مقاله درمورد تئوری نمایندگی، ویژگی های کیفی، اطلاعات حسابداری، تئوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

بردن به ویژگی های پنهان طبیعت حاصل می شود. تجزیه و تحلیل انحرافات برای شناسایی دقیق عوامل ناکارایی عملیاتی در یک واحد تولیدی، نمونه ی بارز این اطلاعات است.
تسهیل فرآیند انعقاد قراردادها مستلزم وجود حداقل یکی از این دو نوع اطلاعات است (والاس، 1390).
همانطور که در شکل 2-2 دیده می شود، تئوری اطلاعات، شامل هر دو تئوری تصمیم گیری و تئوری اعتبار اطلاعات مالی می باشد.

شکل 2-2 ابعاد تئوری اطلاعات
منبع:Machado de Almeida,2014,p 285
2-3-1: تئوری تصمیم گیری
تصميم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتيجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنين به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).
یکی از فراگردهایی که تمام مدیران به طور مداوم با آن سرو کار دارند «تصمیم گیری» می باشد (احمدی،1386، ص9).تصمیم گیری بخش مهم و حیاتی سیستم های حسابداری و حسابرسی است (مسیح آبادی و پور یوسف، 1387).
از آنجایی که مدل متعارف تصمیم گیری دارای ویژگی هایی نظیر عقلایی بودن و نظام مند بودن می باشد. لذا تصمیم گیرنده تمام حد و مرز مساله را به خـوبی احصـاء خواهـد نمـود و مراحل را به ترتیب یکی بعد از دیگری به اجرا خواهـد گذاشـت و انتخـاب بهتـرین گزینـه حاصل این فرایند خواهد بود (احمدی،1386).

شکل 2-3 فرآیند متعارف تصمیم گیری ( احمدی، 1386، ص 12).
شناسایی وضعیت: با شناسایی مسأله این فرآیند آغاز می شود.
شناسایی راه حل ها: یکی از راهبردهای ذهن انسان چنگ زدن به اولین راه حل می باشد. این خطا در خصوص انتخاب راه حل ها نیز رخ می دهد. در این مرحله می باید تا جای ممکن به تولید هرچه بیشتر راه حل ها پرداخته شود و کمیّت نسبت به کیفیت دارای اولویت است.
ارزیابی و انتخاب: با توجه به اهداف از قبل تعیین شده و قابلیت های سازمان، ارزیابی راه حل ها آغاز می گردد.برخی از راه حل ها از مطلوبیت بالایی برخوردار می باشند؛ ولی سازمان توان اجرایی نمودن آن ها را ندارد؛ برخی دیگر تأثیر بسزایی در حل مسأله ندارند؛ برخی از وزن و اولویت بالایی برخوردار نمی باشند. لذا مبتنی بر شاخص ها و معیارها و با در نظر داشتن توان سازمان، گزینه های دارای اولویت فهرست می گردند. در نهایت راه حل دارای اولویت اول انتخاب نهایی می گردد.
پیگیری و اجرا: با انتخاب بهترین گزینه، پرونده مسأله و فرآیند تصمیم گیری بسته خواهد شد. زیرا ممکن است مسأله بعد از اجرا از طریق نظام پایش و کنترل بازخوردهای ناشی از تصمیم مورد تحلیل قرار می گیرند و در صورت لزوم فرآیند تصمیم اتخاذی اصلاح می گردد (احمدی، 1386).
فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:
مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.
مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.
مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).
تئوری تصمیم یک چارچوب منطقی برای انتخاب بین دوره های مختلف که عواقب ناشی از این انتخاب کاملا شناخته شده است، فراهم می کند (Warner, 1968).
پیترز معتقد است در صورتی نظریه های تصمیم گیری حسابداری و حسابرسی موجب بهبود عملکرد می شوند که در آن ها هم وظیفه و هم پردازشگر مشخص شود (Peters, 1993).
در نظریه تصمیم گیری مدیران وقتی در اتخاذ تصمیمی دچار شکست می شوند، آن را به حساب نبود اطلاعات صحیح، دقیق، به هنگام، فقدان یا محدودیت قدرت و توان فنون تصمیم گیری در پیش بینی می گذارند (اسکندری، 1385).
2-3-2: تئوری اعتبار اطلاعات مالی
اطلاعات حسابداری از مهمترین منابع اطلاعاتی است که به‌عنوان محصول اصلی سیستم حسابداری نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های گروههای مختلف بازار سرمایه ایفا می‌کند. این اطلاعات طی یک فرایند محاسباتی و براساس اصول و استانداردهای مراجع ذیصلاح اندازه‌گیری و ارائه می‌شوند و اگر از شفافیت لازم برخوردار نباشد، احتمال تصمیم‌گیری‌های نادرست به‌وسیله گیرنده اطلاعات افزایش می‌یابد (رجبی و صابری، 1391).
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب مـی کنـد، اطلاعـاتی کــه گــزارشگــری مــالی فــراهم مــی آورد از ویژگــی هــای معینــی برخــوردار باشــد تــا در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سـایر اسـتفاده کننـدگان مؤثر واقع شود. این ویژگی ها را ویژگـی هـای کیفـی اطلاعـات حسـابداری می نامند (اعتمادی و همکاران، 1385).
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری عبارت است از وضعیت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثربخشی آن را افزایش می دهد. ویژگی های کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات فراهم شده در گزارشات را برای استفاده کنندگان قابل استفاده می سازند. این ویژگی های کیفی را می توان به شرح زیر ارائه کرد (بهرامفر و رسولی، 1377):
مربوط بودن: اطلاعات برای اینکه قابل استفاده باشند باید به نیازهای تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط باشند. اطلاعات آنگاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده، یا از طریق تأیید یا اصلاح ارزیابی گذشته آنها، تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهند. جهت مربوط بودن اطلاعات نه تنها باید آینده نگر باشد، بلکه باید مقایسه بین راه کارها را نیز فراهم سازد.
صحت اطلاعات: اطلاعاتی که بر تصمیم گیری مؤثر باشد، باید «صحیح» باشد. به موقع ترین و مربوط ترین اطلاعات در صورتی که صحیح نباشد، نه تنها بر تصمیم گیری مؤثر نخواهد بود، بلکه اثرات نامطلوب بر تصمیم گیری داشته و مدیریت را گمراه می کند.
کامل بودن اطلاعات: اطلاعات برای اینکه بتواند برای تصمیم گیری مفید باشد، باید تا آنجا که اهمیت امر و هزینه آن اجازه می دهد، کامل باشد. اطلاعات در صورت حذف بخشی از آن، نادرست یا گمراه کننده خواهد بود.
به موقع بودن اطلاعات: اطلاعات مربوط، صحیح، کامل زمانی ارزشمند است که به موقع و در زمان تصمیم گیری در اختیار مدیریت قرار گیرد. به همین منظور به موقع بودن یکی دیگر از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد. بعضی اوقات بین صحت اطلاعات و به موقع بودن آن تعارض ایجاد می شود. به عبارت دیگر، افزایش صحت اطلاعات منجر به کاهش به موقع بودن اطلاعات می شود و یا بالعکس؛ یعنی سریع آماده کردن اطلاعات منجر به کاهش صحت آن می شود. در چنین شرایطی باید سعی بر آن باشد که توازن لازم برقرار گردد.
قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بـودن، صـحیح بـودن و رجحـان محتوا بر شکل) و بیطرفانه بودن؛
قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و همکاران، 1385).
کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی این ویژگی ها را مورد بررسی قرار می دهند.
2-4: تئوری نمایندگی (تئوری کارگزاری)
پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع، از زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره ی اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. طی دهه های اخیر، نقش مباشرتی حسابرسی با عنوان مسئله نمایندگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (والاس، 1390).
پس از شکل گیری جوامع و شروع زندگی جمعی، بشر به فعالیت های اقتصادی روی آورد و به تدریج، شرکت ها را قالب مناسبی برای انجام فعالیت های اقتصادی یافت. ظهور شرکت های سهامی که یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی به شمار می آید، جدایی مالکیت از مدیریت را به همراه داشته است (عربصالحی و صالحی کهریزسنگی،1391). جداسازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی می شود. مدیران همیشه در جهت منافع سهام داران فعالیت نمی کنند و ممکن است از دارایی های شرکت استفاده نامعقول نمایند. بنابراین بین مالک و مدیر تضاد منافع وجود دارد (مجتهدزاده،1390).
تئوری نمایندگی23 با قدمتی بیش از چهل سال در اوایل دهه هفتاد میلادی توسط اندیشمندانی همچون اسپنس و زیکهاوزر24 (1971)، جنسن و مکلینگ (1976)و …. مطرح گردید (عربصالحی و صالحی کهریزسنگی، 1391،ص167).این تئوری در متون مختلف از جمله اقتصاد، بیمه، مدیریت و حسابداری ظاهر شده است (نمازی، 1384).
