مقاله درمورد دانلود سلامت روان، بهداشت روان، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

مي باشند ( حسيني بيرجندي، 1390 ) .

بيان مسأله :
پيشرفت تحصيلي عبارت است از«مسئول نهايي فرآينديادگيري فعال که با کمک آموزش فعاليت هاي ‎تربيتي ‎انجام مي گيرد.» (گيج وبرلاينر1،1374؛ به نقل ازمهديان،1385) همچنين«سرعتي که دانش آموز در تکميل پايه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پيش افتادگي و سرعت يا عقب ماندگي وي اندازه گيري مي شود.» (بيابانگرد،1378). کارشناسان سازمان بهداشت‎جهاني2(WHO) سلامت فکروروان را اين گونه تعريف مي کنند: «سلامت روان عبارت است ازقابليت ارتباط موزون وهماهنگ باديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي واجتماعي وحل تضادها وتمايلات شخصي به طور منطقي، عادلانه و مناسب» (ميلاني فر،1390) از آنجا كه در هر نظام آموزشي، پيشرفت تحصيلي و سلامت رواني به عنوان مهم ترين شاخص توفيق فعاليت هاي علمي و آموزشي محسوب مي شود، بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي و سلامت رواني دانش آموزان از اهميت خاصي نزد پژوهشگران علوم تربيتي و روانشناسي برخوردار است، بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلى ارتباط تنگاتنگى با هم دارند.دانش آموزانى كه از سطح بهداشت روانى مطلوبى برخوردار نيستند، قادر به پيشرفت تحصيلى نخواهند بود و نمي توانند از توانايي هاى خود به نحوم طلوب استفاده كنند (محمدخانى،1384) بنابراين مشاور نقطه مرکزي درپيشرفت تحصيلي وتأمين بهداشت رواني دانش آموزان در مدرسه به شمار مي رود.مشاور با شناسايي عوامل مخل پيشرفت تحصيلي وسلامت رواني و عوامل ارتقا دهنده‎ي‎آن ها سعي در ايجاد فضايي سالم در مدرسه مي نمايد.
انسان تنها موجودي است که با همنوعان خودبه تبادل نظر مي پردازد وبراي شناخت وحل مشکلات خود با آنان مشورت وازراهنمايي آنان استفاده مي کند.راهنمايي ومشورت درطول زندگي آدميان مطرح بوده وآنان باکساني که مورد قبول واعتمادشان بوده مشورت مي کرده اند.باتوسعه ي علوم انساني ورشدعلوم رفتاري به راهنمايي ومشاوره به عنوان شاخه اي مستقل ازعلوم رفتاري توجه شد.امروزه راهنمايي ومشاوره به صورت حرفه اي ياورانه براي کمک به افرادي است که دررشد،سازگاري،تصميم گيري،روابط خانوادگي، مهارت هاي اجتماعي وشيوه ي زندگي مشکلاتي دارند، مشاوره به اين افراد کمک مي کند تاراه حل مناسبي براي مشکلات بيابند.بشرامروز در يک دوره ي پيچيده زندگي مي کند،يکي از مشخصات اين دوره،تخصصي شدن مسائل و وابستگي افراد به يکديگر جهت استفاده از تخصص آن ها براي تداوم يک زندگي متعادل است.لذت بردن از زندگي شخصي و رشد و تعالي شخصيت، شکوفا نمودن استعدادها و ارضاي نيازها،اعم از نيازهاي اوليه ي جسماني،نياز به امنيت و آرامش،نياز به تعلق،نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن ، نياز به احترام و نياز به شکوفايي وپيشرفت در دنياي امروز فرايند ساده اي نيست، در تمام اين مراحل به مشاور و مشاوره نيازاست.