مقاله درمورد خزش، خلاصهی، به‌دست‌آمده

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
3-9-4- الگوی کشسان- گرانرو خمیری …………………………………………………………………………………………………………….. 87
3-9-5- مدلهای پدیدار شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-9-5-1- کاربرد در رفتار تنش- کرنش ……………………………………………………………………………………………………………. 88
3-9-5-2- کاربرد در رفتار کرنش- زمان ……………………………………………………………………………………………………………. 90

فصل چهارم: مطالعات آزمایشگاهی
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-2- آزمایشهای شاخص ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-2-1- آزمایش دانهبندی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-2-2- آزمایش چگالی نسبی دانهها …………………………………………………………………………………………………………………… 94
4-2-3- آزمایشهای تعیین حدود اتربرگ …………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-3- آماده‌سازی نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97
4-4- آزمایش تحکیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
4-4-1- دستگاه تحکیم (ادئومتر) ………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-4-2- انجام آزمایشهای تحکیم …………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-4-3- بررسی تأثیر میزان فشار تحکیمی بر رفتار کرنش حجمی خاک مورد مطالعه ……………………………………………… 101
4-5- آزمایش برش مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
4-5-1- تأثیر سرعت برش در مقاومت برشی خاک مورد مطالعه …………………………………………………………………………… 110
4-5-2- بررسی پارامترهای مقاومتی خاکهای مورد مطالعه …………………………………………………………………………………. 112
4-6- آزمایشهای خزش برشی ………………………………………………………………………………………………………………………… 116
4-6-1- دستگاه الحاقی اعمال نیروی برشی ثابت ………………………………………………………………………………………………. 118
4-6-2- اثر سختشدگی خاک …………………………………………………………………………………………………………………………. 119
4-6-3- آستانهی گسیختگی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 123
4-6-3-1- سری اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
4-6-3-2- سری دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
4-6-3-3- سری سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

فصل پنجم: نتیجهگیری
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134
5-2- مشاهدات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
5-3- نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول
صفحه

جدول 4-1: نتایج آزمایش دانهبندی……………………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول 4-2: نتایج آزمایشهای چگالی نسبی دانهها برای خاک مورد مطالعه …………………………………………………………….. 96
جدول 4-3: نتایج آزمایش حد خمیری خاک مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-4: نتایج آزمایش حد روانی خاک مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-5: مقادیر فشردگی اولیه در تنشهای تحکیمی مختلف ………………………………………………………………………….. 104
جدول 4-6: مقادیر تحکیم اولیه در تنشهای تحکیمی مختلف …………………………………………………………………………….. 104
جدول 4-7: خلاصهی نتایج بررسی تأثیر سرعت برش بر مقاومت برشی خاک ………………………………………………………. 111
جدول 4-8: خلاصهی آزمایشهای تعیین پارامترهای مقاومت برشی ……………………………………………………………………. 115
جدول 4-9: خلاصهی آزمایشهای خزش برشی، سری اول ………………………………………………………………………………… 125
جدول 4-10: خلاصهی آزمایشهای خزش برشی، سری دوم ………………………………………………………………………………. 128
جدول 4-11: خلاصهی آزمایشهای خزش برشی، سری سوم ……………………………………………………………………………… 131

فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل
صفحه
شکل 2-1: منحنیهای نمونهی خزش کرنشی ……………………………………………………………………………………………………….. 13
شکل 2-2: مجموعه منحنیهای تجربی خزش (خطوط ساده) رس کیو برای چهار مقدار مختلف و نمودارهای به‌دست‌آمده آنها از معادله (2-11) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
شکل 2-3: منحنیهای مقاومت برشی رس کیو به‌دست‌آمده از روش برش سریع (1) و روش استاندارد (2) …………………. 15
شکل 2-4: نمودارهای ترکیبی گروه منحنیهای تجربی برای خزش برشی ترکیب بنتونیت – ماسه، به‌دست‌آمده از آزمایش نمونهها تحت حالتهای مختلف درصد رطوبت – چگالی …………………………………………………………………………………………. 17
شکل 2-5: گروه منحنی تجربی خزش برشی در های ثابت ……………………………………………………………………………… 19
شکل 2-6: منحنیهای گروهی خاک تحت برش ساده: a) b) که در آن نرخ کرنش برش ساده برای زمانهای مختلف ، و اولین و دومین تنش برشی محدودکننده و نقطه تسلیم (حد کرنش) در نرخ برشی ثابت یا افزایشی است ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
شکل 3-1: منحنی تراکم برای چند خاک ………………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل 3-2: رابطهی ایدهآل نسبت تخلخل- تنش مؤثر برای یک خاک تراکم پذیر ……………………………………………………… 28
شکل 3-3: منحنیهای تراکم مربوط به زمانهای متفاوت بعد از اتمام تحکیم اولیه …………………………………………………… 29
شکل 3-4: اثر بافت و غلظت الکترولیت بر تورم رس متراکم …………………………………………………………………………………… 31
شکل 3-5: مقایسهی پارامترهای تراکم‌پذیری و تورمی خاک عادی تحکیم یافته و پیش تحکیم یافته …………………………. 32
شکل 3-6: نسبت تخلخل در مقابل فشار ……………………………………………………………………………………………………………….. 32
شکل 3-7: تأثیر بارگذاری و باربرداری و بارگذاری مجدد در نمودار تخلخل در مقابل لگاریتم فشار ……………………………… 33
شکل 3-8: روش ترسیمی برای تعیین فشار پیش تحکیمی ……………………………………………………………………………………… 35
شکل 3-9: خصوصیات رس عادی تحکیم یافته با حساسیت کم تا متوسط ……………………………………………………………….. 36
شکل 3-10: خصوصیات تحکیم رس پیش تحکیم یافته با حساسیت کم تا متوسط ……………………………………………………. 37
شکل 3-11: تأثیر دوام بار در روی نمودار نسبت تخلخل- فشار ……………………………………………………………………………….. 38
شکل 3 – 12: تأثیر نسبت افزایش بار بر روی نمودار نسبت تخلخل- فشار ……………………………………………………………….. 39
شکل 3-13: تأثیر نسبت افزایش بار بر روی نمودار نسبت تخلخل – فشار

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد تراکم شهری Next Entries مقاله درمورد خزش، ..............................................................، پاسکال