مقاله درمورد دانلود سلامت روان، دانش آموزان دختر، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ه جامعه صنعتی می باشد و در جامعه صنعتی با توجه به گستردگی و وسعت اطلاعات و تعدد و تنوع گزینه ها و پیشرفت تکنولوژی ، انتخاب صحیح و مناسب مشکل است و فرد برای تصمیم گیری مناسب به کمک دیگران نیاز دارد و بدون یاری آنان اتخاذ تصمیمات سنجید و درست محال است (شفیع آبادی ، 1385) .
یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با بحران و مشکلات اجتماعی آنست که اصلاح مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و تغییر رفتار از نسل جوان – یعنی دانش آموزان مدارس – آغاز گردد چرا که نظام آموزش پرورش تأثیری نافذ بر نهادهای اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی دارد ؛ امروزه در نظام آموزشی ، معلمان همانند یک ماشین عمل می کنند و دانش آموزان را با مشتی اصول و حقایق آشنا می سازنند و هماهنگی و انطباق چندانی بین واقعیات زندگی با اصول آموخته شده را ارائه نمی دهند ، در حالیکه آموزش و پرورش باید دانش آموزان را از همه جهات برای ادامه تحصیل و زندگی آماده سازد ( شفیع آبادی ، 1382).
دانش آموزی که در زمینه ای از تحصیلاتش مشکل دارد ، علاوه بر تحمل صدمات روانی وگاهی جسمانی ، از نظر اقتصادی نیز خسارتی به جامعه وارد می کند ، در این حالت باید به درمان مشکلات و رفع موانع رشد او اقدام شود و در این بین نقش مشاوران آشکار می گردد . مشاور با استفاده از روشها و فنون مشاوره ، دانش آموز و کسانی را که به نوعی در ایجاد مشکل نقشی دارند را بررسی ودرمان می کند . مشاور همچنین در زمینه مشکلات تحصیلی به مواردی نظیر اضطراب امتحان ، مردودی ، مشروطی و کمک در کشف استعدادها و علایق به کمک دانش آموزان می شتابد و او را برای فعالیت آماده می سازد و امکان یادگیری و آموزش مؤثرتر را فراهم می سازد ( شفیع آبادی ، 1385) .
معمولاً دانش آموزان در طول دوره تحصیلی خود با مشکلات و مسائل پیچیده ای مواجه می شوند ، مشکلاتی مانند افت تحصیلی ، تردید در انتخاب رشته تحصیلی ، ناتوانی در برنامه ریزی برای مطالعه دروس و… همه این مسائل باعث شده که نقش و وظیفه مشاوران در مدارس به عنوان مهم ترین عامل تغییر و تحول دانش آموزان بیشتر توجه شود . اما در بعضی از مدارس متأسفانه مشاوران به کار های کلیشه ای می پردازند و از نقش اصلی خود دور هستند .
مسأله ای که در پی پاسخگویی به آن در زمینه موضوع ، موفقیت تحصیلی دانش آموزان هستیم این است که : آیا مشاوران در مدارس نقشی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند؟
موضوع بررسي نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان ازديدگاه دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي متوسطه ي شهرپل دخترمثل بسياري از مباحث ديگر تا حال به طور مستقل مورد مطالعه وکنکاش قرار نگرفته است،با بررسي دقيق اين بحث از منابع ومراجع گوناگون علي رغم اين که در زمينه هاي ديگرتحقيقاتي صورت گرفته است اما هيچ يک از اين آثار تا به حال مستقيماً به اين موضوع درشهرپل دخترنپرداخته اند که در بیان مسئله به آن اشاره شد.
جنبه ي جديد بودن و نوآوري در تحقيق
تا کنون پژوهشي به طور مستقل نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان دخترانه رامورد کنکاش وبررسي قرارنداده است که اين جديدو نوآوري بودن تحقيق رانشان مي دهدواجرا وانجام اين تحقيق درشهرستان پل دختر مي توان بستروزمينه اي براي پژوهش ها وتحقيقات متعددي درراستاي نقش ووظايف خطير مشاور فراهم کندبنابراين عدم پژوهشي که به طور همزمان نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان رابررسي کرده باشد بسيارآشکار وبرجسته مي نمايد.

