مقاله درمورد جدول داده، مطالعه موردی، اقتصاد ایران، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مجله برنامه و بودجه، شماره 25 و 26، صفحات40-3، 1377
اسفندیاری، علی اصغر، تشخیص صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال با استفاده از جدول داده- ستانده، مجله برنامه و بودجه، شماره 75، صفحات 116-63، 1381
آزادی نژاد، علی، عباس عصاری آرانی، اسفندیار جهانگرد و علیرضا ناصری، تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ (مطالعه موردی استان تهران)، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 1، صفحات 23-1، 1391
آزادی نژاد، علی، شناسایی و تجزیهوتحلیل بخشهای کلیدی استانهای با رویکرد نوین بین بخشی، پایاننامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، 1391
آزادی نژاد، علی، اسفندیار جهانگرد، عباس عصاری و علیرضا ناصری، برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیتهای اقتصادی منطقهای از طریق روش AFLQ و روش تعدیل شده آن، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 69، صفحات82-65، 1393
آزادی نژاد، علی، عباس عصاری آرانی و اسفندیار جهانگرد، معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بهجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقهای( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)، مجله اقتصاد و توسعه منطقهای سال بیستم، شماره 5، صفحات 188-168، 1392
آل عمران، رؤیا، حسن علیزاده اصل و سیدعلی آل عمران، شناسایی بخشهای کلیدی و پیشرو استان آذربایجان شرقی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره1، صفحات 116-101، 1392
بانویی، علی اصغر و همکاران، آزمون رابطه بین اندازه نسبی و ضرایب واردات منطقه: مطالعه موردی 28 استان کشور، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، شماره1، صفحات 25-1، 1387
بانویی، علی اصغر، فاطمه بزازان و مهدی کرمی، بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده- ستانده 28 استان کشور، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 29، 1385
بانویی، علی اصغر، محمد جلودار ممقانی و مجتبی محققی، شناسایی بخشهای کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرفهای تقاضا و عرضه اقتصاد، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 1، 1386
بزازان، فاطمه، تحلیل نقش بخش حملونقل در اقتصاد ایران با الگوی داده- ستانده، مجله برنامه و بودجه، شماره 94، صفحات 77-53، 1384
بزازان، فاطمه، علی اصغر بانویی و مهدی کرمی، تأمل بیشتر در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده- ستانده منطقهای: مطالعه موردی استان تهران، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 31، صفحات 56-27، 1386
بزازان، فاطمه، علی اصغر بانویی و مهدی کرمی، تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده- ستانده دو منطقهای: مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 39، صفحات 52-29، 1388
بزازان، فاطمه، ضرایب فزایندهی تولید، اشتغال و درآمد در مدل داده- ستانده دومنطقهای، فصلنامه اقتصادی مقداری(بررسیهای اقتصادی سابق)، شماره 2، 1390
پیراسته حسین و رحمان خوش اخلاق، تدوین جدول داده- ستانده منطقهای با استفاده از روش GRIT، مورد مطالعه اصفهان، مجموعه مقالههای دومین همایش کاربرد تکنیکهای داده- ستانده در برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی، تهران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، 1382
توفیق، فیروز، تحلیل داده- ستانده در ایران و کاربردهای آن در سنجش، پیشبینی و برنامهریزی، تهران، جامعه و اقتصاد، 1371
جواهری، بختیار و بهروز هادی زنور، بررسی کمی اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان کردستان در چارچوب جدول داده- ستانده(I-O)، پژوهشنامه اقتصادی، (ویژهنامه بازار کار)، صفحات 189-163، 1387
جهانگرد، اسفندیار، شناسایی فعالیتهای کلیدی ایران در یک برنامه اقتصاد، مجله برنامه و بودجه، شماره 7 و 8، صفحات 123-99، 1377
جهانگرد، اسفندیار، شناسایی فعالیتهای کلیدی صنعتی ایران، فصلنامه پژوهش و سیاستهای اقتصادی، شماره 21، صفحات 70-45، 1381
خوش اخلاق، رحمان و مجید دهقانی زاده، بررسی نیازمندی بخشهای اقتصادی استان یزد به نیروی کار با استفاده از جدول داده- ستانده، مجله دانش و توسعه مشهد، شماره 18، 1385
خیابانی، ناصر، علی مزیکی و طهورا خبازی، تحلیل رفتار موانع غیرتعرفهای و محاسبات حمایت مؤثر بر اساس رویکرد داده- ستانده(مورد ایران)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 44، صفحات 163-131، 1386
سازمان برنامه و بودجه اصفهان، معرفی روش GRIT برای محاسبه حسابهای منطقهای، اصفهان، سازمان برنامه و بودجه اصفهان، 1378
سازمان برنامه و بودجه یزد، جدول داده- ستانده یزد، یزد، سازمان برنامه و بودجه یزد، 1384
سازمان معاونت و برنامهریزی استان کرمانشاه، سالنامه آماری سال 1390
سازمان معاونت و برنامهریزی استان کرمانشاه، سالنامه آماری سال 1391
سازمان معاونت و برنامهریزی استان کرمانشاه، گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه سالهای 1389-1385
سبحانی، حسن و باقر درویشی، بررسی مزیتهای نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایلام، تحقیقات اقتصادی، شماره 70، صفحات 187-159، 1384
صامتی، مجید و مجید نراقی، بهکارگیری جدول داده- ستانده منطقهای برای بررسی اشتغالزایی و اهمیت بخش مسکن در استان اصفهان، مجله برنامه و بودجه، شماره 1، صفحات 30-3، 1382
عاشوری، پردیس، شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران با تحلیل رویکرد بین بخشی، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389
غلباش، محمدحسین، مقایسه تطبیقی ضرایب فزاینده ناخالص و ضرایب فزاینده خالص در تعیین بخشهای کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد داده-ستانده، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389
کشاورز حداد، غلامرضا، ارزیابی پتانسیلهای اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 18، صفحات 56-39، 1383
کهنسال، محمدرضا و هادی رفیعی دارانی، بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصههای اقتصاد شهر و روستا( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 1، صفحات 45-23، 1392
محرمی، مهدی، محاسبه جدول داده-ستانده استان تهران بر مبنای ضرایب فنی ضرایب فنی داخلی( مطالعه موردی استان تهران)، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی،1390
مرکز آمار ایران، جدول داده- ستانده سال 1385
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان کرمانشاه 1385
مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال 1385
مرکز آمار ایران، گزارش حسابهای ملی، 90-1379
نصراصفهانی، محمد و راضیه نصراصفهانی، مدیریت بر تقاضای نیروی کار و بررسی امکان و ظرفیت اشتغالزایی صنایع مختلف در اقتصاد ایران، مجله مدیریت فردا، شماره 22، صفحات 54-45، 1388
ولی نژاد ترکمانی، رضا، حامد زارعی و محمدحسین غلباش، بررسی کمی توان اشتغالزایی بخشهای اقتصاد استان تهران با استفاده از روش ضریب فزاینده خالص، مجله کار و جامعه، شماره 138، صفحات 80-70، 1390

ج – منابع انگلیسی:

Baumol, W, Leontief’s Great Leap Forward. Econom Systems Research, 12, 2000
Dietzenbacher, E. and Miller R.E, RAS-ing the transactions or the coefficients: it makes no difference. Journal of regional Science, 49, 555-566, 2009
Flegg, A.T. Webber C. D. and Elliot M. V, on the appropriate use of location quotient in generating regional Input-Output tables. Regional studies, 29, 547-561, 1995
Flegg, A.T. and Webber C. D, on the appropriate use of location quotient in generating regional Input-Output tables : reply, Regional specialization
and the FLQ formula. Regional studies, 34, 795-805, 1997
Flegg, A. T. and C. D. Webber, Regional size, regional specialization and the FLQ formula. Regional Studies 34, 563-569, 2000
Gosh, A., Input-Output approach in an allocation system. Economica, 25, 58-64, 1958
Hirschman, A. O., The Strategy of Economic Development. Yale Unversity Press, New Haven, CT, USA, 1958
Isard, W. and Langford, T. W., Regional Input-Outpot study: Recollection, Reflections and Diverse Notes on the philadelphia Experience. (Cambridge, Aass: MIT Press), 1971
Leontief, W., Quantitive Input-Ouput Relations in the Economic System of the United State. Review of Economy and Statistics. 18, 1936
Leontief, W., The Structure of American Economy 1919-1939. NEW York: Oxford University Press, 1941
Mccan, P. and Dewhurst J. H. L., Regional size, industrial location and input- output expenditure coefficients. Regional Studies ,32, 435-444, 1998
Miller, R.E. and Blir P.D., Input-Output Analysis: Foundations and Extensions ( Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall), 1985
Miller R. E. and Blair P. D., Input-Output Analysis: Foundations and Extensions,2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2009
Oosterhaven, J, A new approach to the selection of key sectors: China, South Korea, the Netherlands, the United States. In: Paper to be presented at the 53rd North American Meetings of the Regional Science Association international, November 2006, Toronto, 2006
Oosterhaven, J. and Hoen A. R., Preferences, technology, trade and real income changes in the European Union: an inter country decomposition analysis for 1975-1985. Annals of Regional Science, 32, 505-524, 1998
Oosterhaven, J., A new approach to the select ion of key sectors: net forward and net backward linkages. Papers of International Input-Output Meeting on Managing the Environment, 09-11 July, 2008
Polenske, K., Wassily W. Leontief, 1905-1999 Economic Systems Research. 11, 1999
Rasmussen, P. N., Studies in Intersectoral Relations. North- Holland, Amsterdam, Netherlands. 1956
Richardson, H. W., Regional Growth Theory. Mc Millan, London, Chap2, 1997
Round, J. I., An interregional Input-Outpot approach to the evaluation of nonsurvey methods. Journal of Regional Science, 18, 179-194, 1978
Round, J. I., Non-survey techniques: a critical review of the theory and evidence. international Regional Science Review, 8, 1983
Steven, B., On the Appropriate Use of Location Quotients in Generating Regional Input-Output Tables: A Comment. Regional Studies. Vol. 31 , No. 8, 1997
Tohmo, T., New developments in the use of location quotients to estimate regional Input-Outpot coefficients and multipliers. Regional studies, 38, 43-54, 2004
Tohmo, T., Regional Economic Structures in Finland: Analyses of Location and Regional Economic Impact. Jyvaskyla Studies in Business and Economics 57. University of Jyvaskyala, Finland, 2007
Tohmo, T., Littunen H. and Tanninen H., Backward and forward linkages, specialization and concentration in Finnish manufacturing in the period 1995-1999. European Journal of Spatial Development, Aprill, 2006
Valadkhani, A., Identifying Australia’s High Employment Generating Industries, Queens land university of Technology. School of Economics and Finance, Discussion Paper No, 119, 2002
WWW.amar.org.ir
www.cbi.ir
www.ostan-ks.ir

ضمیمه
جدول 1- ماتریس ضرایب فنی ملی 37 بخشی سال

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، جدول داده، خرده فروشی Next Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان