مقاله درمورد دانلود زیبایی شناسی، زبان احساسات، پرورش خلاقیت

دانلود پایان نامه ارشد

فضا بود)(میربها،1382 ؛ نقل از از راشر و زوپان،2000).
جراحان،مهندسین و آرشیتکتها،احتیاج به مهارت فضایی دارند،همان کاری که هنرمندان و یا شطرنج بازها انجام می دهند،آموزش فضایی یک راه بزرگی برای آموزش ریاضی است ما دقیقاً مطمئن نیستیم که چرا ولی می دانیم که بیشتر بچه ها از برنامه آموزش موسیقی سود می برند. من فکر می کنم نادیده گرفتن این یافته ها واقعاً به معنای خدمت نکردن به بچه هایی است که می توانند بیشتر از اینها سود ببرند و مخصوصاً به بچه های بدون پیشرفت(میربها،1382 ؛ نقل از از راشرو زوپان،2000).
مطالعه ای در دانشگاه ایالتی آپالاچق توسط استيل – بال ورانک134 انجام شد تا تأثیر موسیقی موتسارت را بر عملکرد فراخنای حافظه در اعداد وارونه بسنجد . فرد به مجموعه ای از اعداد گوش کرده و سپس آنها را به صورت معکوس یادآوری و بازگو می کند این تکلیف شامل تبادلات فضایی مرتبط با لب گیجگاهی است که از موسیقی تأثیر می پذیرد(ویلسون و براون135،1997).
چندین مطالعه وجود دارد که تفاوت عدم تقارن در نیمکره های مغز را در غیر موسیقی دانان و موسیقی دانان گزارش می کند،تأثیر موسیقی موتسارت در دانشجویان موسیقی دادن و غیر موسیقی دان در کالج ساسکاچ وان بررسی شد در این تحقیق یک تکلیف فضایی(مبتنی بر نیمکره راست)و یک تکلیف ریاضی مبتنی بر نیمکره چپ اجرا شد و نتایج نشان داد که دانشجویان موسیقی به صورت مشخص بهتر از دانشجویان غیر موسیقی در تکلیف ریاضی و فضایی عمل کردند(زاتور،2000).
2-29 .نظام های نمادی و موسیقی
یک رویکرد بررسی نمادها رویکرد نشانه شناختی136 است و بیشتر بر تفاوتها و خویشاوندیهای خاص اقسام نظام های نماد منطقی – ریاضی،نموداری،تصويري موسیقیایی و نظایر آن که به شیوه های گوناگون استفاده از یک چيز برای دلالت بر چيز ديگر تعبیر می شوند تاکید می گذارد
(عشایری،1373 ؛ نقل از السون،1997).
طرح نمادی137 از علائم یک نظام نمادی قطع نظر از دلالت آنها یا چیزی که به جایش نشسته اند تشکیل شده است.
لذا علائمa،b،c … طرح نمادی زبان انگلیسی را تشکیل می دهند و خطوط حامل و نتها و کلیدهای مختلف طرح نمادی موسیقی را به وجود می آورند(عشایری،1373 ؛ نقل از السون،1997).
به نظر گاردنر کودکان خردسال بیشتر به موضوع یا پیکره یک اثر هنری توجه دارند .رويكرد این کودکان به اثر هنری،رویکردی دقیقاً پیکره بین یا موضوعی است . تنها در سنین بالاتر در آستانه نوجوانی است که کودک به جنبه های فشردة اثر هنری دقت و توجه می کند. پژوهش هايي که با استفاده از ادبیات و موسیقی انجام گرفته در واقع نشان می دهند که کودکان در سنین پیش از نوجوانی ممکن است خصوصاً نسبت به برخی از جنبه های ریز و باریک یک اثر حساسیت نشان دهند. حال آنکه نوجوانان با وجود رویکرد انتزاعی و مقوله ای خود در این آزمایش ها نشان می دهند که درک ضعیفی نسبت به غنا و انباشتگی آثار هنری دارند. مثلاً دانش آموزان سال ششم دبستان از ادراک سبک موسیقی نسبت به کودکان بزرگتر از خود برتری نشان دادند. قضاوت آزمودنیهایی که سن بیشتری داشتند ظاهراً بر پایه شناخت آنها از مقولات تحلیل موسیقی بود حال آنکه آزمودنی های کم سال تر بیشتر بر احساس یا حس غیر زبانی و غیر مقوله ای خود نسبت به اثر متکی بودند(عشایری،1373 ؛ نقل از السون،1997).
بین پردازش شناختی نمادهای زبان گونه و نمادهای غیرزبانی گونه قدری تفاوت هست. کلرز تاکید می کند که فرد باید نحوه برخورد با هر نظام نمادی یعنی نحوه درک و فهم هر نظام نمادی را یاد بگیرد،همان طور که شیوه درک و فهم موسیقی،ریاضی،نقشه یا الگو را یاد می گیرد. پژوهشهايي که درباره نخستین برخوردهای کودک با یک اثر موسیقی انجام شده،شواهد مقتضی بدست می دهد،دال بر اینکه کودک یک قطعه موسیقی را نخست به صورت مجموعه ای واحد و یکپارچه درک
می کند و بعدهاست که می تواند موضوع ها و بخش ها را در این کل واحد از هم تمیز دهد اگر چه این رویکرد کل نگر یا بافت نگر نیست به جزء اين ممکن است موجب بی توجهی کودک به زیر جزئیات شود. اما همین شیوه او را نسبت به قرابت ها و وجوه اختلاف آثار احساس می کند،حساسیتی که رویکرد جز نگر ممکن است فاقد آن باشد. واضح این است که کودکان خردسال ممکن است حساسیت شدیدتری نسبت به سبک موسیقی داشته باشد تا کودکان بزرگ تر و کودکان خردسال ظاهراً ساختار ضمنی موزونی را در موسیقی تشخیص می دهند که از عهده افراد تعلیم دیده خارج است(عشایری 1373؛ نقل از السون،1997).
یک کمک عمدة نظریه نمادها اثبات این مطلب است که برخی هنرها وجوه اشتراک بسیاری با پاره ای از علوم دارند. ما محققان را به بررسی و تحقیق منتظم درباره نظام های غیر نشانمند دعوت می کنیم و می خواهیم که نظام های نمادی فشرده و انباشته نیز در مواد درسی گنجانده شوند،چه تحقیق نشان داده است که هم نمادهای زبانی و هم نمادهای غیر زبانی سهم فراوانی در معرفت آدمی دارند و برگردان سهل و سادة این یک بر دیگری غیر قابل تصور است(عشایری،1373؛ نقل از السون،1997).
2-30.گرایش ذاتی انسان به موسیقی
صدا به مثابه پدیده ای روانی،دارای بار عاطفی یا هیجانی است و برحسب موزون یا ناموزون بودن،حالتهای عاطفی متفاوتی در انسان ایجاد می کند و در فرایند رشد کودکان اهمیت فراوان دارد. کودک حتی پیش از تولد نیز به موسیقی واکنش نشان می دهد،صداهای موزون به او آرامش و صداهای ناهنجار ترس و اضطراب را ایجاد می کند. از آنجا که تمام فرهنگ های قدیمی دارای موسیقی خاص خودشان بوده اند پس احتمالاً انسان ها ذاتاً موسیقیایی هستند. این موضوع نه تنها از روی فرهنگ ها درک می شود بلکه دریافت های اخیر بیانگر آن است که انسان با توانایی درک و فهم موسیقی متولد می شود.(فخاري زاده،1383).
مطالعات نشانگر این مساله هستند که خردسالان بسیاری از توانایی های موسیقایی را که یک فرد بزرگسال دارا می باشد از خود نشان می دهند،به طور مثال آنها می توانند بین دو نت مجاور در پیانو تفاوت قائل شوند،بزرگسالان ملودی را به وسیله یادآوری کامل نت ها درک نمی کنند بلکه آنها را به وسیله الگوهای کوتاهتر و بلندتر نتها احساس و درک می کنند،و خردسالان 11-8 ماهه نیز بهمین خوبی رفتار می کنند. ریتم و ضرب آهنگ واحدهای ساختاری موسیقی هستند و یک بزرگسال ردیف های صدا را به وسیله گروهبندی آنها در بخش های جداگانه سازماندهی می کند و یک خردسال نیز همچنین رفتار می کند و یک بزرگسال همچنین همان ملودي را جدای از آنکه سریع نواخته شود بازشناسی می کند،یک بزرگسال تفاوت بین نت ها در هارمونی های نرمال و غیر آن را تشخیص می دهد و یک خردسال نیز همانگونه است و می تواند تفاوت بین دو نوع صدا را بیان کند. حتی بدون هر گونه آموزشی در نواختن آلات و ابزار موسیقی یا آواز خواندن،کودکان دانش خود را از موسیقی و همچنین علاقه خود به خودشان را نشان می دهند،مثلاً کودکان پیش دبستانی آوازها و الفاظ موسیقیایی را تقلید می کنند و برتر از آن،آنها به طور همزمان واژه های موسیقیایی ابتدایی را در کنار هم مرتب کرده و ادا می کنند(واینبرگر،1998).
مغز کودکان برای فهم موسیقی آمادگی خوبی دارد و کودکان از آن لذت می برند اگر والدین رفتارهای خود به خودی موسیقیایی کودکان را هماهنگونه که رفتارهای زبانی آنها را تقویت می کنند نیروبخشند،کودکان به مرور این کانال ارتباطی،بیانی و شناختی را رشد خواهند داد. قسمت راست مغز ملودی را پردازش می کند همانطور که سمت چپ زبان را،به لحاظ عملکردی موسیقی جایگاهی چون جایگاه زبان در مغز دارد(میرهاشمی،1385).
2-31 .نقش موسیقی از نظر پرورش
از آن جائیکه موسیقی دارای بار عاطفی و هیجانی است در پرورش عواطف کودکان نقش انکار ناپذیر دارد. پرورش احساسات مثبت کودکان از طریق موسیقی به سلامت روانی آنان کمک فراوانی می کند،موسیقی وسیله ای است برای پرورش حس زیبایی شناسی کودکان. پرورش حس زیبایی شناسی در زمینه موسیقی سبب می شود که کودک در سایر رشته های هنری نیز زیبایی ها را بهتر درک کند و این احساس خود را تعمیم دهد به ویژه از آن جائیکه ارتباط بین بینایی و شنوایی زیاد است،پرورش حس زیبایی شناسی در زمینه موسیقی به جنبه های کلامی و تصویري یعنی زبان و نقاشی نیز منتقل می شود. پرورش دقت،تمرکز،حافظه،نظم فکری و نیز خوب دیدن و خوب شنیدن از دیگر تأثیرات موسیقی است. اما آنچه مهمتر از همة اینهاست پرورش خلاقیت کودکان است که اساس علم،فرهنگ،هنر و تمدن بشری بر آن استوار است.(مير هاشمي،1385).
روانشناسی،موسیقی را برای کودک به مثابه نوعی نیاز روانی می شناسد و بنابراین آموزش آن نه به منظور تربیت موسیقیدان بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است،لذا می تواند و باید آموزش همگانی برای کودکان باشد و در این میان داشتن استعداد خاصی ضرورت ندارد(قاسم زاده،1378).
می توان تأثیر عمیق موسیقی را از نظر روانی و تربیتی مورد غفلت قرار داد زیر موسیقی وسیله ای برای شناساندن شخصیت،تقویت روح،معرف احساسات و عواطف آدمی است. هدف موسیقی در آموزش و پرورش به مفهوم پرورش موسیقی دانان حرفه ای نیست بلکه هدف تربیتی است تا کودکان با موفقیتی که در اثر نواختن یا آفرینش یک قطعه موسیقی حاصل می کنند احساس پیشرفت کرده،به این ترتیب اعتماد بنفس پیدا میکنند و پی به توانائیها و قدرت های نهفته در وجودشان می برند،ضمن اینکه حس زیبایی و زیبایی شناسی در آنها تقویت می گردد. موسیقی نشانه جنبش زندگی است،موسیقی زبان احساسات و عواطف است(حدادیان،1372).
اشتغال اطفال و نوجوانان به فعالیت های موسیقی نیروی ابداع و ابتکار آنان را برمی انگیزد و سبب تلطیف حرکات و احساسات و ذوق و روح و ذهن و تهذیب اخلاق و رفتار و گفتارشان می گردد. فعالیت های موسیقی برای افزودن علاقه نوجوان به موسیقی و تقویت نیروی حافظه و تشخیص صداها و آهنگ ها و تلطیف ذوق و قریحه و تقویت استعداد موسیقی آنان کمک شایان توجهی می کند. تلفیق موسیقی با سایر دروس سبب جالب شدن درس و تحریک و تشویق اطفال به فعالیت بیشتر و تسهیل و تسریع یادگیری می گردد. همچنین موسیقی نیاز تعلق به گروه یا جمع و پذیرش اجتماعی را که در کلیه افراد است برآورده می کند(شجاعی،1351).
افلاطون می گوید “موسیقی برای ادامه حیات بشر ضروری است و دقت،هوش،مشاهده،درک و عواطف روحی بشر را ارتقاء می دهد. دلتنگ ترین فرد را در اختیار من بگذارید و من قادرم با کمک موسیقی،دلتنگی و کدورت را از درون او بزدایم و آدم های هوشمند و سلحشور تحویل دهم”(نوری آورزمانی،1379).
موسیقی و پرورش اجتماعی کودکان
درک مفاهیم صوتی و حرکتی از موسیقی سازنده،وحدت،پیوستگی،استقامت،اوج،ثبات،انعطاف پذیری،تنش،استراحت را در خود و دیگران پرورش می دهد. او می یابد که تمام هستی روی ریتم پایه گذاری شده و این ویژگی مشترک او را به ارزشهای هستی سوق می دهد،ظرفیت های فیزیکی کودک در گروههای کر و نوازندگی بر او هویدا می شود و یاد می گیرد که این استعدادها و تواناییها را رشد دهد. نگرش مثبت به خود فرایند مهمی است که از همان دوران کودکی باید شکل گیرد. بدیهی است نگرش مثبت به خود در به وجود آوردن اعتماد به نفس و رشد و پرورش احساسات و کنترل عواطف نامطلوب موثر است. تجربیات گروهی موسیقی تبعیضات و تفاوتهای ملیتی،نژادی،مادی،خانوادگی و فرهنگی را از مسیر رشد شخصیتی کودک برمی دارد و او را به شخصیتی با خصوصیات اسلامی و انسانی تبدیل می کند(مهربان،1373).
نمی توان تأثیر عمیق موسیقی را از نظر روانی و تربیتی مورد غفلت قرار داد زیرا موسیقی وسیله ای برای شناساندن شخصیت،تقویت روح،معرف احساسات و عواطف آدمی است. به کار انداختن اعضاء بدن به عضلات کمک می کند و باعث هماهنگی عضلات و توازن می شود. بسیار به جا خواهد بود که کودکان در حیاط مدرسه با صدای موسیقی نرمش کنند چنانکه از قدیم تا به امروز در زورخانه چنین کرده اند. موسیقی در کودک امنیت عاطفی و صلاحیت اجتماعی را باعث می شود.(عشایری،براهنی و عليلو،1373).
2-32. موسیقی و حرکات بدن

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مهارت خواندن، برنامه درسی، یشرفت تحصیلی Next Entries مقاله درمورد دانلود گروه کنترل، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی