مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، سطح معنی داری، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

اعلام می کرد و تمایل به ادامه آزمون نداشت ادامه تست به جلسه بعدی موكول می شد.در حین انجام آزمون نمره ها به صورت صحیح و دقیق طبق دستورالعمل انجام آزمون ثبت شد، آزمونگر در مورد نمره موادی که ساده بوده و لذا انجام نشده ولی محاسبه شده است اطمینان کسب کرد،بعد از محاسبه نمرات خام آنها،به نمرات تراز شده تبدیل شدند،تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده بر اساس سن فرد بود.
1- محاسبات عددی:این خـرده‌ آزمون شامل 14 مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آنها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال موردسنجش قرار می‌گیرند.
2- حافظه ارقام : آزمایش‌کننده فهرستی از ارقام از سه تا نه‌ تایی را با آرامش و با صدای بلند می‌خواند و آزمودنی پس از گوش دادن به هر فهرست باید به همان ترتیب آن‌ها را بازگو کند. این آزمون که یکی از متداول‌ترین شاخص هوش است،مستلزم آن است که آزمودنی بعضی از فهرست‌های ارقام خوانده ‌شده را به همان ترتیب و بعضی دیگر را به صورت وارونه بازگو کند. در حالت اول،حافظه برای ارقام مستقیم و در حالت دوم،حافظه برای ارقام وارونه اندازه‌گیری می‌شود. این خرده‌آزمون،حافظه شنیداری کوتاه‌ مدت را اندازه‌گیری می‌کند. اما باید دانست میزان دقت و تمرکز و یا حواس‌پرتی و اضطراب آزمودنی نمره او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
3-7 .روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت توصیف دادهها به بررسی پارامترهایی مانند گرایش مرکزی(میانگین،میانه)،اندازه پراکندگی(دامنه تغییرات وانحراف معیار) پرداخته شد. اطلاعاتی مانند جنس،میزان تحصیلات پدرومادر،سطح اقتصادی خانواده،نمرات آزمون ریون و وکسلر(نمرات حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکز حواس)کودکان به صورت جدول فراوانی و نمودار در ابتدای تحلیل آورده شد. در بخش آمار استنباطی برای تحلیل و تفسیر داده ها با توجه به تعداد متغیرهای وابسته از آزمون MANOVAتحلیل واریانس چندمتغیری یک راهه استفاده شد.

مقدمه
اطلاعات بدست آمده از اجرای ابزارهای پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

4-1 .یافته های توصیفی
1. جنس
جدول 4-1. توزيع فراواني آزمودنی ها به تفکیک جنسیت
جنس
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
دختر
25
25
50
پسر
25
25
50
کل
50
50
100

اطلاعات جدول4-1 نشان می دهد که از هر دو گروه به یک اندازه به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

2. سن
جدول4-2. توزيع فراواني آزمودنی ها به تفکیک سن
سن
10 سال
11 سال
کل
میانگین
انحراف استاندارد
موسیقی نیاموخته
19
31
50

موسیقی آموخته
17
33
50
64/10
5/0
کل
36
64
100

اطلاعات جدول4-2 حاکی از آن است که سن تنها 36 درصد آزمودنی ها 10 سال می باشد،در حالی که دانش اموزان 11 ساله 64 درصد افراد گروه نمونه را تشکیل می دهند. میانگین سنی افراد نیز برابر با 64/10 سال با انحراف استاندارد 5/0 می باشد.
3. مدت آموزش موسیقی
جدول 4-3 . میانگین و انحراف استاندارد مدت آموزش موسیقی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
50
64/27
7/2
چنانکه در جدول4-3 ملاحظه می شود دانش آموزان(موسیقی آموخته)به طور متوسط 64/27 ماه از آموزش های موسیقی بهره مند بوده اند.

4. تحصیلات پدر
جدول 4-4. توزيع فراواني آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات پدر
تحصیلات پدر
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
دیپلم
21
20
41
کاردانی
11
12
23
کارشناسی
18
18
36
کل
50
50
100
چنانکه در جدول 4-4 ملاحظه می شود تحصیلات پدر 41 درصد از دانش آموزان دیپلم
می باشد. این رقم در مورد آزمودنی هایی که سطح تحصیلات پدرشان کاردانی و کارشناسی است،به ترتیب به 23 و 36 درصد می رسد.
5. تحصیلات مادر
جدول 4-5 . توزيع فراواني آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات مادر
تحصیلات مادر
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
دیپلم
23
22
45
کاردانی
8
10
18
کارشناسی
19
18
37
کل
50
50
100
اطلاعات جدول4-5 حاکی از آن است که بیشترین آزمودنی ها را دانش آموزانی تشکیل
می دهند که سطح تحصیلات مادرشان دیپلم است(یعنی 45 درصد)و این در حالی است که تحصیلات مادر تنها 18 درصد از آزمودنی ها کاردانی می باشد. سطح تحصیلات مادر 37 درصد از دانش آموزان نیز کارشناسی است.

6. شغل پدر
جدول 4-6 . توزيع فراواني آزمودنی ها به تفکیک شغل پدر
شغل پدر
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
کارمند
32
32
64
آزاد
18
18
36
کل
50
50
100

بر اساس اطلاعات جدول4-6 شغل پدر 64 درصد از کودکان شرکت کننده در این پژوهش کارمند
می باشند،در حالی که شغل پدر 36 درصد از کودکان آزاد است.

7. شغل مادر
جدول 4-7. توزيع فراواني آزمودنی ها به تفکیک شغل مادر
شغل مادر
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
خانه دار
35
36
71
شاغل
15
14
29
کل
50
50
100

ارقام بدست آمده از جدول 4-7 حاکی از آن است که مادر بیشتر کودکان شرکت کننده در این پژوهش خانه دار هستند(یعنی 71 درصد). این رقم در مورد مادران شاغل به 29 درصد کاهش یافته است.

8. درآمد خانواده
جدول4-8 . توزيع فراواني آزمودنی ها به تفکیک درآمد خانواده
میزان درآمد خانواده
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
زیر 1000000 تومان
23
24
47
بالای 1000000 تومان
27
26
53
کل
50
50
100

چنانکه در جدول4-8 ملاحظه می شود،درآمد خانواده کودکانی که در این مطالعه شرکت داشته اند،به دو طبقه تقسیم شده اند. که درآمد 53 درصد خانواده ها بالای 1000000 تومان
می باشد. درآمد 47 درصد نیز زیر 1000000 تومان است.

9. بهره هوشی
جدول 4-9 . توصیف بهره هوشی آزمودنی ها

بهره هوشی

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
50
50
100
96/107
42/107
7/107
6/4
6/4
6/4

بر اساس اطلاعات جدول 4-9 اگرچه بهره هوشی دانش آموزان موسیقی نیاموخته(96/107)و موسیقی آموخته(42/107)یکسان و بهنجار می باشد.

10. خرده مقیاس های حافظه و تمرکز
جدول4-10. میانگین و انحراف استاندارد کودکان در خرده مقیاس های وکسلر

حافظه کوتاه مدت
دقت و تمرکز حواس
گروه
جنس
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
موسیقی نیاموخته
پسر
25
44/11
14/3
56/10
1/4

دختر
25
8/9
6/3
92/10
9/3

کل
50
62/10
4/3
74/10
4
موسیقی آموخته

پسر

25

2/12

5/4

16/13

5/3

دختر
25
32/13
9/4
6/13
4/3

کل
50
76/12
7/4
38/13
4/3

چنانکه درجدول 4-10 مشاهده می شود،میانگین “حافظه کوتاه مدت” و “دقت و تمرکز حواس” کودکان موسیقی آموخته بالاتر از کودکان موسیقی نیاموخته است. در حالی که از نظر این دو متغیر بین کودکان دختر و پسر تفاوتی مشاهده نمی شود.

11. همبستگی بین متغیرهای پژوهش
جدول4-11. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2
1
متغیرها

1
1. حافظه کوتاه مدت
1
**275/0
2. دقت و تمرکز
*p=(یک دامنه)05/0
**p=(یک دامنه)01/0
اطلاعات جدول4-11 نشان می دهد که بین متغیرهای پژوهش در سطح 01/0 همبستگی مثبتی وجود دارد،با این وجود میزان همبستگی ها به اندازه ای نیست که احتمال هم خطی چندگانه بین آنها وجود داشته باشد.

12)اطمینان از همتا بودن آزمودنی ها
جهت اطمینان از همتا بودن دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته از نظر سن،جنس،تحصیلات و شغل والدین و بهره هوشی از مدل مجذور کای و t مستقل استفاده شد.

جدول4-12. محاسبات آزمون مجذور کای به تفکیک جنس،سن و….در دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته
متغیر
گزینه ها
گروه
آمار کای
اسکوئر
درجه
آزادی
سطح
معنی داری

موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته

جنس
پسر
دختر
25
25
25
25
0
1
1
سن
10 سال
11 سال
19
31
17
33
17/0
1
7/0
تحصیلات پدر
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
21
11
18
20
12
18
07/0
2
97/0
تحصیلات مادر
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
23
8
19
22
10
18
27/0
2
9/0
شغل پدر
کارمند
آزاد
32
18
32
18
0
1
1
شغل مادر
شاغل
خانه دار
15
35
14
36
05/0
1
83/0
درآمد
1000-500
1500-1000
23
27
24
26
04/0
1
84/0

چنانکه در جدول4-12 ملاحظه می شود سطح معنی داری در همه متغیرها بزرگتر از 05/0 است،بنابراین تفاوتی از نظر تعداد جنس،سن،تحصیلات و شغل پدر و مادر در دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته وجود ندارد.
جدول4-13. خلاصه آزمون t جهت مقايسه هوش بهر دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته
متغیر
گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف
استاندارد
درجه
آزادي
t مشاهده
شده
سطح
معنادار
هوش بهر
موسیقی آموخته
50
96/107
6/4
98
6/0
6/0

موسیقی نیاموخته
50
42/107
6/4

چنانکه اطلاعات جدول4-13 نشان می دهد از نظر هوش بهر بین دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت معنی داری وجود ندارد().
4-2. یافته های استنباطی
در این بخش با استفاده از مدل های آماری مناسب هر یک از فرضیه های پژوهشی مورد آزمون قرار می گیرد..
4-3. فرضیه 1: بین توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10و11 ساله موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.

فرضیه یکم با استفاده از MANOVA مورد آزمون قرار گرفت.
اما ابتدا فرض های زیر بنایی استفاده از این آزمون مورد بررسی قرار می گیرد:
اساسی ترین مفروضه MANOVA همگنی ماتریس کوواریانس است که با استفاده از Mباکس بررسی شد. سطح معنی داری نشان داد که مفروضه همگنی ماتریس کوواریانس برقرار می باشد(11/0 P=،3=df1، 1728720=df2،04/2F=،3/6Box s M=).

جدول4-14 . خلاصه آزمون MANOVA
اثرات
اثر پیلایی
F
درجه
آزادی1
درجه
آزادی2
سطح
معنی داری
مجذور
ایتای تفکیکی
گروه
145/0
2/8
1
98
01/0
145/0

برونداد اولیه آزمون بر مبنای شاخص اثر پیلایی(Pilars Trace)،نشان می دهد که می توان فرضیه مشابه بودن میانگین های جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای دو گروه از دانش آموزان موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته را در سطح 01/0 رد کرد(145/0Pilars Trace =،2/8F=،01/0 P=،145/0).
شاخص ایتای تفکیکی نیز حاکی از آن است که حدود 5/14 درصد واریانس در بهترین ترکیب خطی نمره های آزمون وکسلر از طریق انتساب به گروه ها(موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته)تبیین می شود.
در مرحله بعدی جهت مشخص شدن اینکه تفاوت ها مربوط به کدامیک از خرده مقیاس های وکسلر است،از آزمون تک متغیره به شیوه بونفرونی استفاده گردید. در این شیوه برای کنترل خطای نوع اول سطح معنی داری آزمون فرضیه ها برابر با 025/0 در نظر گرفته شد(025/0=2÷05/0).
نتایج آزمون F،نشان داد که همگنی واریانس در خرده مقیاس دقت و تمرکز برقرار است(1/0P=،7/2F=). در حالیکه این مفروضه برای حافظه کوتاه مدت برقرار نبود.(01/0P=،1/7F=). آزمون F نسبت به عدم برقراری این مفروضه به خصوص اگر حجم نمونه برابر یا تقریبا برابر،مقاوم است.
جدول4-15. آزمون تک متغیره پس ازMANOVA
منبع تغییر
متغییر
مجموع
مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح
معنی داری
مجذور
ایتای تفکیکی
گروه
حافظه کوتاه مدت
دقت و تمرکز حواس
5/114
24/174
1
1
5/114
24/174
8/6
75/12
01/0
01/0
065/0
115/0
خطا

حافظه کوتاه مدت
دقت و تمرکز حواس

9/1646
4/1347

98
98

8/16
7/13

کل

حافظه کوتاه مدت
دقت و تمرکز حواس

15427
16066

100
100

چنانکه نتایج تحلیل های تک متغیری نشان می دهد،در هر دو زیر مقیاس تفاوت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود همسان سازی، سطح تحصیلات، آزمون هوش وکسلر Next Entries مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت