مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، نسل زدایی، دادرسی عادلانه، اساسنامه رم

دانلود پایان نامه ارشد

از اقليت هاي ملي در سال 1995 ) و با توجه به تحول ژرف در بافت جمعيتي و تاثيرات آن به اقليت هاي بومي و ملي و با توجه به تهديدات موجود از طريق آسيميلاسيون ( به تحليل بردن و ذوب ) منزوي كردن و به حاشيه راندن اقليت هاي ملي و ازبين بردن زبان ها، ارزش ها و فرهنگهاي آن ها در سال 2006 به تصويب رسيد. منشور داراي1- اهداف منشور،2- داده ها (جمعيت اقليت ها)،3- بديهيات «آن دسته از خلقهاي اروپا كه هرگز يك دولت خودي به وجود نياورده اند و در قلمرو يك كشور به عنوان اقليت زندگي مي كنند جز اقليت هاي بومي و ملي و اقليت هاي قومي محسوب مي شوند »4- تعريف اقليت هاي ملي و بومي، 5- اصول بنيادي، 6- حقوق پايه اي«صيانت از اقليت ها به عنوان بخشي از حقوق بشر حقوق پايه اي ذيل را براي اقليت هاي بومي و ملي و گروه هاي قومي تامين و تضمين مي نمايد الف- حق آزادي زبان و حق استفاده از زبان مادري در مراوده با ادارات و دادگاهها. ب- حق آموزش و حق داشتن مدارس و حق آموزش به زبان مادري و…»7 – خواسته هاي سياسي و توصيه هاي عملي است كه در همه آنها تمام حقوق اقليت ها تضمين شده است.
دو سازمان غير دولتي در اروپا در سطح بين المللي از سوي اقليت ها و يا به نمايندگي و نام آن ها وجود دارد كه 1-(اتحادية فدراليستی مليتهای اروپا) که‌ مقر آن در فلنسبورگ آلمان است و2-( دفتر اروپا برای زبانهای اقليتها) که‌ مقر آن در بروسکل بلژيک می‌باشد. اتحاديه فدراليستی مليتهای اروپا در سال 1946 در ورسای و بعنوان يک سازمان بين‌المللی بر پايه حقوق خصوصی تأسيس شد. اين سازمان رسالت خود را حفظ و ارتقاء ويژگيهاي زبان، فرهنگ و حقوق اقوام اروپايي، فعاليت در راستای پايه‌ريزی موازين حقوقی معتبر، برای صيانت از اقواماين قاره‌ و همچنين ـ پس از اخذ وکالت ـ نمايندگی مصالح اين اقوام به‌ ويژه‌ در سازمانهای بين‌المللی که‌ در چهارچوب حقوق بشر در زمينه صيانت از اقليتها  فعال هستند، قرار داد و دفتر اروپا برای زبان های اقليتها نيز در سال 1982 بعنوان يک سازمان بين‌المللی بر پايه حقوق خصوصی جهت دفاع و اعتلای زبانهای اقليتهای ملی و منطقه‌ای در کشورهای اتحاديه اروپا تأسيس يافت. اين دفتر از کميته‌هايي تشکيل می‌گردد که‌ در يک شورا متشکل شده‌اند. اين کميته‌ ها در کشورهای عضو اتحاديه اروپا از اشخاصی تشکيل می‌شوند که‌در بخش فرهنگ و زبان فعال هستند و کار می‌کنند. بخش اصلی هزينه اين تشکل از سوی اتحاديه اروپا تأمين مي‌گردد.(www.nasser-iran.com)
د- کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( متن تلفیق شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ویرایش 2004)
در ماده پنجم که مربوط به حق بر آزادی و امنیت است در بند 2 اعلام می دارد «هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام علیه او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود.»(امیر ارجمند، 1385،93)این ماده همانطور که در کنوانسیون های قبلی نیز آمده است اهمیت زبان ها را نشان می دهد. و اینکه زبان مادری از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولا افراد بهترین درک را به زبان مادری خود دارند.
این کنوانسیون در ماده ششم که مربوط به حق بر دادرسی عادلانه می باشد در بند 3 قسمت الف اعلام می دارد «اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند.» یکی از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد باید تفهیم اتهام شود. اگر فرد به زبان دیگری که به آن آشنا نیست، تفهیم اتهام نمی شود.
این ماده در قسمت هـ اعلام می دارد «استفاده از خدمات رایگان مترجم، چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، نفهمد یا نتواند به آن زبان سخن بگوید» یکی دیگر از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد به راحتی بتواند زبانی را که در دادگاه از آن استفاده می شود را بهتر درک کند، وبهتر بتواند به آن زبان سخن بگوید.
این کنوانسیون در ماده چهاردهم که مربوط به ممنوعیت تبعیض می باشد اعلام می دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولید یا ثروت یا وضعیت دیگری تامین شود.» با توجه به این ماده هر فردی حق دارد از حقوق مندرج در این ماده بدون تبعیض از هر حیث متمتع گردد که زبان نیز یکی از حقوق مندرج در این ماده می باشد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی 1950 علی رغم ظاهر حقوق بشری اش توجهی به اقلیت های زبان نکرده اما گسترش و رشد نهضت های سیاسی و ایدئولوژیکی در دهه 70 و 60 میلادی منجر به ایجاد گروههای حمایت از اقلیت های زبانی گردید. تحصیل به زبان مادری (ماده 1 پیشنهاد نامه لاهه در مورد حق تحصیل اقلیت های ملی)، آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه ( ماده 12 همان پیشنهاد نامه) امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی (ماده 4 پیشنهاد نامه) تشویق مردم اکثریت به یادگیری زبان اقلیت (ماده 19 پیشنهاد نامه) حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی (ماده 3 پیش نویس کنوانسیون بین المللی برای حمایت از اقلیت ها و ماده 20 پیش نویس مذکور و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق اعلام شدن زبان اقلیت ها به عنوان زبان رسمی در مناطقی که در صد این اقلیت ها بالاست (لسانی، 1382،144.) درست است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی اشاره مستقیمی به زبان مادری نکرده است ولی در این کنوانسیون اشاره غیر مستقیم به مسئله زبان مادری کرده است. چرا که زبان مادری با تمام حقوق بنیادین بشر در ارتباط است و همچنین با حقوق فرهنگی و اجتماعی و مدنی مرتبط است پس بر مبنای این حقوق می توان به طور غیر مستقیم به حقوق زبان مادری اشاره ای غیر مستقیم کرد.
به جز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و يا كشور هاي خواستار عضويت در اتحاديه، هيچ يك از كشورهاي ديگر جهان با يك سند حقوقي الزام آور مبني به رسميت شناختن كامل و قطعي حقوق فرهنگي اقليت هاي قومي و زباني مواجه نيستند. در اروپا با عنايت به پاي بندي فعالين قومي به ملت- دولت هاي متبوع خود راه براي تحقق بسياري از حقوق اقليت هاي قومي زباني باز شده است واين درهمه جاي دنيا صدق نمي كند. بي ترديد ناهمساني هاي انكار ناپذيردر سطوح مختلف توسعه انساني ميان كشور هاي اروپايي با بسياري از كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه وجود دارد.

2- آمریکا
الف- کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 سن خوزه – کاستاریکا – لازم الجرا از 18 ژوئیه 1978
این کنوانسیون در قسمت اول که مربوط به تعهدات دولت و حقوق مورد حمایت است.در فصل اول که به عنوان تعهدات عام و کلی می باشد. در ماده اول تعهد به رعایت حقوق می باشد در بند 1 اعلام می دراد «دول طرف این کنوانسیون متعهد می گردند که حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسون را محترم شمارند، برای تمام اشخاص تحت صلاحیت خود، اعمال آزادانه و کامل این حقوق و آزادی ها را بدون هیچ گونه تبعیضی به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اعتقاد سیاسی یا دیگر اعتقادات، منشا ملی یا اجتماعی، وضعیت اقتصادی، منشا تولید یا دیگر شرایط اجتماعی تضمین کنند» اساسا حقوق در تعامل با مقتضیات و ضرورت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در یک کلام عوامل متعدد انسانی شکل گرفته است (قاری سید فاطمی،1389، 156) بنا بر این ضروریات دولتهای طرف این کنوانسیون متعهد می گردند تا حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند که یکی از موارد حقوق شناخته شده و حقوق بنیادین زبان مادری می باشد.
این کنوانسیون در ماده هشتم، حق دادرسی عادلانه در بند 2 قسمت الف اعلام می دارد «اگر متهم زبانی را که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجانا به وی کمک کند» همان گونه که در کنوانسیون های قبلی نیز به این موضوع اشاره شده باید متهم در دادگاه از زبانی بهره مند گردد که به آن زبان آشنایی کامل دارد.
