مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، پیش دبستانی، ارزش های فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

و هم برای فعالیت های موسیقیایی مورد استفاده قرارمی گیرند. مطالعات متعدد انجام شده با EEG از مدل تریون قشر مغز حمایت می کند. مدل لنگ و شاو،در کنار نظریه حساسیت زود هنگام کودکان به موسیقی(گاردنر،کروم هنسل35 و جوسزیک36 1990،اولشو37،شون38،ساکای39 1982،پاپوزک40،1982)و اطلاعات مربوط به قابلیت تغییرپذيري ویژگی های آناتومیک،فیزیولوژیکی و شیمیایی مغز کودکان(راکیک41،1997 آلبرت42 و همکاران،1999)این فرضیه را مطرح می کند که آموزش موسیقی سبب تقویت و تکامل مسیرهای عصبی دخیل در انجام فرآیندهای شناختی وابسته به محیط از جمله توانایی های فضایی می گردد. طبق نظریه هب استفاده مکرر از این شبکه عصبی خاص – از طریق یادگیری موسیقی – آن را در انجام دیگر توانایی ها توانمندتر و کارآمدتر می کند(چان،2000؛ نقل از میربها،1382).
طبق تحقیقات به عمل آمده در بسیاری از کشورهاآموزش موسیقی به عنوان یک درس در کنار سایر دروس در مقطع پیش دبستانی و دبستان از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که طبق تحقیقات آنها وسیله مناسبی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رشد سایر مهارتهای آنها می باشد.
آموزش موسیقی سبب افزایش هوش می گردد. به وسیله پازل هایی که به کودکان 4-3 ساله داده شد تا توانایی استدلال فضایی آنها اندازه گیری شود مشخص شد که درک فضائی ایشان در
دوره ای که آموزش موسیقی می دیدند افزایش یافته و می توان از این موضوع به عنوان نشانه ای برای اثر آموزش موسیقی بر روی رشد هوشی یاد کرد(ریگز2،2000؛ نقل از فتحی،1386).
با این حال بیشتر وقت‏ها موسیقی به علت فشار‏های اقتصادی یا شعار” بازگشت به اصول” به یک فعالیت جنبی محدود می‏شود در حالیکه اصول برای کودکان باید در برگیرنده موسیقی باشد(فیشر،1384).
مسئولان حوزه های آموزشی آمریکا در تلاش جهت ایجاد برنامه های آموزشی موسیقی به مدارس هستند. در سال 1980 تنها در دو ایالت،آموزش موسیقی و هنر برای فارغ التحصیلی اجباری بود،اکنون در 128 ایالت چنین است(بیلهارتز43،2000). در معرض موسیقی قرار گرفتن و شرکت فعال در خلق آن می تواند زندگی یک کودک را هم آنی و هم در دراز مدت غنا بخشد و در او خلاقیت و شکوفایی برانگیزد. ارزش های فرهنگی را به وی منتقل کند و به رشد جسمانی،فکری و اجتماعی او کمک کند.
گوش دادن به موسیقی بدون تردید بایستی از برنامه های ضروری آموزشی قرار گیرد چون باعث می شود که همبستگی اصوات در کودکان افزایش یافته و هم تمرکز و دقت شنوایی آنها بالا می رود و اگر گوش دادن به موسیقی همراه با نقاشی باشد باعث رشد و تقویت و تحریک قوه تخیل آنها خواهد شد(عشایری،1373).
پژوهشها نشان داده است که گوش دادن به موسیقی،اثرات مثبت کوتاه مدت و بلند مدت بر قدرت استدلال انتزاعی دارد. معروف ترین این مطالعات به نام «اثر موتزارت» است در این بررسی دانشجویانی که به یک سونات پیانوی موتزارت گوش داده بودند،هشت نمره بالاتر از گروه کنترل در تست هوش کسب کردند. در مطالعات دیگر،مهارت های ذهنی کودکان پیش دبستانی و دبستانی،پس از آموختن موسیقی،پیشرفت های محسوسی نشان داده است(راشر و زوپان،2000).
بعضی از پژوهش ها بیانگر آن هستند که موسیقی به وسیله سمت راست نیمکره مغز پردازش می شود و بعضی از پژوهش هاي دیگر نشانگر آنند که سمت چپ نیز در اين امر دخیل و مهم می باشد. گوش کردن به موسیقی و ارزیابی آن فرایند کاملی است که احساس،یادگیری و حافظه را درگیر می کند و این گویای آن است که چندین منطقه از مغز در تجربیات موسیقیایی مهم هستند(بیلهارتزو همکاران،2000؛ نقل از میربها،1382).
طی پژوهشی که به روی 10 کودک دو ساله در هنگام چیدن قطعات پازل انجام شده میزان دقت،سرعت و توانایی آنها در هنگام بازی مورد بررسی قرار گرفت،پس از آن این تعداد به دو گروه 5 نفره تقسیم شدند،گروهی از آنها روزانه به مدت 30 دقیقه آموزش همراه موسیقی و آواز داشته و گروه دیگر 15 دقیقه در هفته آموزش موسیقی داشتند. پس از گذشت 6 ماه تمام بچههای این گروه پیشرفت شایانی در چیدن قطعات پازل و سرعت انجام آن داشتند. این پژوهش بر روی مهندسین،بازیکنان شطرنج و ریاضیدانان نیز انجام گرفت و نتایج این امر فرصتی از میزان افزایش سرعت منطقی این گروه در یادگیری عملکرد پاسخ دهی آنان بود. موسیقی در درازمدت بر هوش ذاتی کودکان تأثیر داشته و به کارگیری آن به طور قطع در آینده افراد در هنگام رویایی منطقی با زندگی تأثیر مثبت نیز در برخواهد داشت(الیواو،2005).
یکی از موضوعاتی که امروزه در آموزش و پرورش دبستانی بسیار به آن توجه می‏شود.آموزش دقت،تمرکز حواس و حافظه کوتاه مدت است چرا که،زمانی ما می‏توانیم دروس دیگر مثل ریاضی و. . . را آموزش دهیم که در درجه اول بتوانیم دقت وتمرکز حواس کودک را جلب کرده و میزان حافظه کوتاه مدت وی را نیز افزایش دهیم. آنچه گفته شده است بطور آشکار نشان داده است که چگونه می‏توانیم با آموزش موسیقی به کودکان زمینه را برای رشد همه جانبه کودکان فراهم کنیم. آنچه که به اهمیت موضوع می‏افزاید اهمیت سال‏های اولیه کودکی در انجام فعالیت موسیقیایی و یادگیری آن است امروزه تحقیقات عصبی شناختی نشان داده اند که بیشترین تأثیر آموزش موسیقی بر رشد شناختی کودکان در سالهای اولیه کودکی است. بنابر این اگر استفاده از موسیقی در دوره تحصیلی کودکان به صورت یک قانون در آید،علت قانون گذاری بدون شک مدلل و قابل توجیه خواهد بود(جنسن،2002).
شاید بتوان علت بی توجهی به موسیقی در زندگی کودکان را(به خصوص در کشور ما)،نداشتن دانش و آگاهی از اثرات خارق العاده آن دانست. بنابر این با انجام تحقیق بیشتر در زمینه موسیقی کودکان،امید است که بتوان جایگاه آن را محکم تر ساخت. علاوه بر دلایل ذکر شده در صورتیکه در این تحقیق بتوانید اثر آموزش موسیقی را بر کودکان مشاهده کنیم می‏توانیم جایگاه آن را در این زمینه محکم تر سازیم و بیش از پیش از اثرات مثبت و پایدار آن در مراکز دبستان سودجوئیم.
1-3 .هدف های پژوهش
الف)هدف اصلی
– مقایسه حافظه کوتاهمدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11 ساله موسیقیآموخته و نیاموخته
ب)هدف های فرعی
– تعیین تأثیر موسیقی بر حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دختر و پسر.
– شناسایی تأثیر موسیقی بر توانایی حافظه کوتاه مدت.
– توصیف تأثیر موسیقی بر توانایی دقت.
– تعیین تأثیرموسیقی برتمرکز حواس.
1-4 .فرضیه ها
1- بین توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10و11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
2- بین توانایی حافظه کوتاه مدت کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
3- بین توانایی دقت کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
4- بین تمرکزحواس کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.
1-5 .متغیرها
متغیر مستقل:موسیقی
متغیر وابسته: حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس
متغير كنترل: هوش
1-5-1.تعریف نظری مفاهیم
موسیقی
طبق آنچه در فرهنگ معین آمده است، موسیقی فن ترکیب اصوات به نحوی که به گوش خوشایند باشد. در تعریف عام موسیقی،هنر بیان احساسات به وسیله صداهاست و مهم ترین عوامل تشکیل دهنده موسیقی صدا و وزن هستند. صدا نتیجه و حرکت ارتعاشی است که به وسیله گوش احساس می شود. صداهائی که دارای ارتعاشات نامنظم هستند،صداهای غیرموسیقی و آنهای که دارای ارتعاشات منظم هستند صداهای موسیقی نامیده می شوند(جعفری،1386).
موسیقی ارف: متداولترین و جامع ترین روش آموزش موسیقی به کودکان است که توسط آهنگساز آلمانی به نام کامل ارف(1985)ابداع شده است. در این روش هنر جویان موسیقی را به پایه فعالیت‏های شنیدن،خواندن و حرکت کردن همراه با نواختن سازهای کوبه ای مانند طبل سه گوش،چوب و ساز‏های ریتمیک مانند: زیلوفون،متالوفون،بلز و غیره فرا می‏گیرند(زاده محمدی،1384).
