مقاله درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

معیار
میانگین
سوالات
.922
2.75
1
.881
3.09
2
.867
2.66
3
.909
2.67
4
.828
2.96
5
.860
2.87
6
.739
2.90
7
.708
3.10
8
.811
2.87
9
.655
3.01
10
.823
2.98
11
.739
3.00
12
.878
3.42
13
.791
3.31
14
.895
3.15
15
.829
3.18
16
.731
3.13
17
.676
2.84
18
.978
3.06
19
.732
2.99
20
.824
2.76
21
.875
2.93
22
انحراف معیار
میانگین
سوالات
.867
3.00
23
.768
3.03
24
.909
2.70
25
.691
2.79
26
.900
2.63
27
.875
2.99
28
.780
3.79
29
.711
3.33
30
.698
3.12
31
.670
3.12
32
.975
2.90
33
.935
2.53
34
.872
3.22
35
.862
2.89
36
.936
2.50
37
.774
2.92
38
.843
2.78
39
.973
2.94
40
.804
2.95
41
1.030
2.52
42

همانطور که یافته های مندرج در جدول 4-7 نشان می دهند، با توجه به میانگین های محاسبه شده، امتیازی که پاسخگویان برای عوامل تعیین شده برای استقرار موفقیت آمیز BPRدر بانک گردشگری(در قالب سوالات پرسشنامه) قائل شده اند در حد متوسط(3) یا پایین تر از آن می باشد.
با توجه به جدول 4- 7- سوال37(تا چه حدي افراد در تصميم گيري هاي سازماني مشاركت داده مي شوند؟) با میانگین 2/50 دارای پایین ترین میانگین و سوال 29(تا چه میزانی فرآیندهای کاري سازمان شما الكترونيكي انجام می شود؟) با میانگین 3/79دارای بالاترین میانگین است.

جدول 4-8- ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش

انحراف معیار
میانگین
مؤلفه ها
.75870
3.3819
شناخت و درک مدیریت
.75743
3.1700
تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد
.74000
2.9223
شناخت تغییر
.75280
2.8083
واگذاری اختیارات
.61939
3.0049
روش شناسی مناسب
.61008
3.5583
فناوری اطلاعات
.83614
2.7195
کاهش مقاومت کارکنان
.60509
2.7376
ساختار کمتر بروکراتیک
.80975
2.7341
دانش و توانمندی کارکنان
.70505
3.0199
مدیریت دانش
.70746
2.7136
مشارکت کارکنان
.77765
2.6675
شفافیت در اجرای پروژه
.65528
2.8568
ایجاد انگیزش در کارکنان
.65040
2.9879
خلاقیت در اجرای پروژه
.54534
3.1214
آمادگی برای تغییر
.58344
2.9802
منابع مالی کافی
.74130
2.8259
مشاوران مجرب
.77050
2.9146
جمع آوری اطلاعات کافی
.64756
2.9406
ارزیابی نتایج
.70354
3.0050
انسجام بین وظایف
.72451
3.0558
توجه به ایده های کارکنان

همانطور که در جدول4-8 ملاحظه می شود، با توجه به میانگین های بدست آمده، امتیازی که پاسخ دهندگان برای مؤلفه های تحقیق قائل شده اند، اکثراً در حد متوسط(3) و پایین تر از آن می باشند، تنها مؤلفه های شناخت و درک مدیریت، فناوری اطلاعات ، کمی بالاتر از متوسط ارزیابی شده اند.
مطابق جدول 4-8- متغير فناوری اطلاعات با ميانگين 3/5583 داراي بالاترين ميانگين از ميانگين نظري است و متغير شفافیت در اجرای پروژه با ميانگين6675/2 داراي پايين ترين ميانگين از ميانگين نظري است.

4-4- تحلیل استنباطی
در این قسمت، پاسخ به سوالات تحقیق به شرح ذیل پرداخته شده است.
4-4-1-سوال اول پژوهش : عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانك گردشگري کدامند؟
برای پاسخ به سوال اول پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. هدف اصلی در تحلیل عاملی بررسی این امر است که بر اساس پاسخ افراد به پرسش ها، می توان تعدادی عوامل کلی تر را شناسایی کرد. در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض اساسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیر مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی تاییدی این است که پژوهشگر در مورد تعداد عامل های مدل، قبل از انجام تحلیل، پیش فرض معینی داشته باشد، ولی در عین حال پژوهشگر می تواند انتظارات خود مبنی بر روابط بین متغیرها و عامل ها را نیز در تحلیل وارد نماید. جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی در تحقیق حاضر از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
با توجه به 21 متغیر شناسایی شده، این متغیرها بر اساس جدول 4-9دسته بندی می شود، و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی تائید یا عدم تایید ابعاد پرداخته خواهد شد.