این کنوانسیون درماده سیزدهم که مربوط به آزادی فکر و بیان در بند 5 اعلام می دارد «هر گونه تبلیغات برای جنگ و هر نوع تحریک کینه ملی ، نژادی، یا مذهبی که محرک تجاوز غیر قانونی یا هر عمل مشابه غیر قانونی دیگری علیه شخص یا گروهی از اشخاص به هر دلیل از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، یا منشا ملی باشد بر اساس قانون جرم قابل مجازات تلقی خواهد شد» این ماده در حقیقت مطلع و مقدمه ای بر بیان محدودیت های اعمال حق بر آزادی بیان است.نفرت نژادی، مذهبی، سیاسی همراه با اقدامات خشونت بار جایی برای هیچ گونه آزادی باقی نمی گذارد، چه رسد به آزادی بیان. در این ماده حتی هر گونه تبلیغ، بر علیه گروه دیگر، به هر دلیلی جرم تلقی شده و قابل مجازات است و تبلیغ علیه زبان های مادری گروه خاص نیز جرم محسوب شده و قابل مجازات است.

3- آفریقا
الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها
این منشور در هیجدهمین اجلاس سران کشورها و دولتهای آفریقایی در سازمان وحدت آفریقا به تاریخ 27 ژوئن 1981 در نایروبی امضا شده است. (امیر ارجمند، 1385، 147)آفریقای آزرده از دوره استعماری، آفریقای گرسنه و غارت زده و به بردگی کشیده شده، مشکلات و و مسائل انسانی خاص خود را دارد (قاری سید فاطمی، 1389، 159)
این کنوانسیون در بخش یکم راجع به حقوق و تعهدات می باشد در فصل یک با عنوان حقوق بشر و خلق ها در ماده دوم اعلام می دارد «هر فرد حق خواهد داشت از حقوق و آزادی های شناخته شده در منشور حاضر بدون هیچ نوع تبعیض از لحاظ نژاد، قوم، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی یا هر نوع عقیده دیگر خاستگاه ملی و اجتماعی، ثروت، تولید یا هر وضعیت دیگر برخوردار گردد» در این ماده به هر فردی حق داده شده است بدون هیج گونه تبعیضی از حقوق و آزادی های شناخته شده در این منشور برخوردار گردد. زبان نیز از حقوق شناخته شده در این منشور می باشد.
بخش سوم: جایگاه زبان مادری در حقوق بین الملل کیفری
گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به آن اساسنامه رم نیز می گویند در سال در دسامبر 1995 مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تاسیس دیوان بین المللی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای 1998 نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را به تصویب رسانیدند که این معاهده در سال 2002 به لازم الاجرا گردید و دیوان در سال2003 تاسیس شد. www.pajoohe.com))
بر اساس ماده 6 اساسنامه رم که در مورد نسل زدایی می باشد این اساسنامه این چنین اعلام میدارد «برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «نسل زدایی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، و در قسمت (ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه»85 چون در این ماده و در قسمت ب به صدمه شدید روانی اشاره شده است پس می توان به موضوع زبان مادری اشاره کرد چون ممنوعیت زبان مادری می تواند صدمه های روانی شدیدی در افراد ایجاد کنند . همانطوری که در فصل اول به طور مفصل در مورد ضرورت حفظ زبان مادری و آموزش به زبان مادری توضیح داده شد.این نتیجه گیری حاصل می شود که ممنوعیت و محرومیت و تحقیر زبان های مادری نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود. چرا که زبان مادری با حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی و همچنین نسل سوم حقوق بشر رابطه مستقیمی دارد. و در نهایت ممنوعیت و محرومیت زبان های مادری می تواند باعث صدمه شدید روحی شود. همانطور که مدیر کل یونسکو (ایرینا بووکوا) نیز اعلام داشته زبان های مادری هویت ما هستند با نگهداری آنه ما در واقع از خود محافظت می کنیم. عناصر تشکیل دهنده جرایم که به تصویب کمسیون مقدماتی دیوان رسیده است در مورد جنایت نسل زدایی از طریق ایراد صدمات جسمی یا روانی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، بهره مندی، اسناد بین الملل، منشور ملل متحد Next Entries مقاله درمورد دانلود زبان فارسی، زبان عربی، آموزش زبان، زبان ترکی