مقاله درمورد دانلود انتخاب رشته، مدارس متوسطه، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

به تفحص آموزش در سطوح عالي تر تعيين شود، صورت پذيرد (كليات نظام جديد آموزش متوسطه 1374).
ديويد هيل محققي بود كه در نظام آموزش نيو اورلئان از روشهاي علمي براي مطالعه اشخاص استفاده مي كرد.چون مطالعات او معطوف به گوناگوني جمعيت هاي دانشجويي بود، او خود كارش را وقف تنوع برنامه هاي درسي كرد.برنامه هايي كه با رهنمايي شغلي تكميل مي شد.او معتقد بود كه اگر بنابر رشد كامل دانش آموز باشد، اين روش مناسب ترين است.
در ربع اول قرن بيستم، دو تحول ديگر علم روان شناسي عميقاً بر نهضت راهنمايي مدارس اثر گذاشت.اين دو تحول مهم عبارتست از اولاً پيدايش و گسترش آزمونهاي رواني گروهي استاندارد و ثانياً نهضت بهداشت روان است.آلفرد بنيه روان شناس فرانسوي و همكارش تئودور سيمون اولين تست هوش عمومي را در سال 1905 معرفي كرد.در سال 1916 ترجمه و بر گردان تجديد نظر شدة اين تست توسط لوئيس ترمن و همكارانش در دانشگاه استفرد به جامعة امريكا معرفي شد و مورد استقبال گسترده مدارس قرار گرفت. اولين مقياس هوشي، يعني آزمون ارتش روي هزاران نفر از مشمولين خدمت، در آمريكا اجرا شده امكان به كار گرفتن اين آزمونها و ساير فنون روان سنجي در ارزيابي دانش آموزان، به گسترش و توسعه سريع آزمونهاي تراز شده در آموزش و پرورش طي دهة پس از جمگ اول جهاني منجر شد.برنامه مدون راهنمايي دبيرستانها در دهة 1920 به طرز گسترده اي در آمريكا توسعه پيدا كرد.كار مشاوران در اين دهه عبارت بود از:
مبادرت به مشاوره شغل و مشكلات آن
استفاده از آزمونهاي طراز شده
كمك به دانش آموزان در برنامه هاي تحصيلي
نياز به يك محيط آموزشي انسان گراتر را تبليغ كردن
– وانياي نقشهاي انظباطي و نيمه مديريتي
شروع نهضت راهنمايي مدارس ابتدايي هم در نوشته هاي ويليم برنهام در اواسط دهة 1920 و اوايل دهه 1930 است.مسئوليتهاي اساسي كه براي اين مشاوران برشمرده مي شود عبارت بود از: مشاوره، مطالعه كودك، روان درماني، تحصيل كودك، كمك به والدين و ارجاع.
در پايان دهة 1920 آشكار بود كه پيشروان اوليه راهنمايي به ضرورت خدمات راهنمايي قائل بودند و اعتقاد داشتند كه مدرسه نهاد شايستة عرضه اين خدمات است عده اي حتي معتقد بودند كه راهنمايي دانش آموزان بايد تمام پايه هاي تحصيلي را در برگيرد.
بايد اشاره كرد كه از كلمة مشاوره در اين سالهاي اوليه به ندرت استفاده مي شود. اطلاق مشاوره بعنوان يك فرايند روان شناختي براي اولين بار در سال 1931 در اثرپراكتور، بندفيلد، ورن به نام راهنمايي مشاغل بكار گرفته شود(لويز، هيز، 1373) همانند دهة 1960 كه غالباً معادل بودن كلمات راهنمايي و مشاوره مطرح ميشد، در دهة 1930 هم معادل بودن اصطلاحات راهنما يا و خدمة دانش آموز مطرح بود.بعضي از سخنگويان پيشتاز اين دوره، مانند جان بروئر، با معادل گرفتن اصطلاحات تعليم و تربيت و راهنما يا براين سردرگمي افزودند. در اواخر دهة 1930 و اوايل دهة 1940، رويكرد ويژگي – عامل به مشاوره، محبوبيت فزاينده اي نيست.اين نظريه كه غالباً دستورالعملي خوانده مي شد، متاثر از نوشته هاي سائي.جي ويليامسون 1939 و ديگران است.در حالي كه نقادان رويكرد معطوف به اندازه گيري، آن را خشك و مكانيكي تلقي مي كردند، ويليامسون بر ارزش آن تاكيد داشت.
بعد از جنگ جهاني دوم، نهضت مشاوره و راهنمايي حيات و جهت تازه اي پيدا كرد يكي از پيشگامان اين جهت گري تازه كه بر مشاوره در محيط مدرسه و نيز مدرسه اثر گذاشت كارل راجرز بود او يك نظريه جديد مشاوره اي را در دو كتاب مهم خود عنوان كرد.اين دو كودك عبارتند از مشاوره و روان درماني 1942 و درمان مراجع محوري) 1951 كه تجلي تجديد نظر او در موضعگيري اوليه خودش بود.راجرز سالها به تحقيق آزمون كردن تجديد نظر، و درخواست ارزيابي نظر خود از ديگران ادامه داد.
مشاوره گروهي بعد ديگري از فنون مشاوره در اواخر دهة 1940 بود كه در آن هم راجرز نقش مهمي داشت.فينگولد 1947 طي مقاله اي درمجلة مرور مدرسه براي رويكرد تازه اي مقدمه چيني كرد.از نظر او مشاوره راهنمايي نمي تواند صرفاً به هدايت تحصيلي اكتفا كند.هدف او بايد فراتر از اين باشد.فينگولد و ديگران منادي راهنمايي كل وجود كودك بودند كه معلول از نهضت مطالعة كودك در دهة 1930 بود. در سال 1981 اتحاد شود و به خاطرپرتاب موفقيت آميز اولين قمر مصنوعي به نام اسپوتينك عنوان جزاي دنيا را به خود اختصاص داد.يكي از نتايج مهم ولي غير مستقيم اين موفقيت، در مورد قرار گرفتن مشاوره و راهنمايي در آمريكا بود.اين رشد سريع مشاوره و راهنمايي، محرك به وجه برآمدن و بالا رفتن استانداردهاي مربوط به نحوه عمل مشاوران مداري و نيز پيشرفت قابل توجه برنامه هاي تربيت مشاوره شد.از نويسندگان اين رشته معتقدند كه راهنمايي به كمال دست يافته و عصرتازه اي فرا رسيده است(گيبسون،3761).
يكي از مهم ترين نهضت مشاوره و راهنمايي مدارس در دهة 1960 بيانية خط مشي مشاوران مدارس متوسطة 1964 بود كه به عنوان يك بيانية رسمي، توسط انجمن آمريكا يا مشاوران مدارس تدوين و مورد تصويب قرار گرفت.اين تلاش كه براي تعيين نقش و عمل مشاوران مدارس به عمل آمد، متكي با تاييد 6000 مشاوره به مدرسه به علاوة معلمان، مديران مدارس و ساير دست اندر كاران تعليم و تربيت بود.
كتاب كلاسيك گيلبرت رن در دهة 1960 به نام مشاور در دنياي متحول نيز به بررسي نقش مشاور در جامعه اي پرداخت كه در آن، مدارس و نظرات مربوط به رفتار انسان، در حال تغيير دائمي است.هارولدمك كالي 1965 معتقد بود كه اگر مشاوران مدارس مي خواهندبه سوي حرفه اي شدن كامل پيش بروند، نمي توانند علل خود را بر اساس تحليل معطوف به عملكرد گذشته مشاوران كه نقش تكنسين داشته تعريف كنند.
در دهة 1970 مشاور راهنمايي مدارس وارث يك رشته باورهاي كليشه اي بود كه بايد ارزش و اعتبار آنها مشخص مي شد.باورهاي كليشه اي مسئوليت، شكست و انتخاب شغلي.
