مقاله درمورد دانلود الکتريکي، پتانسيل، ميدان

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………….135
شکل 5-17- بهم خوردن تابع پتانسيل و متمرکز شدن خطوط جريان بين دو قطره در اشکال مختلف بازاء R=1E5……………………….136
شکل 5-18- توليد گره ها در ساختار بي نظم و مقايسه آنها………………………………………………………………………………………………………………..137
شکل 5-19- پتانسيل الکتريکي و ميدان الکتريکي براي قطره تغيير شکل يافته (Experimental Data)…………………………………………..138
شکل 5-20- پتانسيل الکتريکي و مش بندي FEM (ستون اول ) ،توليد گرهRBF (ستون دوم )، مقايسه پتانسيل الکتريکي
دو روش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
شکل 5-21- نحوه ايجاد نقاط مربوط به سطح قطره (استخراج شذه از کار Exp) و مش FEM براي داخل و بيرون قطره…………140
شکل 5-22- خطوط هم پتانسيل براي قطره تغيير شکل يافته متصل به الکترود ولتاژ بالا (راست)
و خطوط ميدان الکتريکي (چپ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
شکل 5-23- کانتور تنش برشي (سمت راست) و کانتور ميدان الکتريکي جهت عمودي (سمت چپ)……………………………………………..141
شکل 5-24- ولتاژ براي قطره عايق (راست)و ولتاژ براي قطره هادي (چپ)-سطر دوم . خطوط ميدان براي قطره عايق (راست)و خطوط ميدان براي قطره هادي (چپ)-سطر سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………142
شکل 5-25- کانتور تنشهاي نرمال در جهت x – کانتور تنشهاي نرمال در جهت y- کانتور تنشهاي برشي xy (ستون راست-روغن هادي تر از قطره) و (ستون چپ -قطره هادي تر از روغن)…………………………………………………………………………………………………………………….143
شکل 6-1- هندسه سيال- ستوني از سيال با شعاع a که توسط سيال ديگر با شعاع b احاطه شده است………………………………………….145
شکل 6-2- تغييرات فاکتور انسداد نسبت به سايز بي بعد هندسه و نسبت به نسبت هدايت الکتريکي…………………………………..157
شکل 6-3- خطوط پتانسيل الکتريکي و خطوط ميدان الکتريکي براي (شکل چپ) و (شکل وسط) و
(سمت راست) بازاء نسبت انسداد ………………………………………………………………………………………………159
شکل 6-4- تغييرات در جهت شعاعي براي سه سيستم …………………………………………………………………………………………………….159
شکل 6-5- تغييرات تنشهاي برشي و نرمال روي اينترفيس: سطر بالا SR و سطر پايين Sشکل 6-6- خطوط جريان براي حالت RS ( ستون راست) بازاء سايزهاي مختلف……………………………………………171
شکل 6-7- تغييرات ،،نسبت بهو بازاء سيستمهاي مختلف………………………………………………………………………………………….173
شکل 6-8- تغييرات F نسبت به ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………184
شکل 6-9- تغييرات نسبت بر حسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..184
شکل 6-10- نمودار تعيين نواحي مختلف تغيير شکل و جهت جريان ………………………………………………………………………………………………..185
شکل 6-11- نمودار تعيين نواحي مختلف تغيير شکل و جهت جريان بازاء پارامترهاي مختلف …………………………………………………………188
شکل 6-12- حالت prolate و oblate ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………195
شکل 6-13-بررسي گذرا خطوط جريان از حالت اوليه تا حالت پايدار………………………………………………………………………………………………….195
شکل 6-14- اثر خالص تنش الکتريکي مماسي و نرمال در زمان مياني……………………………………………………………………………………………….196
شکل 6-15- تغيير شکل قطره، سرعت نرمال و مماسي ناشي از تنشهاي نرمال و مماسي در Rشکل 6-16- تغيير شکل قطره، سرعت نرمال و مماسي ناشي از تنشهاي نرمال و مماسي در R>S……………………………………………………197
شکل 6-17- نواحي مختلف مرتبط با تغيير شکل قطره در فرکانس بحراني…………………………………………………………………………………………227
شکل 6-18- نحوه تغيير شکل قطره با افزايش فرکانس براي نواحي مختلف …………………………………………………………………………………….228
شکل 6-19- تابع تغيير شکل کلي بر حسب زمان بازاء ……………………………………………………………………………………….234
شکل 6-20- ميزان تغيير شکل بازاء افزايش ميدان الکتريکي در دو حالت فرکانس صفر و 60(سمت چپ) و نسبت تغيير شکل در هر فرکانس به تغيير شکل در فرکانس 60 (سمت راست)…………………………………………………………………………………………………………………………..235
شکل 6-21- نحوه حرکت سيال اطراف و درون قطره براي سيستم شماره دو بازاء افزايش……………………………..w249
شکل 6-22- نحوه حرکت سيال اطراف و درون قطره براي سيستمشماره سه بازاء افزايش w……………………………………………………………251
شکل 6-23- تغيير شکل قطره در دو سيستم ، اثر EHD , Falling ……………………………………………………………………………………………………252
شکل 6-24- مقايسه جواب تحليلي(سمت راست) و نتايج عددي (سمت چپ) براي حالت سقوط قطره بدون EHD (ستون بالا) و اثر سقوط بهمراه ميدان الکتريکي در =0.2 CaE…………………………………………………………………………………………………………………………………………252
شکل 6-25- تعداد لازم جملات سري جهت رسيدن به جواب همگراه شده براي تابع تغيير شکل…………………………………………………..253.
شکل 6-1- CVFEM : انواع مختلف توليد مش…………………………………………………………………………………………………………………………………….254
شکل6-2- CVFEM : مساحت مورد استفاده در تعييين تابع شکل……………………………………………………………………………………………………255
شکل6-3- CVFEM : تشکيل حجم کنترل احاطه کننده گره …………………………………………………………………………………………………………..256
شکل6-4- CVFEM : سطوح اول و دوم المان ……………………………………………………………………………………………………………………………………257
شکل 6-26- اعتبار سنجي کد براي بترتيب ………………………………………………………………………………………………….261
شکل 6-27- نحوه توزيع حرارت براي دو حالت خاص- تاثير عدد پکلت …………………………………………………………………………………………..262
شکل 6-28- نحوه توزيع حرارت براي نسبت ويسکوز 30 و w=20 – تاثير عدد پکلت……………………………………………………………………….263
شکل 6-29- نحوه توزيع پخش حرارت در زواياي مختلف-ناثير عدد پکلت ………………………………………………………………………………………..264
شکل 6-30- نحوه توزيع حرارت براي Pe=100 (سطر بالا) و Pe=10 (سطر پايين) ………………………………………………………………………….265
شکل 6-31- نحوه توزيع پخش حرارت در زواياي مختلف-تاثير نسبت W در دو عدد پکلت خاص …………………………………………………265

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 : خواص الکتريکي و سيالاتي آب و روغن …………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول 4-2: خواص الکتريکي و سيالاتي مورد استفاده در آزمايش………………………………………………………………………………………………………….84
جدول 5-1: توابع وزني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
جدول 6-1: خواص الکتريکي و هيدروديناميکي…………………………………………………………………………………………………………………………………….174
جدول 6-2: نسبت خواص الکتريکي و هيدروديناميکي………………………………………………………………………………………………………………………….174
جدول 6-3: خواص الکتريکي مرتبط با نمودار( 6-18)………………………………………………………………………………………………………………………….227
جدول 6-4: روابط حاصل شده از حل تئوري تا اين قسمت از حل……………………………………………………………………………………………………….242

. فهرست علائم
نسبت نفوذپذيري الکتريکي

دانسيته ماده (kg/m3)

تنش الکتريکي و هيدروديناميکي(pa.s)

دانسيته بار الکتريکي-آزاد و مقيد (C/m3)

تابع جريان (m2.s) داخل و خارج قطره

ويسکوزيته ديناميکي( pa.s)

سرعت شعاعي و مماسي (m/s)

نفوذپذيري الکتريکي ذره وماده(c2/Nm2)

نسبت ويسکوزيته سيال داخل به خارج

هدايت الکتريکي درون و بيرون قطره (s.c2/m3kg)

بار آزاد روي سطح(C)

ميدان الکتريکي(N/C)
E
اختلاف پتانسيل (ولت)
V
گشتاور الکتريکي (N.m)

ماکزيمم سرعت مماسي(m/s)

کشش سطحي(N/m)

موبيليته الکتريکي (mC/sF)

عدد باند الکتريکي: نسبت نيروي الکتريکي به کپيلاري
BoE
دانسيته جريان (A/m2)

عدد وبر الکتريکي: نسبت نيروي الکتريکي ب

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود تغيير، (سطر، بررسي Next Entries مقاله درمورد دانلود الکتريکي، ميدان، نيروي