مقاله درمورد دانلود تسهیلات اعطایی، متغیر مستقل، امام رضا (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

د که به بررسی آنها می پردازیم .
1- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش کشاورزی
2- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش صنعت
3- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش مسکن
4- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش خدمات
5- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش ازدواج جوانان
6- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش سپرده گذاران

1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از بین اعطای تسهیلات در بخش اشتغال جوانان صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
این فرضیه مربوط به کل بخش های اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه بخش های اقتصادی در ایران عبارتند از: کشاورزی –صنعت–مسکن– خدمات. البته صندوق در دو مورد اعطای تسهیلات ازدواج و همینطور وامهای ضروری که با سپرده گذاری مشتریان خود محقق می شود نیز فعالیت دارد. لذا برای هر یک از بخش های مذکور فرضیه فرعی جداگانه به شرح ذیل بیان شده است :
1- بین اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین اعطای تسهیلات در بخش صنعت صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد .
3- بین اعطای تسهیلات در بخش مسکن صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
4 – بین اعطای تسهیلات در بخش خدمات صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
5- بین اعطای تسهیلات در بخش ازدواج جوانان صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
6- بین اعطای تسهیلات در بخش سپرده گذاری صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان رابطه معنی دار وجود دارد.

1-7- متغیرهای تحقیق
1-7-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد یعنی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد روی متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد، به بیان دیگر دلیل تغیر در متغیر وابسته را باید تغیر در متغیر مستقل جستجو کرد (سکاران ، 1385).
در این تحقیق متغیرهای مستقل عبارت است از تسهیلات اعطایی صندوق مهر امام رضا ( ع ) در بخش‎های مختلف اقتصادی و اجتماعی از قبیل بخشهای کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده‎گذاری، اشتغال جوانان است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار موجود میزان موفقیت (متغیر وابسته) آنها سنجیده می شود.

1-7-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است. به عبارت دیگر آن یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد(خاکی ، 1382).
در این تحقیق متغیر وابسته عبارت است از میزان موفقیت صندوق مهر امام رضا ( ع ) در اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی.

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق
1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل
تعریف نظری تسهیلات اعطایی :
– تامين تمام يا قسمتي از هزينه هاي مالي ( جاري و ثابت ) يك فعاليت اقتصادي
– قبول تعهد يا تضمين آثار مالي تمام يا قسمتي از تعهدات مشتريان بانك
بر اساس سیاستهای دولت بانکهای تخصصی موظف هستند همه ساله وامها و تسهیلات ویژه ای را برای بخشهای اقتصادی اعطا نمایند. از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک از طرف مختلف تامین مالی با تضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطایی محسوب می شود (جهانخانی و پارسانیان، 1376).

تعریف عملیاتی تسهیلات اعطایی :
عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که در آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است (سکاران ، 1385). در ادامه تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است. لازم به ذکر است که متغیرهای تحقیق در قالب یک مقیاس پنج نقطه ای لیکرت2 از ” بسیارزیاد تا بسیار کم ” عملیاتی و سنجیده شده است .
صندوق مهر امام رضا ( ع ) در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به متقاضیان در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کند. این صندوق به متقاضیان خود در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات که منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان می گردد، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می نماید. صندوق مهر امام رضا (ع) تسهیلات اعطایی دیگری در زمینه های ازدواج و سپرده گذاری را نیز در اختیار متقاضیان واجد شرایط خود قرار می دهد.
در این تحقیق تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی صندوق بوسیله مقایسه با سایر بانکها، ایجاد اشتغال روستایی، نحوه بازپرداخت، مبالغ اختصاص یافته به این بخش، میزان موفقیت طرحهای کشاورزی مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش صنعت بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش مسکن بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش خدمات بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش ازدواج جوانان بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش و مدت زمان انتظار دریافت مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش سپرده گذاران بوسیله مقایسه نرخ کارمزد شرایط پذیرش ، تناسب مدت انتظار دریافت، میزان رضایت مشتری، روند پرداخت، میزان موفقیت، مبالغ اعطایی نسبت به سایر بانکها مورد سنجش قرار می گیرد.
تسهیلات اعطایی در بخش اشتغال جوانان بوسیله مقایسه نرخ کارمزد، مبالغ اعطایی، مدت زمان بازپرداخت، روند پرداخت ، مدت زمان انتظار ، ایجاد کسب و کار نسبت به سایر بانکها مورد سنجش قرار می گیرد .

1-8-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته
تعریف نظری موفقیت :
گام نخست برای دستیابی به موفقیت این است که تعریف درستی از آن در ذهن داشته باشیم. شاید بهترین تعریف این باشد؛ موفقیت به پایان رساندن هر آن چیزی است که قصد آن را کرده ایم. به عبارت دیگر موفقیت یعنی تمام کردن کاری که برای آن برنامه ریزی کرده ایم (دیانتی، 1392).
هدف ها و مأ موريت هاي سازمان دليل وجودي هرسازمان است (صادقپور، مقدس، 1377) و موفقيت سازمان عبارت است از دستيابي به توفيقات بلند مدت و مستمر سازمانها در ايفاي مأ موريت ها و مسئوليت‎ها.
جان مکسول3نویسنده قهار و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۳ در کتاب مدیریت نگرش خود، موفقیت را اینگونه تعریف می کند:موفقیت مساوی با رسیدن به هدف نیست بلکه: موفقیت، راه رسیدن و طی کردن مسیر هدف است.

تعریف عملیاتی موفقیت :
صندوق مهر امام رضا (ع) درسالهای اخیر موفقیت چشم گیری در اعطای تسهیلات در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان را به دست آورده و منجر به بوجود آمدن کسب و کار مناسب برای جوانان جویای کار شده اند که این موضوع نشان دهنده به دست آوردن موفقیت برای صندوق مهر امام رضا (ع) می باشد .در این تحقیق موفقیت بوسیله آزمون متغیر های مستقل و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه محاسبه شده است. البته موفقیت بدست آمده در این تحقیق تنها از پرداخت تسهیلات اعطایی میسر نخواهد بود بلکه این موفقیت به عوامل دیگری نیز مربوط می شود. طرحهای انتخابی متقاضیان و اینکه چه قدر طرحها مناسب و دارای بازده باشد، ویا برطرف کننده نیاز منطقه ای که متقاضی قصد اجرای طرح را در آنجا دارد باشد و پشتکار فرد دریافت کننده تسهیلات در اجرای صحیح طرح خود، مواردی هستند که در کنار اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط صندوق مهر امام رضا (ع)، باعث دستیابی به موفقیت برای این ارگان می گردد .چون با بوجود آمدن این شرایط است که صندوق در می یابد تسهیلات اعطایی خود را در جای درستی صرف کرده و اهدافی را که در پی رسیدن به آن بوده، به درستی محقق شده است .

1-9- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی : علم مدیریت، تسهیلات اعطایی قرض الحسنه، بانکداری اسلامی
ب) قلمروی مکانی : صندوق مهر رضا (ع) استان گیلان، بانکهای فعال استان گیلان
ج) قلمروی زمانی مربوط به اجرای پژوهش : از بهمن 91 تا مهر 92

بخش اول
مبانی نظری تحقیق
2-1- 1- مقدمه
این فصل از تحقیق مربوط به مباحث نظری و پیشینه تحقیق می باشد. این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به مدل ارائه شده در این تحقیق و بیان مختصری از تعاریف، اهمیت، سیر تحول تاریخی نظریات، دیدگاهها و رویکردها پرداخته شده و در بخش دوم به پیشینه تحقیق پرداخته می شود .

2-1-2- تعريف چند واژه
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)
اولین مصوبه هیات دولت نهم که در نخستین جلسه آن در تاریخ سوم شهریور 1384 در حرم رضوی گذرانده شد، تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) بود. بر اساس این مصوبه مقرر گردید که در کلیه استان های کشور صندوق یاد شده به منظور تامین هزینه مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان به صورت مستقل تشکیل شود. صندوق به منظور کمتر نمودن اتکای خود به سرمایه های دولتی در سال اخیر اقدام به پذیرش سپرده‎های قرض الحسنه مردمی نموده است و یکی از برنامه های خود را در تجهیز منابع، مشارکت جویی از مردم وافراد نیکوکار جامعه و از طریق افتتاح حساب های پس انداز قرض الحسنه قرار داده است (حسین نژاد، 1387).
این صندوق موسسه ای اعتباری بوده و رفع دغدغه های اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان کشور را مد نظر قرار داده است. اتکای این صندوق به سرمایه صندوق های قبلی و بودجه دولتی بوده و علی رغم تلاشهای انجام شده در جمع آوری منابع مردمی توفیق چشمگیری نداشته است.
در زمینه های ازدواج و اشتغال جوانان این صندوق با استفاده از تجارب دو صندوق فرصت های شغلی و صندوق اشتغال روستایی و به کار گیری فنون صحیح از جمله مشاوره شغلی، نظارت و هدایت موثر کارآفرینان علاوه بر حمایت مالی به عنوان یک دستگاه متولی عمل نموده است (حسن پور، 1385).

2-1-2-2- قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از عقود اسلامی می باشد که در آن یکی از طرفین قرار داد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می کند. قرض الحسنه از نظر عام در بخش های تولیدی، خدماتی و همچنین برای رفع احتیاجات اشخاص کاربرد دارد ولی بانکها بنا به دلایلی وام قرض الحسنه خود را به پرداخت وام احتیاجات ضروری و هزینه های درمان و تامین مسکن صرف می نمایند.
2-1-2-3- بانك
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره‎ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند.

2-1-2-4- تسهيلات اعطايي
تسهيلات اعطايي در سيستم بانکداري اسلامي در چهار گروه عمده در ارتباط با: وام دهي، مشارکت،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اصل موضوع، علم اقتصاد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ديني، تجربي، انساني