مقاله درمورد تحلیل داده، توزیع فراوانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

كرونباخ است. اين روش براي محاسبۀ هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود(سرمد، بازرگان و حجازي، 1390 : 166- 169).
برای افزایش پایایی پرسشنامه طراحی شده، از روش پیش آزمون برروی یک نمونه 25 نفری استفاده گردیده است. سپس برای تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان مواد درونی (سؤال ها یا مؤلفه های) پرسشنامه و تعیین هماهنگی درونی آن ها، روش آلفای کرونباخ203 مورد استفاده قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده براي پرسشنامه این تحقیق 952/0 می باشد، این نتیجه گویای آنست که پرسشنامه حاضر از پایایی بالایی برخوردار است.
در ادامه 300 عدد پرسشنامه در بین اعضای نمونه توزیع گردید و مجدداً با استفاده از روش آلفای کرونباخ، مورد بررسی قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق براساس 30 متغیر شناسایی شده برابر با 931/0 بدست آمده است. بنابراین می توان گفت که : پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی بالایی برخوردار است.
در ادامه برای یک به یک بعد های شناسایی شده(مدیریت پروژه، رهبری اثربخش، مدیریت تغییر و منابع انسانی) آلفای کرونباخ بدست آمده به شرح ذیل نشان داده می شود:
• بعد مديريت پروژه، مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق براساس 12 سوال شناسایی شده برابر با 836/0 بدست آمده است.

• بعد رهبري اثربخش، مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق براساس 12 سوال مربوط به این بعد شناسایی شده برابر با 857/0 بدست آمده است.
• بعد مديريت تغيير، مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق براساس 8 سوال مربوط به این بعد شناسایی شده برابر با 701/0 بدست آمده است.
• بعد منابع انساني، مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق براساس10 سوال مربوط به این بعد شناسایی شده برابر با 823/0 بدست آمده است.
در نهایت می توان طبق جدول 3-1 با 42 سوال پرسشنامه و آلفای کرونباخ تک تک ابعاد نتیجه گرفت، پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی بالایی برخوردار است.

جدول3-1 ضريب آلفاي كرونباخ

تعداد سوالات
ضريب آلفا
ابعاد
12
0/836
مديريت پروژه
12
0/857
رهبري اثربخش
8
701/0
مديريت تغيير
10
823/0
منابع انساني

3-8- روشهای تحلیل داده ها
در اين قسمت چگونگي تنظيم، تلخيص و تحليل داده ها مورد اشاره قرار می گیرد و روش هاي آماري مورد استفاده براي تحليل آن ها بيان مي شود. لازم به ذكر است كه هدف اين بخش بيان فرمول هاي آماري نيست بلكه مقصود اشاره به نوع روش تحليل آماري به كار رفته (توصيفي و تحليلي) مي باشد(سرمد، بازرگان و حجازي، 1390 : 323).
در این پژوهش برای پاسخ به سوالات تحقیق از روشهای آمار استنباطی چون آزمونt تک نمونه ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.
الف- آمار توصیفی: در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف فراوانی و با محاسبه شاخصهایی چون درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار داده ها استفاده شده است.
• آمار استنباطی: آمار استنباطي به محققان اين اجازه را مي دهد كه با داشتن اطلاعات دربارة نمونة كوچكي از آزمودنيها دربارة ويژگي هاي جامعه اي كه نمونه از آن انتخاب شده، برآورد يا استنباط نمايند(خليلي شوريني، 1388 : 60).
معمولاً در تحقيقات به دلايل مختلف با حجم زيادي از متغيرها روبرو هستيم. براي تحليل دقيق تر داده ها و رسيدن به نتايجي علمي تر و در عين حال عملياتي تر، پژوهشگران به دنبال كاهش حجم متغيرها و تشكيل ساختار جديدي براي آن ها هستند و بدين منظور از روش تحليل عاملي استفاده مي كنند. تحليل عاملي سعي در شناسايي متغيرهاي اساسي يا عامل ها به منظور تبيين الگوي همبستگي بين متغييرهاي مشاهده شده دارد. تحليل عاملي نقش بسيار مهمي در شناسايي متغيرهاي مكنون يا همان عامل ها از طريق متغيرهاي مشاهده شده دارد. تحليل عاملي داراي كاربردهاي متعددي است كه عبارتند از(مومني و فعال قيومي، 1389 : 191- 192) :
• كاهش داده ها
• شناسايي ساختار
• سنجش اعتبار يك مقياس يا شاخص
• و … .
در این تحقیق براي پاسخ به سؤالات پژوهش از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. برای قبول روایی نشانگرهای آن سازه، لازم است نشان دهیم که بین این نشانگرها هماهنگی و همسویی وجود دارد. از میان روشهای مختلفی که برای مطالعه ساختار داخلی یک مجموعه از نشانگرها وجود دارد، تحلیل عاملی تأییدی مفید ترین روشی است که به برآورد پارامترها و آزمونهای فرضیه ها، با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی روابط میان مجموعه نشانگرها می پردازد.(هومن،1393:295) با شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR، طراحی پرسشنامه، توزیع 300 عدد پرسشنامه در جامعه آماری و جمع آوری 206 عدد پرسشنامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار لیزرل204 به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است؛ و از طریق بدست آوردن ارزش ویژه عوامل، به اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانك گردشگري پرداخته شده است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 205SPSS و نرم افزار لیزرل206 پرداخته می شود. مطالب ارائه شده در این فصل مشتمل بر دو قسمت است.
قسمت اول، توصيف داده ها است که با استفاده از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار به توصيف پاسخ پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه به تفکیک پرداخته شده است.
در قسمت تحلیل داده ها به تعیین عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR پرداخته شده و با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی به پرسش های اصلی پژوهش پاسخ داده شده است.

4-2-جمعیت شناختی
4-2-1- توصیف آزمودنی ها
در این قسمت به تشریح برخی از ویژگی های فردی پاسخ دهندگان از قبیل جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه و تجربه کاری و سن پرداخته می شود.
4-2-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1- توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن
62
30/1
مرد
144
69/9
جمع کل
206
100

با توجه به جدول 4-1- مشاهده می شود که 1/30 درصد پاسخ دهندگان زن و 9/69 درصد آنها مرد هستند.
4-2-1-2- وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان

جدول4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان

سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
لیسانس
113
9/54
فوق لیسانس
92
7/44
دکتری
1
5/0
جمع
206
100

طبق جدول 4-2- مطابق با داده های حاصل از پرسشنامه ها، بیشترین تعداد پاسخ دهندگان با 54.9 درصد به گروه لیسانس اختصاص دارد.
4-2-1-3- تجربه کاری پاسخ دهندگان

جدول4-3- توزیع فراوانی نمونه بر حسب تجربه کاری پاسخ دهندگان

سابقه کاری
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5 سال
78
9/37
6 تا 10 سال
102
5/49
11 تا 15 سال
14
8/6
16 تا 20 سال
12
8/5
21تا 25 سال
0
0
26 تا 30 سال
0
0
جمع
206
100

همانطور که در جدول 4-3- ملاحظه می شود بیشترین تعداد پاسخ دهندگان با 49.5 درصد بین 6 تا 10 سال سابقه کاری دارند.
4-2-1-4- سن پاسخ دهندگان

جدول4-4- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن پاسخ دهندگان

سن
فراوانی
درصد فراوانی
بین20 تا 29
103
50
بین 30 تا 39
84
8/40
بین 40 تا 49
19
2/9
بین 50 تا 59
0
0
60 به بالا
0
0
جمع
206
100

جدول 4-4- نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان در رده سنی بین 20 تا 29 سال قرار دارند.
4-2-1-5- ماهیت شغل پاسخ دهندگان

جدول4-5- توزیع فراوانی نمونه بر حسب ماهیت شغل پاسخ دهندگان

ماهیت شغل
فراوانی
درصد فراوانی
مدیر
10
4.9
کارشناس
196
95.1
جمع
206
100.0

جدول 4-5- نشان می دهد که اکثر ماهیت شغل پاسخ دهندگان کارشناسی است.

4-3- تحلیل توصیفی
در اين بخش به توصيف پاسخ پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه در جدول 4- 1- پرداخته شده است که با ارائه فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار هر سؤال محاسبه و ارائه شده است.

جدول 4-6- فراواني و درصد فراوانی شاخصهای پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر استقرار موفق BPR

سوال
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
1
25
12.1
37
18.0
115
55.8
22
10.7
7
3.4
2
12
5.8
24
11.7
114
55.3
45
21.8
11
5.3
3
30
14.6
31
15.0
127
61.7
15
7.3
3
1.5
4
27
13.1
41
19.9
117
56.8
14
6.8
7
3.4
5
15
7.3
24
11.7
128
62.1
33
16.0
6
2.9
6
18
8.7
29
14.1
129
62.6
22
10.7
8
3.9
7
15
7.3
19
9.2
146
70.9
23
11.2
3
1.5
سوال

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
8
4
1.9
21
10.2
140
68.0
32
15.5
9
4.4
9
18
8.7
23
11.2
137
66.5
23
11.2
5
2.4
10
7
3.4
19
9.2
148
71.8
29
14.1
3
1.5
11
13
6.3
26
12.6
127
61.7
33
16.0
7
3.4
12
10
4.9
20
9.7
142
68.9
28
13.6
6
2.9
13
7
3.4
7
3.4
111
53.9
55
26.7
26
12.6
14
4
1.9
11
5.3
127
61.7
45
21.8
19
9.2
15
11
5.3
17
8.3
127
61.7
32
15.5
19
9.2
16
6
2.9
21
10.2
124
60.2
39
18.9
16
7.8
17
4
1.9
19
9.2
141
68.4
30
14.6
12
5.8
18
9
4.4
34
16.5
149
72.3
9
4.4
5
2.4
19
13
6.3
32
15.5
111
53.9
29
14.1
21
10.2
20
6
2.9
34
16.5
126
61.2
36
17.5
4
1.9
21
16
7.8
48
23.3
115
55.8
23
11.2
4
1.9
22
15
7.3
34
16.5
114
55.3
36
17.5
7
3.4
23
13
6.3
27
13.1
124
60.2
31
15.0
11
5.3
24
9
4.4
26
12.6
124
60.2
43
20.9
4
1.9
25
24
11.7
46
22.3
111
53.9
18
8.7
7
3.4
26
12
5.8
35
17.0
147
71.4
8
3.9
4
1.9
27
31
15.0
38
18.4
117
56.8
16
7.8
4
1.9
28
16
7.8
24
11.7
121
58.7
37
18.0
8
3.9
29
1
0.5
3
1.5
74
35.9
89
43.2
39
18.9
30
6
2.9
6
2.9
113
54.9
76
36.9
5
2.4
31
3
1.5
20
9.7
142
68.9
31
15.0
10
4.9
32
1
0.5
26
12.6
132
64.1
41
19.9
6
2.9
33
21
10.2
35
17.0
105
51.0
34
16.5
11
5.3
34
40
19.4
39
18.9
107
51.9
18
8.7
2
1.0
35
5
2.4
24
11.7
118
57.3
38
18.4
21
10.2
36
21
10.2
22
10.7
126
61.2
33
16.0
4
1.9
37
39
18.9
45
21.8
105
51.0
13
6.3
4
1.9
38
14
6.8
22
10.7
142
68.9
22
10.7
6
2.9
39
20
9.7
37
18.0
122
59.2
23
11.2
4
1.9
40
14
6.8
45
21.8
104
50.5
26
12.6
17
8.3
41
11
5.3
32
15.5
127
61.7
29
14.1
7
3.4
42
44
21.4
42
20.4
95
46.1
18
8.7
7
3.4

همانطور که یافته های جدول 4-6 نشان می دهد، اکثر پاسخگویان(بیش از 60 درصد) وضعیت عوامل تعیین شده برای استقرار موفقیت آمیز BPR(در قالب سوالات پرسشنامه) در بانک گردشگری را مطلوب ندانسته یا در حد متوسط ارزیابی کرده اند.

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه
انحراف

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد جامعه آماری، روش تحقیق، آمادگی برای تغییر، منابع انسانی Next Entries مقاله درمورد مدیریت تغییر، منابع انسانی، سطح معنی داری، تحلیل عاملی