مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، آموزش و پرورش، منشور ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی
1 – اسناد جهانی ( www.un.org/en/documents)
الف- منشور ملل متحد((Charter Of The United Nations
منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین المللی به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید.( امیر ارجمند. 1381. 36)
در منشور ملل متحد، كه گفته با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و ارزش و شخصيت انساني و كمك به ترقي زندگي اجتماعي و در ماده اول بند3 در منشور ملل متحد كه جزء مقاصد سازمان است، «حصول همكاري بين المللي در حل مسائل بين المللي كه داراي جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشر دوستي است و در پيشبرد و تشويق و احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس ، زبان يا مذهب… »15در اين بند كه در پيشبرد و تشويق و احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب تاكيد دارد و زبان مادري از جمله حقوق اوليه هر جامعه انساني ميباشد و بهتر است همه دولت ها به جمعيت هاي زباني واقع در قلمرو خود احترام گذاشته ودر ترويج و توسعه و حفاظت از زبان هايي كه جز زبان هاي رسمي نيستند كوشا باشند.
در فصل نهم منشور ملل متحد که مربوط به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی می باشد در ماده پنجاه و پنج16 اعلام می دارد که « به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تامین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، ضرورت دارد، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف) بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی.
ب) حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی در قلمرو امور فرهنگی و آموزشی
ج) احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.»
با توجه به این ماده، زبان مادری که به عنوان یک حق اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می شود و باید به این حقوق به دیده احترام نگریست و جامعه و دولت ها باید برای تامین و تضمین آن ها یاری رسان باشند. و شرایطی فراهم شود تا زبان مادری که به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و حقوق بنیادین محسوب می شود، بدون تبعیض در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
منشور ملل متحد در ماده شصت و دو که مربوط به وظایف و اختیارات می باشد در بند 1 اعلام می دارد «شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند مطالعات و گزارش هایی درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نمایند یا موجبات انجام دادن یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضا ملل متحد و نهاد های تخصص مربوط توصیه هایی بنماید.»17 در این ماده اشاره می کند به امور فرهنگی، و زبان مادری از جمله امور فرهنگی و همچنین از امور آموزشی می باشد و بر طبق این بند شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در مورد زبان مادری ملت ها مطالعاتی انجام دهد و همچنین گزارش هایی تهیه نماید و به مجمع عمومی و نهاد های تخصص مربوط در مورد زبان مادری یا آموزش به زبان مادری توصیه هایی بنماید. و همچنین این ماده در بند 2 اعلام می دارد«شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در جهت تر غیب (دولتها) برای احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی بنماید.» 18زبان مادری از جمله گفتمان های حقوق بشر می باشد و برای احترام و حفظ زبان مادری ملت ها شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در این مورد توصیه هایی به دولت ها بنماید.

ب – اعلامیه جهانی حقوق بشر(Universal Declaration ofHuman Rights)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسید. اعلاميه جهاني حقوق بشر، در ماده دوم كه ميگويد «هر كس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ،جنس، زبان، مذهب و عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضعيت اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده بهره مند گردند.»19در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه والاترين ارزش و احترام به تمام حقوق هاي انساني بدون تمايز از حيث نژاد، رنگ، جنس و زبان و… تاكيد دارد و حق بر زبان مادري نيز از حقوق ابتدايي جامعه انساني است افراد حق دارند از تمام حقوق و آزادي هايي كه در اعلاميه حقوق بشر ذكر شده بهره مند گردند. ماده 6 اين اعلاميه مي افزايد «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقي او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.»20 شخصيت هر فرد در ارتباط با ديگران بهتر نمود پيدا مي كند و هر فرد بيشترين تسلط را به زبان مادري خود يا زباني كه بيشتر به آن تكلم مي كند را دارد و زبان مادري هر فرد يكي از معيار هاي كامل كننده شخصيت او در زندگي اجتماعي و فرهنگي است و بر دولت هاست كه از شخصيت افراد انساني در مقابل قانون حمايت كند. در اين اعلاميه در ماده بيست و شش بند 1 و 2 به حق آموزش اشاره دارد در اين ماده بند يك اعلام ميدارد «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.»ودر بند دو «آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.»21 در بند يك كه به آموزش و پرورش تاكيد دارد و تحصيل به زبان مادري هر كودك از حقوق اوليه و اساسي محسوب مي شود و در بند دو كه اعلام مي دارد در آموزش و پرورش بايد شخصيت هر انساني به كمال رسد و احترام حقوق و آزادي هاي بشري تقويت شود و اين آموزش به زبان مادري است كه بهتر از زبان هاي ديگر مي تواند شخصيت هر كودك را به كمال برساند و آزادي هاي اساسي او را تضمين كند. پس حق بر زبان مادري در اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور ضمني و غير مستقيم مورد تاييد واقع شده است. و در ماده بيست و هفت بند 2 اعلام ميدارد«هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.»22 حق بر زبان مادري جز حقوق معنوي محسوب مي شود و برخورداري از اين حمايت معنوي از حقوق اساسي هر فرد انساني است. در ماده بيست و نه در بند 1 اين اعلاميه كه تاكيد دارد به رشد شخصيت انساني و اعلام مي دارد «هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.»23 زبان مادري از جمله جنبه های تکامل شخصيت انسان است. تحصيل به زبان مادري و استفاده از اين زبان در مراكز عمومي و خصوصي مي تواند به كمال رساندن شخصيت هر انساني كمك شاياني كند.

