مقاله درمورد حجاب و عفاف، مشارکت زنان، دولت اصلاحات

دانلود پایان نامه ارشد

شامل مقدمه، اصول و مباني و سه بخش است.
بخش اول اين منشور، درباره حقوق و مسئوليت‌هاي فردي زنان است. بند دهم اين بخش با اشاره به آزادي استفاده از پوشش محلي به عنوان يکي از آزادي‌ها و حقوق زنان مي‌گويد: “آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي و اجراي آداب و سنّت‌هاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه”
بخش دوم منشور در باب حقوق و مسئوليت‌هاي خانوادگي زنان و بخش سوم منشور درباره حقوق و مسئوليت‌هاي اجتماعي زنان است. بند شصت و دوم اين منشور که ذيل حقوق و مسئوليت‌هاي فرهنگي و معنوي زنان قرار مي‌گيرد، “حق و مسئوليت برخورداري از امكان عمل به احكام اسلامي در پوشش اسلامي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه” را از جمله حقوق و مسئوليت‌هاي فرهنگي و معنوي زنان در جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آورد.
علاوه بر اين، بند يکصد و پنجم منشور زنان درباره مسئوليت زنان در زمينه پوشش در محل کار مي‌گويد زنان “حق بهره‌مندي از امنيت شغلي،‌ اخلاقي و ايمني و مسئوليت رعايت عفاف در محيط كار” را دارند.

5-3-3-3-4- شاخص‌هاي ارزيابي آموزش عالي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 26/8/1383 شاخص‌هاي ارزيابي آموزش عالي را در بخش‌هاي مختلف تصويب مي‌کند. اين سند در بخش کيفي شاخص‌هاي فرهنگي ارزيابي آموزش عالي اشاره‌اي کوچک به بحث حجاب دارد. هفدهمين بند از اين بخش درباره “ميزان پاي‌بندي دانشگاهيان به انجام تکاليف و شعائر ديني (نماز، روزه، حجاب و…) به تفکيک جنسيت و گروه عمده تحصيلي در دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي” است.

6-3-3-3-4- راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف
يکي از اسناد مهم و مستقل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه پوشش “راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف” مصوب 4 مرداد 1384 است. هشت سال پيش از اين در طرح توسعه عفاف تشکيلات اجرايي طرح مشتمل بر کميسيون برنامه‌ريزي و قانونگذاري، کميسيون اجرايي و کميسيون نظارت و ارزيابي پيش‌بيني شده بود که اين تشکيلات اجرايي به تصويب نرسيد. به همين دليل شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در سال 1383 سند راهبردها و راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف را در 47 بند تنظيم کرد که در روزهاي واپسين دولت اصلاحات به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
براي تضمين اجراي اين مصوبه در تبصره پاياني آن، تهيه آيين‌نامه اجرايي بر عهده يک کميته ملي با حضور رئيس شوراي فرهنگ عمومي و مسئول سازمان تبليغات اسلامي به عنوان نايب رئيس نهاده شد.

7-3-3-3-4- سياست‌هاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالي
چند ماه بعد از تصويب راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف و در حالي که چند ماه از شروع دولت جديد مي‌گذشت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياست‌هاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالي را در يک مقدمه و هفت فصل در 27 مهر به تصويب رساند. اين سند “توسعه و تقويت فرهنگ عفاف و حجاب و رعايت اصول و موازين اسلامي از طريق برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه‌ها و ضرورت نظارت صحيح بر حاكميت اين موازين در فضاي فرهنگي دانشگاهي” را در بخش ‌سياست‌هاي مربوط به امور فرهنگي ـ اجتماعي مورد تأکيد قرار مي‌دهد.

8-3-3-3-4- راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
پس از تدوين و تصويب راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف در مرداد 1384، شوراي فرهنگ عمومي، با استفاده از اين طرح براي هر دستگاه برنامه اجرايي خاصي را تعيين و طرح “راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” را در تاريخ 13/10/1384 تصويب کرد. در اين مصوبه ابتدا “سياست‌ها و راهکارها” در 16 بند ذکر شده است و پس از آن وظايف تخصصي دستگاه‌هاي قانونگذار و اجرايي به تفکيک بيان شده است. (پيوست شماره 11)
در مقدمه اين مصوبه با اشاره به نقش و اهميت حجاب در جامعه، به نقش نهادها و سازمان‌ها براي نهادينه‌سازي و فرهنگ‌سازي در اين زمينه اشاره شده و آمده است: “حجاب از ارزنده‌ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني- اسلامي مي‌باشد، که پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي‌رسد، اما در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي‌رسد.
حجاب و عفاف پديده مذهبي – ارزشي مهمي در تعاليم اسلامي مي‌باشد و توجه به زمينه‌هاي فرهنگي- اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار شايسته و لازم مي‌نمايد و اشاعه و تعميق آن نيازمند آموزش‌هاي بنيادين و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بديهي است که در کنار شرايط مساعد اجتماعي براي ارزش تلقي کردن و الگوپذيري اين فرهنگ، نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد مي‌باشد. بدون شک رسيدن به اين هدف نيازمند مشارکت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند مي‌باشد.”

4-3-4- سياستگذاري پوشش در صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1-4-3-4- راهبردها و اهداف کلان
1ـ توسعة فرهنگ كنكاش و تفكر در مفاهيم ديني توسط جوانان به منظور پذيرش دروني و قلبي و عمل به آنها
2ـ تبيين دائمي جايگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقايسه آن با ساير مكاتب به منظور احساس برتري شخصيت زن مسلمان نسبت به زنان ساير مكاتب و پرهيز از روي آوردن به جاذبه‌ها و شخصيت‌هاي كاذب
3ـ تقويت بنية اعتقادي، اخلاقي و اصول و مباني تربيت براي والدين، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ايجاد حساسيت در آنها نسبت به آسيب‌هاي ناشي از عدم رعايت آن براي خود، خانواده و فرزندان
4ـ اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب، تربيت و به كارگيري نيروي انساني شايسته نظير مديران، معلمين و اساتيد معتقد و عامل به رعايت حجاب و عفاف در كلية مراكز اداري و آموزشي
5ـ تبيين آموزه‌هاي ديني در خصوص ضرورت رعايت اصول حيا و عفت متناسب با قابليت‌ها و ويژگي‌هاي زنان و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها
6ـ احياء و ترويج سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر
7ـ ارتقاء سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده
8ـ تبيين فلسفه و پيامدهاي مثبت فرهنگي اجتماعي، رواني و اخلاقي عفاف و حجاب درعرصه‌هاي مختلف زندگي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سست كردن بنيان‌هاي اخلاقي خانواده و جامعه
9ـ تبيين ديدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بيان ، فلسفه، احكام و دستاوردهاي مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان و نوجوانان با شيوه‌هاي جذاب
10ـ توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان يك اجبار اجتماعي بلكه به عنوان يك ارزش انساني، ديني و معنوي و يك باور قلبي جهت مصونيت از زشتي‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي
11ـ افزايش آگاهي والدين نسبت به رعايت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگويي آنان در اين امر
12ـ اهتمام جدي نهاد خانواده نسبت به تأمين نيازهاي عاطفي و شخصيتي فرزندان به ويژه دختران و تأثير آن در شكل‌گيري هويت ديني و اجتماعي آنها
13ـ تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملي و فرهنگي جوانان و تأثير آن بر استقلال فرهنگي و سياسي كشور
14ـ تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويكرد آنان به مدگرايي و بيان مستدل و منطقي اثرات و پيامدهاي مدگرايي افراطي و پرهيز از تقليد كوركورانه از مد‌هاي غربي و تقويت مدگرايي ملي
15ـ تبيين ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي و نشانه‌هاي روشن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي
16ـ زمينه سازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران جهت كشف، هدايت و بروز قابليت‌ها و توانمندي‌ها و تأمين مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلوه‌گري‌هاي نامناسب در حيطة فرهنگ عفاف و حجاب
17ـ اختصاص بخشي از موضوعات تحقيقاتي به بررسي “زمينه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه” و بررسي تأثيرات محصولات فرهنگي كشور بر اين موضوع
18ـ تشويق و ترغيب خانواده‌ها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معيارهاي شرعي انتخاب همسر، حقوق و وظايف يكديگر، تقويت روحية ساده زيستي و قناعت پيشگي در زندگي
19ـ تقويت هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذيربط در برنامه‌ريزي و تأمين امكانات لازم جهت رفع مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه ازدواج جوانان
20ـ توسعة فعاليت‌هاي بنيادهاي ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خيرين در امر ازدواج جوانان
21ـ ارتقاي مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي و توانمنديهاي جوانان جهت توسعة طرح‌هاي خود اشتغالي و آشنايي با بازار كار و زمينه‌هاي مختلف فعاليت به عنوان زمينه ساز ازدواج، تشكيل خانواده و نهايتاً توسعة فرهنگ عفاف
22ـ اهتمام جدي مراكز فرهنگي و كلية رسانه‌هاي كشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگي خود (فيلم، سريال، تئاتر و…) و پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر
23ـ جذب، تربيت و بكارگيري نيروي انساني آگاه و عامل به مباني ديني عفاف و حجاب در برنامه‌هاي فرهنگي و تبليغي
24ـ جهت‌دهي و تقويت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابليت‌ها و ظرفيت سازمان‌ها، احزاب، تشكل‌هاي غيردولتي و هيئت هاي مذهبي در كشور
25ـ هدايت تبليغات تجاري به سوي استقلال فرهنگي و اقتصادي
26ـ سازماندهي مبلغان آشنا به اصول و مباني فرهنگ عفاف و حجاب به روش‌هاي صحيح تبليغ و استفاده بهينه از آنها در مجامع ديني و خودجوش مردمي
27ـ نظارت دقيق و همه جانبه در امر توليد و نشر كتاب، مطبوعات و مجلات سينمايي در خصوص رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايي و شكلي
28ـ تبيين ضرورت رعايت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه هاي فرهنگي، تبليغي و هنري و پرهيز از يك سونگري
29ـ الگوسازي و ايجاد گرايشات عميق و پايدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طريق معرفي سيره عملي معصومين (ع)، بزرگان علمي و ادبي و فرهنگي، منطبق با مقتضيات زمان و مكان و شرايط سني جوانان
30ـ تبيين عدم مغايرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با حضور و فعاليت‌هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض بين آن دو
31ـ توسعة ارتباطات و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي مختلف آموزشي، فرهنگي و تبليغي در جهت تبيين و تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب در ارائه برنامه‌ها و كالاهاي فرهنگي
32ـ تربيت و توسعة نيروي انساني مؤمن، كارآمد و آشنا به مسائل فرهنگي ـ تبليغي در امر عفاف و حجاب و پرهيز ازبرخورد‌هاي خشن، فيزيكي و تحقيرآميز با متخلفين
33ـ هماهنگي و وحدت رويه مستمر و پايدار در برخورد با ناهنجار‌ي‌هاي فرهنگي توسط دستگاه‌هاي مختلف در چارچوب قانون
34ـ ارتقاي سطح آگاهي وايجاد حساسيت در مديران نسبت به توسعة فرهنگ عفاف و حاكميت ارزش‌هاي اخلاقي در مجموعه‌هاي تحت مسئوليت آنها
35ـ طراحي و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي در مراكز تبليغي، آموزشي و فرهنگي در راستاي توسعة امر عفاف و حجاب
36ـ ترغيب مسئولين و مديران نسبت به مناسب‌سازي فيزيكي و فرهنگي محيط كار در ادرات، بانك‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، شركت‌هاي خصوصي براي شاغلين و مراجعين
37ـ توسعه و تنوع بخشي به الگو‌هاي مناسب حجاب و تبليغ آن توسط رسانه‌ها به منظور اقناع روحيه تنوع طلبي و حس زيبا شناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري كردن يك الگوي ثابت از حجاب
38ـ توجه دستگاه‌ها و نهاد‌هاي فرهنگ‌ساز به مد به عنوان مؤلفه‌اي نوين و تأثيرگذار در جهت‌دهي به نوع پوشش و آراستگي جوانان
39ـ تشويق وترغيب و تبليغ نماد‌ها و الگو‌هاي لباس ايراني و بومي مناطق مختلف كشور و ممانعت از تبليغ الگو‌هاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي
40ـ اتخاذ تدابير لازم جهت توليد و توزيع اقلام مورد نياز جامعه در رعايت حجاب
41ـ ايجاد زمينه‌هاي دسترسي عمومي به پارچه و لباس منطبق با الگو‌هاي ايراني ـ اسلامي و حمايت از طراحان و توليد كنندگان آن
42ـ ايجاد زمينة تبادل فرهنگي ملل اسلامي از طريق ارائه الگو‌ها ونماد‌هاي پارچه و لباس ايراني ـ اسلامي
43ـ فراهم ساختن زمينه‌هاي امكان رقابلت براي توليد كنندگان داخلي و حمايت مالي از آنها
44ـ تقويت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس‌هاي منطبق با الگو‌هاي ايراني ـ اسلامي
45ـ تهية مقررات لازم براي جلوگيري از واردات پارچه و لباس غيرمتناسب با فرهنگ عفاف و حجاب
46ـ به منظور

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن، اوقات فراغت Next Entries مقاله درباره حداد عادل، آداب و رسوم