وظيفه ي نهاد آموزش و پرورش،در آماده کردن دانش آموزاني که نيروي انساني فردا تلقي مي شوند،براي مواجهه و سازگاري با مقتضيات قرن بيست و يکم که از حساسيت ويژه اي برخوردار است بسيار حساس و سنگين است.اضطراب،افسردگي،سوء مصرف مواد مخدر،رفتارهاي نابهنجار،مشکلات تحصيلي،گرايش ارتباط با جنس مخالف از عمده ترين مشکلات رواني اجتماعي دانش آموزان است.برنامه هاي مشاوره وراهنمايي مدارس،يکي ازپيشرفت هاي آموزش وپرورش قرن حاضر است که ازشاخص هاي مدنيت واداره ي علمي جامعه به شمارمي رود.مشاوره يک رابطه ي ياورانه ي دونفري است که برنياز فرد به رشد، سازگاري، تصميم گيري و حل مشکل تکيه دارد(گيبسون3، 1373).به نظربلکهام4(نقل ازگيبسون، 1373)مشاوره رابطه اي است منحصربه فردکه درآن به مراجع فرصت يادگرفتن،احساس کردن،فکرکردن،تجربه کردن وتغييردادن به شيوه اي متناسب باخود،داده مي شود(گيبسون، 1373).مشاورنسبت به حرفه ي مشاوره،به عنوان يک فعاليت تخصصي با هدف کمک به افراد دررشد و پرورش توانايي هاي بالقوه شان متعهداست(نوابي نژاد،1393)بااين تعاريف ازمفهوم مشاوره،يک مشاور به فرد داراي مشکل کمک مي کندتاضمن شناخت مسايل ومشکلات خود،راه حل هاي احتمالي مشکل راارائه دهدوسرانجام به حل آن بپردازد.پيشرفت تحصيلي5 ياعدم آن يعني افت تحصيلي وهمچنين سلامت رواني6 يا نقطه ي مقابل آن نه تنها دردوران تحصيل بلکه درطول زندگي دانش آموز تأثيربسزايي دارد.به طوري که مي تواندتضمين کننده ي شغل وحرفه ي اودرآينده باشدکه مشاوردراين مقوله مي تواند نقش برجسته وحياتي درپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان ايفا کند.
وبسون7 وهمکاران(1976)تأثيرمشورت بامشاوران روي پيشرفت تحصيلي ورشداجتماعي کودکان رابررسي کرد.براي17 کودک ازکلاس هاي چهارم تاششم ابتدايي در ماه يک بار،يا6بار،درطول سال تحصيلي جلسات مشاوره‎اي تشکيل شد.نتايج نشان دادکه به طورمعناداري ميانگين نمرات درسي گروه افزايش يافت.هدلي8(1988)نيزدرپژوهش خودنتيجه گرفت که فعاليت هاي راهنمايي ومشاوره تأثير مثبتي روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد.بخش پور(1373)درمطالعه ي خود نتيجه گرفت که مشاوران درکمک به حل مشکلات تحصيلي، شيوه هاي مطالعه وتدوين برنامه درسي دانش آموزان موفق بوده اند.تيزرو(1378) نيز درپژوهش خود به اين نتيجه رسيدکه دانش آموزان دبيرستاني نسبت به اثربخشي مشاوران درکمک به حل مشکلات تحصيلي وافزايش مهارت هاي تحصيلي آنان نگرش مثبت داشته اند، و نقش مشاوران در افزايش اين مهارت هامهم بوده است.شمس وهمکاران(1379)درپژوهشي تأثيرمشاوره ي تحصيلي بربهبود عملکرد تحصيلي دانشجويان داراي افت تحصيلي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رابررسي کردند و نتايج اين تحقيق نشان دادکه مشاوره هاي تحصيلي بربهبود عملکرد دانشجويان موثر و مثبت بوده و نتايج ازنظرآماري معناداربوده است.همچنين تحقيقاتي درباره ي تأثيرمشاوره وروان درماني درتعديل مسائل و مشکلات افراد انجام شده است که نتايج اکثراً- حضور مشاور را مثبت‎ و مفيد قلمداد مي کنند (سوداني وشکري،1375؛ يعقوبي،1376؛ فاضلي،1381) چنان که دراين خصوص، سازمان ملي جوانان(1383) در مورد نقش حساس مشاوره درحل مسائل جوانان،ازجمله مسائل تحصيلي ومشکلات آن،مي نويسدکه نتايج پژوهش اين سازمان مويد آن است که مشاوره نقشي پراهميت درزندگي جوانان امروز داشته است وروزبه روزبرميزان آن افزوده مي شود.سورگي(1392)درپژوهش خودبه عنوان سلامت روان وافت تحصيلي به اين نتيجه رسيد که بين بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلى ارتباط تنگاتنگى وجود دارد.دانش آموزانى كه سطح سلامت رواني آن ها مطلوب نيست قادر به پيشرفت تحصيلى درحد قابل انتظار نخواهند بود و نمي توانند از توانايي هاى بالقوة خويش بهره ي كافى ببرند. از طرف ديگر ضعف و افت تحصيلى كه به دلايل فردى، خانوادگى، مدرسه اى يا اجتماعى،ايجاد يا گسترش مي يابد ،مي تواند سلامت رواني دانش آموز را به مخاطره اندازد و زمينه ساز بروز اختلالاتى از قبيل اضطراب، افسردگى، كاهش عزت نفس و بروز اختلالات عاطفى و رفتارى شود.پژوهش ديگري که با پژوهش ما ارتباط نزديک دارد،پژوهش پولسان9 وهمکاران او(1999)مي باشد.اين پژوهشگران درباره ي تأثيرمشاوره وروان درماني درتعديل مشکلات ومسائل تعدادي ازافرادهجده سال به بالا که حداقل يازده باربه مرکز مشاوره ي يکي ازدانشگاه‎هاي کانادا مراجعه کرده ودرآن جاآموزش ديده بودند،تحقيق کردند.ارنظر اين افرادمهم ترين آثارخدمات ياورانه ي مشاوره درآن هاعبارت بوده انداز:1.تسهيل بهبودروابط متقابل درخانواده؛2.کسب يا افزايش مهارت هاي اجتماعي؛3.کمک به کسب وافزايش خودپنداري مثبت4.شغل يابي ورضايت شغلي.تمامي تحقيقات به تأثيرمثبت اهميت مشاوره ي بخصوص مشاوره ي تحصيلي درافزايش مهارت هاي تحصيلي وپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان اشاره دارد.بدون ترديدچنانچه دانش آموزان ازابتدا ازخدمات مشاوره اي مخصوصاًدرزمينه ي مشاوره ي تحصيلي استفاده کنند،ازپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني بهتري برخوردار خواهندشد.
محقق دراين پژوهش در پي آن است تا کارآمدي،نقش مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان را ازديدگاه دبيران ودانش آموزان مورد بررسي قرار دهدودراين راه ازپژوهش هاي انجام شده توسط محققان ايراني وخارجي نيز که با اين موضوع ارتباط دارنداستفاده خواهدشد.بنابراين سؤال اصلي پژوهش ما اين گونه بيان مي گردد:« آيا مشاورمي توانددرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهرپل دخترنقش موثري داشته باشد».