ج- کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات (Convention against DiscriminationinEducation)
کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات )1960(24( کنوانسیون عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو- در یازدهمین اجلاسیه خود از 14 نوامبر تا 15 دسامبر 1960 در پاریس) این کنوانسیون در ماده پنج بند 1 قسمت ج اعلام می دارد « لازم است به افراد اقلیت های ملی حق داشتن فعالیت های آموزشی خاص خودشان از جمله اداره مدارس و همچنین بر حسب سیاست هر دولت در امور آموزشی و اجازه استعمال یا تعلیم زبان خاص آن ها داده شود مشروط بر اینکه : 1 – از این حق به نحوی استفاده نشود که در نتیجه افراد اقلیت را مانع گردد که فرهنگ و زبان اصلی جامعه را درک کرده و در فعالیت های آن مشارکت نماید یا در نتیجه به حاکمیت ملی لطمه وارد شود. 2 – سطح تعلیمات در مدارس مذبور پایین تر از سطح تعلیمات عمومی نباشد که مقامات صالحه مقرر یا تصویب کرده باشند و3 – رفتن به این مدارس اختیاری باشد.» 25
در این ماده به زبان مادری توجه خاصی شده است اما نقدی که بر این ماده وارد است این می باشد که ماده را مشروط کرده است که افراد اقلیت بایستی فرهنگ و زبان اصلی جامعه را درک کرده و در کل به حاکمیت ملی لطمه وارد نشود این بند از این ماده باعث این می شود تا بهانه ای در دست زمامداران حکومت باشد که به بهانه حفظ حاکمیت ملی از استفاده از زبان مادری در جامعه خودداری نمایند.

د – كنوانسيون بين المللي محو كليه اشكال تبعيض نژادي
(International Convention onthe Eliminationof All Formsof Racial Discrimination)
كنوانسيون بين المللي محو كليه اشكال تبعيض نژادي(1965) (مصوب 21 دسامبر 1965مجمع عمومي ملل متحد – تاريخ لازم الاجرا شدن 4 ژانويه 1969) : اين كنوانسيون توسط كمسيون حقوق بشر وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تهيه شده و حاوي فهرستي از روش هاي تبعيض آميز منع شده بر اساس ملاحظات نژادي به خصوص از لحاظ رنگ، ريشه هاي قومي، مليت و اجداد است. كنوانسيون تضمين مي نمايد كه تبعيض نژادي در زمينه هايي كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي درج شده رخ نخواهد داد. همچنين در اين سند هر گونه تبعيض نژادي، سياست آپارتايد، و نيز گروه هايي كه حامي تئوري برتري نژادي هستند محكوم شده اند، كميته اي براي از بين بردن تبعيض نژادي بر اساس اين كنوانسيون ايجاد شده كه متشكل از 18 كارشناس مطلع و بي طرف بوده منتخب دول عضو جهت رسيدگي به شكايات و اختلافات دول هستند، كنوانسيون فوق الذكر در سال 1965 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده و در سال 1966 واردمرحله لازم الاجرايي شده است آمريكا عضو آن نيست و حدود يكصد عضو دارد، كنوانسيون بين المللي محو تبيعض نژادي تبلوري از تلاش هاي پس از جنگ از سوي ملل متحد در اجراي اهداف بشر دوستانه مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد، اين كنوانسيون به اضافه ديگر موافقت نامه ها، جاي اعلاميه مزبور را گرفته است و هدف آن حفظ حقوق مدني سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي و موقعيت زنان و كودكان و اشخاص بدون تابعيت است. لازم به ذكر است كه اين كنوانسيون در مورد تبيعض نسبت به اشخاص كه تبعه دول امضا كننده آن نيستند اعمال نمي شود. يك پروتكل اختياري منضم به كنوانسيون امكان دادخواهي افراد را نزد يك كميته ويژه تبعيض نژادي در مسائل مربوط به نقض كنوانسيون، مقرر مي دارد، و تاكنون دولت هاي اندكي عضو اين پروتكل اختياري هستند.
با توجه‌ به‌ اينكه‌ فرضيه‌ سيادت‌ و تفوق‌ مبتني‌ بر اختلاف‌ بين‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محكوم‌ و از نظر اجتماعي‌ غيرعادلانه‌ و خطرناك‌ بوده‌ و تبعيض‌ نژادي‌ نه‌ از لحاظ‌ نظري‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملي‌ قابل‌ توجيه‌ نمي‌باشد با تأييد مجدد اينكه‌ تبعيض‌ بين‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتني‌ بر نژاد و رنگ‌ و يا ريشه‌ قومي‌ سدي‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آميز در ميان‌ ملل‌ بوده‌ و امكان‌ دارد صلح‌ و امنيت‌ بين‌ ملل‌ و همچنين‌ همزيستي‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ يك‌ دولت‌ مختل‌ سازد (مهر پور . 1383. 489) بدين ترتيب اين كنوانسيون دربخش يك ماده يك بند 1 مقرر مي دارد«در قرارداد حاضر اصطلاح‌ (تبعيض‌ نژادي) اطلاق‌ مي‌شود به‌ هر نوع‌ تمايز و ممنوعيت‌ يا محدوديت‌ و يا رجحاني‌ كه‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ يا نسب‌ و يا منشأ ملي‌ و يا قومي‌ مبتني‌ بوده‌ و هدف‌ يا اثر آن‌ از بين‌ بردن‌ و يا در معرض‌ تهديد و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسايي‌ يا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق مدنی، حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی