مقاله درمورد خزش، ……………………………………………………..، پاسکال

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………… 40
شکل 3-14: واکنش خاکها در برابر برش …………………………………………………………………………………………………………….. 49
شکل 3-15: تأثیر افزایش تنش مؤثر قائم بر پاسخ و واکنش خاکها ………………………………………………………………………… 51
شکل 3-16: تأثیر OCR بر مقاومت حداکثر و انبساط حجم …………………………………………………………………………………… 52
شکل 3-17: تأثیر شرایط زهکشیشده و زهکشینشده بر تغییرات حجم ……………………………………………………………………. 53
شکل 3-18: پوش منحنی تنش برشی برای خاکها ناشی از چسبندگی، کشش خاک و سیمانته شدن …………………………. 54
شکل 3-19: نمودار نشاندهنده دایرهی موهر a) تنشهای اصلی و صفحه شیبداری که تنشهای قائم و برشی و بر آن وارد میشوند، b) دایرهی تنش، c) خط گسیختگی به‌دست‌آمده از دایرههای گسیختگی، d) رابطه بین زاویههای و …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
شکل 3-20: a) منحنیهای تنش-کرنش برای مواد پلاستیک ایدهآل نشاندهنده گسیختگی آنی؛ b) منحنی تنش-کرنش برای خاک واقعی، نشاندهنده مقاومتهای حداکثر و نهایی؛ c) خطوط گسیختگی متداول برای مقاومتهای حداکثر و نهایی یک خاک یکسان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
شکل 3-21: نمونهی خاک در آزمایش برش مستقیم ………………………………………………………………………………………………. 62
شکل 3-22: تأثیر خزش زهکشینشده بر مقاومت رس عادی تحکیمیافته ………………………………………………………………… 65
شکل 3-23: منحنی رفتاری نمونهی خاک در آزمایش خزش …………………………………………………………………………………… 67
شکل 3-24: نمودار حالت تنش در یک جزء خاک تحت برش ساده ………………………………………………………………………….. 70
شکل 3-25: نمایی از دستگاه برش مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………. 71
شکل 3-26: مجموعهی منحنیهای خزش و منحنیهای به ترتیب برای مقادیر مختلف تنش برشی و زمان بر اساس آزمایشهای برش ساده …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
شکل 3-27: مجموعهی منحنیهای خزش در آزمایش برش ساده انجام شده توسط مسچیان …………………………………….. 74
شکل 3-28: الگوی یک فنر و نمودار نیرو-تغییرشکل آن ………………………………………………………………………………………… 76
شکل 3-29: الگوی یک لغزنده و نمودار نیرو-تغییرشکل آن ……………………………………………………………………………………. 77
شکل 3-30: الگوی یک میراگر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
شکل 3-31: الگوی رفتاری کشسان-خمیری کامل ………………………………………………………………………………………………… 78
شکل 3-32: نمودار تنش-کرنش ماده در حالت یکبعدی و منطبق بر الگوی کشسان-خمیری کامل ………………………….. 79
شکل 3-33: نمودار تنش- کرنش ماده در حالت یکبعدی و منطبق بر رفتار کشسان- خمیری با سختشدگی …………….. 80
شکل 3-34: الگوی رفتاری گرانرو کشسان ماکسول ……………………………………………………………………………………………….. 81
شکل 3-35: نمودار تغییرات کرنش برحسب زمان تحت شرایط تنش ثابت در الگوی ماکسول …………………………………….. 83
شکل 3-36: الگوی رفتاری گرانرو و کشسان کلوین ……………………………………………………………………………………………….. 84
شکل 3-37: نمودار تغییر کرنش برحسب زمان تحت شرایط تنش ثابت در الگوی کلوین …………………………………………… 86
شکل 3-38: الگوی رفتاری گرانرو کشسان برگر …………………………………………………………………………………………………….. 87
شکل 3-39: نمودار تغییرات کرنش برحسب زمان در الگوی برگر …………………………………………………………………………….. 87
شکل 3-40: الگوی رفتاری کشسان- گرانرو خمیری ………………………………………………………………………………………………. 87
شکل 3-41: مثالهایی از رفتار تنش- کرنش تحت شرایط مختلف با نشان دادن ارتباط آنها با منحنیهای خزش: الف) تنش- کرنش معمول برای 1- رفتار خزشی، 2- تحکیم؛ ب) منحنیهای مرتبط با منحنی در زمان معین برای آزمایش خزش برشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
شکل 3-42: مراحل خزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
شکل 4-1: منحنی دانهبندی خاک مورد آزمایش …………………………………………………………………………………………………….. 95
شکل 4-2: منحنی حد روانی خاک مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 97
شکل 4-3: محل قرارگیری خاک مورد مطالعه در نمودار خمیری ……………………………………………………………………………… 97
شکل 4-4: نمودار مقایسهی میزان تحکیم نمونههای خاک با زمانهای اشباع مختلف ……………………………………………….. 98
شکل 4-5: نمودار تحکیم ثانویهی خاک مورد مطالعه با مدتهای اشباع: 1) 24 ساعت، 2) 30 دقیقه …………………………. 99
شکل 4-6: نمودار تحکیم نمونهها در تنشهای تحکیمی مختلف ……………………………………………………………………………. 101
شکل 4-7: نمودار نشست در برابر زمان خاک مورد مطالعه در تنشهای تحکیمی مختلف …………………………………………. 102
شکل 4-8: نمودار نشست در برابر لگاریتم زمان خاک مورد مطالعه در تنشهای تحکیمی مختلف ……………………………… 103
شکل 4-9: افزایش زمان تثبیت تغییرشکلها با افزایش تنش تحکیمی ……………………………………………………………………. 104
شکل 4-10: نمودار نشست در برابر زمان نمونههای مختلف با تنش قائم 30 کیلو پاسکال ……………………………………….. 105
شکل 4-11: نمودار نشست در برابر لگاریتم زمان نمونههای مختلف با تنش قائم 30 کیلو پاسکال …………………………….. 105
شکل 4-12: نمودار نشست در برابر زمان نمونههای مختلف با تنش قائم 40 کیلو پاسکال ………………………………………… 106
شکل 4-13: نمودار نشست در برابر لگاریتم زمان نمونههای مختلف با تنش قائم 40 کیلو پاسکال …………………………….. 106
شکل 4-14: نمودار نشست در برابر زمان نمونههای مختلف با تنش قائم 50 کیلو پاسکال ………………………………………… 107
شکل 4-15: نمودار نشست در برابر لگاریتم زمان نمونههای مختلف با تنش قائم 50 کیلو پاسکال …………………………….. 107
شکل 4-16: نمونهی خاک در آزمایش برش مستقیم (مصری و همکاران، 1996) …………………………………………………….. 109
شکل 4-17: مقایسهی سرعت برش بر مقاومت خاک ……………………………………………………………………………………………. 111
شکل 4-18: نمودار تنش برشی حداکثر در برابر تنش قائم برای خاک شمارهی 1 …………………………………………………….. 112
شکل 4-19: نمودار تنش برشی حداکثر در برابر تنش قائم برای خاک شمارهی 2 …………………………………………………….. 113
شکل 4-20: نمودار تنش برشی حداکثر در برابر تنش قائم برای خاک شمارهی 3 …………………………………………………….. 113
شکل 4-21: نمودار تنش برشی حداکثر در برابر تنش قائم برای خاک شمارهی 4 …………………………………………………….. 114
شکل 4-22: نمودار تنش برشی حداکثر در برابر تنش قائم برای خاک شمارهی 5 …………………………………………………….. 114
شکل 4-23: نمودار تنش برشی حداکثر در برابر تنش قائم برای خاک شمارهی 6 …………………………………………………….. 115
شکل 4-24: نمودار تنش برشی حداکثر در برابر تنش قائم برای خاک اصلی ……………………………………………………………. 116
شکل 4-25: مجموعهی منحنیهای خزش و منحنیهای به ترتیب برای مقادیر مختلف تنش برشی و زمان بر اساس آزمایشهای برش ساده (مسچیان، 1995) ……………………………………………………………………………………………….. 117
شکل 4-26: دستگاه الحاقی اعمال تنش برشی ثابت ……………………………………………………………………………………………… 119
شکل 4-27: تغییرشکل برشی نمونه در ………………………………………………………………………………….. 120
شکل 4-28: تغییرشکل برشی نمونه در دو مرحلهی پیوسته ……………………………………………………………………………………. 121
شکل 4-29: تغییرشکلهای برشی نمونه در سه مختلف به‌صورت پیوسته ………………………………………………….. 121
شکل 4-30: تفاوت میزان نشست در دو حالت پیوسته و مجزا برای ………………………………………….. 122
شکل 4-31: تفاوت میزان نشست در دو حالت پیوسته و مجزا برای ………………………………………….. 122
شکل 4-32: گروه منحنیهای خزش برشی در برابر زمان سری اول برای های مختلف ……………………………… 124
شکل 4-33: گروه منحنیهای خزش برشی در برابر لگاریتم زمان سری اول برای های مختلف ………………….. 125
شکل 4-34: دایرهی مور و معیار گسیختگی کلمب برای سری اول در های مختلف …………………………………… 126
شکل 4-35: گروه منحنیهای خزش برشی در برابر زمان سری دوم برای های مختلف

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد خزش، خلاصهی، به‌دست‌آمده Next Entries مقاله درمورد نفوذپذیری، ضریب نفوذپذیری