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد «نماینده ی» دیگری است که او را موکل می نامند (از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله ی وکیل و موکل مطرح است) ( هندریکسون،1384).
زماني كه روابط اقتصادي بين دو طرف يك معاملـه مطرح مي گردد و بين آنها رابطه كارفرما- عامـل حـاكم مي شود، يكي نماينـده ديگـري اسـت كـه او را موكـل مي نامند. نماينده طبـق قـرارداد وظيفـه هـايي را به عهـده ميگيرد و به جاي موكل خود انجام مي دهد. موكـل نيـز طبق قرارداد به وكيل يا نماينـده خـود پـولي پرداخـت مــي نمايــد. رابطــه بــين مــديران شــركت و مالكــان (سهام داران) از اين نوع است اساس و پايه اين مفـاهيم نظريه نمايندگي را شـكل مـي دهـد طبـق ايـن تئـوري شركت محل تجمـع انـواع قراردادهـا اسـت كـه از آن جمله مي توان به قرارداد مديران با شركت و كاركنان بـا شركت و تامين كنندگان مالي بـا شـركت اشـاره نمـود طرفين هر يك از اين قراردادهـا بـر پايـه ايـن تئـوري بدنبال حداكثرسازي منافع خود هستند (رویایی و همکاران، 1388).
تئوری نمایندگی، امروزه یکی از با اهمیت ترین انواع تحقیقات حسابداری است. این تحقیقات ممکن است قیاسی یا استقرایی باشد و مورد خاصی از تحقیقات رفتاری نیز محسوب می شود. توجیه رفتار مدیران تنها از عهده تئوری اثباتی حسابداری بر می آید. دو دسته از تئوری هایی که در زمره تحقیقات اثباتی حسابداری، قرار می گیرند، یکی تئوری قرارداد و دیگری تئوری نمایندگی می باشد (بنی مهد، 1388). اگرچه ریشه های تئوری نمایندگی در مدیریت مالی و اقتصاد است (شباهنگ، 1381).
برلی و مینز (1932)، روس (1973)، جنسن و مکلینگ (1976)، بیان کردند که وجود شکافی بین مالکیت و کنترل (مدیریت) موقعیتی را برای ظهور تئوری نمایندگی فراهم کرده است و یکی از مفروضات مهم این تئوری تمرکز بر تضاد بین رهبر و نماینده دارد. در نتیجه در تئوری مالی، فرض شده است که هدف سهام داران حداکثر کردن ثروت در بلند مدت می باشد و نمایندگان به حداکثر کردن منافع خود تمایل دارند، در حالی که تمرکز سهام داران بلند مدت و هدف نمایندگان کوتاه مدت می باشد و این به دلیل رسیدن به منفعت بالا حاصل شده است (Machado de Almeida,2014).
این تئوری روی رفتار و اقدامات مدیر، نماینده و قرارداد های رسمی و غیر رسمی ایجاد شده ی بین آن ها، متمرکز است. رئیس یا مالک، خدمات مدیر یا نماینده را برای اداره یک سازمان اجتماعی و اقتصادی خاص به خاطر منفعت خودشان خریداری می کنند. رفتار و اعمال باید مطابق با قوانین اقتصادی بازار توسعه یابند: حداکثر مطلوبیت با توجه به قانون داروین برای هر دو طرف، بقای اصلح می باشد. با در نظر گرفتن علاقه واقعی مدیران، رفتار عقلایی شان در جهت حداکثر کردن مطلوبیت می باشد. بنابراین شاهد وقوع تضاد منافع بین نماینده ها و مدیران خواهیم بود (Machado de Almeida,2014).
این تئوری به عنوان شاخه ای از تئوری اطلاعات به تئوری حسابداری معرفی شد، داده های حسابداری را به عنوان یک کالا بهبود بخشید و موضوع قوانین و محاسبات تئوری نئوکلاسیک شد (Machado de Almeida,2014).
دومینیک (2014) بیان کرده است که «تئوری نمایندگی ادعا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد پراگماتیسم، تئوری اطلاعات، حسابداران، عمل گرایی Next Entries مقاله درمورد هزینه های نمایندگی، هزینه نمایندگی، اطلاعات حسابداری، استقلال حسابرس