مقاله درمورد دانلود سازمان ملل متحد، سازمان ملل، مجمع عمومی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

خصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروه های نژادی از حقوق بشر و آزادی هایی شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیه های کار گری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق آزاد بودن در رفت و آمد با اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت آمیز.»40 در این بند با توجه به اینکه زبان مادری از حقوق فرهنگی محسوب می شود و با ذکر اینکه محروم کردن عمدی اعضای یک گروه و گروه های نژادی از حقوق بشر، آپارتاید محسوب می شود. اگر زبان مادری یک گروه خاص به طور عمدی مورد محرومیت و محدودیت واقع شود پس چنایت آپارتاید صورت گرفته است.

ت – كنوانسيون حقوق كودك41
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹٨۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد- تاريخ لازم الجرا شدن 29 سپتامبر 1990 (مصفا. 1383.ص 194)
بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است. ملتهاي دنيا بر مبناي اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي، همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد،پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان تصويب ميشود، كه اين كنوانسيون داراي 1 ديباچه و 54 ماده ميباشد كه ماده يك آن در تعريف كودك چنين بيان مي دارد«مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.» اين ماده در تعريف كودك مي باشد و ماده هاي ديگر ساير حقوق كودك را بيان مي دارد، و ماده30 در حمايت از كودكاني مي باشد كه به اقليت هاي قومي تعلق دارند، و اين ماده چنين بيان مي دارد «کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي و يا زباني در کشورهايي که اين اقليت ها وجود دارند، داراي اين حق هستند که همراه ديگر آشنايان بطور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند» 42 اين ماده به حق استفاده از زبان مادري كودكاني كه از اقليت هاي قومي و زباني هستند، اشاره مي كند، و زبان مادري هر كودك از حقوق بنيادي و اساسي هر كودك مي باشد، و كودك با استفاده از زبان مادري خود بهتر مي تواند به پيشرفت هاي علمي، اجتماعي، و فرهنگي دست يابد، و با هم نوعان خود بهتر ارتباط برقرار كند، و يك كودك زماني در جامعه موفق است و بهتر مي تواند به پيشرفت هاي تحصيلي دست يابد كه بتواند به زبان مادري خود تحصيل كند. پس استفاده ي كودك از زبان مادري خود و تحصيل به زبان مادري خود از حقوق اساسي و مسلم يك كودك مي باشد.

ی – بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی43
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی(مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی، جنسی، زبانی و يا دينی آنان؛ وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک و يا بزرگ؛ با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛ با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد اعلام مي دارد
 
در ماده يك بند 1 اعلام مي دارد «ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود. ۲. ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.»44 در اين ماده بيانيه صراحتاّ به حقوق زباني اشاره كرده است و زبان مادري ويا زبان اول هر فرد انساني جز حقوق زباني افراد محسوب مي شود و بيانيه به حفظ هويت جمعيت زباني اقليت ها، توصيه كرده است
ماده دو بند 1 نيز اشاره مي كند«افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هرنوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.»45 در اين ماده نيز كاربرد زبان افراد در حوزه شخصي و اجتماعي بيان شده است و هر حق استفاده از زبان مادري در حوزه هاي شخصي و اجتماعي حق بنيادي هر فرد انساني است.
ودر ماده چهار بند 2 اعلام مي دارد«ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرايط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژگيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص با قوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد.»46 قسمت آخر اين بند بهانه اي در دست دولتها خواهد بود تا از ترويج زبان مادري يا حقوق اساسي افراد جلوگيري به عمل آورند.
و در ماده چهار بند 3 اشاره مي كند «ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افرادمتعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد.»47 اين بند مهمترين بند اين بيانيه در مورد حق بر زبان مادري است كه به يادگيري زبان مادري و ايجاد قوانين و مقررات به زبان مادري اشاره مي كند.
و در ماده چهار بند 4 نيز اعلام مي دارد «ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.»48 در اين بند نيز صراحتاّ به حق تحصيل به زبان مادري اشاره مي كند. حق تحصيل به زبان مادري از حقوق اوليه و اساسي هر دانش آموز مي باشد(http://hoghoogh.online.fr/article)

ک – اعلامیه جهانی حقوق زبانی49
اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن) 1996(موسسات و تشکیلات غیردولتی ٬ امضاء کنندگان( بیانیه جهانی حقوق زبانی ) حاضر ٬ گردهم آمده از ٦ تا ٩ ژوئن ١٩٩٦ در بارسلونا؛
با در نظر گرفتن اینکه اکثریت زبانهای در خطر نابودی٬ متعلق به گروههای مردمانی میباشند که از حق حاکمیت ملی خود برخوردار نیستند و اینکه عوامل اصلی که از توسعه این زبانها ممانعت کرده و به روند جایگزینی زبانی دیگر به جای آنها شتاب میبخشند ٬ عبارتند از نبود حکومتهای خودگردان آنها و سیاست دولتها٬ که ساختارهای سیاسی و اداری و زبان خود بر آنها را تحمیل مینمایند،و با در نظر گرفتن این نکته که به منظور تامین نمودن همزیستی صلح آمیز بین جمعیتهای زبانی٬ می بایست اصولی عمومی یافت شوند که تشویق و ارتقاء موقعیت و احترام به همه زبانها و کاربرد اجتماعی آنها در محیطهای عمومی و خصوصی را تضمین نمایند، با در نظرگرفتن اینکه عوامل گوناگون با ماهیتهای غیرزبانی (عاملهای تاریخی٬ سیاسی٬ سرزمینی٬ جمعیت شناسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی-فرهنگی و اجتماعی-زبانی و عوامل دیگر مربوط به رفتارهای جمعی) مسائلی را ایجاد می کنند که منجر به نابودی ٬ به حاشیه رانده شدن و یا انحطاط زبانهای بیشمار میگردند ٬ و نیز برای اینکه بتوان راه حل های مناسبی برای هر مورد خاصی اعمال نمود٬ حقوق زبانی میبایست به طوری همه جانبه بررسی گردند، با اعتقاد به اینکه (اعلامیه جهانی حقوق زبانی) به منظور تصحیح عدم توازنهای زبانی در پرتو تضمین احترام و توسعه کامل همه زبانها٬ و پایه گذاری اصولی برای صلح و برابری عادلانه زبانی در سراسر جهان به عنوان عاملی کلیدی در حفظ روابط اجتماعی موزون٬ مورد نیاز میباشد
اعلامیه جهانی حقوق زبانی بدینوسیله اعلام می دارد که:نخست اينكه موقعیت هر زبان٬ درپرتو ملاحظاتی که در زیرآمده اند٬ محصول تقارب و دامنه وسیعی ازعوامل با ماهیتهای سیاسی و قانونی٬ ایدئولوژیک و تاریخی٬ جمعیت شناختی و قلمرو- سرزمینی٬ اقتصادی و اجتماعی٬ فرهنگی٬ زبانشناختی و زبانی-اجتماعی٬ بین زبانی و ذهنی است.
در حال حاضر٬ این فاکتورها بدینگونه تعریف میشوند:تمایل دیرینه یکسان سازی اکثریت دولتها به کاهش تنوع و تشویق رفتارهایی که بر ضد چندگانگی فرهنگی و تکثر زبانی میباشند.
سیر به سوی اقتصاد جهانی و بدنبال آن بازار جهانی اطلاعات٬ ارتباطات و فرهنگ که باعث مختل گردیدن محیطهای مناسبات مشترک و گونه های تاثیر متقابلی که انسجام درونی جمعیتهای زبانی را تضمین مینمایند٬ میشود
جمعیتهای زبانی در عصر حاضر از سوی عواملی مانند نداشتن حکومتهای ملی (خودگردان) خود٬ نفوس محدود٬ و یا جمعیتی که به لحاظ جغرافیائی قسما و یا کاملا پراکنده شده است ٬ اقتصادی شکننده ٬ زبانی استانداردیزه نشده٬ و یا مدلی فرهنگی در ضدیت با مدل فرهنگی مسلط٬ در معرض تهدید قرار دارند.این عوامل٬ ادامه حیات و گسترش بسیاری از زبانها را عملا غیرممکن میسازد مگر آنکه اهداف اساسی زیرین ملحوظ شوند:
از دیدگاه سیاسی، هدف طراحی روشی برای سازماندهی تکثر و تنوع زبانی به گونه ای که به مشارکت موثر جمعیتهای زبانی در این مدل توسعه جدید اجازه دهد.
از دیدگاه فرهنگی٬ هدف تامین و ایجاد محیط ارتباطات جهانی ای سازگار با مشارکت برابر همه خلقها٬ جمعیتهای زبانی و افراد در روند توسعه.
از دیدگاهاقتصادی٬ هدف تشویق پایدار توسعه بر پایه مشارکت همه و بر اساس احترام به تعادل محیط زیست جوامع و در روابط برابر بین همه زبانها و فرهنگها.

تعريف جمعيت زباني و ارتباط آن با زبان مادري
درماده يك بند 1، اعلاميه جهاني حقوق زباني اعلام مي دارد (این بیانیه) جمعیت زبانی را بدین گونه تعریف می نماید « هر جامعه انسانی که به لحاظ تاریخی در (محیط سرزمینی) معینی ٬ فارغ از به رسمیت شناخته شدن و یا نشدن آن٬ سکنی گزیده و خود را به عنوان یک توده با هویت واحد دانسته و زبان مشترکی را به عنوان وسیله ای طبیعی برای ارتباط و هم بندی فرهنگی بین اعضای آن توسعه داده است .تعبیر (زبان خاص یک سرزمین)(زبان نیاخاکی) به زبان جمعیتی که به شرح فوق در همچو محیطی سکنی گزیده باشد اطلاق میشود.»50
در اين تعريف به زبان مادري اشاره نشده است ، ولي با استفاده از زبان مشترك و هويت واحد، هم بندي فرهنگي و همچنين زبان نياخاكي كه در تعريف به كار برده شده است مي توان به طور غير مستقيم دريافت كه اين تعريف به زبان اقليت ها و قوميت ها اشاره دارد. و اقليت ها معمولا به زبان مادري خود تكلم مي كنند.

حقوق شخصي غير قابل سلب در رابطه با زبان مادري
و در ماده سه بند 1 اشاره مي كند «این اعلامیه حقوق زیر را به عنوان حقوق شخصی غیرقابل سلبی که در هر گونه شرایط٬ امکان برخورداری از آنها وجود دارد٬ قبول می نماید:
– حق به رسمیت شناخته شدن شخص به عنوان عضوی از یک جمعیت زبانی؛
– حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکانهای خصوصی و عمومی؛
– حق شخص برای استفاده از نام خود؛
– حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبداء خود؛
– حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود»51در اين ماده هر يك از افراد انساني را عضو يك جمعيت زباني خاص ميداند و همه جمعيت هاي زباني را به رسميت شناخته و استفاده اشخاص از زبان خود را در مراكز عمومي و خصوصي بلامانع دانسته است.
همچنين در همين ماده بند 2 اشاره مي كند كه«این بیانیه اعلام

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، آموزش و پرورش، منشور ملل متحد، جامعه بین المللی Next Entries مقاله درمورد دانلود زبان و فرهنگ، ثبت اسناد، روابط اجتماعی، مقررات قانونی