مقاله درمورد جامعه آماری، روش تحقیق، آمادگی برای تغییر، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

است؟
Gibson(1998), Feltes and
Karuppan (1995)
ابعاد
مؤلفه ها
شاخص
منابع
رهبری اثربخش
شناخت و درک مدیریت ارشد
13. مديريت، به چه ميزاني با مفاهيم تغييرات سازماني آشنايي دارد؟
14. تا چه حدي مديريت سازمان شما، استنباط درست از تغييرات سازماني دارد؟
HamerandChampy(1993),
Zareie(1384),souri(1387)
,Anvari(1384)
,Al-mashariand Zairi(1999)

تعهد مدیریت ارشد
15. مديريت سازمان تا چه حدي، در اجراي موفقيت آميز تغييرات سازماني همراهي دارد؟
16. مديريت، تا چه ميزاني در اجراي تغييرات سازماني از خود شور و شوق نشان مي دهد؟
James.He(2005),Hamerand
Champy(1993),Zareie(1384)
,souri(1387),McAdam(1999)
,Anvari(1384),Alakshmi(2000)
,Salimifar(2010),Grover(1995),Crowe(2002),
terziovski(2003), Hall et al. (1993), Feltes and Karuppan (1995), Holland and Kumar (1995), Al-mashari and Zairi(1999),Salimifard(2010),Francisand Zairi(2007),Hanafizadeh(2011)

منابع مالی کافی
17. تا چه حدي منابع مالي مورد نياز براي اجراي تغييرات سازماني در دسترس است؟
18. در اجراي تغييرات سازماني تا چه ميزاني برنامه ريزي مالي صحيحي برای پشتیبانی از برنامه تغییر انجام مي گيرد؟
HamerandChampy(1993)
, Zareie(1384), souri(1387)
, Anvari(1384), Gibson(1998)
, Al-mashari and Zairi(1999), Wells(2000),Alakshmi(2000)
, Salimifard(2010), Francis
and Zairi(2007), Ahmad(2004)

مدیریت دانش
19. سازمان شما، تا چه میزان بر در دسترس قراردادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی در اختیار کلیه كاركنان تأکید دارد؟
20. درک ارزش دانش در تغییرات فرایندهای کار سازمان تا چه میزان است؟
Zareie(1384), souri(1387)

استفاده از مشاوران مجرب
21. سازمان تا چه ميزاني در اجراي تغييرات سازماني از متخصصين خارج از سازمان استفاده مي كند؟
22. سازمان تا چه حد، از تجربه خبرگان تغييرات سازماني استفاده مي كند؟
Zareie(1384), Al-mashari
and Zairi(1999)

انسجام بین وظایف
23. يكپارچگي بين وظایف شغلی افراد تا چه میزانی است؟
24. تا چه حدي سازمان شما، يك ديد فرآيندي به وظايف شغلي دارد؟

HamerandChampy(1993)
, souri(1387), Anvari(1384)
, Gibson(1998), Al-mashari
and Zairi(1999)
ابعاد
مؤلفه ها
شاخص
منابع
مدیریت تغییر
ساختار کمتر بروکراتیک
25. در سازمان شما ، تا چه اندازه به حذف مراحل زائد اداری توجه می شود؟
26. در اجرای تغییرات ریشه ای فرآیندهاي کار تا چه حدی سطوح سازمانی ، سازمان شما کاهش می یابد؟
Reijers(2005), Hamerand
Champy(1993), Reijers(2005)
,Alakshmi(2000),
Salimifard(2010), Francis
and Zairi(2007), Ahmad(2004), Hanafizadeh(2011)

واگذاری اختیارات
27. در اجراي تغييرات سازماني تا چه حدي به افراد آزادي عمل داده مي شود؟
28. در سازمان شما تا چه ميزاني تمايل به واگذاري اختيارات به زیردستان وجود دارد؟
HamerandChampy(1993)
, Zareie(1384), Hall et al. (1993)

فناوری اطلاعات
29. تا چه میزانی فرآیندهای کاري سازمان شما الكترونيكي انجام می شود؟
30. تا چه ميزاني سازمان شما، به پياده سازي سيستم هاي جديد جهت بهينه سازي فعاليت هاي كاري اقدام مي كند؟
HamerandChampy(1993), Zareie(1384), souri(1387), Anvari(1384),Gibson(1998),
Al-mashari and Zairi(1999),terziovski(2003), Crowe(2002), ,Alakshmi(2000),Salimifard(2010),
Wong(2005), Francis and Zairi(2007), Ahmad(2004),Ringim(2011), Hanafizadeh(2011)

آمادگی برای تغییر
31. تا چه حدي جو سازمان براي ايجاد تغيير مثبت است؟
32. میزان آمادگی برای تغییر فرآیندهای کاری در سازمان تا چه میزان است؟
Zareie(1384), souri(1387), Anvari(1384), Al-mashariand Zairi(1999), Morris and
Brandon (1993), Grover(1995)
منابع انسانی
کاهش مقاومت کارکنان
33. تا چه حدي مديريت سازمان شما، با افراد يا واحدهايي كه تحت تأثير تغيير قرار مي گيرند مذاكره مي نمايد؟
34. سازمان شما تا چه ميزاني قبل از اجراي تغييرات اساسي در سيستم هاي موجود فرهنگ سازي لازم را ايجاد مي نمايد؟
HamerandChampy(1993), Zareie(1384), souri(1387), Anvari(1384), Crowe(2002),
Al-mashari andZairi(1999),terziovski(2003),
Hall et al. (1993),Wells(2000),
Francis and Zairi(2007)

توجه به ایده های کارکنان
35. كاركنان تا چه ميزاني به ارائه ايده هاي جديد اشتياق دارند؟
36. سازمان تا چه حدي كاركنان را در جهت ارائه ایده ها، طرحها ونظرات جديد ترغیب می نماید؟
Gibson(1998), Crowe(2002), terziovski(2003), Hall et al. (1993)

مشارکت کارکنان
37. تا چه حدي افراد در تصميم گيري هاي سازماني مشاركت داده مي شوند؟
38. همكاري افراد در تغييرات سازماني تا چه حدي است؟
HamerandChampy(1993), Zareie(1384), souri(1387), Anvari(1384)

مؤلفه ها
شاخص
منابع

ایجاد انگیزش در کارکنان
39. سازمان شما، تا چه میزان تمایل ایجاد تغییرات را در بین کارکنان ایجاد می نماید؟
40. در سازمان شما، تا چه حدي سيستم پاداش براي برانگيختن كاركنان در تغييرات سازماني مناسب است؟
souri(1387), McAdam(1999),
Anvari(1384), Gibson(1998),
Al-mashari and Zairi(1999)

دانش و توانمندی کارکنان
41. در اجراي تغييرات سازماني تا چه حدي به آگاه سازي كاركنان اهميت داده مي شود؟
42. تا چه ميزاني برای کارکنان کارگاه های عملی در زمینه تغيير فرآيندهاي سازماني برگزار مي شود؟
Zareie(1384), souri(1387),
McAdam(1999), Anvari(1384), Crowe(2002), Hall et al. (1993),
Al-mashari and Zairi(1999)

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
تحقيق علمي كه همان كاربرد روش علمي است در جستجوي شرايطي است كه تحت آن ها پديدة خاصي رخ مي دهد و مشخص كردن شرايط ديگري است كه تحت آن ها اين پديده رخ نمي دهد. به عبارت ديگر قضيه اصلي روش علمي آن است كه تحت چه شرايط خاصي پديده رخ مي دهد. بنابراين چنانچه آن شرايط را به وجود آوريم آن پديده رخ خواهد داد(سرمد، بازرگان و حجازي، 1390 : 21).
در این فصل ابتدا روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش مطرح می شود و سپس جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی و ابزار و روش تجزیه و تحلیل آماری مورد بررسی قرار می گیرد.

3-2- روش تحقیق
روش تحقيق وسيله يا طريقة تعيين اين امر است كه چگونه يك گزارة تحقيق مورد تأييد قرار مي گيرد يا رد مي شود. به عبارت ديگر، روش تحقيق چهارچوب عمليات يا اقدامات جستجوگرايانه براي تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضيه يا پاسخ دادن به سؤال هاي تحقيق را فراهم مي آورد(سرمد، بازرگان و حجازي، 1390 : 22).
در پژوهش حاضر به دليل اين كه به توصيف شرايط يا پديده هاي مورد بررسي و بررسي توزيع ويژگي هاي يك جامعة آماري پرداخته مي شود، روش تحقيق توصيفي – پيمايشي199 است. همچنین روش پژوهش در این تحقیق با توجه به اینکه در محیط طبیعی یعنی محل بروز رویدادهای طبیعی انجام گرفته شده، از یک سو میدانی است؛در ضمن این تحقیق از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف، یک تحقیق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود(سرمد، بازرگان و حجازی، 1390 : 79).

