مقاله درمورد حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، اطلاعات حسابداری، استقلال حسابرس

دانلود پایان نامه ارشد

ه با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).
حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
شک گرایی (doubt):
برخي از فيلسوفان به شک گرايي (ترديد گرايي) آن چنان بها مي دهند که نمي خواهند چيزي را باور کنند. همواره اين امکان وجود دارد که حقايق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقيده دارد که ذهن انسان نمي تواند در هر زمينه پژوهشي اطمينان کامل حاصل کند لیکن اين امر منجر به ترديد کامل نمي شود (حساس یگانه، 1392).
تأییدپذیری (verification):
تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).
تئوری نمایندگی (Agency Theory):
یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).
در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).
یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.
به طور مختصر، برخی از روشهای مستقیم که از طریق آنها سهام داران میتوانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):
فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)
فرضیه بیمه (Insurance hypithesis):
فرضیه بیمه در ارتباط با تبیین تصمیم مدیران برای استفاده از خدمات حسابرسی ارائه شده است. بر پایه ی این فرضیه، استدلال می شود که تقاضا برای خدمات حسابرسی با میزان دعاوی (ادعاهای) حقوقی که مدیران را تهدید می کند، رابطه ای مستقیم دارد. بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، حسابرس و صاحب کار در قبال هر گونه زیان وارده به اشخاص ثالث به علت وجود اطلاعات گمراه کننده در صورت های مالی، مسئولیت مشترک دارند. این وضعیت سبب می شود تا توجه به دامنه ی مسئولیت حسابرس، از اهمیت زیادی برخوردار باشد (والاس، 1390).
بیمه مسئولیت حرفه ای (insurance):
بیمه از جمله مهمترین ابزارها در برخورد با ریسک است. بنابراین، بیمه مسئولیت حرفه ای می تواند در امر مدیریت ریسک حرفه ای افراد، از جمله حسابرسان، کمک شایانی کند (امیرخسرو، 1384).
بیمه ی مسئولیت حرفه ای حسابرسان را موجب افزایش دقتشان در انجام دادن مسئولیت خود می دانند.
اغلب حسابرسان و مدیران مؤسسات حسابرسی معتقدند که بیمه ی مسئولیت حرفه ای حسابرسان، به جلوگیری از توقف فعالیت آنان منجر میشود
از نظر حسابرسان و مدیران حسابرسی این بیمه به افزایش آگاهی جامعه از حرفه ی حسابرسی منجر میشود و باعث جلب اعتماد گروه های ذی نفع از گزارش های حسابرسی شده و در نتیجه موجب نیل به جامعه ی مدنی به عنوان یکی از اهداف دولت قرار دارد.
بیمه ی مسئولیت حرفه ای حسابرسان، به جسارت و آزادی عمل بیش تر آن ها منجر می شود و عاملی برای تأمین امنیت شغلی حسابرسان در جامعه و کاهش ریسک عملکرد حسابرسی است (محمودی، 1389).
1-7-1: تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تئوری نمایندگی: نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه محقق ساخته کسب می کند که این پرسشنامه در ارتباط با تئوری نمایندگی شامل سه متغیر قراردادهای انگیزش، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شک و تأیید می باشد. در مجموع با توجه به این سه مؤلفه (متغیر) 9 سوال در این حوزه مطرح شده است.
تئوری اطلاعات: نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه محقق ساخته کسب می کند که این پرسشنامه در ارتباط با تئوری اطلاعات شامل دو متغیر تئوری اعتبار اطلاعات مالی، تئوری تصمیم می باشد. در مجموع با توجه به این سه مؤلفه (متغیر) 6 سوال در این حوزه مطرح شده است.
1-8: روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش ها و ابزارهای زیر جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:
اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین مبانی نظری تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات، پایان نامه های فارسی موجود و سایت های معتبر علمی و نشریه های گوناگون جمع آوری گردید.
اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون مدل تحقیق و فرضیات مربوط به آن به صورت میدانی و از طریق ارائه پرسشنامه به حسابرسان و اساتید دانشگاهی این حوزه جمع آوری گردید. پس از گردآوری اطلاعات، داده ها از طریق نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون خی دو یا مورد پردازش قرار گرفت.
1-9: قلمرو تحقیق
1-9-1: قلمرو موضوعی تحقیق
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق، بررسی اجمالی نظریه های مختلف که توجیه کننده حسابرسی و یکپارچگی پیاپی شان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه ها می باشد.
1-9-2: قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از دی ماه تا بهمن ماه سال 1393 می باشد.
1-9-3: قلمرو مکانی تحقیق
محدوده مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه ها می باشد.
1-10: جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق حسابرسان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساتید هیأت علمی رشته حسابداری دانشگاه های آزاد اسلامی می باشند.
1-11: نمونه آماری
نمونه آماری شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران می باشد.
1-12: استفاده کنندگان تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق برای انواع حسابداران و حسابرسان و اساتید دانشگاهی در حوزه حسابداری و حسابرسی قابل استفاده می باشد.
1-13: ساختار تحقیق
در فصلی که ارائه گردید محقق به بیان مباحثی چون موضوع تحقیق، اهمیت، اهداف، مبانی اصلی تحقیق شامل فرضیات و سپس به بیان روش های انجام تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته شده است و در انتها استفاده کنندگان از نتایج تحقیق بیان شده است.
در بخش اول فصل دوم به بررسی مبانی نظری تحقیق و در بخش دوم آن به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته می شود.
در فصل سوم روش تحقیق مورد استفاده بیان می شود. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق، آزمون مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح می گردد.
در فصل چهارم پس از بیان آماره توصیفی متغیرها،نسبت به محاسبه متغیرها و انجام آزمون آماری مورد نیاز برای سنجش دو فرضیه تحقیق اقدام می شود. در مورد هر فرضیه بر اساس نوع روش مورد استفاده، آزمون متناسب با آن انجام و نتیجه گیری های لازم صورت می پذیرد.
در فصل پنجم تحقیق نتایج تحلیل های انجام شده و نیز پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری
2-1: مقدمه
محقق در بخش اول این فصل به بررسی متون مرتبط با موضوع نظیر تئوری های تبیینی حسابرسی که کاملترین آن تئوری نمایندگی است، می پردازد. و در نهایت در بخش دوم به طور اجمالی برخی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را ارائه می کند.
2-2: رویکرد عملی:
رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تأمین نماید یا فرآیند تأمین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).
به گفته بعضی از محققان، رویکرد عملی احتمالاً قدیمی ترین و جامع

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد صورت های مالی، تئوری نمایندگی، اطلاعات مالی، کسب و کار Next Entries مقاله درمورد تئوری نمایندگی، ویژگی های کیفی، اطلاعات حسابداری، تئوری اطلاعات