مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری بین کودکان موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته وجود دارد،به طوری که بر اساس اطلاعات جدول4-10،در هر دو مقیاس حافظه کوتاه مدت و دقت و تمرکز حواس،میانگین کودکان موسیقی آموخته بالاتر از کودکان موسیقی نیاموخته است. بر این اساس تقریبا 5/6 درصد از واریانس “حافظه کوتاه مدت” آزمودنی ها،توسط انتساب به گروه ها تبیین می شود. این رقم در مورد “دقت و تمرکز حواس” به 5/11 درصد افزایش یافته است.

مقدمه
در فصل حاضر ابتدا خلاصه پژوهش،سپس بحث و نتیجه گیری و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش ارائه می گردد.
5-1. خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر،مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس کودکان 10 و11 ساله موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته بود.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، سطح معنی داری، سطح تحصیلات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی