مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراین 2 گروه از نظر نمره درس ریاضی،خواندن و استدلال فضایی با هم مقایسه شده اند. نتیجه این پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر پیشرفت تحصیلی(ریاضی – خواندن و استدلال فضایی)تفاوت معنی دار داشتند،یعنی گروه موسیقی آموخته نمرات بالایی در مورد ریاضی،خواندن و استدلال فضایی نسبت به گروه موسیقی نیاموخته کسب کردند.
– جبل عاملی(1381)در پژوهش،” تأثیر قطعات مختلف موسیقی بر حالات هیجانی در شنوندگان” از بین دانشجویان داوطلب در دانشگاه آزاد اصفهان 52 نفر دختر و پسر انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که موسیقی موجب هیجانات مثبت می شود هر چند که هیجان های منفی مانند نفرت و خشم نیز به وجود می آیند ولی درصدد ایجاد آنها را در اغلب موارد بسیار کم بوده است.
– میربها و همکاران(1382)در این پژوهش،تأثیر آموزش موسیقی در افزایش توانایی های شناختی کودکان بررسی شده است. 30 کودک پنج و شش ساله که در ترم اول کلاس های موسیقی کودک در آموزشگاههای موسیقی درجه یک و دو شهر تهران شرکت می کردند با 30 کودک گروه گواه(از مهدکودک)مقایسه شدند. در ابتدا،همه کودکان تحت آزمون استنفورد – بینه قرار گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر هفته یک بار در کلاس های موسیقی کودکان شرکت داده شدند. پس از 3 ماه از همه آزمون گرفته شد. تحلیل نتایج نشان داد که گروه آزمایشی از نظر میزان توانایی استدلال عمومی با گروه گواه تفاوت معنی داری داشت. همچنین آموزش موسیقی سبب افزایش توانایی استدلال کلامی و تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان گردیده است. اما در مورد توانایی استدلال دیداری / انتزاعی،در دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد.
-فخاری زاده(1383)در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان پسر پایه پنجم در سال تحصیلی 83-1382 پرداخته است. این پژوهش از نوعی علی– مقایسه ای بود . بعد از انتخاب نمونه،نمرات دروس ریاضی،علوم و هنر و معدل کل دو گروه موسیقی آموخته و نیاموخته با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتیجه این پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر پیشرفت تحصیلی در دروس علوم و ریاضی تفاوت معنی دار داشتند اما در مورد درس هنر تفاوت معنادار نشان داده نشد . نتیجه کلی پژوهش دربردارنده این موضوع بود که دانش آموزان موسیقی آموخته،در درس علوم و ریاضی،پیشرفت معناداری نسبت به دانش آموزان موسیقی نیاموخته دارند.
– کیهانی،شریعت پناهی(1386)در این پژوهش به بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان پرداخته است. در این پژوهش 40 نفر از دانشجویان رشته پزشکی به طور تصادفی به دو گروه موسیقی و شاهد تقسیم شدند. در گروه موسیقی 15 دقیقه موسیقی برای آزمودنی پخش و در گروه شاهد 15 دقیقه استراحت به آزمودنی داده شد. در هر دو گروه آزمون حافظه و کسلرو آزمون شمارش معکوس اعداد انجام شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین گروه موسیقی آموخته و نیاموخته وجود دارد. و گوش دادن به موسیقی می تواند باعث بهبود عملکرد توجه و حافظه شود.
-فتحی(1386)به بررسی تأثیرموسیقی بریادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهر سقز در سال تحصیلی 86-85پرداخت که تأثیر موسیقی در این تحقیق به اثبات رسید.
– رضایی(1388)در پژوهشي به بررسي تأثيرآموزش موسيقي برتوانايي استدلال فضايي وپيشرفت رياضي دانش آموزان پايه پنجم درسال تحصيلي 88-1387پرداخته است. اين پژوهش ازنوع علي- مقايسه اي بود. نمونه 40 نفري از دختران وپسران پايه پنجم ابتدايي دراين پژوهش شركت داشتند كه 20 نفر موسيقي آموخته(2سال آموزش موسيقي كسب كرده ومهارت نواختن يكي ازآلات موسيقي راداشته اند)و20 نفرموسيقي نياموخته بودند.ابتدا هوش آنها توسط آزمون هوش وكسلر سنجيده شد تا تأثيرهوش به حداقل برسد و ازنظر هوشيهمتاسازي شدند وبعدتوانايي استدلال فضايي آنها با آزمون هوشي مكعب هاي كهس اندازه گيري شده ودانش آموزان ازنظر استدلال فضايي وپيشرفت رياضي مورد مقايسه قرارگرفتند،نتيجه اين پژوهش نشان داد،با کنترل نمره هوش کل و هوش عملی استدلال فضایی دانش آموزان موسیقی آموخته بیش از دانش آموزان موسیقی نیاموخته است. همچنین،با کنترل نمره هوش کل دانش آموزان موسیقی آموخته پیشرفت ریاضی بالاتری نسبت به دانش آموزان موسیقی نیاموخته داشتند.
– قاسم تبار(1389)در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش موسیقی به روش ارف در یادگیری مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی در کودکان پنج ساله منطقه 3 تهران وبه روش آزمایش انجام داد. برای کنترل هوش از آزمون وکسلر(ویپسی)،نمره هوش بین 110 تا 130 استفاده شد. از هر گروه 15 کودک آزمایش و کنترل،3 ماه آموزش هفته‌ای 1 جلسه 2 ساعته درآموزشگاه،آزمون سنجش مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش آزمون و پس آزمون محاسبه و ثبت شد. از این پنج فرضیه،چهار فرضیه بر اثر بخشی آموزش موسیقی به روش ارف بریادگیری مهارت‌های طبقه بندی کردن،نگهداری ذهنی عددی،هندسه و تشخیص شباهت‌ها و تفاوت کودکان تأیید شد،اما مهارت ردیف کردن کودکان پیش دبستانی تفاوت معنا داری بین گروه آزمایشی و کنترل مشاهده نشد.
2-37 .خلاصه دانش موجود
پژوهش های زیادی در مورد تأثیر موسیقی در گروهای سنی مختلف انجام شده است که البته در ایران این پژوهش ها کمتر می باشد.
فردوسی(1380)در پژوهشي به مقايسه پیشرفت تحصیلی در مقایسه دو گروه دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته پرداخته است.در این پژوهش دو گروه دانش آموزان در آزمون ریاضی،خواندن و استدلال فضایی شرکت کردند و نمره آنها در این 3 آزمون مورد مقایسه قرار گرفت. که گروه موسیقی آموخته در هر 3 آزمون نمره بالاتری دریافت کردند.
در پژوهش دیگر،میربها و همکاران(1382)تأثیر آموزش موسیقی در افزایش توانایی های شناختی کودکان بررسی شده است که در این پژوهش که از نوع آزمایشی می باشد میزان هوش،توسط آزمون استنفرد بينه قبل و بعد از آزمایش انجام شد نتیجه آزمایش نشان داد که آموزش موسیقی سبب افزایش توانایی استدلال کلامی و تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان می شود. فخاری
(1383)تأثیر موسیقی بر پیشرفت تحصیلی را مد نظر داشته است. پژوهش از نوع علی و مقایسه ای می باشد و نمرات دروس ریاضی،علوم و هنر و معدل کل پایه پنجم دانش آموزان گروه موسیقی آموخته و نیاموخته مورد مقایسه قرار گرفته است که نتیجه پژوهش نشان می دهد که در مورد درس هنر تفاوت معنا داری وجود ندارد و اما درمورد دروس ریاضی و علوم و معدل کل تفاوت معنا داری بین دو گروه دیده می شود و دانش آموزان موسیقی آموخته نمرات بسیار بالاتری دارند.
هتلند (2000)در پژوهشی آزمایشی بر روی 2000 دانش آموز به بررسی تأثیر موسیقی بر روی استدلال فضایی پرداخت. در بررسی های انجام شده دانش آموزان گروه آزمایش استدلال فضایی بسیار بالا تری را نشان دادند. هارتیزوولف- بورتینک(2002)در پژوهشي به بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر مهارت خواندن و نوشتن و پیشرفت ریاضی پرداختند و نتیجه نشان داد که گروه آزمایشی که موسیقیFOLK دریافت کرده بودن نمره بسیار بالایی نسبت به گروه هاي ديگري کسب كردند.
بررسی پژوهش های متفاوت داخل و خارج کشور در فصل 2 کاملاً شرح داده شده است . هر کدام روی یک توانایی خاص کار کرده اند و روی یک گروه سنی خاص و با کنترل متغیرهای متفاوت مزاحم و تعدیل کننده یا بدون کنترل متغیرهای مزاحم. پژوهشگر با مطالعه بیشتر پژوهش ها به بررسی تأثیر موسیقی بر روی سه توانايی حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس پرداخته است. این پژوهش به صورت علی – مقایسه ای می باشد،حافظه کوتاه مدتتوانایی است که در پژوهش های متفاوت ذکر شده به عنوان توانایی که موسیقی می تواند به میزان فراوانی آنرا بالا ببرد مورد نظر بوده است. البته متغیری در کنار سایر متغیرها مانند پژوهش میربها وهمکاران(1382).
پژوهشگر با بررسی پژوهش های متفاوت،هوش را به عنوان متغیری که باید کنترل شود تا تأثیر هنر موسیقی مشخص شود،مد نظر قرار داده است،مساله ای،که در پژوهش های قبل دیده نمی شود،و از آزمون معتبر هوش ریون برای اندازه گیری هوش کل استفاده شده است. و برای اندازه گیری میزان حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکزحواس آزمون وکسلر در نظر گرفته شده است،این پژوهش نيز مانند پژوهش های قبل محدودیت هایی دارد مانند وجود متغیرهای تعدیل کننده و مزاحم،کم بودن نمونه و …. اما با وجود این،پژوهشگر تلاش نموده با کنترل متغیرهای مهم هوش،سن،سطح تحصیلات پدر ومادروسطح اقتصادی خانواده فرد،تاًثير صرف موسیقی را مشخص كند.

مقدمه
در این فصل طرح کلی پژوهش،جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری مورد بحث قرارگرفته و در ادامه ابزارهای اندازه گیری معرفی می شود و بالاخره نحوه اجرا و روش گردآوری اطلاعات،روش تجزیه و تحلیل ارائه می شود.
3-1 .روش پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور نشان دادن پیامدهای احتمالي آموزش موسیقی،به مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دو گروه از دانشآموزان 10و11ساله که یکی موسیقیآموخته و دیگری فاقد مهارتهای موسیقیایی بودند پرداخته شد.
روش پژوهش علی- مقایسهای بیشتر اوقات به منظور آزمون فرضیه درباره ی روابط علت و معلولی،به جای روش آزمایشی به کار می رود. در علوم رفتاری و به ویژه در علوم اجتماعی به این دلیل از این روش به جای روش آزمایشی استفاده می شود که پژوهشگر بسیاری از روابطی راکه علاقه مند به مطالعه آنهاست می تواند کنترل و دستکاری کند(دلاور،1374).
3-2 .جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر 10و11ساله مدارس ابتدایی شهرتهران تشکیل میدهند.

3-3 .حجم نمونه
حجم نمونه با توان آزمون 8/0 و قبول تفاوت استاندارد 44/0 بین دو گروه و با استفاده از فرمولبرآورد شد. با توجه به افت آزمودنیها و از دست دادن احتمالی بخشی از اطلاعات تعداد افراد نمونه 100 نفر(هر گروه 50 نفر)در نظر گرفته شد.
3-4 .روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر نمونه گیری از نوع خوشهای چندمرحلهای است با توجه به موضوع و هدف پژوهش،از بین مدارس ابتدایی شهرتهران 5 منطقه واز هر منطقه 4 مدرسه به طور تصادفی(دومدرسه پسرانه و دومدرسه دخترانه)انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه 5 دانشآموز به صورت هدفمند انتخاب شدند. با مراجعه به مدارس،با در نظر گرفتن متغیرهای هوش،سن،سطح تحصیلات پدر ومادر وسطح اقتصادی خانواده به عنوان متغیرهای کنترل به همتاسازي گروه آزمایشی و کنترل پرداخته شد. بنابراین بعد از انتخاب دانشآموزان موسیقی آموخته و نیاموخته،با اجرای تست هوش ریون و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک،50 دانش آموز(از هرمدرسه 5 دانش آموز)موسیقی آموخته(25 دختر و 25 پسر)و50 دانش آموز موسیقی نیاموخته(25 دختر و 25 پسر)که از نظر متغیرهای ذکر شدهمتا شده بودند به عنوان گروههای آزمایش و کنترل انتخاب شدند.
3-5 .ابزارهای پژوهش
در این پژوهش برای گرد آوری داده ها از دو ابزار استفاده شده است:
الف)ماتریسهای پیشرونده ریون
ماتریسهای پیشرونده ریون(ریون و همکاران،1983)از جمله آزمونهای غیرکلامی هوش است. نسخه رنگی آن از 36 ماتریس یا طرح برای کودکان 11-5 ساله و بزرگسالان عقب مانده ذهنی و نسخه استاندارد از 60 ماتریس یا طرح برای کودکان و نوجوانان 18-9 سال تشکیل شده است(آناستازی،1982؛ ترجمه براهنی،1371). نتایج تحقیقات گوناگون(یونو،شینیا،هاروهارا و کانکو،2005؛ عبدالخالک،2005)نشاندهنده روایی و اعتبار مناسب ماتریس های پیشرونده ریون هستند. ضرایب روایی این آزمون در گروه های سنی مختلف تقریبا بین 70/0 و 90/0 به دست آمده است(آناستازی،1982؛ ترجمه براهنی،1371). در ایران ماتریس های پیشرونده رنگی ریون در یک نمونه از کودکان 11-5 ساله تهرانی(براهنی،پژوهش منتشر نشده)و ماتریس های پیشرونده استاندارد ریون بر روی 3010 کودک و نوجوان 18-9 مدارس تهران(براهنی،1377)بررسی و هنجاریابی شده است. در این پژوهش در مورد آزمودنیهای 11-9 ساله از ماتریسهای پیشرونده استاندارد استفاده

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود گروه کنترل، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries مقاله درمورد دانلود همسان سازی، سطح تحصیلات، آزمون هوش وکسلر