مقاله درمورد دانلود حقوق بین الملل، حقوق بشر، زبان شناسی، جنایت علیه بشریت

دانلود پایان نامه ارشد

می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارایه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.
2 – سوابق تحقیق
قدم اول، نوام چامسکی، تهران، نشر و پژوهش شیرازه، 1379، در این کتاب نیز از زبان مادری به عنوان زبان اول نام برده شده است، و تأثیر زبان مادری را از جنبه های روان شناسانه مورد بررسی قرار داده است و اعتقاد دارد زبان مادری کودک با روح او عجین شده است. پس چگونه می توان یک کودک را از این حق طبعی و ذاتی محروم کرد؟! علی رغم بررسی ابعاد روانشناسی زبان مادری، اما جنبه های حقوقی آن به ویژه به مثابه یک حق بحث نشده است.
پیرامون زبان و زبان شناسی، محمد رضا باطنی، فرهنگ معاصر، چاپ اول 1371، در این کتاب که جنبه های زبان مادری را مورد بحث قرار داده است و از جنبه های زبان مادری و کاربرد آن در زندگی اجتماعی غافل بوده است. در این کتاب نیز ابعاد حقوقی زبان مادری و ماهیت آن نیز بحث نشده است.
حقوق بشر و سیاست های زبانی در امر آموزش، تاو اسکوتناب، 2008، نیو یورک، در این مقاله از سیاست های زبانی در امر آموزش بحث کرده است و از زبان مادری به عنوان زبان مطلوب در امر آموزش نام برده است، ولی در این مقاله هم به زبان مادری فقط در امر آموزش توجه شده است، بی آن که به ماهیت و جایگاه حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل بررسی صورت گرفته باشد.
زبان، مهاجرت و حقوق بشر، کیم تاکاهیشی، 2009، دانشگاه مکواری، در این مقاله به اهمیت زبان ها به خصوص زبان مادری از من دیدگاه حقوق بشر بحث کرده است، در این مقاله اختصاص کمی به زبان مادری داده شده است و به طور کلی همه زبان ها چه زبان اول و چه زبان دوم بحث کرده است.
حق بر زبان مادری در آموزش متوسطه، دکتر تاو اسکوتناب، 2004، دانشگاه روسکیلد دانمارک، در این مقاله از حق بر زبان مادری در آموزش حمایت کرده است ولی حق بر زبان مادری حقی نیست که فقط مورد حمایت در امر آموزش باشد و باید در زمینه های دیگر زندگی نیز کاربرد داشته باشد.
3 – ضرورت انجام تحقیق
بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری- متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.
4 – بیان سوالات تحقیق
1 – آیا زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود؟
2 – آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟
3 – آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟
5 – فرضیه ها
1 – زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود.
2 – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.
3 – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
6 – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
1 – هدف از انجام این تحقیق، تلقی زبان مادری به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد، و زبان های مادری وسیله ی انتقال تجربه های بشری هستند.
2 – بهتر است همه دولت ها در سیاست های خود به ضرورت حفظ این زبان ها و استفاده از زبان های مادری در زندگی اجتماعی را مورد تاکید قرار دهند.
3 – در رفع هر گونه تبعیض نسبت به زبان های مادری اقلیت ها کوشا باشند.
4 – بهترین حفظ زبان های مادری آموزش به زبان مادری می باشد. چرا که آموزش به زبان مادری باعث حفظ و توسعه زبان های مادری می شود.

فصل اول:

زبان مادری از مفهوم تا ضرورت

بخش اول:مفهوم زبان مادری
برای تعریف مفهوم زبان مادری باید ابتدا تعریفی از زبان ارائه داد. زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسانهای متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شودAkif,1995, 30))زبان در جامعه ي بشري از چنان اهميتي برخوردار است كه ژرژسل در پاسخ به اين پرسش كه قواعد حقوقي ناشي از چيست، مي گويد: قواعد حقوقي ناشي از واقعه اجتماعي، يعني وجود گروههاي بشري و ارتباط آن ها با يكديگر است. اين گروهها را، دو اصل به هم پيوند مي دهد كه يكي اصل همبستگي مبتني بر تشابه و ديگري اصل همبستگي مبتني بر تقسيم كار يا عدم تشابه است، اصل تشابه عبارت است از خصوصيات مشترك ظاهري ميان گروههاي بشري از قبيل دين واحد، زبان مشترك، نژاد مشابه و رنگ پوست يكسان. ژرژسل در اين تقسيم حقوقي از زبان مشترك انسان ها، به عنوان يكي از عوامل تقسيم بندي در قواعد حقوقي نام برده است.(ضيايي بيگدلي. 1385. 71)

گفتار اول : مفهوم زبان
زبان از یک طرف از لحاظ هویتی یک موضوع شخصی می باشد و از طرف دیگر در بیشتر شرایط از طرف اجتماع به عنوان یک واسطه اجتماعی و گروهی، نقش یک انتقال دهنده را ایفا می کند. زبان از لحاظ شخصی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. زبان به خاطر ایفای نقش تفهیمی برای اجتماعی شدن انسان و از طرف دیگر در پیدایش مفهوم فردی، عنصری فرهنگی مادی و معنوی حساب می شود.( (Terzioğlu, 2007, 105
زبان، پديده‌اي منحصر به فرد است که روند تکامل انسان در جامعه توسط آن به نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود. اگر زبان از جامعه انساني گرفته شود، چرخه اجتماعي از حرکت مي‌ايستد؛ جامعه انساني از هم گسسته، فرهنگ و تمدن بشري هم نابود مي‌شود. از زبان به عنوان کليد شبکه‌هاي ارتباطي و گاهي نيز سرمايه فرهنگي ياد مي‌شود که افراد با تسلط بر آن مي‌توانند علاوه بر برقراري روابط اجتماعي، نوعي هويت ويژه کسب کنند. پس هويت فرد چه در سطح قومي ‌و در سطح ملي تا حدود زيادي بستگي به زباني دارد که آن فرا مي‌گيرد. وقتي که از حفظ، تقويت و توسعه فرهنگ يک جامعه سخن به ميان مي‌آيد، زبان نيز به عنوان يک عامل اساسي مطرح مي‌شود، چرا که زبان در حکم رشته اي است که فرهنگ گذشته و حال را به هم پيوند مي‌دهد.
در تعريف زبان يكي از زبان شناسان تركيه به نام احمد كاپلان6، اين چنين بيان مي دارد زبان واسطه فكر و احساسات انسان است، انسان ها در اجتماع از آن استفاده كرده و در بين جمعيت ها و گروه هاي انساني، زبان واسطه تفكر و بيان احساس افراد مي باشد.( (ertuğrul. 2000. 3 احمد كاپلان در تعريف خود از زبان بيشتر به بيان احساس و تفكر تاكيد دارد.زبان فقط وسيله تفهيم و تفاهم نيست، زبان دروازه ذهن انسان به محيط اطراف و شالوده ذهني اوست، انسان با زبان است كه محيط خود را درك ميكند و نظام فكري اش شكل مي گيرد. زبان وسيله خلاقيت و روشن فكري است(Korkmaz, 1992, 53)
علم زبان شناسی انسان را موجودی اجتماعی می پندارد. انسان ناطق انسان مدنی است. زبان اجتماعی ترین پدیدار عالم است و اگر چنین است انسان به حکم داشتن زبان، بالذات یک موجود اجتماعی است.( ابراهیمی دینانی،1388،9)زبان در تعامل و اجتماعی کونیت می یابد و شکل می گیرد. زبان دربردارنده لفظ و معناست و محصول قراردادهایی است که در بستر اجتماع منعقد می گردد.( ذاکر حسین، 1392، 32)انسان موجودی اعتبارساز است و زبان یکی از اعتبارات اوست. زندگی اجتماعی آدمی به جز به کمک خلق مفاهیم اعتباری و قراردادی نمی گذرد (سروش، 1375، 46)
نیازمندی انسان به دلیل حاجتمندی او به اجتماعی زیستن و برقراری ارتباط با دیگر هم نوعان است. لودویگ ویتگنشتاین7 به درستی در فلسفه تحلیلی خود امکان داشتن یک زبان خصوصی را محال می داند. او معتقد است زبان آن است که عمومی و قاعده مند باشد. زبان به مقتضای طبع خود امری عمومی و شرکت پذیر است. نفی وصف عمومیت از زبان و پذیرش وجود زبان خصوصی، بستن دریچه اذهان به یکدیگر و انسداد راه مفاهمه میان انسان ها و در نهایت زوال معرفت است. (ذاکر حسین، 1392، 32) حجت ظواهر الفاظ که شهره اصولیین است در چنان غایت بداهت است که در اطراف آن استدلال چندانی اقامه نگشته، چرا که تنها راه مفاهمه میان انسانها منحصر به زبان و لفظ است و راهی برای آگاهی از افکار و خواسته های آدمی وجود ندارد مگر از طریق اتکای به ظواهر گفتار ایشان (قیاسی 1379، 192)
اصالت ظاهر و اعتماد بر آن و انصراف از احتمالات معانی دیگر در کلام دلیلی بر عمومیت زبان است چرا که مظهر ظهور کلام، عرف و اجتماع است. هر آنچه را که قصد کرد می توان در اجتماع بیان نمود و این همان اصل بیان پذیری8 در زبان شناسی است. اما این توانستن تنها به وسیله زبان عمومی که صنع انسان اجتماعی است و از تعیین در اجتماع وضع و نضج یافته ممکن می شود. البته در اینجا مراد از بیان پذیری بیان در معانی عام خود و اعم از گفتار است. حتی آنجا که معانی متعالی در صورت الفاظ عادی جای نگیرد اشکال دیگر به مدد می آیند. بنا بر این زبان به عنوان یک امر عمومی که هویتی جمعی نیز دارد ابزاری برای تعامل در اجتماع است. (ذاکر حسین، 1392، 33)
حکیم مطلقی که انسان را اجتماعی آفریده است ابزارهای چنین زیستی را نیز برای او تدارک دیده و او را زبان آموخته است.9این زبان آموزی خود اشاره به فطری بودن تشکیل اجتماع و اقبال به مدنیت و در نتیجه در اختیار گذاشتن ابزارهای آن دارد (طباطبایی 1385، 159)

گفتار دوم: مفهوم زبان مادری
امروزه زبان مادري از چنان اهميتي برخوردار است كه همه افراد انساني سعي در حفظ زبان مادري خود دارند چراكه زبان مادري به عنوان هويت يك فرد و چگونگي ارتباطاو با ساير افراد و زندگي اجتماعي او و نيز در زندگي معنوي و فرهنگي فرد نقش بسزايي دارد چنانچه بسياري از ملتها در راه حمايت و حفاظت از زبان مادري تلاش فراران می نمایند و سازمان بين المللي يونسكو نيز 21 فوريه را به عنوان روز جهاني زبان مادري اعلام كرده است. فلسفه انجام اين كار از نگاه يونسكو اين است كه یک فرهنگ صلح جویانه، تنها در فضایی می تواند بنیاد نهاده شودکه در آن همه حق داشته باشند زبان مادریشان را آزادانه و به طور کامل در همه عرصه های ضروری زندگی به کار گیرند (Takashi, 2008, 4)حال آنکه یادگیری زبان مادری یکی از پایه ای ترین اصل رعایت حقوق بشر و دمکراسی در جوامع نوین است.
کودکان حتی در رحم مادران نسبت به انواع صداها واکنش نشان می دهندبنابراین کودک بیشترین صدایی که می شنود صدای مادر خودش است، و این چنین است که زبان مادری کودک تاٌثیر بزرگی بر ذهن و روان او می گذارد. .نظریه ی انقلابی چامسکی می گوید، خصوصیات ذاتی مغز کودک او را قادر م

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، حقوق بین الملل، نهاد اجتماعی، اسناد بین الملل Next Entries مقاله درمورد دانلود آموزش زبان، صنعتی شدن، دستور زبان، گسترش زبان