مقاله درمورد دانلود اقلام تعهدی، قلام تعهدی، چرخش اجباری، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

میگردد. دراين تحقیق با توجه به نوع داده و روش‎هاي تجزيه وتحليل آماري موجود، از روش «داده‎هاي تركيبي» استفاده مي شود.

1-9) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها
در این تحقیق مطابق فیرث و همکاران(2012) برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‎شود:
DAci,t+1= β1 + β 2 VFR i,t + β 3 MFR i,t + β 4 VPR i,t + β 5MPR i,t + β 6 AUDIT SIZE i,t + β 7OCF i,t + β 8SIZE i,t + β 9LEV i,t + ei,t

متغیر وابسته:
AQi,t: کیفیت اقلام تعهدی. در این پژوهش با توجه به پژوهش دیچاو و دیچو (2002) کیفیت اقلام تعهدی بر اساس برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری روی جریان‎های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری و آتی محاسبه می‎گردد. بر این اساس، مدل برازش کیفیت اقلام تعهدی به شکل زیر تبیین می‎گردد:

در این مدل:
=تغییر سرمایه در گردش در دوره tکه بصورت زیر محاسبه می‎شود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
∆WC = ∆AR + ∆Inventory – ∆AP – ∆TP + ∆Other Asset s (net) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ دارﻳﻢ: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆WC‬ﺗﻐﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆AR‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎيدرﻳﺎﻓﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆Inventory‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻻ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆AP‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆TP‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻟﻴﺎتﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆Other Asset s (net)‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ داراﺋﻴﻬﺎي ﺟﺎري ﻏﻴﺮﻧﻘﺪي. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
=جریان نقدی عملیاتی در دوره قبل
جریان نقدی عملیاتی در دوره جاری
= جریان نقدی عملیاتی در دوره بعد
=میانگین جمع دارایی‎ها در دوره جاری
با برازش مدل فوق می‎توان دریافت که الگوی اقلام تعهدی تا چه اندازه مشابه جریان‎های نقدی است. شایان ذکر است که خطای برآورد با استفاده از جمله خطا () اندازه گیری می‎شود. هرچه مقدار خطا کمتر باشد کیفیت اقلام نعهدی و به تبع آن کیفیت حسابرسی بالاتر می‎باشد.
متغیرهای مستقل:
=MFRچرخش اجباری موسسه حسابرسی. متغیر دامی‎است، در صورتی که چرخش اجباری موسسه داشته باشیم عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
=MPRچرخش اجباری شریک حسابرسی. متغیر دامی‎است، در صورتی که چرخش اجباری شریک داشته باشیم عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
لازم بذکر است که منظور از چرخش اجباری، چرخش موسسات و شرکای مسئول حسابرسی طبق تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 می‎باشد. طبق این دستور العمل، موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار ديگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت يادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص يادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کندتبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار ديگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت يادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص يادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
متغیرهای کنترل:
Audit size (اندازه موسسه حسابرسی): متغیر دامی‎است، در صورتیکه سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر باشد عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر می‎گیرد.
OCFi,t: جریان نقد عملیاتی تقسیم بر مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t.
SIZEi,t: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t.
. LEVi,t: نسبت اهرمی، که از تقسیم جمع بدهی‌ها بر جمع دارایی‎ها بدست می‌آید.

1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن
دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات ازروش كتابخانه اي استفاده شده است. دراین روش ازمقاله‌هاي موجوددرنشريات معتبركه ازسايت‌هاي علمي اينترنتي اخذگرديده است، به علاوه مجله‌هاي علمي، نمايه‌ها، پايان‌نامه‌هاي دكتراوكارشناسي ارشدوكتابهاي مرتبط باموضوعات استفاده شده است. دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات ازسایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرمافزارهای رهآورنوین وتدبیرپردازاستفاده میگردد.
تجزيه وتحليل داده‌هاي بدست آمدهازتحقيق حاضرشامل دوبخش به شرح زیرمیباشد :
1. آمارتوصیفی
به منظورتوصيف يافته‏ها، ازجداول فراواني وهمچنين نمودارهاي هیستوگرام استفاده میگردد. ضمن اينكه به منظور توصيف بهترداده‏ها از شاخص‏هاي مركزي نظير ميانگين و مدو همچنين شاخص‏هاي پراكندگي نظير انحراف معيار بهره گرفته خواهد شد.
2. آماراستنباطی
تحلیل استنباطی با توجه به داده‎های بدست آمده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز در محیط نرم افزاریSPSS و EViews با اعمال آزمونهای آماری مناسب و با توجه به فرضیات تحقیق به شرح زیرتجزیه و تحلیل خواهد گردید:
برای تعیین مدل مناسب برازش رگرسیون (داده‎های تلفیقی یا داده‎های تابلویی) از آزمون چاو و‎هاسمن استفاده می‎شود.
برای بررسی برقراری فروض کلاسیک از آزمون‎های آماری دوربین واتسن، کولموگروف اسمیرنوف، VIF و… استفاده می‎شود.
برای بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از آمارهF معناداری کل مدل رگرسیونی بررسی شده و در مرحله بعد با استفاده از آماره t استیودنت و با توجه به سطح معناداری آن فرضیات رد یا تایید می‎شوند.

1-11) قلمرو تحقیق
1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق
تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی

1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد.

1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

1-12) جامعه آماری و نمونه
ازآنجا که قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می‎باشد، لذا جامعه ی آماری شامل تمامی‎شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می‎باشد:
1-اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد.
2-دست کم از سال1385 در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند.
3-پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
4-جزو موسسه‎های مالی، سرمایه گذاری و بانک‎ها نباشد.

