مقاله درمورد تحلیل داده، حقوق و دستمزد، جمعیت شناختی، امنیت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

برخورد با ارباب‌رجوع
رفتار نامناسب با ارباب‌رجوع
تلاش برای رفع مشکلات ارباب‌رجوع
تکریم ارباب‌رجوع127
پایان‌نامه ضرغام رضایی1392
پایان‌نامه مرتضی باقر پور
طراحی محیط کاری با توجه به اصول بهداشتی
طراحی محیط کاری با توجه به اصول ایمنی و نبود استرس
امکانات رفاهی مناسب از قبیل آب‌سردکن،صندلی و …
محیط کار مناسب128
پایان‌نامه مرتضی باقر پور
احساس امنیت شغلی در سازمان
تاثیر میزان امنیت شغلی در بهبود فعالیت در سازمان
تلاش سازمان برای افزایش امنیت شغلی
امنیت شغلی129
محقق ساخته
تناسب بین حقوق و دستمزد دریافتی با معیارهای یک زندگی اجتماعی معمول
تناسب حقوق و دستمزد با انتظارات کارکنان
تاثیرحقوق و دستمزد برافزایش فعالیت کارکنان در سازمان
حقوق و دستمزد130
پایان‌نامه حمیرا برهانزایی1392
پایان‌نامه مرتضی باقر پور
میزان کمک شغل به تعادل در زندگی
تعادل و توازن بین زندگی شخصی و زندگی شغلی
راضی بودن از زندگی شغلی و شخصی
تعادل بین کار و زندگی131
پایان‌نامه محمد رسول رضایی1393
پایان‌نامه مهدیه میرشکاری1392
مناسب بودن زمان‌بندی کار در سازمان
عادلانه بودن میزان پرداختی سازمان
عادلانه بودن حجم کار در سازمان
رفتار منصفانه کارکنان در محیط کاری
عدم تبعیض بین کارکنان در محیط کاری
عدالت132
پایان‌نامه فروزان سرحدی1393
احساس تعلق به سازمان به‌عنوان یک خانواده بزرگ
بااهمیت بودن سرنوشت و نتایج فعالیت‌های سازمان
معرفی سازمان به دوستان به‌عنوان سازمانی خوب برای کار
توجه به مشکلات سازمان و تلاش برای حل مشکلات آن
عدم احساس وفاداری به سازمان
وفاداری133
پایان‌نامه فروزان سرحدی1393
نگرانی درباره آینده شغلی
اعتمادبه‌نفس در سازمان
اعتمادبه‌نفس134
محقق ساخته
پایان‌نامه مهدی جان احمدی گل1393
وجود برنامه‌هایی برای حمایت مداوم از یادگیری و آموزش ضمن خدمت برای همه کارکنان
کاهش اشتباهات کارکنان از طریق یادگیری
بهبود کار در سازمان از طریق یادگیری و آموزش‌های مهارتی
پیاده‌سازی رویکردهای جدید و بهتر برای افزایش یادگیری
یادگیری135
پایان‌نامه مرتضی باقر پور
استفاده ازنظرت کارکنان در سازمان
اظهارنظر بدون ترس و واهمه در سازمان
فراهم بودن امکان اتخاذ مشورت در سطوح پایین
مشورت با کارکنان در سازمان
مشورت136
محقق ساخته
در اختیار قرار دادن مساعدت و کمک‌ها برای ایجاد اندیشه‌های جدید در سازمان
وجود زمان کافی برای پی گیری اندیشه‌های خلاق
تلاش سازمان برای افزایش اندیشه‌های خلاق
اندیشه ورزی137
پایان‌نامه مهرداد راهوار1393
افزایش کار گروهی در سازمان
ارجحیت قائل شدن برای کارگروهی در سازمان
میزان همکاری و مساعدت کارکنان در سازمان
مهم بودن کار گروهی در سازمان
کار گروهی138
پایان‌نامه آقای محسن یعقوبی
پایان‌نامه رضوان شاه حیدری
پایان‌نامه بشیر بیغرض

مهم بودن انجام کار در سازمان
باارزش بودن کار در سازمان
هدفمند و بامعنا بودن کار در سازمان
ارزشمندی کار139
پایان‌نامه فروزان سرحدی1393
حفظ افراد جوان خلاق و بااستعداد در سازمان
وجود منابع کافی برای اجرای ایده‌های جدید در سازمان
توجه به خلاقیت به‌عنوان قسمتی از استراتژی آتی سازمان
بلندمدت بودن خلاقیت و نوآوری در سازمان
خلاقیت140
برگرفته از پرسشنامه گریگوری،سی،پتی
انجام کار باعلاقه
سخت‌کوشی در کار
جدی بودن در کار
رغبت در کار
خلوص نیت141

روایایی142 پرسش‌نامه
مهم‌ترین ویژگی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید بدان توجه شود، روایی آن است و مقصود از آن، مناسب بودن، بامعنا بودن ، مفید بودن استنباط‌های خاصی است که از روی نمره‌های حاصل از آن به عمل می‌آید. روائی یک مفهوم بسیط و یگانه است و به‌منظور تائید این‌گونه استنباط‌ها لازم است شواهدی گردآوری شود که در فرهنگ روان‌سنجی رواسازی گفته می‌شود ( هومن، 1381) روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار موردنظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته‌شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌آزمون، روایی محتوا و … می‌باشد. ازجمله روش‌های متعددی که برای تعیین روایی آزمون مورداستفاده قرار می‌گیرند می‌توان به روایی منطقی، روایی وابسته به معیار و روایی سازه اشاره نمود. در تحقیق حاضر از روش روایی منطقی استفاده‌شده است. روش روایی منطقی خود شامل دو روش زیر می‌باشد:
روایی ظاهری: روایی ظاهری به این معنا است که گویه های یک پرسشنامه باید در ظاهر به موضوعی که در تلاش برای اندازه‌گیری آن هستیم مربوط باشند و همان موضوعی را موردسنجش و اندازه‌گیری قرار دهند که می‌خواهیم آن را سنجش کنیم(گویه های پرسشنامه بی‌ربط به موضوع موردسنجش نباشند) و هر پرسشنامه حداقل باید دارای روایی ظاهری باشد. روایی ظاهری در تحقیق حاضر مورد تایید قرارگرفته است.
روایی محتوا: در این حالت کمیت و کیفیت سوالات ازنظر خبرگان موردبررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق، روایی محتوا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط استاد راهنما و دیگر صاحب‌نظران مورد تایید قرار گرفت (مومنی و فعال قیومی، 1389)
پایایی پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ، توسط کرونباخ ابداع‌شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است. به ضریب آلفای کرونباخ، آلفا نیز گفته می‌شود. منظور از اعتبار یا پایایی پرسشنامه این است که اگر صفت‌های موردسنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان‌های مختلف مجددا اندازه‌گیری شود، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد، سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد:
(1-(∑_δJ▒2)/δ^2 )^ x=j/(j-1)= α
فرمول ضریب آلفای کرونباخ(مومنی و فعال قیومی، 1389)

α= ضریب آلفای کرونباخ
J= تعداد سوالات تحقیق
〖δJ〗^2= واریانس مربوط به سوال J ام
= δ واریانس کل آزمون
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عدم پایایی پرسشنامه می‌باشد. گفته می‌شود اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی و فعال قیومی، 1389)
پایایی پرسشنامه فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
در این تحقیق، با استفاده از نرم‌افزار 21 SPSS آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. مقدار آلفای محاسبه‌شده مربوط به متغیرهای تحقیق، در جدول3-4 نشان داده‌شده است.
‏34- بررسی پایایی پرسش‌نامه
ردیف
نام متغیر
تعداد گویه ها
آلفای کرونباخ
بهبود مستمر
./887
1
مشورت
4
786/.
2
اندیشه ورزی
3
775/.
3
خلاقیت
4
832/.
4
یادگیری
4
747/.
تعهد کاری
624/.
5
خودکنترلی
3
399/.
6
مسئولیت‌پذیری
3
794/.
اخلاق کاری
452/.
7
وفاداری
5
726/.
8
عدالت
5
825/.
9
اعتمادبه‌نفس
2
752/.
رفاه و آسایش
821/.
10
امنیت شغلی
3
822/.
11
محیط کار مناسب
3
727/.
12
حقوق و دستمزد
3
728/.
13
تعادل بین کار و زندگی
3
736/ .
مردم‌گرایی در کار
269/.
14
تکریم ارباب‌رجوع
3
863/.
15
کار گروهی
4
825/.
انگیزه در کار
841/.
16
ارزشمندی در کار
3
885/.
17
خلوص نیت
4
900/.
فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
868/.

همان‌طور که در جدول3-4 ملاحظه می‌شود ضریب پایایی کل پرسشنامه 915/0 بوده و چون این مقدار از 7/0 بیشتر است، بنابراین پایایی پرسشنامه قابل‌قبول می‌باشد.اما با توجه به اینکه دو متغیر در جدول مذکور آلفای کرونباخ زیر 6/0 دارند، همبستگی پیرسون را بین آیتم‌های هر متغیر به دست آوردیم تا مشخص شود که آیا می‌توان میزان آلفا را با حذف آیتم‌های غیرضروری بالا برد یا خیر. با توجه به عملیات انجام‌شده روی آیتم‌های این متغیرها، با حذف هیچ گویه ای، میزان آلفا بالاتر از مقدار داخل جدول نشد.
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
شیوه‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به دودسته کیفی و کمی تقسیم می‌شود. در تحقیق حاضر از شیوه تجزیه‌وتحلیل کمی بهره گرفته‌شده است. این شیوه که به روش تجزیه‌وتحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد اطلاعات و داده‌های کمی به کار می‌رود. در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. آمار توصیفی، برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی، با استفاده از جدول فراوانی و نمودارهای میله‌ای استفاده می‌شود. به دلیل تنظیم پرسشنامه‌ی این تحقیق به‌صورت مقیاس رتبه‌ای لیکرت و رتبه‌ای بودن متغیرهای تحقیق، از فنون آماری نا پارامتریک استفاده گردیده است. داده‌های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه، وارد سیستم نرم‌افزاری spss21 گردید و با استفاده از آزمون آماری مناسب (جهت شناسایی تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، از مصاحبه خبرگان و برای رتبه‌بندی متغیرهای تحقیق، آزمونT و فریدمن) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
جهت انجام محاسبات و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss نسخه 21 استفاده‌شده است

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

مقدمه
در این فصل تحلیل داده‌های تحقیق در دو بخش صورت می‌گیرد: در بخش اول تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی، یعنی ویژگی‌های جمعیت شناختی افرادی که پرسشنامه را تکمیل نموده‌اند، موردبررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم با توجه به داده‌های جمع‌آوری‌شده، تجزیه‌وتحلیل آماری سوالات تحقیق که شامل آمار استنباطی می‌باشد ارائه می‌گردد.
بخش اول: تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی
در این بخش از تجزیه‌وتحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری که 153 نفر بوده‌اند، از حیث متغیرهایی چون، جنسیت، سن، میزان تحصیلات، مرتبه علمی و رشته تحصیلی می‌پردازیم. در ضمن از نتایج داده‌های جمعیت شناختی در تحلیل داده‌ها استفاده‌نشده است و این قسمت به‌منظور آشنایی خوانندگان با نمونه موردمطالعه ارائه گردیده است.
توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن
‏41- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از25 سال
4
2.6
30-25 سال
22
14.4
35-31
46
30.1
40-36
38
24.8
بالای 40 سال
43
28.1
جمع
153
100
جمع کل
153
100%

همان‌طور که در جدول4-1 داده‌شده است، بیشترین میزان فراوانی را کارمندان باسن35-31سال دارند و درصد فراوانی آن نیز 30.1 می‌باشد. کمترین میزان فراوانی را کارمندان باسن زیر25 سال دارند و درصد فراوانی آن نیز 2.6 می‌باشد.

‏41- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن
توزیع پاسخ دهنگان بر پایه جنسیت
‏42- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن(خانم)
92
60.1
مرد(آقا)
61
39.9
جمع
153
100
داده‌های مفقوده
0
0
جمع کل
153
100%

همان‌طور که در جدول4-2 نشان داده‌شده است، بیشترین میزان فراوانی را کارمندان زن(خانم) دارند و درصد فراوانی آن نیز 60.1 می‌باشد. فراوانی کمتر متعلق به آقایان است که دارای درصد فراوانی 39.9می‌باشند.

‏42- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه جنسیت
توزیع پاسخ دهنگان بر پایه تحصیلات
‏43- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه تحصیلات
رشته
فراوانی
درصد فراوانی
فوق‌دیپلم و پایین‌تر
14
9.2
لیسانس
16
10.5
فوق‌لیسانس
83
54.2
دکتری
40
26.1
جمع
153
100
داده‌های مفقوده
0
0
جمع کل
153
100%

همان‌طور که در جدول4-3 نشان داده‌شده است، بیشترین میزان فراوانی را کارمندان لیسانس دارند و درصد فراوانی آن نیز 54.2 می‌باشد. کمترین میزان فراوانی متعلق به کارمندان زیر دیپلم و دیپلم با درصد فراوانی 9.2 می‌باشد.

‏43- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه تحصیلات
توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سابقه کار
‏44- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سابقه کار
مدت آشنایی
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5 سال
26
17
5 تا 10

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد فرهنگ اسلامی، جامعه آماری، روش تحقیق، کارآفرینی Next Entries مقاله درمورد سطح معنادار، حقوق و دستمزد