور به يک معني ، تجربه کهن نسل آدمي است و از سويي مبحثي نوين است . انسان در طول قرون و اعصار در يافته است که به هنگام داشتن مشکل و اخذ تصميم ، گفتگو داشتن با يک دوست صميمي ، يک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره دانش آشکار، ساختار دانش، آموزش کارکنان Next Entries تحقیق با موضوع توزیع فراوانی، سرمایه اجتماعی، حاشیه نشینی