اهداف تحقيق :
از آنجايي که جامعه ي آماري پژوهش ما دانش آموزان مدارس دخترانه ي هستند،لذا هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه درشهرپل دختر مي باشد.
الف) هدف کلي:
تعيين ميزان نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان ازديدگاه دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهرپل دختر
ب)اهداف فرعي:
1-تعيين ميزان نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران و دانش آموزان
2- تعيين ميزان نقش مشاوردرسلامت رواني دانش آموزان از ديدگاه دبيران و دانش آموزان
3- مقایسه دیگاه دانش آموزان و دبران در خصوص نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی
4-تعيين ميزان رابطه ي بين پيشرفت تحصيلي با سلامت رواني دربين دانش آموزان دخترانه ي شهرپل دختر.
5- تعیین میزان مراجعه دانش آموزان دختر به مشاوره
6- تعیین میزان رضایت دانش آموزان دختر از خدمات مشاوره ای در مدارس

سؤالات تحقيق:
طرح پژوهشي پيشنهادي حاضر،ازطريق جمع آوري اطلاعات تجربي وتحليل هاي آماري برروي اين اطلاعات به دنبال پاسخگويي به سوالات زير خواهدبود:
1- از دیدگاه دبیران و دانش آموزان، مشاوران تا چه میزان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرند؟
2- از دیدگاه دبیران و دانش آموزان مشاوران تا چه میزان در سلامت روانی دانش آموزان موثرند؟
3-آيا مشاور درپيشرفت تحصيلي وتامين سلامت رواني دانش آموزان نقش موثري دارد؟
4-آياميزان تخصص وتعهدمشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان موثراست؟
5-آيابين مشاورونقش‎اودرمدرسه باپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان رابطه ي چندگانه معناداري وجوددارد؟
6- دانش آموزان تا چه میزان از خدمات مشاوره ای مدارس خود رضایتمندند؟

فرضيه‏هاي تحقيق:
1- از دیدگاه دبیران و دانش آموزان، مشاوران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار موثرند.
2- از دیدگاه دبیران و دانش آموزان ، مشاوران در سلامت روانی دانش آموزان بسیار موثرند.
3-مشاور مجرب درپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان نقش موثري دارد.
4-ميزان تخصص وتعهد مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان موثراست و درکاهش اضطراب دانش آموزان نقش مثبتي دارند..
5-بين مشاورونقش‎واودرمدرسه باپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان رابطه ي چندگانه ي معناداري وجوددارد.
6- مشاوران مدارس با آموزش مهارتهاي زندگي باعث افزايش توانمنديهاي رواني- عاطفي دانش آموزان مي شوند.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات
1-تعريف مفهومي پيشرفت تحصيلي
پيشرفت تحصيلي عبارت است از:«مسئول نهايي فرآيند يادگيري فعال که با کمک آموزش فعاليت هاي تربيتي انجام مي گيرد.»(گيج وبرلاينر،1374؛ به نقل از مهديان،1385) همچنين، «سرعتي که دانش آموز در تکميل پايه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پيش افتادگي و سرعت يا عقب ماندگي وي اندازه گيري مي شود.»(بيابانگرد ،1378).
2-تعرف عملياتي پيشرفت تحصيلي
مقدارنمره اي که دانش آموزان از آزمون پيشرفت تحصيلي ومعدل آخرترم تحصيلي درپژوهش کسب مي کنند
3-تعريف مفهومي سلامت رواني
مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه اى از مفهوم كلى سلامت است. فرهنگ روان شناسي لاروس13 بهداشت رواني،را چنين تعريف مي کند« استعدادروان براى هماهنگ، خوشايند و مؤثر كاركردن، براى موقعيت هاى دشوار، انعطاف پذير بودن و براى بازيابى تعادل خويش توانايى داشتن»
کارل مننجر14مي گويد: «سلامت رواني عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش با حداکثرامکان به طوري که باعث شادي وبرداشت مفيد و موثر به طور کامل شود»(ميلاني فر،1390)
4-تعريف عملياتي سلامت رواني
مقدارنمره اي که دانش آموزان ازآزمون سلامت رواني(GHQ)15درپژوهش کسب مي کنند
5- تعريف مفهومي مشاوره و راهنمايي
مشاور : فردي که با ابراز اشتياق صادقانه و با پذيرش و احترام نسبت به مراجع و درک رنج آنها به کمک و راهنمايي آنها مي شتابد (درايدن ، 1388).
مشاوره : مشاوره يعني ديدار مشاور با مراجع کننده در محيطي محرمانه و خصوصي تا مشکل مراجعه کننده و يا ناراحتي تجربه شده احتماليش و يا شايد نارضايتي وي از زندگي و يا از دست رفتن حس هدفمندي او بررسي شود . مشاوره همواره بنا به در خواست مراجعه کننده انجام مي شود ( همان منبع ).
مشاوره از ديدگاه گاستاد «Gastad» : « مشاوره يک جريان يادگيري است ( دو طرفه ) که مشاور با داشتن مهارتها و صلاحيت هاي علمي و حرفه اي سعي در شناساندن مراجع نسبت به خودش با روشهاي منطبق با نيازمنديهايش دارد و او را هدفمند و خلاق و شادمان و واقع بين مي سازد » ( کامران ماوردياني ، 1380).
راهنمايي : انجمن معلمان نيويورک در گزارش 1935 خود ، راهنمايي را روند کمک به اشخاص براي رسيدن به سازگاري تطابقي که در خانه ، مدرسه ، جامعه و تمام ابعاد محيط فرد مورد نياز است ( گيبسون _ ماريان ، 1373 ).
راهنمايي : در گزارش کميسيون سلطنتي تحقيق درباره تعليم و تربيت در ايالت کبک راهنمايي بخشي از تعليم و تربيت است که کمک به شاگرد را در تمام سنين به طريقي منظم و سازمان يافته در اينکه او تصميم گيري مناسب را در سازگار ي تحصيليش و موقعيت در يک حرفه ياد بگيرد (حسيني بيرجندي ، 1378 ) .

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق

فايده و اهميت مشاوره و راهنمايي
راهنمايي كودكان ونوجوانان وبزرگسالان يك فراگرد بسيار مهم و استثنايي در حل مشكلات و معضلات اين طبقات سني مي باشد.ضرورت مشاوره و راهنمايي قبل از هر چيز ديگر، در رابطه با حرفه و شغل و مخصوصاً در نظام جديد آموزش و پرورش مطرح مي باشد.
چگونگي تجديد نظر و تغيير يك برنامه تربيتي مفيدوسازنده و خلاق به عنوان يك اصل مسلم در جهت توسعه و پيشرفت فرهنگ وتمدن آشكارشده است.پيدايش انقلاب صنعتي در اروپا وانقلاب در تكنولوژي و فرستادن اقمار مصنوعي به فضا،نياز مراكز صنعتي به نيروهاي ماهري كه حداكثر كارايي و بازدهي را داشته باشند، همه وهمه تغيير و تحول را در نظام آموزشي كشورها ضروري ساخته است.
اينكه چرا بايد برنامه هاي آموزش و پرورش تغيير وتحول يابند،و همچنين عوامل پيدايش راهنمايي در آموزش و پرورش مربوط به عللي است كه مهمترين آنها افزايش بي رويه ي جمعيت به ويژه جمعيت جوان كشورها و افزايش دانش آموزان و عدم تعادل در توزيع دانش آموزان در رشته ها و شاخه هاي تحصيلي ،ضرورت برقراري تعادل بين بازار كاروتربيت نيروي انساني و افت تحصيلي مي باشند.
آيا با اضافه كردن چند درس يا ادغام نمودن دو يا چند ماده درسي و يا تغيير نام بعضي از مواد درسي مي توان گفت كه تغيير به وجود آمده است؟پاسخ اين سؤال منفي است .بايدخاطر نشان ساخت كه هرگونه اصلاح و تجديد نظر ويا تغييرات اساسي مي بايد از جميع جهات مورد توجه قرار گيردو نيز بايد مشكلات آن را پيش بيني كرده،راههاي رسيدن به اين هدفها را جستجونموده وجهت اساسي آن راروشن ساخت.
با توجه به همين نكات است كه اهميت و ضرورت مشاوره و راهنمايي به عنوان يك اصل مهم در جريان تعليم وتربيت آشكار مي گردد.مدرسه به عنوان يك نهاداجتماعي بايد متناسب با احتياجات فردي و مقتضيات جامعه باشد.چون جوامع پيوسته در اثر عوامل مختلف (نظير جنگ ونزاع،بيماري،عوامل طبيعي ،انقلاب و غيره )تغيير مي يابند،مدرسه هم به عنوان يك نهاداجتماعي بايد متناسب با تغييرات جامعه تحول يابد.مدارس بايد با تحولات فرهنگي،علمي و اجتماعي هماهنگ و همگام باشند وبراي پيشرفت در اين زمينه ها،متغير و متحول گردند.
تاريخچه راهنمايي ومشاوره
دربين ممالك صنعتي،امريكاي شمالي نخستين كشوري است كه درآن مراكز ويژه راهنمايي ومشاوره تأسيس شده وازميان افرادي كه نخستين بار به ايجاد مركز راهنمايي در آن سرزمين اقدام كرده اند بايد از فرانك پاستور نام برد كه درسال 1908 اولين مركز راهنمايي راكه درحقيقت مركز راهنمايي حرفه اي بود درشهر بوستن تأسيس كرد.سال 1332 را مي

پایان نامه
Previous Entries معرفت نفس Next Entries معرفت نفس، امام صادق