اهميت و ضرورت تحقيق
تحولات ودگرگوني هاي فراواني درجوامعبشري،که بر اثر حرکت از دوران گذرا به سمت زندگي ماشيني و صنعتي رخ داده، به پديد آمدن شکاف ها وچالش هاي مخاطره آميزي منجر شده که انسان هاي امروز را ناگزير از همنواسازي خود با شرايط جديد کرده است.در چنين فضايي، بحران هايي پيش روي افراد پديد مي آيد که اگر متوقف نشود دنياي روحي،رواني آنها را متلاطم مي کند.انسان عصرحاضردرمواجه با اين مسائل و چالش هانيازمندآموزش وتربيتي جديدوياري کردن ومشورت است،تابه شيوه‎اي نوبامسائل وچالش ها برخوردکند و به جاي مبارزه با اين مسائل يا انکارکردن تا اين چالش ها خودبه خود حل شوند، لازم است افراد را در برابر اين مسائل مصون سازي کرد.آسيب هاي اجتماعي و روحي و رواني ازجمله طلاق، اعتياد، خودکشي، مشکلات تحصيلي، اختلافات خانوادگي، نارضايتي شغلي، اضطراب، افسردگي و…..محصول تحولات زندگي صنعتي اند.سؤال اينجاست که در کنار توسعه شگفت انگيز علوم و فنون دانش امروز چه چيزي بايد بتواند پاسخگوي بحران هاي روحي،رواني انسان ها باشد؟بحران هايي که متعاقب پيشرفت علوم و تکنولوژي بر انسان ها رخ نموده است.در اين ميان دانش آموزان مقطع دبيرستان به دليل واقع شدن در دوره ي حساس نوجواني آمادگى بيشترى براى ابتلا به اختلالات روانى وعاطفى دارند كه لازم است جوانب و زمينه هاى آن مورد بررسى دقيق وعلمى قرار گيرد تا بتوان از زمينه‎هاى آسيبزاى سلامت رواني وپيشرفت تحصيلي پيشگيرى بهعمل آورد و شرايط تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت را تسهيل كرد. در پاسخ به اين سؤال علم«مشاوره و روانشناسي»قدعلم مي کندمشاوره از تمامي فعاليت هاي اخلاقي تشكيل يافته است كه در آن مشاور متعهد،تلاش مي كند تا به مراجع كمك كند تا به آن دسته از رفتارهايي بپردازد كه بتواند به حل مشكلات و مسائل اومنجر شوند.ازطريق مشاوره و راهنمايي فرد نه تنها وضع فعلي خود رادرک مي کند،بلکه از آنچه که به صورت آن در خواهدآمدنيز آگاه مي شود.کارل راجرز10(به نقل ازشولتز11،1390) معتقد است که هدف بيشتر مشاغل ياري دهنده که شامل مشاوره وراهنمايي نيز مي شود،افزايش رشد شخصي ورواني فرد در مسير رشد اجتماعي است.هم چنين ازطريق«خدمات راهنمايي ومشاوره»مي توان توانايي ها ونيز محدوديت هاي دانش آموزان راشناخت واز امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد.مشاور تحصيلي با شناخت دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون مي تواند آنان را به رشته هاي تحصيلي مناسب راهنمايي کندوآنان را در حل مشکلات ياري دهد.اهداف آموزش وپرورش زماني تحقق خواهند يافت که برنامه ها و محتواي آموزشي با توجه به نيازها وامکانات دانش آموزان تهيه و اجرا گردند.
بنابراين تحقيق حاضر،نقش مشاور درپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان رادرمقطع متوسطه ي دخترانه نشان مي دهد،مي توان با اتکا به يافته هاي اين پژوهش،به اهميت وضرورت شغل مهم مشاورواين که مسأله ي شور ومشورت و مشاوره در اسلام و در منطق عملى پيشوايان حق از اهميت بسيارى برخوردار است وبه آن سفارش شده پي برد«وشاورهم فى الامر»(آل عمران/159)12وبراي کاهش مشکلات در سطح جامعه واجتماع به خصوص مدارسازراهکارهاي آن بهره گرفت و با استفاده از اين روش ها به ارائه ي خدمات مشاوره به جوانان و ساير افراد اقدام نمودوهم چنين يافته هاي اين پژوهش مي تواند در برنامه ريزي مشاوران و مسئولين آموزش و پرورش درمانگران و مشاوران،خصوصاً در رابطه با دانش آموزان و قشر جوان به کار گرفته شود و زمينه جهت پژوهش هاي بعدي مهيا گردد.
با توجه به اینکه ما کشوری در حال توسعه هستیم و جامعه ما در حال خارج شدن از حالت سنتی ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، دانش آشکار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره دانش آشکار، عملکرد سازمان، ارزش افزوده