1-13) ساختار تحقيق
در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. اين تحقيق شامل 5 فصل به شرح زير مي باشد:
فصل اول: كليات تحقيق
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
قصل سوم: روش شناسي تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‎ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
در پايان نيز پيوست‎ها و نگاره‎ها ارائه مي شود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه
نقش وماهيت حسابرسي درارتباط باعدم قطعيت وترديدهاي حاكم بركيفيت اطلاعات حسابداري گزارش شده مطرح ميشود. حسابرس درخط مقدم رسيدگي، گواهي دهي ونهايتاً اعتباربخشي به ادعاهاي مديريت مندرج درصورتهاي مالي است. حسابرسي به عنوان يك سازوكاراجتماعي، براي كمك به نظارت وكنترل رفتارمديران وبه عنوان ابزارنظارتي دولتها است. دربُعداقتصادي، حسابرس به عنوان داوربي طرف ومستقل درروابط اقتصادي، قراردادهاوكاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل مي كند واطمينان خاطروآرامش تصميم گيران وعموم جامعه رافراهم مي آورد. به عبارت روشن تر، حسابرسي نقشهاي متعدد اجتماعي، اقتصادي وروانشناختي را برعهده دارد.
گزارش حسابرسي به عنوان محصول نهايي فرآيندحسابرسي، ماهيت كالاي(خدمات)عمومي راداردكه استفاده ازآن مانع استفاده ازديگرخدمات عمومي نميشودومصرف آن درانحصارهيچ مصرف كننده خاصی نيست. اين كالاي عمومي همانندسايركالاهاوخدمات بايدازكيفيت مناسبي برخوردارباشدتاتقاضابراي آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانندسایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتماد عمومی‎ است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعهاست. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتهااست. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است. ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتماد عمومی‎‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خودرادرسطحی ارائه کنندکه شایسته اعتمادجامعه باشند. ازاین روخدمات حسابداران رسمی‎باید دربالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شودکه تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب را تضمین کند. پس اگرحسابرسي يك وسيله نظارتي باشد كه نقشهاي متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن ساير شرايط، صورتهاي مالي كه باكيفيت بالا حسابرسي شده اند، از قابليت اتكا و اعتماد بيشتري نزد مصرف كنندگان اين كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود.

2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی
در فرهنگ معین، کیفیت به معنای چگونگی وچونی آمده است. درفرهنگ فارسی عمید نیز کیفیت، به معنای چگونگی، چونی، صفت وحالتی است که در چیزی وجود دارد. کلی بودن مفهوم کیفیت مانع از این می‎شود که همگان تصورواحدی نسبت به آن داشته باشند وتعریفی ازکیفیت که همگان آنرابپذیرند، قابل ارائه باشد. مفهوم کیفیت درطول تاریخ، ادبیات، دین، فلسفه، علم وصنعت به اشکال گوناگون مطرح شده وموردبحث قرار گرفته است. به گونه ای که ازدیدگاه صاحبان اندیشه درهریک ازعرصه‎های ادبی، فلسفی، تولید، بازاریابی وفروش، مفاهیم ویژه ومتفاوتی دارد. برای مثال ازدیدگاه مدیریت تولید، کیفیت عبارت است از مطابقت ویژگیهای کالابااستانداردهای پیش بینی شده ؛ولی ازنظربازاریابی وفروش، کیفیت به معنای مجموعه خصوصیات مورد انتظار مصرف کننده است که بایددرکالاموجودباشدتاانگیزه خریدآن درمشتری ایجادشود. از نظر فلاسفه نیزکیفیت، باید محسوس باشد و انسان درعمل به آن پی ببرد ومیزان یاد شده، کمترین میزانی است که درخصوص کیفیت بین فلاسفه موردتوافق واقع شده است.
ازآن جایی که کیفیت حسابرسی، یک ساختار پنهان چندبعدی دارد، تعریف جامعی ازکیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی وحسابرس باشد، وجودندارد. درادبيات كاربردي، كيفيت حسابرسي را اغلب ازطريق ميزان انطباق آن با استاندارده ای حسابرسي تعريف نموده اند (کریشنانوشوئر1، 2001؛ فرانسیس2، 2004). درمقابل، پژوهشگران حسابداري وحسابرسي، ابعادچندگانه كيفيت حسابرسي را مورد توجه قرارداده اند كه ابعاد مذكور اغلب به تعاريف متفاوتي منجرگرديده است. برخي از رايج ترين تعاريف كيفيت حسابرسي عبارتنداز:
– ارزيابي بازار از احتمال اينكه صورتهاي مالي حاوي تحريفهاي با اهميت است وحسابرس اين تحريف‎ها را كشف وگزارش مي‎نمايد (ديآنجلو، 1981).
– احتمال آن كه حسابرس نسبت به صورت‎هاي مالي كه حاوي تحريف‎هاي بااهميت است گزارش مقبول صادر ننمايد (ليوهمکاران3، 1999).
– صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسان(تيتمانوترومن، 1986؛بیتی4، 1989؛دیویدسونونئو، 1993).
– اندازه گيري توانايي حسابرس براي كاهش سوگيريها و بهبود دقت اطلاعات حسابداري(والاس، 1980).
تعاريف مذكوردرجات متفاوتي ازابعادشايستگي و استقلال حسابرسان درانجام حسابرسي(استقلا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود کیفیت خدمات حسابرسی، کیفیت خدمات، چرخش اجباری، رگرسیون Next Entries مقاله درمورد دانلود حق الزحمه، کیفیت حسابرسی، حسابرسان مستقل، اقلام تعهدی