جدول 4-9دسته بندی متغیرها در ابعاد متفاوت

ابعاد
متغیرها
شاخص ها
مدیریت پروژه
شناخت تغییر

در سازمان شما، تا چه اندازه کارکنان از تغییرات ریشه ای فرآیندهای کار آگاهی دارند؟
تا چه حد کارکنان از انجام تغییرات ریشه ای فرآیندهای کار استقبال می کنند؟

شفافیت در اجرا
کارکنان سازمان، تا چه میزان از روند پیشرفت تغییرات فرآیند کار، اطلاع دارند؟
منافع حاصل از طراحی مجدد فرآیندهای کار تا چه میزان برای کارکنان روشن است؟

جمع آوری اطلاعات کافی
در اجراي تغييرات سازماني تا چه حدي اطلاعات لازم گردآوری می شود؟
اطلاعات مورد نياز براي تغييرات سازماني تا چه حدي در دسترس است؟

روش شناسی مناسب
به چه ميزاني اصول علمي در اجراي تغييرات سازماني رعايت مي شود؟
تا چه حدي در فرآيند تغيير سازماني از روش هايي استفاده مي شود كه با فرهنگ سازماني همسو باشد؟

ارزیابی نتایج
سازمان شما تا چه ميزاني، خروجي برنامه هاي تغيير را مورد بررسي قرار مي دهد؟
سازمان تا چه حد، نسبت به استفاده از تجارب حاصل از اجراي تغييرات سازماني اقدام مي كند؟

خلاقیت
در سازمان شما، تا چه ميزاني بر بحث هاي خلاقانه در حیطه شغلی، تأكيد مي شود؟
سازمان شما در مقايسه با سازمان هاي ديگر تا چه حدي خلاق است؟
رهبری اثربخش
شناخت و درک مدیریت ارشد
مديريت، به چه ميزاني با مفاهيم تغييرات سازماني آشنايي دارد؟
تا چه حدي مديريت سازمان شما، استنباط درست از تغييرات سازماني دارد؟

تعهد مدیریت
مديريت سازمان تا چه حدي، در اجراي موفقيت آميز تغييرات سازماني همراهي دارد؟
مديريت، تا چه ميزاني در اجراي تغييرات سازماني از خود شور و شوق نشان مي دهد؟

منابع مالی
تا چه حدي منابع مالي مورد نياز براي اجراي تغييرات سازماني در دسترس است؟
در اجراي تغييرات سازماني تا چه ميزاني برنامه ريزي مالي صحيحي برای پشتیبانی از برنامه تغییر انجام مي گيرد؟

مدیریت دانش
سازمان شما، تا چه میزان بر در دسترس قراردادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی در اختیار کلیه كاركنان تأکید دارد؟
درک ارزش دانش در تغییرات فرایندهای کار سازمان تا چه میزان است؟

استفاده از مشاوران مجرب
سازمان تا چه ميزاني در اجراي تغييرات سازماني از متخصصين خارج از سازمان استفاده مي كند؟
سازمان تا چه حد، از تجربه خبرگان تغييرات سازماني استفاده مي كند؟

انسجام بین وظایف
يكپارچگي بين وظایف شغلی افراد تا چه میزانی است؟
تا چه حدي سازمان شما، يك ديد فرآيندي به وظايف شغلي دارد؟
ابعاد
متغیرها
شاخص ها
مدیریت تغییر
ساختار کمتر بروکراتیک
در سازمان شما ، تا چه اندازه به حذف مراحل زائد اداری توجه می شود؟
در اجرای تغییرات ریشه ای فرآیندهاي کار تا چه حدی سطوح سازمانی ، سازمان شما کاهش می یابد؟

واگذاری اختیارات
در اجراي تغييرات سازماني تا چه حدي به افراد آزادي عمل داده مي شود؟
در سازمان شما تا چه ميزاني تمايل به واگذاري اختيارات به زیردستان وجود دارد؟

فناوری اطلاعات
تا چه میزانی فرآیندهای کاري سازمان شما الكترونيكي انجام می شود؟
تا چه ميزاني سازمان شما، به پياده سازي سيستم هاي جديد جهت بهينه سازي فعاليت هاي كاري اقدام مي كند؟

آمادگی برای تغییر
تا چه حدي جو سازمان براي ايجاد تغيير مثبت است؟
میزان آمادگی برای تغییر فرآیندهای کاری در سازمان تا چه میزان است؟
منابع انسانی
کاهش مقاومت کارکنان
تا چه حدي مديريت سازمان شما، با افراد يا واحدهايي كه تحت تأثير تغيير قرار مي گيرند مذاكره مي نمايد؟
سازمان شما تا چه ميزاني قبل از اجراي تغييرات اساسي در سيستم هاي موجود فرهنگ سازي لازم را ايجاد مي نمايد؟

توجه به ایده های کارکنان
كاركنان تا چه ميزاني به ارائه ايده هاي جديد اشتياق دارند؟
سازمان تا چه حدي كاركنان را در جهت ارائه ایده ها، طرحها ونظرات جديد ترغیب می نماید؟

مشارکت کارکنان
تا چه حدي افراد در تصميم گيري هاي سازماني مشاركت داده مي شوند؟
همكاري افراد در تغييرات سازماني تا چه حدي است؟

ایجاد انگیزش
سازمان شما، تا چه میزان تمایل ایجاد تغییرات را در بین کارکنان ایجاد می نماید؟
در سازمان شما، تا چه حدي سيستم پاداش براي برانگيختن كاركنان در تغييرات سازماني مناسب است؟

دانش و توانمندی کارکنان
در اجراي تغييرات سازماني تا چه حدي به آگاه سازي كاركنان اهميت داده مي شود؟
تا چه ميزاني برای کارکنان کارگاه های عملی در زمینه تغيير فرآيندهاي سازماني برگزار مي شود؟

➢ شاخص RMSEA
اگر مقدار شاخص RMSEA کوچکتر از 1/0 (RMSEA<0.1 )باشد برازندگی مدل بسیار عالی است و اگر بزرگتر باشد مدل ضعیف طراحی شده است. اگر بین 1/0 و 5/0 باشد برازندگی مدل خوب است و اگر بین 5/0 و 8/0 باشد، برازندگی مدل متوسط است.
کلاین(2010) معتقد است، این شاخص باید کوچکتر از 5/0 باشد، مدل مطلوب است.

➢ شاخص خی- دو207 بهنجار:
یکی از شاخص های عمومی برای به ساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص های برازش شاخص خی-دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-دو بر درجه آزادی مدل محاسبه می شود. چنانچه این مقدار بین 1 تا 5 باشد، مطلوب است.

➢ بار عاملی:
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بارعاملی نشان داده می شود.بارعاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفت می شود و از آن صرف نظر می شود ، اگر بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.

4-4-1-1-بعد مدیریت پروژه
➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

شکل4-1تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

مقدار آماره t معناداری همبستگی های مشاهده شده را در سطح خطای 05/0 نشان می دهد. در این حالت اعداد مربوط به آماره t-value جایگزین بارهای عاملی می شوند.اگر هریک از مقادیر کوچکتر از 96/1 باشد، به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد و این به معنای اینست که همبستگی مشاهده شده در حالت استاندارد، معنادار نیست.
همانطور که در شکل 4-1- ملاحظه می شود، تمامی ابعاد معرفی شده رابطه مثبت و معناداری با مدیریت پروژه دارند، زیرا اعداد معناداری تمامی ابعاد بزرگتر از 96/1 است. در واقع، مدیریت پروژه یکی از عوامل مؤثربر استقرار BPR در بانک گردشگری است، (سازمان مورد مطالعه است) که متأثر از شاخص های شناخت تغییر، شفافیت در اجرا، جمع آوری اطلاعات کافی، روش شناسی مناسب، ارزیابی نتایج و خلاقیت است.

جدول4-10- شناسایی متغیرهای بعد مدیریت پروژه و مقدار tآزمون
بعد
متغیر ها
مقدار Tآزمون
نتیجه
مدیریت پروژه
شناخت تغییر
36/7
تأئید

شفافیت در اجرا
77/7
تأئید

جمع آوری اطلاعات کافی
62/9
تأئید

روش شناسی مناسب
55/7
تأئید

ارزیابی نتایج
02/10
تأئید

خلاقیت
86/3
تأئید

➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

شکل 4-2- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

داده های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده همان بارهای عاملی هستند. هرچه بار عاملی بزرگتر و به عدد 1 نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغییر مستقل را تبیین کند. اگر بار عاملی کمتراز 3/0 باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.همانطور که در شکل4-2 ملاحظه می شود، بار عاملی نخستین متغیر مشاهده شده شناخت تغییر 62/0 است و خطای این محاسبه نیز برابر62/0 است.
با توجه به شکل4-2 میزان اهمیت عاملها در ساخت سنجه ی مورد نظر عبارت است از:

جدول 4-11- اهمیت عاملها در ساخت سنجۀ مدیریت پروژه

بعد
متغیر ها
میزان اهمیت
مدیریت پروژه
شناخت تغییر
85/0

شفافیت در اجرا
78/0

جمع آوری اطلاعات کافی
84/0

روش شناسی مناسب
68/0

ارزیابی نتایج
94/0

خلاقیت
52/0

طبق جدول 4-11در واقع در ساخت سنجۀ مدیریت پروژه، شاخص ارزیابی نتایج با میزان اهمیت 94/0 بیشترین اهمیت و شاخص خلاقیت در اجرای پروژه کم اهمیت ترین شاخص در این بعد محسوب می شود.
➢ شاخصهای برازندگی بعد مدیریت پروژه:

جدول 4-12 شاخصهای برازندگی بعد مدیریت پروژه

IFI
NNFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
SRMR
شاخص برازندگی (PM)
0-1
>0.9
0.9
0.9
0.9
<0.5
<0.05
دامنه پردازش
95/0
0/93
92/0
87/0
92/0
076/0
058/0
نتایج

طبق جدول4-12 شاخصهای برازندگی به همراه دامنه پردازش هر شاخص نشان داده شده است که طبق آن، مقدار شاخصSRMR با مقدار 0.058 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصRMSEA با مقدار 076/0 از دامنه پردازش این شاخص کوچکتر می باشد، مقدار شاخصGFIبا مقدار 0.92 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصAGFI با مقدار 0.87 از دامنه پردازش این شاخص کوچکتر می باشدو از حد استاندار پایینتر می باشد، مقدار شاخصNFI با مقدار 0.92 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصNNFI با مقدار 0.93 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر و بزرگتر می باشد، مقدار شاخصIFI با مقدار 0.95در بین 0 تا 1 قرار دارد، در نتیجه به جز شاخص AGFI مقدار سایر شاخصها با ملاکها و قواعد سرانگشتی که در تفسیر آنها به کار رفته است، مطابقت دارد.بنابر این، می توان نتیجه گرفت که مدل 6 متغیره مدیریت پروژه از برازش خوبی برخوردار است.

4-4-1-2-بعد رهبری اثربخش
➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

شکل4-3- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

همانطور که در شکل 4-3- ملاحظه می شود، تمامی ابعاد معرفی شده رابطه مثبت و معناداری با رهبری اثرببخش دارند، زیرا اعداد معناداری تمامی ابعاد بزرگتر از 96/1 است. در واقع، رهبری اثرببخش یکی از عوامل مؤثربر استقرار BPR در بانک گردشگری است، که متأثر از شاخص های شناخت و درک مدیریت ارشد ، تعهد مدیریت ،منابع مالی ، مدیریت دانش ، استفاده از مشاوران مجرب و انسجام بین وظایف است.

جدول4-13- شناسایی متغیرهای بعد رهبری اثربخش و مقدار tآزمون

بعد
متغیر ها
مقدار Tآزمون
نتیجه
رهبری اثرببخش
شناخت و درک مدیریت ارشد
48/10
تأئید

تعهد مدیریت
77/11
تأئید

منابع مالی
68/4
تأئید

مدیریت دانش
17/9
تأئید

استفاده از مشاوران مجرب
53/8
تأئید

انسجام بین وظایف
37/6
تأئید

مقدار آماره t معناداری همبستگی های مشاهده شده را در سطح خطای 05/0 نشان می دهد. در این حالت اعداد مربوط به آماره t-value جایگزین بارهای عاملی می شوند.اگر هریک از مقادیر کوچکتر از 96/1 باشد، به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد و این به معنای اینست که همبستگی مشاهده شده در حالت استاندارد، معنادار نیست.

➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

شکل 4-4- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

داده های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده همان بارهای عاملی هستند. هرچه بار عاملی بزرگتر و به عدد 1 نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغییر مستقل را تبیین کند. اگر بار عاملی کمتراز 3/0 باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.همانطور که در شکل4-4 ملاحظه می شود، بار عاملی نخستین متغیر مشاهده شده شناخت و درک مدیریت ارشد 0.81 است و خطای این محاسبه نیز برابر 0.35 است.
با توجه به شکل4-4-، میزان اهمیت عاملها در ساخت سنجه ی مورد نظر عبارت است از:

جدول 4-14-اهمیت عاملها در ساخت سنجۀ رهبری اثرببخش

بعد
متغیر ها
میزان اهمیت
رهبری اثرببخش
شناخت و درک مدیریت ارشد
0.86

تعهد مدیریت
0.94

منابع مالی
0.69

مدیریت دانش
0.89

استفاده از مشاوران مجرب
0.85

انسجام بین وظایف
0.56

طبق جدول 4-14-در واقع در ساخت سنجۀ رهبری اثرببخش، شاخص تعهد مدیریت با میزان اهمیت 94/0 بیشترین اهمیت و شاخص انسجام بین وظایف با میزان اهمیت 0.56 کم اهمیت ترین شاخص در این بعد محسوب می شود.

جدول 4-15 شاخصهای برازندگی بعد رهبری اثربخش

IFI
NNFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
SRMR
شاخص برازندگی (PM)
0-1
>0.9
0.9
0.9
0.9
<0.5
<0.05
دامنه پردازش
94/0
92/0
92/0
83/0
90/0
0/98
0/068
نتایج

طبق جدول4-15 شاخصهای برازندگی به همراه دامنه پردازش هر شاخص نشان داده شده است که طبق آن، مقدار شاخصSRMR با مقدار 0.068 تقریباً از دامنه پردازش این شاخص بالاتر می باشد، مقدار شاخصRMSEA با مقدار 0.98 از دامنه پردازش این شاخص بزرگتر می باشد، مقدار شاخصGFIبا مقدار 0.90 با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصAGFI با مقدار 0.83 از دامنه پردازش این شاخص کوچکتر می باشدو از حد استاندار پایینتر می باشد، مقدار شاخصNFI با مقدار 0.92 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصNNFI با مقدار 0.92 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر و بزرگتر می باشد، مقدار شاخصIFI با مقدار 0.94در بین 0 تا 1 قرار دارد، در نتیجه به جز شاخص AGFI مقدار سایر شاخصها با ملاکها و قواعد سرانگشتی که در تفسیر آنها به کار رفته است، مطابقت دارد.بنابر این، می توان نتیجه گرفت که مدل 6 متغیره رهبری اثربخش از برازش خوبی برخوردار است.

4-4-1-3-بعد مدیریت تغییر
➢ تحلیل عاملی مرتبه دوم بعد مدیریت پروژه حالت T_Value

شکل4-5-تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

همانطور که در شکل 4-5- ملاحظه می شود، تمامی ابعاد معرفی شده رابطه مثبت و معناداری با مدیریت تغییر دارند، زیرا اعداد معناداری تمامی ابعاد بزرگتر از 96/1 است. در واقع، مدیریت تغییر یکی از عوامل مؤثربر استقرار BPR در بانک گردشگری است، که متأثر از شاخص های ساختار کمتر بروکراتیک ، واگذاری اختیارات ، فناوری اطلاعات ، آمادگی برای تغییر است.

جدول4-16- شناسایی متغیرهای بعد مدیریت تغییر و مقدار tآزمون

بعد
متغیر ها
مقدار Tآزمون
نتیجه
مدیریت تغییر
ساختار کمتر بروکراتیک
92/6
تأئید

واگذاری اختیارات
65/5
تأئید

فناوری اطلاعات
29/3
تأئید

آمادگی برای تغییر
58/3
تأئید

مقدار آماره t ، معناداری همبستگی های مشاهده شده را در سطح خطای 05/0 نشان می دهد. در این حالت اعداد مربوط به آماره t-value جایگزین بارهای عاملی می شوند.اگر هریک از مقادیر کوچکتر از 96/1 باشد، به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد و این به معنای اینست که همبستگی مشاهده شده در حالت استاندارد، معنادار نیست.

➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم-بعد مدیریت تغییر در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

شکل 4-6- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

داده های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده همان بارهای عاملی هستند. هرچه بار عاملی بزرگتر و به عدد 1 نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغییر مستقل را تبیین کند. اگر بار عاملی کمتراز 3/0 باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.همانطور که در شکل2 ملاحظه می شود، بار عاملی نخستین متغیر مشاهده شده ساختار کمتر بروکراتیک 0.63 است و خطای این محاسبه نیز برابر 0.60 است.
با توجه به شکل4-6- میزان اهمیت عاملها در ساخت سنجه ی مورد نظر عبارت است از:

جدول 4-17-اهمیت عاملها در ساخت سنجۀ مدیریت تغییر

بعد
متغیر ها
میزان اهمیت
مدیریت تغییر
ساختار کمتر بروکراتیک
01/1

واگذاری اختیارات
72/0

فناوری اطلاعات
60/0

آمادگی برای تغییر
68/0

طبق جدول 4-17-در واقع در ساخت سنجۀ مدیریت تغییر ، شاخص ساختار کمتر بروکراتیک با میزان اهمیت 1.01 بیشترین اهمیت و شاخص فناوری اطلاعات با میزان اهمیت 0.60 کم اهمیت ترین شاخص در این بعد محسوب می شود.
➢ شاخصهای برازندگی بعد مدیریت تغییر

جدول 4-18 شاخصهای برازندگی بعد مدیریت تغییر
IFI
NNFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
SRMR
شاخص برازندگی (CM)
0-1
>0.9
0.9
0.9
0.9
<0.5
<0.05
دامنه پردازش
0/95
0/90
0/89
0/93
0/97
0/59
0/051
نتایج

طبق جدول4-18 شاخصهای برازندگی به همراه دامنه پردازش هر شاخص نشان داده شده است که طبق آن، مقدار شاخصSRMR با مقدار 0.051 تقریباً با مقدار دامنه پردازش برابر می باشد، مقدار شاخصRMSEA با مقدار 0.59 با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصGFIبا مقدار 0.97 با دامنه پردازش این شاخص تقریباً برابر می باشد، مقدار شاخصAGFI با مقدار0.93 با دامنه پردازش تقریبا بزرگتر است ، مقدار شاخصNFI با مقدار 0.89 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصNNFI با مقدار 0.90 با دامنه پردازش این شاخص برابر می باشد، مقدار شاخصIFI با مقدار 0.95 بین دامنه0 تا 1 قرار دارد، در نتیجه به جز شاخص NFI مقدار سایر شاخصها با ملاکها و قواعد سرانگشتی که در تفسیر آنها به کار رفته است، مطابقت دارد.بنابر این، می توان نتیجه گرفت که مدل 4 متغیر مدیریت تغییر از برازش خوبی برخوردار است.

4-4-1-4-بعد منابع انسانی
➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

شکل4-7- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

همانطور که در شکل 4-7- ملاحظه می شود، تمامی ابعاد معرفی شده رابطه مثبت و معناداری با مدیریت تغییر دارند، زیرا اعداد معناداری تمامی ابعاد بزرگتر از 96/1 است. در واقع، مدیریت تغییر یکی از عوامل مؤثربر استقرار BPR در بانک گردشگری است، که متأثر از شاخص های کاهش مقاومت کارکنان ، توجه به ایده های کارکنان ، مشارکت کارکنان، ایجاد انگیزش، دانش و توانمندی کارکنان است.

جدول4-19- شناسایی متغیرهای بعد منابع انسانی و مقدار tآزمون

بعد
متغیر ها
مقدار Tآزمون
نتیجه
منابع انسانی
کاهش مقاومت کارکنان
81/8
تأئید

توجه به ایده های کارکنان
27/3
تأئید

مشارکت کارکنان
08/12
تأئید

ایجاد انگیزش
28/10
تأئید

دانش و توانمندی کارکنان
14/10
تأئید

مقدار آماره t معناداری همبستگی های مشاهده شده را در سطح خطای 05/0 نشان می دهد. در این حالت اعداد مربوط به آماره t-value جایگزین بارهای عاملی می شوند.اگر هریک از مقادیر کوچکتر از 96/1 باشد، به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد و این به معنای اینست که همبستگی مشاهده شده در حالت استاندارد، معنادار نیست.

➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

شکل 4-8- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

داده های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده همان بارهای عاملی هستند. هرچه بار عاملی بزرگتر و به عدد 1 نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغییر مستقل را تبیین کند. اگر بار عاملی کمتراز 3/0 باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.همانطور که در شکل2 ملاحظه می شود، بار عاملی نخستین متغیر مشاهده شده ساختار “کاهش مقاومت کارکنان” 0.68 است و خطای این محاسبه نیز برابر 0.54 است.

با توجه به شکل4-8- میزان اهمیت عاملها در ساخت سنجه ی مورد نظر عبارت است از:

جدول 4-20- اهمیت عاملها در ساخت سنجۀ مدیریت تغییر

بعد
متغیر ها
میزان اهمیت
منابع انسانی
کاهش مقاومت کارکنان
89/0

توجه به ایده های کارکنان
57/0

مشارکت کارکنان
02/1

ایجاد انگیزش
89/1

دانش و توانمندی کارکنان
94/0

طبق جدول 4-20-در واقع در ساخت سنجۀ مدیریت تغییر ، شاخص “ایجاد انگیزش” با میزان اهمیت 1.89 بیشترین اهمیت و شاخص “توجه به ایده های کارکنان” با میزان اهمیت 0.57 کم اهمیت ترین شاخص در این بعد محسوب می شود.

جدول 4-21شاخصهای برازندگی بعد منابع انسانی

IFI
NNFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
SRMR
شاخص برازندگی (CM)
0-1
>0.9
0.9
0.9
0.9
<0.5
<0.05
دامنه پردازش
0/96
0/94
0/94
0/88
0/94
0/080
0/051
نتایج

طبق جدول4-21 شاخصهای برازندگی به همراه دامنه پردازش هر شاخص نشان داده شده است که طبق آن، مقدار شاخصSRMR با مقدار 0.051 تقریباً با مقدار دامنه پردازش برابر می باشد، مقدار شاخصRMSEA با مقدار 080/0 از دامنه پردازش این شاخص کوچکتر می باشد، مقدار شاخصGFIبا مقدار 0.94 با دامنه پردازش این شاخص تقریباً برابر و بزرگتر می باشد، مقدار شاخصAGFI با مقدار0.88 با دامنه پردازش نزدیک است ، مقدار شاخصNFI با مقدار 0.94 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر و بزرگتر می باشد، مقدار شاخصNNFI با مقدار 0.94 با دامنه پردازش این شاخص برابر و بزرگتر می باشد، مقدار شاخصIFI با مقدار 0.96 بین دامنه0 تا 1 قرار دارد، در نتیجه به جز شاخص AGFI مقدار سایر شاخصها با ملاکها و قواعد سرانگشتی که در تفسیر آنها به کار رفته است، مطابقت دارد.بنابر این، می توان نتیجه گرفت که مدل 5 متغیر مدیریت تغییر از برازش خوبی برخوردار است.

4-4-1-5-تحلیل عاملی مرتبه دوم برای کلیه ابعاد BPR
➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم در حالت اعداد معناداری یا T-Value

شکل4-9- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم BPR در حالت اعداد معناداری یا T-Value
همانطور که در شکل 4-9- و جدول4-22 ملاحظه می شود، تمامی ابعاد معرفی شده رابطه مثبت و معناداری با مدیریت تغییر دارند، زیرا اعداد معناداری تمامی ابعاد بزرگتر از 96/1 است. در واقع، همه ابعاد شناسایی شده(مدیریت پروژه، رهبری اثربخش، مدیریت تغییر و منابع انسانی) از عوامل مؤثربر استقرار BPR در بانک گردشگری هستند.

جدول4-22- شناسایی متغیرهای ابعاد BPR و مقدار tآزمون

بعد
مقدار Tآزمون
نتیجه
مدیریت پروژه
00/8
تأئید
رهبری اثربخش
99/8
تأئید
مدیریت تغییر
39/8
تأئید
منابع انسانی
59/9
تأئید

مقدار آماره t معناداری همبستگی های مشاهده شده را در سطح خطای 05/0 نشان می دهد. در این حالت اعداد مربوط به آماره t-value جایگزین بارهای عاملی می شوند.اگر هریک از مقادیر کوچکتر از 96/1 باشد، به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد و این به معنای اینست که همبستگی مشاهده شده در حالت استاندارد، معنادار نیست.

➢ تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم BPRدر حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

شکل 4-10- تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه دوم BPR در حالت تخمین استاندارد یا بارهای عاملی استاندارد

داده های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده همان بارهای عاملی هستند. هرچه بار عاملی بزرگتر و به عدد 1 نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغییر مستقل را تبیین کند. اگر بار عاملی کمتراز 3/0 باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.همانطور که در شکل4-10 ملاحظه می شود، بار عاملی نخستین متغیر مشاهده شده ساختار “بعد مدیریت پروژه” 0.53 است و خطای این محاسبه نیز برابر 0.72 است.
با توجه به شکل4-10- میزان اهمیت عاملها در ساخت سنجه ی مورد نظر عبارت است از:

جدول4-23- اهمیت عاملها در ساخت سنجۀ کلیه ابعاد BPR

بعد
مقدار Tآزمون
نتیجه
مدیریت پروژه
1.01
تأئید
رهبری اثربخش
0.79
تأئید
مدیریت تغییر
0.98
تأئید
منابع انسانی
0.97
تأئید

طبق جدول 4-23-در واقع در ساخت سنجۀ ابعاد ، بعد “مدیریت پروژه” با میزان اهمیت 1.01 بیشترین اهمیت و بعد”رهبری اثربخش” با میزان اهمیت 0.79 کم اهمیت ترین بعد محسوب می شود.

➢ شاخصهای برازندگی کلیه ابعاد BPR

جدول 4-24 شاخصهای برازندگی کلیه ابعاد BPR

IFI
NNFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
SRMR
شاخص برازندگی (CM)
0-1
>0.9
0.9
0.9
0.9
0.5
0.05
دامنه پردازش
0/90
0/90
0/86
0/61
0/65
0/95
0/084
نتایج

طبق جدول4-24 شاخصهای برازندگی به همراه دامنه پردازش هر شاخص نشان داده شده است که طبق آن، مقدار شاخصSRMR با مقدار 0.084 از مقدار دامنه پردازش که 0.05 می باشد، بزرگتر است، مقدار شاخصRMSEA با مقدار 0.95 از دامنه پردازش این شاخص بزرگتر می باشد، مقدار شاخصGFIبا مقدار 0.65 از دامنه پردازش که برابر 0.9 می باشد، کوچکتر است، مقدار شاخصAGFI با مقدار 0.61 نیز از دامنه پردازش که برابر 0.9 کوچکتر است، مقدار شاخصNFI با مقدار 0.86 تقریباً با دامنه پردازش این شاخص برابر و کوچکتر می باشد، مقدار شاخصNNFI با مقدار 0.9 با دامنه پردازش این شاخص برابر است، مقدار شاخصIFI با مقدار 0.90 بین دامنه0 تا 1 قرار دارد، در نتیجه به جز شاخصهایSRMR,GFIوAGFI مقدار سایر شاخصها با ملاکها و قواعد سرانگشتی که در تفسیر آنها به کار رفته است، مطابقت دارد.بنابر این، می توان نتیجه گرفت که مدل 4 بعدی BPRبا ابعاد(مدیریت پروژه، رهبری اثربخش، مدیریت تغییر و منابع انسانی) از برازش خوبی برخوردار است.

4-4-1-6-عاملهای اصلی
با توجه به انجام تحلیل عاملی روی 21 متغیر مؤثر بر استقرار موفق BPR، 4 عامل به عنوان عامل های اصلی شناسایی می شود. این 4 عامل، با توجه به بررسی ادبیات موضوع به صورت زیر نام گذاری می شوند :

1) مدیریت پروژه
شناخت تغییر، شفافیت در اجراي پروژه، جمع آوري اطلاعات كافي، روش شناسي مناسب، ارزیابی نتایج، خلاقیت در اجراي پروژه

2) رهبري اثربخش
درک و شناخت مدیریت ارشد، تعهد مدیریت ارشد، مديريت دانش، منابع مالي كافي، استفاده از مشاوران مجرب، انسجام بین وظایف

3)مدیریت تغییر
ساختار كمتر بوروكراتيك، واگذاری اختیارات، فناوري اطلاعات، آمادگی برای تغییر

4) منابع انسانی
كاهش مقاومت کارکنان، توجه به ایده های کارکنان، مشارکت کارکنان، ايجاد انگیزش در كاركنان، دانش و توانمندي كاركنان،

4-4-2- سوال دوم پژوهش : اولویت بندي عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانك گردشگري چگونه است ؟
جهت پاسخگویی به این سوال از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می شود.

فرض آماری:
H0 (فرض صفر) : عوامل زیربنایی BPR از نظر اولويت تفاوتي باهم ندارند.
H1 (فرض ادعا) : حداقل بین دو عامل از عوامل زیربنایی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول4-25- آزمون فريدمن

تعداد
206
خي دو
96.649
درجه آزادی
3
سطح معنادار
000.

از آنجا که سطح معناداری به دست آمده در آزمون فریدمن کمتر از 01/0 است ، میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر در سطح معناداری 99/0 رد شده و فرض ادعا پذیرفته میشود. به عبارت دیگر، حداقل بین دو عامل از عوامل زیربنایی BPR تفاوت معناداری وجود دارد. با استفاده

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد جامعه آماری، روش تحقیق، آمادگی برای تغییر، منابع انسانی Next Entries مقاله درمورد مدیریت تغییر، منابع انسانی، سطح معنی داری، تحلیل عاملی