مقاله درمورد دانلود درصد تجمعی، سپرده گذاران

دانلود پایان نامه ارشد

الحسنه ازدواج درصندوق نسبت به سايربانكها چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

کم
25
11.4
11.4

متوسط
79
35.9
47.3

زیاد
73
33.2
80.5

بسیارزیاد
43
19.5
100

جمع
220
100

نمودار 4-10- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-9

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 22 (10%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 25 (11.4%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 79 (35.9%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 73 (33.2%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 43 (19.5%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-10- تسهيلات اعطايي قرض الحسنه براي اشتغال روستاها نسبت به سايربانكها چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
8
3.6
3.6

کم
64
29.1
32.7

متوسط
91
41.4
74.1

زیاد
50
22.7
96.8

بسیارزیاد
7
3.2
100

جمع
220
100

نمودار 4-11- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-10

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 8 (3.6%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 64 (29.1%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 91 (41.4%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 50 (22.7%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و7 (3.2%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.
جدول 4-11- نحوه بازپرداختي كه صندوق براي تسهيلات اشتغال روستايي درنظرگرفته است چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
13
5.9
5.9

کم
59
26.8
32.7

متوسط
112
50.9
83.6

زیاد
32
14.5
98.2

بسیارزیاد
4
1.8
100

جمع
220
100

نمودار 4-12- نمودار مربوط به جدول 4-11

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 13 (5.9%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 59 (26.8%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 112 (50.9%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 32 (14.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 4 (1.8%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-12- مبالغ اختصاص يافته به تسهيلات اعطايي روستاهادرصندوق نسبت به سايربانكها چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
10
4.5
4.5

کم
57
25.9
30.5

متوسط
100
45.5
75.9

زیاد
52
23.6
99.5

بسیارزیاد
1
0.5
100

Total
220
100

نمودار 4-13- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-12

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 10 (4.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 57 (25.9%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 100 (45.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 52 (23.6%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 1 (0.5%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-13- نرخ كارمزدتسهيلات اعطايي براي مشتريان سپرده گذارچگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

زیاد
3
1.4
1.4

متوسط
16
7.3
8.6

کم
109
49.5
58.2

بسیارکم
92
41.8
100

جمع
220
100

نمودار 4-14- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-13

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 92 (41.8%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 109 (49.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 16 (7.3%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 3 (1.4%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 13 (5.9%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-14- تناسب ميان دوره انتظار و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي سپرده گذاران قرض الحسنه چگونه است؟
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent

بسیارکم
2
0.9
0.9
0.9

کم
15
6.8
6.8
7.8

متوسط
71
32.3
32.4
40.2

زیاد
114
51.8
52.1
92.2

بسیارزیاد
17
7.7
7.8
100

Total
220
100
100

نمودار 4-15- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-14

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ديني، دكتر، برخي Next Entries منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی