مقاله درمورد دانلود درصد تجمعی، تحلیل داده، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

سوالات
شماره سوالات در پرسشنامه
متغیرها
5
4، 9، 10، 11، 15
بخش کشاورزی
2
6، 16
بخش صنعت
2
7، 17
بخش مسکن
2
5، 18
بخش خدمات
3
8، 20، 28
بخش ازدواج
10
12، 13، 14، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 29
بخش سپرده گذاران
6
1، 2، 3، 19، 27، 30
بخش اشتغال

3-5 – روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج گردیده و سپس این داده ها از طریق نرم افزار های اکسل و اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‎باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی است هدف بررسی میزان موفقیت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) می باشد، و با توجه به فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، از روشهای آزمون تی استفاده می‎شود .
در ادامه فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت می توان در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود و نتایج و پیشنهادات لازم را ارائه کرد.

مهمترین آماره های مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
1-آمار توصیفی
2-آمار استنباطی

3-6- روایی25 و پایایی26 ابزار اندازه گیری
3- 6-1- روایی (اعتبار)
مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد .
اعتبار محتوا، نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال هایی تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال‎ها معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مطالعه تعیین می شود (سر مد و همکاران، 1380).
برای تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر نیز از روش محتوا استفاده گردید، بدین منظور ابتدا پیش نویس سوالات در اختیار چندی از افراد صاحب نظر و خبره (استادان) قرار گرفت و پس از بحث و گفتگو تغییرات لازم در سوالات اولیه به عمل آمد، به نحوی که در پایان همگی همراه محقق در روایی محتوای سوالات به توافق رسیدند و نهایتا به نظر استاد راهنما و استاد مشاور رسید و پس از بکارگیری نظرات اصلاحی ایشان، پرسشنامه تنظیم گردید .

3-6-2- پایایی ( قابلیت اعتماد )
منظور از پایایی یا قابلیت اعتماد این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آت است که ابزار اندازه گیری تا چه میزان ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد (سر مد و همکاران، 1380).
به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه به منظور آزمایش بین 30 نفر افراد نمونه آماری توزیع و بعد از جمع آوری، جواب هر سوال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نکته نظرات اعضای نمونه فوق به استاد راهنما و مشاور ارجاع و اصلاحاتی در جهت رفع نکات مبهم به عمل آمد .

Ra = [ 1 / ( j – 1) ][ 1 – ( ∑ s j2 / s2)]

3-7- شرح فرمول آلفای کرونباخ27
:Jتعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه
∑Sj2: مجموعه واریانس نمرات زیر مجموعه سوالات مربوط
S2 : واریانس کل آزمون
ra : ضریب پایایی کل آزمون

3-7-1- آلفای کرونباخ

جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ در بخش مورد بحث
بخشهای اقتصادی
آلفای کرونباخ
تعداد سوالات مربوط در پرسشنامه
بخش کشاورزی
0.716
5
بخش صنعت
0.742
2
بخش مسکن
0.746
2
بخش خدمات
0.863
2
بخش سپرده گذاری
0.853
10
بخش ازدواج
0.731
3
بخش اشتغال جوانان
0.784
6

ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر بخش کشاورزی که شامل 5 سوال پرسشنامه می باشد 0.716 بوده است که چون مقدار آن بزرگتر از 0.7 است در نتیجه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر بخش صنعت که شامل 2 سوال پرسشنامه می باشد 0.742 بوده است که چون مقدار آن بزرگتر از 0.7 است در نتیجه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر بخش مسکن که شامل 2 سوال پرسشنامه می باشد 0.746 بوده است که چون مقدار آن بزرگتر از 0.7 است در نتیجه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر بخش خدمات که شامل 3 سوال پرسشنامه می باشد 0.731 بوده است که چون مقدار آن بزرگتر از 0.7 است در نتیجه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر بخش سپرده گذاری که شامل 10 سوال پرسشنامه می باشد 0.853 بوده است که چون مقدار آن بزرگتر از 0.7 است در نتیجه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر بخش ازدواج که شامل 3 سوال پرسشنامه می باشد 0.731 بوده است که چون مقدار آن بزرگتر از 0.7 است در نتیجه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر بخش اشتغال جوانان که شامل 6 سوال پرسشنامه می باشد 0.784 بوده است که چون مقدار آن بزرگتر از 0.7 است در نتیجه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های یک پژوهش است. داده های خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات مورد بهره برداری استفاده کنندگان قرار می گیرد .
برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .
جهت توصیف متغییرهای تحقیق در قالب جداول و نمودار از آمار توصیفی شامل جنسیت، میزان تحصیلات و سنبا استفاده از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

4-2- آمار توصیفی
1- جنسیت افراد

جدول 4-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت افراد
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

زن
100
45.5
45.5

مزد
120
54.5
100

جمع
220
100

نمودار 4-1- نمودارهای دایره ای و میله ای جنسیت پاسخ دهندگان

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که (54.5%) از پاسخ دهندگان مرد و (45.5%) از پاسخ دهندگان زن بوده اند.
2- سن

نمودار 4-2- نمودارهای دایره ای و میله ای سن پاسخ دهندگان
با توجه به نمودار فوق مشاهده می شود که رده سنی پاسخ دهندگان بین 17 تا 72 سال بوده است.

3- میزان تحصیلات
جدول 4-2- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

زیردیپلم
26
11.8
11.8

دیپلم
84
38.2
50

فوق دیپلم
22
10
60

لیسانس
70
31.8
91.8

فوق لیسانس و بالاتر
18
8.2
100

جمع
220
100

نمودار 4-3- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار های فوق مشاهده می شود که 38.2 درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه دارای مدرک دیپلم، 31.8 درصد مدرک لیسانس، 11.8 درصد افراد زیر دیپلم، 10 درصد دارای مدرک کاردانی و 8.2 درصد مابقی نفرات پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای مدرک فوق لیسانس و یا بالا تر می‎باشند.

جدول 4-3- نرخ سود تسهيلات اعطایي صندوق نسبت به سايربانكهاچگونه است؟

Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارزیاد
1
0.5
0.5

زیاد
5
2.3
2.7

متوسط
23
10.5
13.2

کم
104
47.3
60.5

بسیارکم
87
39.5
100

جمع
220
100

نمودار 4-4- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-3

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 87 (39.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 104 (47.3%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 23 (10.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 5 (2.3%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 1 (0.5%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-4- مبالغ اعطايي تسهيلات صندوق نسبت به سايربانكها چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
14
6.4
6.4

کم
59
26.8
33.2

متوسط
101
45.9
79.1

زیاد
41
18.6
97.7

بسیارزیاد
5
2.3
100

جمع
220
100

نمودار 4-5- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-4

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که14(6.4%)نفرازپاسخ دهندگان گزینه بسیارکم، 59 (26.8%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 101 (45.9%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 41 (18.6%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 5 (2.3%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-5- مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي صندوق چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
10
4.5
4.5

کم
37
16.8
21.4

متوسط
106
48.2
69.5

زیاد
58
26.4
95.9

بسیارزیاد
9
4.1
100

جمع
220
100

نمودار 4-6- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-5

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 10 (4.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 37 (16.8%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 106 (48.2%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 58 (26.4%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 9 (4.1%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.
جدول 4-6- تسهيلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش كشاورزي نسبت به سايربانكها چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
12
5.5
5.5

کم
57
25.9
31.4

متوسط
74
33.6
65

زیاد
52
23.6
88.6

بسیارزیاد
25
11.4
100

جمع
220
100

نمودار 4-7- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-6

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 12 (5.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 57 (25.9%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 74 (33.6%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 52 (23.6%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 25 (11.4%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-7- تسهيلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش خدمات نسبت به سايربانكها چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
4
1.8
1.8

کم
18
8.2
10

متوسط
87
39.5
49.5

زیاد
78
35.5
85

بسیارزیاد
33
15
100

جمع
220
100

نمودار 4-8- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-7

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 4 (1.8%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 18 (8.2%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 87 (39.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 78 (35.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 33 (15%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-8- تسهيلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش صنعت نسبت به سايربانكها چگونه است؟
Valid
فراوانی
درصد
درصد تجمعی

بسیارکم
22
10
10

کم
60
27.3
37.3

متوسط
65
29.5
66.8

زیاد
60
27.3
94.1

بسیارزیاد
13
5.9
100

جمع
220
100

نمودار 4-9- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-8

با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که 22 (10%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 60 (27.3%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 65 (29.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 60 (27.3%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 13 (5.9%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

جدول 4-9- پرداخت تسهيلات قرض

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع نفس اماره Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ديني، دكتر، برخي