مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، سازمان ملل، کرامت انسان، حقوق بنیادین

دانلود پایان نامه ارشد

در سال 1982 در مکزیک تشکیل شد، مشاهده نمود. از نظر یونسکو «فرهنگ عبارت است از مجموعه چهره های شاخص، معنوی و مادی و عقلانی و احساسی است که توصیف کننده یک جامعه یا یک گروه اجتماعی و از طرف دیگر، جامع هنرها، نوشته ها، شیوه زندگی، حقوق بنیادین موجود انسانی، سنت ها و اعتقادات می باشد.»(هاشمی، 1384، 499)پس حق بر زبان مادری از حقوق بنیادین موجود انسانی محسوب می شود. از نظر مفهوم واژه، ویژگی «بنیادین» بدین معنی است که وجود این حقوق و آزادی ها مایه قوام، و نبود آن ها موجب زوال شخصیت انسان می شود. و درجه حمایت از آنها به اندازه ای است که آن ها از هر گونه تعرض قوای عمومی مصون نگه داشته شده اند و هیچ یک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه نمی تواند این حقوق را زیر سوال ببرند. دادرس قانون اساسی در صورت وجود، می تواند از تعرض قوای مقننه نسبت به این حقوق جلو گیری نمایند. دادرسان دادگاههای عادی نیز همواره نخستین پاسداران این حقوق و آزادی ها می باشد (عباسی، 1390، 38)
زوال زبان مادری افراد، زوال شخصیت افراد را سبب می شود و باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد. از طرف دیگر آثار هنری و نوشته اگر به زبان مادری افراد باشد نتیجه بهتری خواهد داشت، چرا که افراد احساسات خود را به زبان مادری بهتر می توانند انتقال دهند. پس زبان مادری با حقوق فرهنگی رابطه مستقیمی دارد.زبان مادری هم به لحاظ حقوق فرهنگی و هم به لحاظ حقوق اجتماعی از حقوق نسل دوم محسوب می شود. برای پاسخ گفتن به نیازهای زمانه و زنده مانده در فضای فرهنگی و علمی زبان ها، به روز شدن، مراقبت، نوسازی و خلاقیت منظم نیاز دارند و باید به گونه‌ای مستمر خود را با واقعیت‌های دنیای پرتحول کنونی همراه سازند.

گفتار سوم:جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر
یوآن گالتونگ در طرح بندی خود این نسل را به رنگ سبز و متعلق به دوره تحولات اجتماعی معرفی می نماید. وی نسل سوم را با توده های مردم پیوند می دهد. توده مردم زبان مشخصی برای استفاده دارند و آن زبان مادری افراد می باشد . زبان شاخصه خوبی برای اقلیت ها و قومیت ها محسوب می شود. چرا که اقلیت ها معمولا از زبان مشخصی استفاده می کنند که آن زبان مادری اقلیت ها می باشد.در واقع شکل حقوقی مانند حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم، حق بر ارتباطات، حق مردمان بومی،… موجب شناسایی حقوق برادری گردیده و دوره زمانی آن هم پس از دو نسل نخست و دوم در اواخر قرن بیستم بوده است. زبان وسیله ارتباطی مهمی می باشد و مردمان بومی معمولا به زبان مادری صحبت می کنند. و از این رو زبان مادری از جمله نسل سوم حقوق بشر می باشد. ضرورت پرداختن به نسل سوم حقوق بشر و راهنمای مناسبی بر پویایی مفاهیم حقوق بشری در حقوق بین الملل در گذر زمان است. منظور از برادری در اینجا همان همسویی و همخوانی بینش و روش ارکان مختلف جامعه بین المللی و داخلی ( جامعه مدنی) در مشارکت مسئولیت حمایت و تضمین حقوق بشر می باشد. بر پایه این تعریف، مؤلفه های اصلی حقوق نسل سوم، به معنای برابری و تساوی ابناء بشر و تساوی یعنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می گردد. در این نسل حق جمعی نیز به مراتب بیشتر از نسل یکم و دوم مورد شناسایی قرار گرفته است. تعریف برابری این چنین می باشد که «برابری شکلی برابری حقوقی است که مستلزم این است که با افراد به طور کاملا برابر رفتار شود. به لحاظ حقوقی دولت باید با همه افراد ملت به طور برابر رفتار کند و قانون نباید از هیچ گونه تفاوت و تبعیضی میان افراد سخن بگوید. برابری واقعی و مادی مستلزم مداخله قدرت عمومی به منظور تصحیح نابرابری های احتمالی که از نظم حقوقی نشات گرفته و کاهش نابرابری عملی می باشد. برابری واقعی بر اصل همبستگی اجتماعی و برادری استوار است.» (عباسی،1390،250) بر این اساس دولت نمی تواند یک زبان را به افراد جامعه تحمیل کند. دولت باید با همه افراد ملت به طور مساوی رفتار کند و تبعیضی بین افراد جامعه قائل نباشد. انتخاب کردن زبانی به عنوان زبان غالب، و محرومیت و محدودیت زبان مادری دیگر افراد جامعه نابرابری و تبعیض بر علیه افراد جامعه می باشد . و این باعث نقض نسل سوم حقوق بشر می باشد.

1 – حق بر توسعه و زبان مادری
توسعه به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، فاصله طبقاتی، بی سوادی، بی کاری، اوضاع وخیم بهداشتی، عقب ماندگی، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، دسترسی کافی به کالا و خدمات، تامین رفاه هماهنگی و شکوفایی و به عبارت دیگر، فراهم کردن حداقل وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی برای همه شهروندان است. کاهش نابرابری می تواند در زمینه حق بر زبان مادری افراد جامعه باشد. چرا که دولت ها می توانند بدون تبعیض و با استفاده از انتخاب سیاست چند زبانگی در جامعه و کاربرد زبان مادری افراد جامعه، زبان مادری افراد را توسعه دهند در این صورت حقی از حقوق افراد جامعه به اسم زبان مادری احجاف نخواهد شد. همه این موارد حق زندگی و گسترش حق کرامت انسان و استفاده بهینه وی از منابع، امکانات و استعدادهای خدادای ضروری است. حق کرامت انسانی عبارت است از برتری، تقدم و احترام انسان. با توجه به اینکه انسان اشرف مخلوقات است و به سبب حرمت و شرافت او حق هر انسان است که در جامعه با احترام زندگی کند و در مقابل هر گونه بردگی، بندگی و شکنجه های غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد حمایت و حفاظت دولت قرار گیرد. دولت باید از تحقیر زبان های مادری جلو گیری به عمل آورد در غیر این صورت کرامت انسانی افرادی که زبان مادری شان تحقیر شده خدشه دار می شود. این حق ممنوعیت امور و پدیده هایی که می تواند کرامت انسان را زیر سوال ببرد به دنبال دارد همانند ممنوعیت بردگی و کار اجباری، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز، ممنوعیت های آزمایش های پزشکی و علمی بر روی انسان بدون رضایت وی (عباسی، 1390، 86) کرامت بشری همان سیانت از حقوق و آزادی های فردی و جمعی (حقوق بشر) است و حقوق بشر همان کرامت بشری است (ذاکریان، 1388، 19)و زبان مادری با تمام امور بشری و همچنین با سه نسل از حقوق بشر مرتبط است.
حق توسه به معنای حق برخورداری و تحقق تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده برای بشر به طور برابر و عادلانه است. سازمان ملل و حقوقدانان حق توسعه را به عنوان نسل سوم حقوق بشر شناخته اند. حق توسعه یک حق بنیادین، شرط و پیش زمینه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت است. پس کاربرد زبان مادری افراد جامعه نیز می تواند باعث پیشرفت و عدالت در جامعه گردد. از این حق دیگر حقوق سرچشمه می گیرند. اگر جامعه انسانی از حق توسعه محروم گردد، به دشواری خواهد توانست اجرای دیگر حقوق بشر را تضمین کند. اگر حقوق بنیادین مانند حق بر زبان مادری مورد پذیرش واقع نباشد دیگر حقوق افراد جامعه نیز تضمین نمی گردد( Warbrick, 1995, 34) حق توسعه برای دیگر حقوق، اگر شرط کافی نباشد شرط لازم است Rona, 2005, 73))حق توسعه در طرح حقوق بشر تنظیمی توسط بنیاد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حقی که هر فرد و همه انسان ها به طور جمعی بر برخورداری عادلانه و برابر از اموال و خدمات تولید شده توسط جامعه ای که به آن تعلق دارند» تعریف شده است. این تعریف حق توسعه را در چارچوب ملی و در یک رابطه میان فرد و دولتی که تابعیت آن را دارد قرار می دهد. (عباسی، 1390، 426)کويچيرو ماتسورا (Kochiro Matsura) مديرکل يونسکو به مناسبت روز جهاني زبان مادري سال 2005 در مورد زبان مادری و حق توسعه این چنین اعلام می دارد.« با توجه به موقعيت خاص زبانها در بافت فرهنگي، زبانها عامل استراتژيکي هستند که بايد براي مواجهه با چالشهاي بزرگ آينده مورد توجه ويژه قرار گيرند. اگر فرهنگها طبق آنچه در کنفرانس سياستهاي فرهنگي براي توسعه در سال 1998 و در استکهلم بيان شده هسته توسعه پايدار بشمار ميروند، پس نه تنها عامل کليدي در جهت تلاش براي ارتقاي تنوع فرهنگي و کيفيت آموزش مورد نياز هستند، بلکه در رويارويي با فقر جهاني نيز کاربرد دارند.
حقيقت اين است که زبان به عنوان رسانه آموزشي براي تمرين هر گونه مهارت اجتماعي و فعاليت حرفه اي محسوب مي شود، قسمت عمده دانش اجتماعي را تشکيل مي دهد و در پيشرفت روز افزون اطلاعات جديد و تکنولوژيهاي ارتباطي نيز نقش بسزائي دارد. پس آموزش به زبان مادري و سيستم آموزشي چند زبانه، ويژگيهاي اساسي توسعه پايدار هستند. (www.unesco.org)پس آموزش به زبان مادری از جمله ویژگی های توسعه پایدار محسوب می شود و باعث پیشرفت روز افزون اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباطی می شود.
بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی
در این بخش جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی مورد بررسی واقع میشود و این خود نشان دهنده اهمیت زبان مادری می باشد. این بخش شامل سه گفتار می باشد. گفتار اول در مورد زبان مادری و سازمان ملل می باشد و همچنین در مورد 21 فوریه روز جهانی زبان مادری سخن به میان آمده است. گفتار دوم در مورد اسناد جهانی می باشد در این گفتار اکثر اسناد جهانی و منطقه ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم به زبان مادری اشاره کرده، در این گفتار آمده است. و در گفتار سوم به زبان مادری از منظر حقوق بین الملل کیفری توجه شده است در این گفتار به مباحث نسل زدایی و جنایت علیه بشریت پرداخته شده و با توجه به مباحث ثابت شده که ممنوعیت زبان مادری نسل زدایی فرهنگی و جنایت علیه بشریت می باشد.

گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل
بنگلادش در نوامبر سال ۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد. این پیشنهاد که به صورت مشترک از سوی دولت بنگلادش و انجمن جهانی طرفداران زبان مادری ارائه شده بود در سی‌امین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. با تعیین ۲۱ فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری، طرحی توسط یونسکو تهیه و به کشورهای عضو ابلاغ شد که در آن برنامه های متنوعی برای مردم جهان تدارک دیده شده بود. کشورهای جهان از آن پس این روز را جشن می گیرند که از جمله کشورهای پیشرو در پاسداشت این روز می توان به آمریکا، انگلیس، کانادا، جمهوری چک، هندوستان و بنگلادش اشاره کرد.
همچنین با اشاره به سیر تاریخی نامگذاری روز جهانی زبان مادری ازسوی یونسکو و روند صعودی نابودی زبان ها افزود: «سازمان ملل و یونسکو در جستجوی راهی برای حفظ زبانها به عنوان میراث مشترک بشری هستند و سیستم آموزشی چندزبانه را به کشورها توصیه می کنند.» وی با اشاره به وجود خلاقیت بسیار در خصوصیات زبان، وجود نزدیک به ۶۷۰۰ گونه زبانی و لزوم حفظ زبان به عنوان عنصر ارزنده میراث فرهنگی و هویت اجتماعی، توجه به سابقه تاریخی روز جهانی زبان مادری و مبارزات تاریخی مردم بنگلادش و نیز فعالیتهای ارزنده سازمان طرفداران جهانی زبان مادری14 را لازم و ضروری دانست. کاوان افزود:« زبان مادری به عنوان ابزار ارتباطی نقشی بسیار مهم در تکوین شخصیت افراد دارد و روز جهانی زبان مادری، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی و محافظت از بینش سنتی مردم بوده و جلوگیری از نزاع های غیر منطقی بر سر کالاها و خدمات فرهنگی، از اهداف آن به شمار می روند.» از جمله کشورهای عضو که سیستم آموزشی چند زبانه را به کار گرفته اند، سوئیس، نروژ، هلند و هند نمونه های موفقی هستند که با استفاده از این سیستم، به اهداف یونسکو جامه عمل پوشانیده و مردم را به فراگیری چند زبان ترغیب نموده اند.http://baluchestan.persianblog.ir))مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد زبان مادري، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد.(http://ume88.mihanblog.com) همچنین هر ساله به مناسبت روز جهانی زبان مادری از طرف یونسکو جایزه ای ویژه ای به فعالان عرصه زبان مادری اهدا می شود که ارزش این جایزه در حد جایزه نوبل می باشد.

گفتار

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق مدنی، حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی