مقاله درمورد دانلود ارزش بازار، داده ها و اطلاعات، ارزش بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

عبارتند از: آزمون لوين، لين و چو ((LLC، آزمون ايم، پسران و شين (IPS)، آزمون فيشر، آزمون بريتونگ و مي ير(BM)، آزمون LM براساس جملات پسماند (هادري). در تمامي اين آزمون ها فروض آن مشترک است، يعني فرضيه H0 بر پايه وجود ريشه واحد و فرضيه H1 بر اساس مانا بودن متغير استوار است. در اين تحقیق براي بررسي مانايي متغيرها از آزمون لوين، لين و چو ((LLC استفاده مي شود.

3-7-14 معرفي نرم افزار Eviews
نرم افزار Eviews يك نرم افزار اقتصادسنجي مي باشد كه توسط بانك جهاني طراحي و ارائه شده است. واژه Eviews نيز مخفف Econometric Views است. اين نرم افزار در واقع شكل پيشرفته تر و كاملتر نرم افزار Micro TSP بوده كه تحت سيستم عامل Windows اجرا مي شود و استفاده از آن نيز آسان تر و سريع تر صورت مي گيرد. اگرچه ايده طراحي Eviews ابتدا توسط اقتصاددانان شكل گرفته و هدف از آن تهيه ابزاري جهت استفاده در موضوعات اقتصادي بوده است، اما مانعي براي استفاده در تحليل هاي مالي، هزينه و پيش بيني فروش وجود ندارد (شيرين بخش و خوانساري، 1384، الف و ب).

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه‏
پس از تشريح مباني نظري تحقیق، تدوين فرضيات به شکلي سازگار با اهداف تحقیق، تدوين روش تحقیق مناسب، تعيين جامعه و نمونه آماري و بالاخره، گردآوري داده ها و اطلاعات مورد نياز تحقیق با استفاده از منابع و ابزار معتبر، نوبت به بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از فنون و روش هاي آماري مناسب و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از اين آزمون ها مي رسد. در مرحله تجزيه و تحليل، محقق بر اساس يافته هاي ناشي از تحلیل روابط بین متغیرها، به قضاوت درباره تصميم گيري در مورد پذیرش يا عدم پذیرش روابط بین آن ها مي پردازد و از اين طريق به سوالات تحقیق پاسخ مي گويد.در فصل قبل، مسائل مربوط به روش هاي جمع آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز، نحوه محاسبه و اندازه گيري متغيرها و شيوه بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از اين اطلاعات، ارائه گرديد.
در اين فصل، به آزمون روابط بین متغیرها، گزارش نتايج اين آزمون ها و تجزيه و تحليل يافته ها پرداخته مي شود. شايان ذکر است در اين فصل فقط به نتايج و يافته هاي مستقيم ناشي از تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته مي شود و بحث و بررسي بيشتر و نيز نتيجه گيري درباره اين يافته ها، به فصل بعد موکول مي شود. بالاخره اينکه، بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق حاضر به کمک نرم افزار Eviews و Spss انجام شده است.

4-2 توصیف یافته ها
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها (سری ها) جهت برآورد و تخمین الگو (مدل) و تجزیه و تحلیل دقیق آن ها، برآورد آماره های توصیفی مربوط به متغیر ها لازم است. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع، میانگین و مهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس توزیع می باشد. درعمل برای تشخیص میزان پراکندگی یک توزیع از جذر مقدار واریانس یعنی انحراف معیار استفاده می کنیم. به وسیله این مشخصات می توان دیدی کلی در مورد مقادیر هر یک از متغیرها بدست آورد.

جدول 4-1 اندازه شاخص هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق-مرحله رشد
متغير
علامت
اختصاري
ميانگين
ميانه
بيشينه
کمينه
انحراف معيار
چولگی
کشیدگی
تعداد مشاهدات
الف: متغير وابسته
عدم تقارن اطلاعاتی
ABS
56/3529
1/0000
886/00
0/00
127/53926
4/747
27/641
68
ب: متغیرهای مستقل و کنترلی
هموار سازی سود
Smoothing
-24865/9125
-12068/0009
4036738/00
-2708526/00
635860/58763
2/726
29/591
68
لگاریتم ارزش بازار سهام
ln (Size)
12/7850
12/7648
16/54
10/36
1/31874
0/291
0/640
68
لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار
ln (BM)
-5/3141
-5/3309
-2/93
-8/71
1/28217
-0/278
-0/127
68
نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی
Leverage
0/0731
0/0471
0/37
0/00
0/07209
2/015
4/716
68

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود مدل رگرسیون، مدل ریاضی، اثرات ثابت Next Entries منابع و ماخذ مقاله رفتار شهروندی، هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی