مقاله درمورد خودکنترلی، امنیت شغلی، سطح معنادار، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

سال
33
21.6
10 تا 15 سال
44
28.8
15 تا 20 سال
29
19
20 به بالاتر
21
13.7
جمع
153
100
داده‌های مفقوده
0
0
جمع کل
153
100%

همان‌طور که در جدول4-4 نشان داده‌شده است، بیشترین میزان فراوانی را کارمندان باسابقه کاری بین 10 تا 15 سال می‌باشد و درصد فراوانی آن نیز 28.8می باشد. کمترین میزان فراوانی متعلق به کارمندان باسابقه کاری 20 سال به بالاتر است که دارای درصد فراوانی 17 می‌باشد.

‏44- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سابقه کار
بخش دوم: تجزیه‌وتحلیل آماری سؤالات تحقیق
مصاحبه خبرگی
همزمان بامطالعه فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی( فرهنگ اسلامی)، مصاحبه خبرگی با خبرگان مربوط( خبرگان آگاه با موضوعات مذهبی و مدیریت که چند تن از آن‌ها روحانی بودند) ترتیب داده شد. مصاحبه خبرگی با دو هدف انجام گردید. ارائه متغیرهای استخراج‌شده ناشی از مطالعات کتابخانه‌ای به خبرگان و نظرخواهی از آن‌ها در خصوص متغیرهای فرهنگ اسلامی استخراج‌شده و مصاحبه در مورد متغیرهایی که در مطالعات کتابخانه‌ای مورد لحاظ قرار نگرفته بود. هم‌چنین هدف دیگر مصاحبه خبرگی درک بهتر متغیرها جهت تعریف عملیاتی آن‌ها، استخراج سنجه‌ها و دسته‌بندی مناسب آن‌ها بود. جدول متغیرهای حاصل از مطالعات نظام ارزشی و مصاحبه خبرگی را نشان می‌دهد.
جدول ‏45- مصاحبه خبرگی
متغیرهای فرهنگ اسلامی
استخراج از مطالعات کتابخانه ای
استخراج از مصاحبه خبرگی
خودکنترلی
*
*
مسئولیت‌پذیری
*
*
تکریم ارباب‌رجوع
*
*
محیط کار مناسب

*
امنیت شغلی
*
*
حقوق و دستمزد
*

تعادل بین کار و زندگی
*
*
عدالت
*
*
وفاداری
*
*
اعتمادبه‌نفس

*
یادگیری
*
*
مشورت
*
*
اندیشه ورزی
*
*
کارگروهی
*

ارزشمندی کار
*
*
خلاقیت
*
*
خلوص نیت
*
*
آمار توصیفی
در این قسمت به توصیف متغیرهای پژوهش با استفاده از شاخص‌های میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین و بیشترین و تعداد داده‌های جمع‌آوری‌شده پرداخته می‌شود. نتایج این قسمت در جدول 4-6 ارائه‌شده است.

جدول ‏46- نتایج میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر داده‌های پژوهش
نام متغیر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کمترین
بیشترین
تعداد
تعهد کاری
خودکنترلی
3.56
54.
30.
1.67
5
153
مسئولیت‌پذیری
4.43
51.
26.
2
5
153
بهبود مستمر
مشورت
4.30
53.
28.
3
5
153
اندیشه ورزی
4.30
57.
32.
3
5
153
خلاقیت
4.39
54.
29.
2.75
5
153
یادگیری
4.41
48.
23.
3
5
153
انگیزه در کار
ارزشمندی کار
4.45
58.
34.
3
5
153
خلوص نیت
4.62
46.
21.
2.75
5
153
مردم‌گرایی در کار
تکریم ارباب‌رجوع
3.69
45.
20.
2.33
5
153
کار گروهی
4.35
54.
29.
3
5
153
رفاه و آسایش
تعادل بین کار و زندگی
4.41
52.
27.
3
5
153
حقوق و دستمزد
4.43
65.
42.
2.3
5
153
امنیت شغلی
4.67
48.
23.
2.6
5
153
محیط کار مناسب
4.54
46.
22.
3
5
153
اخلاق کاری
وفاداری
4.10
73.
53.
2.8
10.4
153
عدالت
4.27
67.
45.
2
5
153
اعتمادبه‌نفس
4.28
1.65
2.72
2.50
23
153
آمار استنباطی
فرضیه فرعی اول: خودکنترلی از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برای پاسخ به این سوال در پژوهش حاضر هر یک از شاخص‌هایی که در عوامل موثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان ، از طریق آزمون t تک نمونه‌ای با کمک نرم‌افزار spss موردبررسی قرارگرفته‌اند که در جدول‌های زیر مشاهده می‌شود
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با تطابق خودکنترلی در جدول 4-7 نشان داده‌شده است.
جدول ‏47- شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با خودکنترلی

