مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

تمتع‌ و يا استيفاء در شرايط‌ متساوي‌ از حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در زمينه‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و يا در هر زمينه‌ ديگري‌ از حيات‌ عمومي‌ باشد.»26 تبعیض عبارت است از برخورد نامساعد و نابرابری است که، در مقایسه با اکثریت افراد جامعه، نسبت به اقلیت ها در برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی اعمال می شود. این وضعیت یکی از عوامل مهم بحران در نقاط مختلف دنیا به شمار می رود. در مقام تفسیر می توان گفت اصطلاح تبعیض به معنای هر گونه تمایز، مستثنی نمودن، محدود نمودن یا پایه ریزی برتری خاص براساس نژاد، رنگ، زبان، مذهب، ریشه ملی و اجتماعی، تولد یا هر حالت دیگری است که در نتیجه و هدف آن به خطر انداختن و تخریب و شناسایی، بهره مندی یا برخورداری برابر افراد از مجموعه حقوق و آزادی های بنیادین باشد (هاشمی،1384،58) در اين بند به هر ممنوعيت و محدوديت و تمايز كه بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، مليت، يا قوميت بر افراد انساني وارد شده و آزادي هاي اساسي افراد جامعه را در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و در زمينه هاي ديگر حيات عمومي محدود ميكند را تبعيض ناميده است و در اين كنوانسيون تلاش بر آن است تا همه اين تبعيض ها از بين برود و تكلم به زبان مادري و تحصيل به اين زبان ازمقاطع ابتدايي تا آموزش عالي حق افراد بشر در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي بوده و ممنوعيت تحصيل به اين زبان تبعيض نژادي را در پي خواهد داشت. و دربخش يك ماده دو بند 1 اين كنوانسيون كه اعلام ميدارد «دول‌ عاقد، تبعيض‌ نژادي‌ را محكوم‌ مي‌نمايند و متعهد مي‌شوند كه‌ با توسل‌ به‌ كليه‌ وسائل‌ مقتضي‌ و بدون‌ درنگ‌ سياستي‌ را دنبال‌ كنند كه‌ هدف‌ آن‌ از بين‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ و تسهيل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بين‌ كليه‌ نژادها باشد»27 بر اساس اين ماده نيز كليه كشور هاي متعاهد تعهد مي نمايند هر نوع تبعيض نژادي را در قلمرو سرزميني خود از بين ببرند، و همانگونه كه اشاره شد ممنوعيت استفاده از زبان مادري نيز گونه اي از تبعيض نژادي مي باشد، و در بند 2 همين ماده )ماده دو(مقرر مي دارد كه «دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ تدابير خاص‌ و معيني‌ براي‌ تأمين‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخي‌ گروه‌هاي‌ نژادي‌ يا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمايت‌ از اين‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ مي‌نمايند. اين‌ تدابير بدين‌ منظور اتخاذ مي‌گردد كه‌ استيفاي‌ كامل‌ حقوق‌ بشري‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در شرايط‌ متساوي‌ براي‌ ايشان‌ تضمين‌ شود ولي‌ نبايد پس‌ از نيل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غيرمتساوي‌ و متمايز براي‌ گروه‌هاي‌ نژادي‌ گردد.»28 در اين بند نيز تامين رشد و توسعه مطلوب گروه هاي نژادي در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي و استيفاي كامل حقوق انساني و آزادي هاي اساسي بشر مورد تاييد واقع شده است كه استيفاي حقوق اساسي افراد در سايه ي زبان مادري شان بهتر محقق خواهد شد. در بخش يك ماده چهار اضافه مي كند كه «دول‌ عاقد هر نوع‌ تبليغات‌ و تشكيلاتي‌ را كه‌ از افكار و نظريه‌هاي‌ مبتني‌ بر تفوق‌ يك‌ نژاد و يا گروهي‌ از اشخاصي‌ كه‌ رنگ‌ و يا منشأ قومي‌ معين‌ دارند الهام‌ بگيرد و يا هر نوع‌ تنفر و تبعيض‌ نژادي‌ را توصيه‌ يا تشويق‌ كند ـ تقبيح‌ مي‌نمايد و متعهد مي‌شوند كه‌ به‌ منظور ريشه‌كن‌ ساختن‌ اين‌ چنين‌ تحريكات‌ يا تبعيضات‌ و به‌ طور كلي‌ براي‌ محو هر قسم‌ تبعيض‌ نژادي‌ سريعاً تدابير لازم‌ را اتخاذ نمايند»29 در اين ماده كه تقبيح آپارتايد ونيز احترام به حقوق بنيادين بشر تاكيد شده و به دولتها توصيه مي شود براي رفع اين تبعيضات تلاش مقتضي را اعمال نمايند، و در حالي كه برخورداري از زبان مادري از حقوق اوليه افراد بشر مي باشد و دولت ها بايد تلاش نمايند تا اين حق ابتدايي رشد و توسعه نمايد وهيچ نوع تبعيضي نسبت به اين نوع حق اعمال نكنند، وهمچنين كنوانسيون در همين ماده بيان مي دارد «نشر هر نوع‌ افكار مبتني‌ بر تفوق‌ يا نفرت‌ نژادي‌ و تحريك‌ به‌ تبعيض‌ نژادي‌ و همچنين‌ اعمال‌ زور يا تحريك‌ به‌ زور عليه‌ هر نژاد و يا هر گروه‌ كه‌ از حيث‌ رنگ‌ و قوميت‌ متفاوت‌ باشند و نيز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ كمك‌ مالي‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ تبعيضي‌ نژادي‌ را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نمايد.»30 در اين ماده نيز مي توان به تحقير زبان مادري قوميتها اشاره كرد و هر نوع تحقير نسبت به زبان هاي مادري را محكوم نمود. در بخش يك ماده هفت اين كنوانسيون اعلام مي دارد «دول‌ عاقد متعهد مي‌شوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتي‌ كه‌ منجر به‌ تبعيضات‌ نژادي‌ مي‌شود و نيز براي‌ تعميم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در ميان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترويج‌ نيات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامية‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و اعلامية‌ ملل‌ متحد دربارة‌ رفع‌ تبعيضات‌ نژادي‌ و مفاد اين‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علي‌الخصوص‌ در زمينة‌ تعليم‌ و تربيت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.»31 در اين ماده كنوانسيون به تعليم و تربيت و فرهنگ بدون تبعيض نژادي و روح سازش و مودت در ميان ملل، گروها و نژادها اشاره شده است. و شيوه ي بارز تعليم و تربيت در اجتماع از مدارس آغاز مي شود و نبايد كودكان و دانش آموزان را ازحق معنوي، فرهنگي و اجتماعي تحصيل به زبان مادري محروم كرد و در صورت محروميت و ممنوعيت، تبعيض نژادي فرهنگي و اجتماعي نسبت به اين افراد در زمينه تعليم و تربيت روي خواهد داد و رفع هر گونه تبعيض در زمينه تعليم و تربيت و تحصيل به زبان مادري حق اوليه هر دانش آموز بر اساس اسناد بين المللي است. اين كنوانسيون (كنوانسيون بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي) داراي يك مقدمه، سه بخش و 25 ماده مي باشد كه براي محو تبعيض و خشونت نژادي تلاش فراوان كرده است و به دولت هاي متعاهد در اين كنوانسيون توصيه مي كند براي تامين رشد و توسعه فرهنگي نژادها و قوميت ها كوشا باشند( http://www.unic-ir.org/treaties)

هـ – ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) ( مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد- تاريخ لازم الاجرا شدن 13 مارس 1976 ) : يكي از دو معاهده بين المللي كه حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر را به قواعد الزام اور حقوقي تبديل نموده است. ميثاق مزبور حاوي فهرستي از حقوق مدني و سايسي مشترك ميان كليه ملل است كه دولت ها متعهد مي شوند آن را حمايت و ترويج نمايند. اين حقوق ناظر است به حيات امنيت، آزادي، تشكيل و گردهمايي با آزادي انديشه، بيان، مذهب، نفي بردگي، شكنجه. پيش نويس اوليه اين سند توسط كمسيون سازمان ملل در باره حقوق بشر تهيه شده در سال 1966 اين ميثاق به تصويب رسيد و در سال 1976 با تصويب سي وپنج دولت وارد مرحله لازم الاجرايي شد. آمريكا به خاطر مسائل مربوط به تقسيمات دولت فدرال به موجب قانون اساسي آن را تصويب نكرده است. ميثاق مدني، سياسي گام مهمي است در ترويج و گسترش حقوق بشر جهاني، است چرا كه اين ميثاق حقوق مدني و سياسي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تعهدات حقوقي الزام آوري به دولت هاي امضا كننده تبديل مي كند. اين حقوق بدون توجه به جنس، نژاد، مذهب، قوميت، يا اقليت بودن تضمين شده است، به علاوه ميثاق كميته حقوق بشر را كه مركب از 18 عضو جهت بررسي گزارش هاي مربوط به نقض حقوق بشر ايجاد مي كند. در حالي كه ميثاق سند حقوقي و بر دولت هاي تصويب كننده جنبه الزام اور دارد، خود به خود قابل اجرا نيست براي اينكه دولت هايي كه تضمين كننده اين حقوق در قوانين خود نيستند، موظفند اقدامات مقتضي و مطابق با مراحل مربوطه در حقوق اساسي خود اتخاذ كنند. فقدان دستگاه اجرايي يا فقدان ضمانت اجرايي غير از افكار عمومي جهاني، و نيز ماهيت غير خود اجرا بودن نياز به تصويب قوانين مقتضي از طريق قانون گذاري داخلي تاْثير فوري آن را محدود مي سازد، به علاوه در زمان حالت فوق العاده و اضطراري، دولت امضا كننده مي تواند خود را ازتعهدات مندرج در ميثاق رها سازد.
در اين ميثاق كه به حقوق مدني و سياسي افراد اشاره شده است و ارزش و احترام گذاشتن به اين حقوق را به تمام دولت هاي متعاهد توصيه مي كند در بخش دوم ماده دوم بند 1اعلام مي دارد « هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.»32 در اين ماده احترام به حقوق اساسي افراد انساني صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، و… توصيه و تاكيد شده است و اين اصل اساسي كه بايد همه انسانها از حقوق برابر برخوردار باشند و با توجه به اينكه تكلم و تحصيل و برخورداري از زبان مادري از حقوق بنيادي جامعه انساني مي باشد وهيچ كس نبايد به خاطر زبان مادري مورد تحقير واقع شود و در نهايت اينكه با توجه به اين ماده بايد دولتها حقوق شناخته شده افراد را در قلمرو سرزميني خود محترم شمرده و تضمين نمايند و همانطور كه اشاره شد زبان مادري از جمله حقوق اساسي افراد بشر مي باشد. در بخش سوم ماده بيست و چهارم بند 1اشاره مي كند به اينكه «هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد، نسب که به اقتضای وضعیت صغارت خردسالی ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.»33 و دولتها هنگامي مي توانند از حقوق اجتماعي و فرهنگي كودكان، بدون تبعيض از حيث زبان و… در جامعه حفاظت و حمايت كنند كه اجازه دهند كودك ازحق استفاده از زبان مادري خود برخوردار بوده و حق تحصيل به زبان مادري خود را، در مدارس داشته باشد بدين گونه حقوق كودك در اجتماع در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي حفظ خواهد شد. ميثاق حقوق مدني و سياسي داراي يك ديباچه است كه در آن حقوق مدني و سياسي را ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان مي داند و داراي شش بخش و پنجاه و سه ماده است كه در تمام مواد به رعايت حقوق مدني و سياسي افراد انساني توصيه و تاكيد كرده است( http://lawstudy.ir)

و – میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights))
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي(1966)( مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد – تاريخ لازم الاجرا شدن 3 ژانويه 1976) : اين ميثاق نيز مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر را به صورت قواعد الزام آور حقوقي در آورده است در اين ميثاق فهرستي از حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه ملت ها در آرزوي آن بودند، ذكر گرديده و از دولت ها خواسته شده كه آن را مورد حمايت قرار داده و ارتقا بخشند. پيش نويس اصلي و اقدامات اوليه مربوط به اين ميثاق توسط كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام شده و آن را به مجمع عمومي در سال 1954 تسليم نموده است.تا سال 1966 طول كشيد تا ميثاق تصويب شد و در سال 1976 با تصويب سي وپنج دولت وارد مرحله لازم الاجرايي شد. آمريكا اين ميثاق را به خاطر مسائل مربوط به تقسيم اختيارات دول فدرال به موجب قانون اساسي، تصويب نكرده است. ميثاق ياد شده گامي مهم در تبديل آرمان هاي منعكس در اعلاميه جهاني حقوق بشر به تعهداتي الزام آور بردول امضا كننده است. حقوق برشمرده در ميثاق از جمله عبارت است از حقوق مربوط به شرايط كاري و شغلي شرافتمندانه، توانايي تشكيل و پيوستن به اتحاديه ها، حقوق مربوط به تامين اجتماعي، تحصيل، بهداشت،امرار معاش. اين ميثاق بر خلاف مشابه آن يعني ميثاق حقوق مدني و سياسي كه داراي كميته بررسي موارد

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، آموزش و پرورش، منشور ملل متحد، سازمان ملل Next Entries مقاله درمورد دانلود سازمان ملل متحد، سازمان ملل، مجمع عمومی، حقوق بشر