در سال 1970 كمسيون ملي اصلاح آموزش متوسطه در امريكا گزارش خود را با توصيه براي بهبود آموزش متوسطه منتشر كرد.بيشتر اين توصيه ها به نحوه عملكرد مشاورمدارس متوسطه اشاره داشت.در نيمه دهة 1970، چند واقعه مهم بر مشاوران مدارس واكثر مشاوران غير مدارس اثر گذاشت.موردي كه از همه مهمتر بنظر مي رسيد، ظهور نهضت پاسخگويي در اين بوده است كه باعث شد برنامة مشاورة بسياري از مدارس به صورت برنامه هاي مربوط تر و عموماً مبتني بر ارزيابي نيازهاي عيني در آيد.يكي از نشريات عمدة اين دوره به نام راهنمايي و مشاهده در مدارس 1979، ثمرة يك پژوهش ملي زير نظر دكتر ادوين هر بود كه با سرپرستي مشترك انجمن آنريكا يا راهنمايي و خدمه به انجام رسيد.در حاليكه يك نسل است كه در تمام ايالات آمريكا قوانين گواهينامة ايالتي بر جريان صدور تائيد به مشاوران مدارس حاكم و جاري است.
نهضت پروانه داران به مشاوران غير مدارس مورد توجه فزايندة مشاوران مدارس قرار گرفت.تعداد 16 ايالت در سال 1985 قوانين صدور پروانه براي مشاوران مدارس و مشاوران غير مدارس را به تصويب رساندند و ساير ايالات هم در حال آماده كردن زمينة اين كار بودند در سال 1983 كميسيون ملي تعالي آموزش و پرورش كه منصوب رئيس جمهوري امريكا بود، گزارش خود با عنوان ملتي در خطر را منتشر نمود.گزارش كه نكتة عمدة آن اين است نتايج ازمونهاي تراز شدة موفقيت بود، و حاصل آن توصية ساعات طولاني تر مدارس، انضباط آموزشگاهي مؤثرتر، بازگشت به مباني و بسياري نكات ديگر بود.
گزارش مهم ديگري با عنوان، بازگذاشتن راهها چاپ 1986 كاملاً متمايز بر برنامه هاي مشاوره و راهنمايي مدارس است.اين گزارش با اشاره به اينكه نهضت اصلاح مدارس مشاوره و راهنمايي مشاور مدارس را ايجاب مي كند، ما نيز دليل ديگري ارائه مي كنيم كه معتقديم به همين اندازه اهميت دارد.دادن حق آن گونه تعليم و تربيتي به كودكان كه جوابگوي توانائي ها و نيازهاي آنها باشد(گيبسون و ميشل ترجمه ثنائي1373).
انواع راهنمايي و مشاوره :
الف ) مشاوره انفرادي : در اين نوع مشاوره فقط دانش آموز و مشاور حضور دارند و يک رابطه عميق بين آنهاست زماني اين نوع مشاوره بهتر است که ناراحتي هاي عميق عاطفي يا مسائل بسيار شخصي مطرح است .
ب ) مشاوره حقوقي : در اين نوع مشاوره ، گروهي از دانش آموزان دور هم مي نشينند و با مشاور به گفتگو مي پردازند در اين نوع مشاوره رفتار اجتماعي و واکنش هاي دانش آموزان را نسبت به يکديگر بهتر مشاهده مي کند و در گروه است که افراد منزوي ،قدرت طلب ، زود رنج و … مشخص مي شود .
ج ) مشاوره حرفه اي : در اين نوع مشاوره ، مشاور مراجع را در جهت انتخاب شغل و حرفه متناسب با هوش و استعداد و يادگيري هاي گذشته اش راهنمايي مي کند . بنابراين مشاوربايد درباره شغل هاي مختلف اطلاعات کافي داشته باشد .
د ) مشاوره تحصيلي : در اين نوع مشاوره ، مشاور مراجع را در جهت انتخاب آموزشگاه ، دوره ها و مواد درسي ، مقررات آموزشگاه ، انتخاب رشته تحصيلي و … راهنمايي مي کند . اين نوع مشاوره با مشاوره حرفه اي در ارتباط است ، زيرا انتخاب رشته تحصيلي با کار آينده فرد در ارتباط است (شفيع آبادي ، 79 ).
راهنمايي و هدايت تحصيلي در نظام آموزشي فعلي:
به دليل نارسايي هايي که در نظام آموزش و پرورش ايران وجود داشت در تيرماه 1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي کليات نظام جديد آموزش و پرورش را تصويب کرد و از مهرماه سال 1371 نظام جديدي را براي 10% از دانش آموزان پايه اول متوسطه اجرا شد و در طي سالهاي بعد از آن نظام جديد بطور کامل جايگزين نظام قديم شد . هدايت تحصيلي در اين نظام شامل آشنا کردن اولياء و دانش آموزان با آيين نامه ها و مقررات و دستورالعمل هاي تحصيلي ضوابط نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي و مشخصات رشته هاي تحصيلي دوره متوسطه و ارتباط آنها با رشته هاي دانشگاهي و مشاغل شناسايي استعدادها و توانايي هاي لازم براي ورود به آنها است ، قسمت اعظم آن برعهده مشاوران و دبيران راهنماست که با نظر اولياء و براساس علاقه ، استعداد و عملکرد تحصيل دانش آموزان صورت مي گيرد . طبق طرح نظام جديد دانش آموزان سال اول متوسطه در پايان سال طبق ضوابطي مي توانند در رشته هاي علوم تجربي رياضي ، فيزيک ، علوم انساني ، در شاخه نظري و در رشته هاي متعدد صنعت ، کشاورزي و خدمات در رشته هاي فني و حرفه اي و رشته متنوع کار و دانش ادامه دهند ( آيين نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان نظام جديد آموزش متوسطه هيأت اجرايي نظام جديد 73-72).
خصوصيات دانش آموزان دبيرستاني :
در مقايسه دانش آموزان دبيرستاني با دبستان مي توان گفت چون دانش آموزان دبيرستاني به حد بلوغ و رشد رسيده و يا بالغ شده اند ، قدرت تشخيص مشکل و بحث ، در آنان زياد شده است . عده اي از آنان براي کسب اطلاع مراجعه مي کنند ، تعدادي ممکن است ناراحتي داشته يا اندوهگين باشند ولي بيشتر مشکلات اين سنين ، مسائل تحصيلي ، حرفه اي و طرح ريزي براي آينده است عده کمي هم مشکلات شخصيتي دارند . در سنين بالاتر يعني در دانشگاه مشکلات ديگري از قبيل رفتن به نظام و ازدواج و نظاير آن نيز مطرح مي گردد . دانش آموزان دبيرستاني عده اي خود مراجعه مي نمايند و عده اي نيز به وسيله معلمان يا رئيس دبيرستان مراجعه داده مي شوند ، ولي در دانشگاه چون افراد پخته ترند شخصاً مراجعه مي کنند .به هر حال چون سن ، خصوصيات و مشکلات دانش آموزان در دبستان و دبيرستان و دانشگاه متفاوت است مشاوران بايد در مشاوره به اين اختلاف توجه داشته باشند ( حسيني بيرجندي ،1378)
فعاليت هاي مربوط به راهنمايي حرفه اي در دبيرستان :
1 – در شناخت استعداد ها و علائق و توانايي ها به دانش آموزان کمک مي کند .
2 – دانش آموزان را با رشته هاي تحصيلي و شرايط ورود به بازار کار آشنا مي کند .
3 – دانش آموزان را در طرح ريزي هاي شغلي و حرفه اي تحصيلي کمک مي کند .
4 –

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جذب دانش، ثبت اختراعات، آموزش کارکنان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره دانش آشکار، ساختار دانش، آموزش کارکنان