مقاله درمورد دانلود بهداشت روان، انتخاب رشته، جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

توان مبدأ شروع راهنمايي به معني خاص آن در كشور خود بدانيم درسال 1334 دراداره مطالعات وبرنامه ها دايره اي بنام دايره تحقيقات روانشناسي بوجود آمد كه به تهيه برخي تستهاي هوش وسنجشهاي رواني مبادرت كردوسرانجام كنگره هاي منعقده درتابستانهاي 37 و38 راهنمايي درمدارس را امري ضروري تشخيص داده ومركزراهنمايي در اداره كل تعليمات متوسطه به وجود آمد. درسال 1347 اداره كل آموزش راهنمايي تحصيلي دروزارت آموزش وپرورش تأسيس گرديد ودرسال 59 طي بخشنامه اي برنامه راهنمايي ومراكز مشاوره وراهنمايي تعطيل گرديد. از ابتداي سال 67 ضرورت وجود مشاورين درمدارس احساس شد ومجدداً اين رشته شروع به جذب دانشجو نمود.
تاريخچه راهنمايي ومشاوره در جهان
با نگاهي به گذشته ، نياز نوع بشر را از زمان حضرت آدم به راهنمايي ، مشاوره و خود شناسي ، و درک روابط خود با ساير همتايان و نياز به تشخيص و شکوفا ساختن استعدادهاي خودرا درک مي کنيم . در پاسخ به اين نياز ، شايد بزرگترها و روءساي جوامع قبيله اي ، اولين پيشگامان و همتايان باستاني ، مشاوران امروز بوده اند . بعد ها در تمدنهاي اوليه ، فلاسفه ، روحانيون و ساير نمايندگان خدايان ، نقش عرضه کردن رايزني و مشاوره را ايفا مي کردند . غالباً « درمان بيماريهاي رواني» حتي وقتي توسط پزشکان اعمال مي شد ، خشن بود . نقش مذهب در مشاوره و راهنمايي جوانان ، خصوص ، ولي نه منحصر ، در قرون وسطي هم ادامه داشت . نقشي که تلاشهاي پراکنده براي تشخيص و پرورش استعدادها و حتي جايگزيني شغل حساب شده ، آن را تکميل مي کرد . از قرون وسطي به بعد ، از معلمان هم به طور فزاينده اي انتظار مي رفت که به صريح ترين صورت به «راهنمايي» دانش آموزان خود بپردازند . از قرن هيجدهم به بعد در تکميل اين تلاشها ، کتابهايي بيشتري هم به چاپ رسيد . کتابهايي که متمرکز بر رايزني و مشاوره جوانان در زمينه بسياري از مشکلات آن زمان و مخصوص مشکلات مربوط به انتخاب شغل بود و در عين حال ، بسياري از سياستمداران و فلاسفه ، دانشمندان ، مربيان پيشتاز ، دست بکار ايجاد يک زير بناي فلسفلي شدند . زير بنايي که نهايت در جاي خود پشتوانه و شکوفا کننده نهضت نوپاي روانشناسي به عنوان يک علم و رشته آکادميک شده ، رشته اي که بر مدرسه و شرايط اجتماعي اثر گذاشت .
نهضت مشاوره و راهنمايي مدارس که سالها منحصر به آموزش و پرورش آمريکا بود ، در آغاز بر راهنمايي شغلي تأکيد داشت ، اما طولي نکشيد که تحت تأثير ساير نهضتها ، بخصوص نهضت آزمونهاي رواني ، نهضت بهداشت رواني ، و نهضت آموزش و پرورش پيشرو قرار گرفت . بعدها در قرن بيستم ، خصلت بين رشته اي نهضت تحت تأثير نهضتهايي از قبيل پويايي شناسي گروه روانشناسي مشاوره ، آموزش تيز هوشان ، آموزش پيشگاني و جايگزيني ، مورد تأکيد باز هم بيشتر قرار گرفت ( گيبسون ، ميشل ،1373).
تأکيد اوليه ابعاد اجتماعي و عمومي نهضت بهداشت رواني بر بستري کردن و بر درمان خانگي بود . يکي از وقايع مهم اوليه تأسيس بيمارستانهاي رواني بود . بيمارستانهايي که مشخصه آن در آمريکاي قرن نوزدهم برخوردار بودن آنها از حمايت ايالات از تأسيس بيمارستانهاي رواني ايالتي بود . با اين حال ، نهضت بهداشت رواني در آستانه قرن 1908 تحت تأثير نوشته هاي گيلفورد بيرز منقلب شد ، و مراکز محلي بهداشت رواني شروع به ظهور نمود . سه مصوبه قانوني مهم ديگر که محرک نهضت مشاوره شد ، عبارتند از قانون توان بخشي شغلي شهروندان 1920 ؛ قانون بررسي بهداشت رواني 1955 ؛ و قانون مراکز بهداشت رواني جامعه 1963. نياز عمومي در مراحل بعدي قرن حاضر ، به ظهور تخصصهايي در مشاوره خانواده و زناشويي ، مشاوره اعتياد ، مشاوره تصحيحي و مشاوره سالمندان منجر شد .
اين نهضت طي اعصار ، بدون پيشگام و قهرمان نمانده است . البته ، مربيان انسانگراي بزرگ تاريخ همچون عيسي ، محمد (ص) ، بودا ، و رهبران دور انديشي همچون افلاطون ، ارسطو ، پستالوژي روسو و شارلمان اعضاي اصلي ، بي شک رجال انتخاب شده انجمن مشاوره زمان خود در تاريخ بوده اند . در آمريکا مي توان به سهولت تصوير کرد که فرانکلين ها ، جفرسون ها ، روزولت ها به خاطر خدماتي که در نهايت به رشد نهضت مشاوره کردند ، عضويت افتخاري و مادام العمر « انجمن آمريکايي مشاوره و رشد » را دريافت ميکنند . اما قهرمانان واقعي اشخاص از قبيل پارسونز درسال 1906 در امريکا راهنمايي را در معناي خاص را براساس نياز جامعه باراهنمايي شغلي آغاز کردو بعدها در زمينه هاي تحصيلي ،اجتماعي و خانوادگي گسترش داد ، بيرز ، ديويس ريد ، و يور يعني پيشگامان اوليه پي گير و دور انديش نهضت مشاوره بوده اند که تلاشهايشان بعدها به رسميت شناخته شد و راه خود را باز کرد و بالاخره توسط غولهاي نيمه دوم قرن بيستم ، يعني کارل راجرز ، ويليامسون ، و گيلبرت رن به بار نشست (همان ، ص 42).
تاريخچه راهنمايي ومشاوره در ايران
در ايران راهنمايي مبتني بر طرح و نقشه در سال 1332 با مشارکت وزارت کار و سازمان صنايع کشور و هيأت عمران بين المللي براي انتخاب و انتصاب صحيح کارکنان آغاز شد و چند سال ادامه يافت . پس از تهيه آزمونهاي رواني و تأسيس دور ه هاي کار اموزي ، گزينش کارکنان در چند وزارتخانه و ارتش انجام گرفت . در سال 1334 دايره تحقيقات روانشناسي در اداره مطالعات و برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش ايجاد شد و پس از تهيه چند آزمون هوش ، کودکان عقب مانده ذهني در مدارس مشخص شدند . اين اداره پس از مدتي تعطيل شد ، سپس در کنفرانسهاي آموزشي سال 1337 در مشهد و آبادان مقدمات تأسيس دوره راهنمايي تحصيلي در آموزش و پرورش به منظور کمک به دانش آموزان براي انتخاب رشته تحصيلي در نهايت اشتغال درست در آينده فراهم آمد که در غايت پس از اقدامات مختلف در مهرماه سال 1350 مدارس راهنمايي تحصيلي کار خود را به طور رسمي آغاز کردند و راهنمايي و مشاوره در آموزش پرورش شروع شد ( اردبيلي ، 1390)
در سال 1359 اجراي برنامه راهنمايي و مشاوره طي بخشنامه اي از سوي وزارت آموزش و پرورش به طور موقت متوقف شد و مشاوران در بخشهاي مختلف آموزشي ، به کار پرداختند . حدود سال 1364 با تأسيس « هسته هاي مشاوره » دوباره مقدمات راه اندازي برنامه هاي راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش فراهم شد . در فعاليتهاي هسته هاي مشاوره بر امر مشاوره در حل مشکلات دانش آموزان تأکيد شد و به رغم کمبود نيروي انساني ماهر ، وظايف بسيار گسترده وسيعي به مشاوران محول شد . هسته هاي مشاوره به منظور تحقق اهداف ذيل بوجود آمدند که عبارتند از :1 ) همکاري درفراهم آوردن زمينه هاي تربيتي براي پيشگيري از بروز مشکلات اخلاقي و اجتماعي در مدارس ؛ 2 ) تشخيص و حل مشکلات رفتاري و تربيتي دانش آموزان و ؛ 3 ) استعدادهاي ويژه دانش آموزان و فراهم ساختن امکانات لازم براي شکوفا شدن آنها ، همچنين مقرر شد هسته هاي مشاوره جايگاه تخصصي براي حل مشکلاتي باشند که از طريق مدارس حل شدني نيستند و به آنجا ارجاع داده مي شوند . براي آنکه هسته هاي مشاوره بتوانند ارتباط نزديکتري با مشکلات دانش آموزان برقرار سازند ، در هر منطقه آموزش و پرورش شورايي بنام « شوراي بررسي مشکلات تربيتي » تشکيل شد که مستقيم زير نظر مسئول منطقه انجام وظيفه مي کند ( شفيع آبادي ، 1385) .
تعاريف راهنمايي و مشاوره
مطالعه ي نظام هاي آموزشي جهان نشان مي دهد كه از خدمات راهنمايي و مشاوره به عنوان تسهيل كننده ي فرايند تعليم و تربيت در دوره هاي مختلف تحصيلي به شكل مطلوب سود برده اند. براي راهنمايي تعاريف گوناگوني بيان شده است كه ضمن برخوداري از تنوع ،از وجوه مشتركي نيز بهره مند هستند. براي رعايت اختصار و پرهيز از اطاله كلام تنها به يكي از آن تعاريف بسنده مي كنيم:راهنمايي كوششي است انساني ،براي ايجاد حداكثرتوافق ممكن بين خصوصيات فرد مورد راهنمايي و متقضيات فعاليتي ( تحصيلي يا حرفه اي ) كه بدان مشغول خواهد شد ( شكوهي 1367 ) .
مفاهيمي كه در راهنمايي بكار برده شده است بسيار متنوع و از تنوع ديدگاهي ،بخش عظيمي از فرايند تعليم و تربيت را شامل مي شود . گزاره هاي ذيل مؤيد اين موضوع است :
– راهنمايي بخشي از كل جريان تعليم و تربيت بطور اعم و مدرسه بطور اخص است .
– راهنمايي يك سلسله خدمات و كوشش هاي منظم و سازمان يافته است .
– منظور از راهنمايي فرد ،كمك به تصميم گيري آگاهانه وعاقلانه و قرار گرفتن درمسير رشد و پرورش قوه قضاوت است .
چنانچه راهنمايي را دايره عظيمي از فعاليتهاي تربيتي در آموزش و پرورش بدانيم مشاوره به عنوان دايره كوچكتري در قلب آن دايره عظيم جاي دارد. به عبارت ديگر يكي از مهمترين خدمات راهنمايي، خدمت مشاوره است.
تعريف مشاوره
يكي از جديدترين تعاريف مشاوره عبارتي است كه در سال 1965 توسط كرومبولتز بيان شده است . اومي گويد: مشاوره از تمامي فعاليتهاي اخلاقي تشكيل يافته است كه در آن مشاور متعهد، تلاش مي كند تا به مراجع كمك كند تا به آن دسته از رفتارهايي بپردازد كه بتواند به حل مشكلات و مسائل اومنجر شوند.
اما جامع ترين تعريف مشاوره توسط بوركس و استفلر بيان شده است . به گونه اي كه تقريبا به همه جنبه هاي كار يك مشاور در فرايند مشاوره اشاره نموده اند.
«مشاوره به رابطه حرفه اي بين يك مشاورآموزش ديده و مراجع دلالت دارد. اين رابطه معمولا ميان دو نفر است . اگر چه بعضي مواقع مشاوره با بيش از دو نفر صورت مي گيرد. اين رابطه براي كمك كردن به مراجعان جهت درك و روشن كردن نظرات آنان در مورد محيط زندگي خود و ياد دادن راه رسيدن به اهداف انتخاب شده فردي از طريق انتخاب راههاي سنجيده و با معناي فردي و حل مشكلات هيجاني وميان فردي برگزار مي شود».
اهداف مشاوره و راهنمايي
در تعاريفي كه از راهنمايي به عمل آمده تصريح شده كه به فرد كمك شودتا خود را بشناسد.منظور وهدف از اينكه فرد خود را بشناسد اين است كه با اين شناسايي به صورت انساني مؤثرتر و خلاقتر ودر نتيجه شادمانتر درآيد.چنين فردي در معنايي كه كارل راجرز بيان داشته به صورت فعالتر ظاهر مي گردد.
ازطريق مشاوره و راهنمايي فرد نه تنها وضع فعلي خود رادرك مي كند،بلكه از آنچه كه به صورت آن در خواهدآمدنيز آگاه مي شود.راجرز معتقد است كه هدف بيشتر مشاغل ياري دهنده كه شامل مشاوره وراهنمايي نيز مي شود،افزايش رشد شخصي ورواني فرد در مسير رشد اجتماعي است.
بدين طريق راهنمايي داراي دو هدف مي باشدكه هدف آني و ديگري هدف غايي و نهايي مي باشد.
1.هدف آني راهنمايي
هدف آني راهنمايي كمك و راهنمايي فرد در حل مشكلات تحصيلي،خانوادگي واحياناً شغلي است، كه اين را علاج واقعه قبل از وقوع مدانند وباعث جلوگيري از اتلاف سرمايه مادي و معنوي فرد در راهي ناشناخته مي شود.
2.هدف غايي ونهايي
عبارت است از اينكه فرد خودقادرباشديا بتواندكه با بينش صحيح به حل مشكلات خويش پرداخته و عاقلانه رفتار نمايد.اين است كه راهنمايي آني شرط لازم و مكمل راهنمايي غايي ونهايي وخود رهبري مي باشد.
از آنجايي كه قشر دانش آموز بيش از هر طبقه سني ديگري نياز به مشاوره و راهنمايي دارد،لذا بيشترين اهداف اين دانش مربوط به مواردي مي شود كه در مدارس جنمبه عملي به خود مي گيرد.معمولاً هدفهاي يك دوره تحصيلي به طور به صورت زير تحقق مي يابد:
الف-برنامه هاي تحصيلي مربوط به آينده
ب-تحصيلات حرفه اي
-فعاليت هاي هنري
د-فعاليت هاي مربوط به حفظ سلامت جسمي و فكري
ه-رشد علائق اجتماعي
منظور از اين اهداف اين نيست كه تنها دانش آموز در يك يا چند فعاليت مربوط به اين هدفها شركت نمايد،بلكه لازم است برنامه راهنمايي تحصيلي به طريقي ترتيب يابد كه دانش آموز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره انتقال اطلاعات، فرهنگ دانش Next Entries "، ، اميد