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
خودکنترلی
153
3.56
54.
04.
همان‌طور که در جدول 4-7 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به خودکنترلی از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-8 نشان داده است.
جدول ‏48
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به خودکنترلی

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
خودکنترلی
12.78
152
000/0
56.
48.
65.
همین‌طور که در جدول 4-8 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص خودکنترلی و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=12.78) و میانگن نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان خودکنترلی را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی دوم: مسئولیت‌پذیری از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با تطابق مسئولیت‌پذیری در جدول 4-9 نشان داده‌شده است.
جدول ‏49
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با مسئولیت‌پذیری

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
مسئولیت‌پذیری
153
4.43
51.
041.
همان‌طور که در جدول 4-9 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به مسئولیت‌پذیری از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-10 نشان داده است.
جدول ‏410
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به مسئولیت‌پذیری

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
مسئولیت‌پذیری
34.34
152
000/0
1.43
1.35
1.52
همین‌طور که در جدول 4-10 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص مسئولیت‌پذیری و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=34.34) و میانگن نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می باشد. بنابراین پاسخگویان مسئولیت‌پذیری را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی سوم: تکریم ارباب‌رجوع از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با تکریم ارباب‌رجوع در جدول 4-11 نشان داده‌شده است.
جدول ‏411
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با تکریم ارباب‌رجوع

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
تکریم ارباب‌رجوع
153
3.6
45.
036.
همان‌طور که در جدول 4-11 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به تکریم ارباب‌رجوع از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-12 نشان داده است.
جدول ‏412
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به تکریم ارباب رجوع

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
تکریم ارباب‌رجوع
19.20
152
000/0
69.
62.
77.
همین‌طور که در جدول 4-12 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص تکریم ارباب‌رجوع و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=19.20) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می باشد. بنابراین پاسخگویان تکریم ارباب‌رجوع را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی چهارم: محیط کار مناسب از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با محیط کار مناسب در جدول 4-13 نشان داده‌شده است.
جدول ‏413
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با محیط کار مناسب

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
محیط کار مناسب
153
4.5
46.
037.
همان‌طور که در جدول 4-13 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به محیط کار مناسب از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-14 نشان داده است.
جدول ‏414
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به محیط کار مناسب

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
محیط کار مناسب
40.77
152
000/0
1.54
1.47
1.62
همین‌طور که در جدول 4-14 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص محیط کار مناسب و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=40.77) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می باشد. بنابراین پاسخگویان محیط کار مناسب را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی پنجم: امنیت شغلی از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با محیط کار مناسب در جدول 4-15 نشان داده‌شده است.

جدول ‏415
برخی شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با امنیت شغلی

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین
امنیت شغلی
153
4.6
48.
039.
همان‌طور که در جدول 4-15 نشان داده‌شده است، میانگین مربوط به امنیت شغلی از میانگین مورد مقایسه در مورد سوال ها (3) بیشتر است.
به‌منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت موجود بین میانگین‌ها ازنظر آماری معنادار می‌باشد یا خیر، از آزمون میانگین تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین استفاده‌شده و نتایج مشروح در جدول 4-16 نشان داده است.
جدول ‏416
آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مربوط به امنیت شغلی

Test Value = 3

t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگین‌ها
فاصله اطمینان 95 درصدی مربوط به تفاوت‌ها

حد پایین
حد بالا
امنیت شغلی
42.34
152
000/0
1.67
1.59
1.74
همین‌طور که در جدول 4-16 نشان داده‌شده است بین میانگین نمرات نمونه موردبررسی در سوال های مربوط به شاخص امنیت شغلی و آماره آزمون (3) یعنی میانگین نمرات پرسشنامه تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری=000/0، درجه آزادی=152 و تی=42.34) و میانگین نمرات به‌دست‌آمده بر اساس نظر کارکنان به‌طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات سوال ها می‌باشد. بنابراین پاسخگویان امنیت شغلی را باکیفیت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
فرضیه فرعی ششم: حقوق و دستمزد از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
برخی شاخص‌های آمار توصیفی در ارتباط با حقوق و دستمزد در جدول 4-17 نشان داده‌شده است.
جدول ‏417
شاخص‌های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با حقوق و دستمزد

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد فرهنگ اسلامی، جامعه آماری، روش تحقیق، کارآفرینی Next Entries مقاله درمورد سطح معنادار، حقوق و دستمزد