ارف،اعتقاد داشت که ریتم قسمت بسیار مهم موسیقی است به خاطر اینکه وجه اشتراک موسیقی،کلام و حرکت،چیزی نیست جز ریتم،ریتم پیوستگی است بین تمام آن چیزهایی که ارف آن را موسیقی مقدماتی نامید. وی به این خاطر از این اصطلاح استفاده نمود که اعتقاد داشت قبل از اینکه کودکان در مورد ریتم چیزی را سوال کنند باید موسیقی را احساس کرده و با آن حرکت کنند(دوست دار،1384).
حافظه کوتاه مدت
وقتی که محرکهای محیطی بریک گیرنده ی حسی تأثیرمی گذارند اگر به هرقسمت از اطلاعات واردشده به این حافظه حسی توجه شود درحافظه کوتاه مدت واردشده است که به مدت 15ثانیه درآن باقی می ماند که درصورت تکرارومرور،این اطلاعات درحافظه درازمدت ثبت می شود(حافظه کوتاه مدت راهمچنین مخزن کوتاه مدت وحافظه نخستین نیز می نامند)(سیف،1377).
دقت
گرچه محرکهای گوناگون بسیاری همزمان برما اثرمی گذارند،اما آنچه ما دریک لحظه ی معین می توانیم ادراک کنیم سخت محدود است.آنچه ما عملاً ادراک می کنیم نه تنها به محرکها بلکه به برخی فرایندهای شناختی نیزبستگی دارد که رغبتها،هدفها وانتظارات ما را درآن لحظه منعکس می کنند.این تمرکزادراکی را توجه یا دقت می نامند(هیلگارد،1382).
تمرکزحواس
تمرکز حواس اصطلاحی است که برای توانایی حس توجه برای مدتی از زمان به کار می رود به منظور معاینه وضعیت روانی به طورمعمول تمرکز به مدت 30 ثانیه کافی شمرده می شود این توانایی درتمرکز برای انجام فعالیتهای فکری خیلی مهم است(پورافکاری،جلد اول،1386).
1-5-2.تعاریف عملیاتی مفاهیم
موسیقی
منظور از موسیقی در این پژوهش دست کم 2 سال آموزش موسیقی ارف(روش آموزشی کارل ارف که به عنوان یک روش آموزشی معتبر درآموزشگاه های موسیقی کودکان ایران توسط مربیان به کارمی رود)است که به روش نوین مبتنی بر نت خوانی صورت گرفته باشد و افراد توانایی و مهارت نواختن یکی از آلات موسیقی(کیبورد،پیانو،گیتار،سنتور،ویلن)را دارا باشند.
حافظه کوتاه مدت
منظور از حافظه کوتاه مدت در این پژوهش نمرهای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت می کند. خرده آزمون حافظه ارقام که مربوط به مقیاس هوش کلامی می باشد.آزمایش‌کننده فهرستی از ارقام از سه تا نه‌ تایی را با آرامش و با صدای بلند می‌خواند و آزمودنی پس از گوش دادن به هر فهرست باید به همان ترتیب آن‌ها را بازگو کند.این آزمون که یکی از متداول‌ترین شاخص هوش است،مستلزم آن است که آزمودنی بعضی از فهرست‌های ارقام خوانده ‌شده را به همان ترتیب و بعضی دیگر را به صورت وارونه بازگو کند. در حالت اول،حافظه برای ارقام مستقیم و در حالت دوم، حافظه برای ارقام وارونه اندازه‌گیری می‌شود. این خرده‌آزمون،حافظه شنیداری کوتاه‌ مدت را اندازه‌گیری می‌کند.
دقت
منظور از دقت در این پژوهش نمره ای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت
می کند.خرده آزمون محاسبات که مربوط به مقیاس هوش کلامی می باشد.این خـرده‌ آزمون شامل 14 مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آنها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال مورد سنجش قرار می‌گیرند.
تمرکز حواس
منظور از تمرکزحواس دراین پژوهش نمره ای است که دانش آموز در آزمون وکسلر دریافت
می کند. خرده آزمون محاسبات که مربوط به مقیاس هوش کلامی می باشد.این خـرده‌ آزمون شامل 14 مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آنها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال مورد سنجش قرار می‌گیرند.
هوش
منظور از هوش در اين پژوهش نمره اي بین 100تا125 است كه دانش آموز در آزمون هوش كودكان ریون به دست مي آورد.

مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی متغیرهای پژوهش و نظریه های مرتبط با آنها که مبنای نظری این مطالعه را روشن می کنند،پرداخته می شود و سپس به پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، مواد مخدر، پردازش اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، ارزش افزوده، سازمان ملل