مقاله درمورد دانشگاه تهران، تاریخ فلسفه، حکمت اشراق، شیخ اشراق

دانلود پایان نامه ارشد

كتاب دانايي (شارميدس). ترجمهی رضا كاوياني و محمدحسن لطفي. تهران: انتشارات حكمت فلسفي جمعيت مبارز.
ــــــــــــــ (1362). چهار رساله (هیپیاس بزرگ و فایدروس). ترجمه محمود صناعی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
ــــــــــــــ (1382) ضیافت «رساله در شرح عشق». ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: نشر: دادار
اصفهانی، راغب (1392ق). معجم مفردات الفاظ القرآن. بیروت: المکتبه الرضویه.
الهامی، داود (بیتا). ایران و اسلام. تهران: کانون نشر جدید.
التهانوی، محمد اعلی بن علی (1996م). کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. ج2. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، چاپ اول.
برن، ژان (1363). افلاطون. مترجم: ابوالقاسم پورحسینی. تهران: مؤسسه نشر هما.
پازوکی، شهرام (1382). حکمت هنر و زیبایی در اسلام. تهران: فرهنگستان هنر.
پورجوادی، نصرالله (1385). زبان حال. تهران: انتشارات هرمس.
پورنامداریان، تقی (1364). رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
تسلر، ادوارد (1382). افلاطون. ترجمه حسن فتحی. مجله فلسفه و کلام و عرفان. فصلنامه علامه، شماره 5، صص 18-71 ،
جوادی آملی، عبدالله (1384). معرفتشناسی در قرآن. قم: نشر اسراء.
جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد (1429). الصحاص فی اللغه. ج2و4. بیروت: دارالمعرفه.
حسنزاده آملی، حسن (1376). هزار و یک کلمه. جلد سوم، قم: مرکز انتشارات و دفتر تبلیغات اسلامی.
حقیقت، عبدالرفیع (1378). شهید فرهنگ ملی ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات بهجت.
خراسانی، شرفالدین (1352). از سقراط تا ارسطو. نگاهی به رساله مهمانی افلاطون، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
خلیلیان، مهدی (1369). شرح عشق، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
خلیلی، محمدحسین (1382). مبانی فلسفی عشق از نظر ابن سینا و ملاصدرا. چاپ دوم. قم: موسسه بوستان کتاب،
دیلمی، حسن بن ابیالحسن (1962). اعلامالدین. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
رازی، نجمالدین (1345). رساله عشق و عقل، تصحیح دکتر علی تفضیلی، تهران: نشر کتاب.
رحمانی، غلامرضا (1389). فلسفه افلاطون. قم: مؤسسه بوستان کتاب قم.
ربانی گلپایگانی، علی (1373). ايضاح‏الحكمه. ترجمه و شرح بدايهالحكمه. ج3. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
رضایی، رحمتالله (1386). «روششناسی حکمت اشراق و اعتبار معرفتشناختی آن». معرفت فلسفی، شماره 1، 27-46.
رسولی بیرامی، ناصر (1385). «بررسی تطبیقی اندیشههای افلاطون و مولوی». تهران: انتشارات بهجت.
رحیمیان، سعید (1380). حب و مقام محبت در حکمت و عرفان نظری. شیراز: انتشارات نوید شیراز.
رشاد، محمد (1365). تاریخ فلسفه از آغاز تاریخ. تهران: انتشارات کتابخانه صدر.
رقابی، حیدر (بیتا). فلسفه علم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ریشهری، محمد ( 1379). میزان الحکمه. ج6. قم : انتشارات بوستان کتاب
زیباکلام، فاطمه (1378). سیر اندیشه در غرب. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سجادي، سيد جعفر (1361). فرهنگ علوم عقلي. تهران: انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران.
ــــــــــــــ (1378). فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. چاپ چهارم. تهران: انتشارات كتابخانه طهوري.
ــــــــــــ (1376). شرح رسائل فارسی سهروردی. چاپ اول. ج2. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
سهروردی، شهابالدین (1372). مجموعه مصنفات.به تصحیح هنری کربن و سید حسین نصر. 3 جلد. چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ــــــــــــــ (1366). مونس العشاق، عربشاه یزدی، تهران: انتشارات میهن.
ــــــــــــــ (1356). سه رساله از شیخ اشراق، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
ـــــــــــــ (1363). شهابالدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق. چاپ اول. تهران: نشر نقطه.
سعیدی، حسن (1380). عرفان در حکمت اشراق. چاپ اول. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
شوان، فریتیوف (1385). مبانی متافیزیکی هنر. ترجمه دکتر محمود بینای مطلق، تهران: انتشارات هرمس.
ـــــــــــــ (1382). مبانی زیباشناسی جامع «مسائل نظری هنر و زیبایی». ترجمه دکتر محمد رضا ریختهگران. چاپ اول. تهران: نشر ساقی.
شمس، الهه (1387). «ماهیت علم و ملاک صدق آن از دیدگاه افلاطون و مقایسه آن با آرای علامه طباطبایی»، استاد راهنما: دکتر علی محمد ساجدی. دانشگاه شیراز.
شهرزوری، شمسالدین (1372). شرح حکمة الاشراق. تصحیح و تحقیق حسین ضیائی تربتی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
شیرازی، صدرالدین محمد (1368). اسفار الاربعة. با مقدمه استاد علامه شیخ محمد رضا مظفر. ج7. قم: منشورات مصطفوی،

شیرازی، قطبالدین (1383). شرح حکمةالاشراق. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران.
شیرازی، شیخ روزبهانتقی (1360). عبهرالعاشقین. تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی و ترجمه فصل اول به زبان فرانسوی هانری کربن و محمد معین. تهران: انجمن ایران شناسی فرانسه. انتشارات منوچهری.
شیرازی، محمدمعصوم (1344). طرائقالحقائق. ج1. تصحيح محمد جعفر محجوب. انتشارات كتابخانه سنايي.
شعرانی، ابوالحسن (1352). نثر طوبی یا دایرهالمعارف قرآن مجید. انتشارات اسلامیه.
صابری، علی محمد (1389). حدیث عشق: عشق از دیدگاه چهار متفکر، چاپ اول، تهران: نشر علمی.
صادقی، مجید (1386). «”عشق از منظر شیخ اشراق». مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
صدر (1359). تئوری شناخت در فلسفه ما. چاپ پرتو. نشر کوکب.
صليبا، جميل (1366). فرهنگ فلسفي. ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي. ج1. چاپ اول. تهران: انتشارات حكمت.
طباطبایی، سید محمد حسین (1378). نهایهالحکمه. تصحیح و تعلیقه غلامرضا فیاضی. ج 1. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
غفاری، سیدمحمد خالد (1381). فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق. ج1. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
فروغی، محمدعلی (بیتا). سیر حکمت در اروپا. تهران: انتشارات کتابفروشی زوار.
فعالی، محمدتقی (1376). «گذری بر معرفتشناسی»، کیهان اندیشه، 101-115. شماره 71. قم:
فولیکه، پل (1347). فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـــــــــــــ (1362). دیالکتیک. ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
قوام صفری، مهدی (1386). «اشراق از نگاه افلاطون و سهروردی». مجلهی خردنامه همشهری شماره 31، تهران: دانشگاه تهران.
کاویانی، شیوا (1378). روشنان سپهر اندیشه (فلسفه و زیباشناسی در ایران باستان)، تهران: انتشارات کتاب خورشید.
کریمیان صیقلانی، علی (1386). رساله عشق در سه مکتب مشأ، اشراق و متعالیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
کلینی، ثقهالاسلام (1340). الکافی. ج1. قم: انتشارات دارالحدیث.
کمپانی زارع، مهدی (1388). «عشقشناسی سهروردی در مونسالعشاق». کتاب ماه فلسفه، شماره 23، 66-74، قم: دانشگاه قم.
کرمانی، طوبی (1384). «عقل و عشق در بیان افلاطون حکیم و ملای رومی». مقالات وبررسی: دفتر 78. 145-158، تهران: دانشگاه تهران.
کاپلستون، فردریک (1368). تاریخ فلسفه یونان و روم. ترجمه محمد حسن لطفی. ج1. تهران: خوارزمی.
گاتری، دبلیو. کی. سی (1380). افلاطون: جمهوری. ترجمه حسن فتحی، تهران: فکر روز.
ــــــــــــــ (1377). تاریخ فلسفه یونان. ترجمه حسن فتحی و مهدی قوام صفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکر روز.
محمدی وایقانی ، کاظم (1369). جدال تاریخی عقل و عشق. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـــــــــــــــ (1385). سهروردی دانای حکمت باستان. تهران: مؤسسه انتشاراتی پازینه. ـــــــــــــــ (1381). چشمه بقا سیری در عشق عرفانی. چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مر، گستون (1374). افلاطون. ترجمه فاطمه خوانساری، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
مولوی، جلالالدین محمد (1362). مثنوی معنوی. تصحیح رینولدالین نیکلسون، ج1، چاپ دوم. تهران: انتشارات مولی.
معین، محمد (1360). فرهنگ فارسی معین (متوسط). ج 2. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.
موحد، صمد (1384). سرچشمههای حکمت اشراق، نگاهی به منابع فکری شیخ شهابالدین سهروردی، چاپ اول، تهران: انتشارات فراروان.
موحدی، محمدرضا (1388). عقل در کوی عشق. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه قم، سال یازدهم، شماره 1، 162-192.
نسفی، عزیزالدین (1362). انسان کامل. تهران: انتشارات طهوری.
نصر، سید حسین (1371). سه حکیم مسلمان. ترجمه احمد آرام. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
یزدانپناه، سید یدالله (1389). دستگاه فلسفی شیخ شهابالدین سهروردی. با تحقیق و نگارش مهدی علیپور. ج2، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
یگر، ورنر (1376). پایدیا (مجوعه کامل). ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: انتشارات خوارزمی.

منابع انگلیسی

-Cummings, P.W.1976. “Eros as Procration in Beauty”. Aprion, 10:2.

Lacan, Jacques. 1988.The Seminar of Jacques: Book ll. The Ego in Freud s Theory and the Technique of Psychoanalysis, 1954- 55. Edited by Jacques- Alain Miller.Cambridge University Press.

-Carson, Anne. 1988. Eros, the Bittersweet: AEssay, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

-Plato, 1970. The Dialogues of Plato. Edited by R.m. Hare and D. A. Russell. Translated by Benjamin Jowett. London: Sphere Books.

Abstract

A Comparative investigation into the position of intelligence and love in philosophical systems of Plato and Soharavardi

By

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، روش پژوهش، تحلیل اقتصادی، رفتار بازار Next Entries منبع پایان نامه درباره منابع محدود، علم اقتصاد، رفتار انسان، جبران خسارت