3-3- جامعه آماري
يك جامعۀ آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعۀ مورد بررسي يك جامعۀ آماري است كه پژوهشگر مايل است دربارۀ صفت (صفت ها) متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. تعريف جامعۀ آماري بايد جامع و مانع باشد. يعني اين تعريف بايد چنان بيان شود كه از نقطه نظر زماني و مكاني همه واحدهاي مورد مطالعۀ را در بر گيرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهايي كه نبايد به مطالعۀ آن ها پرداخته شود جلوگيري به عمل آيد(سرمد، بازرگان و حجازي، 1390 : 177).
جامعه آماري اين پژوهش شامل مدیران و کارشناسان بانك گردشگري و سازمان های وابسته به بانك است؛ که صلاحیت پاسخ دهی در زمینه باز مهندسی فرآیندها را دارند، که تعداد آنها برابر با 650 نفر می باشند.

3-4- نمونه و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از مجموعه اي از نشانه ها است كه داراي كليه ويژگي هاي آن جامعه باشد(خليلي شوريني، 1388 : 113).
در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. علاوه بر این، برای تعیین حجم نمونه، با توجه به محدود و مشخص بودن تعداد جامعه آماری(650 نفر) ،براساس جدول کرجسی و مورگان در صورتیکه جامعه آماری 650 نفر باشد، حداقل 242 نفر برای نمونه لازم است، لازم به ذکر است که در روش آماری تحليل عاملي براي هر متغير 5 تا 10 نمونه و به طور كلي در مجموع تا حداكثر 300 نمونه توصيه شده است. مثلاً اگر منظور پژوهشگر تحلیل عاملی برای 10 متغیر باشد، حداقل باید یک نمونة 50 تایی انتخاب کند(سرمد، بازرگان و حجازي، 1390 : 270).
در این تحقیق با توجه به اینکه احتمال داده می شد که برخی از پاسخگویان ، پرسشنامه ها را عودت ننمایند،بیش از تعداد نمونه تعیین شده، یعنی 300 عدد پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید، اما در نهایت، تعداد 206 عدد پرسشنامه عودت گردید که داده ها از آنها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

3-5- ابزار جمع آوری داده ها
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها200) است که پاسخ دهنده با ملاحظه ی آن ها پاسخ لازم را ارائه می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. سؤال های پرسشنامه را نوعی محرک – پاسخ می توان محسوب کرد. از طریق سؤال های پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت(سرمد، بازرگان و حجازی، 1390 : 141).
در پژوهش حاضر برای جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 42 سؤال بوده و بر اساس مبانی نظری و تحقیقات مشابه طراحی شده است و مقیاس 5 گزینه ای لیکرت با گزینه های : خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد به کار رفته است.

3-6- روایی ابزار جمع آوری داده ها
مفهوم روايي201 يا اعتبار به اين سؤال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصۀ مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصۀ ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعۀ ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد (سرمد، بازرگان، حجازي، 1390 : 170).
برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش حاضر، از روش روایی محتوایی و صوری استفاده شده است . به این منظور پس از طراحی پرسشنامه، آنرا در اختیار تعدادی از صاحبنظران، خبرگان و استاد راهنما قرار داده و در مورد مناسب بودن آن نظر دهند. ، سپس در اختیار کارشناسان و مدیران جامعه آماری قرار داده شد.

3-7- پایایی ابزار جمع آوری داده ها
پايايي202 يا قابليت اعتماد يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سرو كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. معمولا دامنة ضريب پايايي از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي باثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد. يكي از روشهاي محاسبة قابليت اعتماد استفاده از فرمول

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد کسب و کار، یکپارچه سازی، تکنولوژی اطلاعات، وزارت خارجه Next Entries مقاله درمورد تحلیل داده، توزیع فراوانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی