مقاله درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

طراحی قراردادها ، برنامه ریزی و کنترل، ارزیابی عملیات و بودجه بندی و تأثیر فرهنگ انجام شده است و پژوهشگران به نتایج بسیار مهم و جالبی در این زمینه ها دست یافته اند؛ یافته های مربوط به تأثیر فرهنگ، فرض های اساسی الگوی نمایندگی را شدیداً دگرگون ساخته است. اما به علت محدودیت های پاره ای از این مطالعات از نظر ساختاری و اجرایی و مشکلات مربوط به روایی داخلی و خارجی، یافته ها باید با دقت مورد تجزیه تحلیل قرار گیرند و قطعی نیستند.
آقایی و کوک (1374) نیز با استفاده از مفهوم تئوری اطلاعات و آنتروپی تغییرات مورد انتظار را در ترکیب ترازنامه به صورت تجربی بررسی نمودند.
فقیه و نمازی (1998) در مطالعه ای، به تکمیل کارهای لو و ثیل در تجزیه و تحلیل صورت های مالی با استفاده از تئوری اطلاعات مفهوم آنتروپی پرداخته و با بسط دادن هر چه بیشتر ایده های آن ها و تکمیل نمودن شیوه های محاسباتی در اندازه گیری میزان آنتروپی ترازنامه و صورت سود و زیان راه را برای کاربردهای جدیدتر تئوری اطلاعات در تحلیل صورت های مالی هموار نمودند.
2-7 خلاصه فصل
این فصل شامل دو بخش مجزا می باشد. در بخش اول این فصل به بیان مبانی نظری تحقیق و تعریف متغیرها پرداخته شد و در نهایت در بخش دوم به طور اجمالی به ارائه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پرداخته شده است.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1: مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح «روش تحقیق» معنی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود ولی آنچه در اینجا مطرح است یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است. در این مورد آمده است: «روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است»(خاکی،1382).
روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به تحقیق به شمار می روند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها مستلزم انتخاب روش مناسب است. در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیق است که متناسب با آن تحقیق خاص باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).
هر پژوهش با یک مسأله آغاز می گردد.مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأیید یا رد فرضیه می باشد(صمدی لرگانی،1392).
با استفاده از آن چه که در فصل دوم مطرح گردید، در این فصل سعی بر آن داریم به طراحی مدلی بپردازیم تا با استفاده از آن در فصل بعد به بررسی روابط موجود بین داده های گردآوری شده در رابطه با موضوع تحقیق برای دستیابی به هدف تحقیق که آزمون فرضیه ها می باشد مبادرت ورزیم.
3-2: نوع تحقیق
3-2-1: نوع تحقیق بر مبنای هدف
طبق تعریف، هر پژوهش فعالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می کند، آن ها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند (خاکی،1379). هر تحقیقی، تلاش منظم و سیستماتیک به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش و یا راه حلی برای یک مسأله است. با توجه به ماهیت های گوناگون پرسش ها و مسأله ها، می توان بر اساس چگونگی این پرسش ها و سوالات، تحقیقات را طبقه بندی کرد. در طبقه بندی تحقیقات بر مبنای اهداف آن ها، قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه بندی تعمیم پذیری آن ها در شرایط دیگر» توجه می شود.
تحقیق کاربردی
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند (نوروزی سیگارودی،1391). پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی می باشد.
3-2-2: نوع تحقیق بر مبنای روش
برای انجام تحقیقات علمی روش های متعددی وجود دارند که هر یک از آن ها بر حسب ویژگی های سوال تحقیق، اهداف تحقیق، روابط بین متغیرها، نوع آزمون آماری و … به نام های مختلف نامگذاری می شوند که مهم ترین این روش ها عبارتند از: تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، مطالعات موردی، تحقیق همبستگی، تحقیق آزمایشی و این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی می باشد.
3-3 روش تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی بوده و در زمره تحقیقات توصیفی است.
3-4: قلمرو تحقیق
3-4-1: قلمرو موضوعی تحقیق
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق، بررسی اجمالی نظریه های مختلف که توجیه کننده حسابرسی و یکپارچگی پیاپی شان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه ها می باشد.
3-4-2: قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه ها می باشد.
3-4-3: قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از دی ماه تا بهمن ماه سال 1393 می باشد.
3-5: جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه ی مورد مطالعه تعریف شود. بنابراین جامعه آماری را می توان اینگونه تعریف کرد:
«جامعه عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند»(حافظ نیا،1377).
«صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد»(آذر و مومنی،1376).
جامعه آماری این تحقیق کلیه حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساتید هیأت علمی رشته حسابداری دانشگاه های آزاد اسلامی می باشند.
3-6: نمونه آماری
نمونه و نمونه گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته های یک تحقیق یا صحت نمونه گیری آن سنجیده می شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می باشند(ساروخانی،1381).
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار می باشد(حافظ نیا،1377).
در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. انتخاب نمونه آماری نیز از طریق اعمال شرایط زیر تعیین شده اند:
در حوزه حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تنها شرکت هایی انتخاب شدند که دارای حسابرس داخلی باشند.
حسابرسان داخلی انتخابی دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر باشند.
در حوزه دانشگاهی نیز واحدهایی انتخاب می شوند که در سطح تحصیلات تکمیلی در رشته حسابداری فعال باشند.
اساتید انتخابی دارای مدرک تحصیلی دکترا و یا دانشجوی دکترا باشند.
لذا پس از تعیین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساتید هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران، که شامل 643 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 665 استاد هیأت علمی رشته حسابداری، شرکت ها و اساتیدی که شرایط فوق الذکر را دارا نبودند حذف گردیده تا نمونه آماری تحقیق شکل گیرد. نمونه آماری نهایی بدست آمده شامل 190 شرکت دارای حسابرس داخلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران می باشد. این اساتید از طریق سایت دانشگاه هر واحد انتخاب شده است.
دلایل انتخاب این گروه های متخصص عبارت است از:
حسابرسان داخلی- به دلیل نقششان در پیشگیری و تشخیص تقلبی که در شرکت هایشان صورت می گیرد. پرسشنامه به 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق پست الکترونیک ارسال گردید.
اساتید حوزه حسابداری- با توجه به نقش مهم آن ها در آموزش حسابرسان سابق و آینده و همچنین تخصصی که در زمینه حسابداری دارند. پرسشنامه به 102 استاد هیأت علمی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ایران از طریق پست الکترونیک ارسال گردید.
3-7: آزمون کافی بودن حجم نمونه
H_0نمونه های گرفته شده دارای کفایت لازم نیستند. =
H_1نمونه های گرفته شده دارای کفایت لازم هستند. =
شاخص آماری
مقدار
شاخص kmo
0.665
آماره
آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی
احتمال
186.160
105
0.000
جدول 3-1 شاخص kmo و آزمون کرویت بارتلت

در خروجی تصویر داده شده از آنجا كه ميزان  sig كمتر از 5 درصد مي باشد بنابراين مي توان چنين استنباط نمود كه در سطح خطاي 5 درصد و يا سطح اطمينان 95 درصد فرض صفر تأیيد نشده و فرض کافی بودن حجم نمونه تأیید می گردد. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که با این حجم نمونه انتخابی می توان نتایج تحقیق را قابل اتکا دانست. در صورتی که sig کمتر از 0.05 باشد وضعیت روایی مناسب تشخیص داده می شود. همچنین میزان عددی شاخص کایزن – مایر (kmo) از 0.6 بالاتر است که بیان کننده کفایت مناسب نمونه گیری می باشد.
3-8: متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود. متغیرها شرایط یا خصایصی هستند که محقق آن را کنترل، دستکاری یا مشاهده می کند.
متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارند به دو دسته تقسیم می شوند (خاکی،1378):
الف- متغیر مستقل ب- متغیر وابسته
الف- متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد هزینه های نمایندگی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries مقاله درمورد تحلیل داده، انحراف معیار، آزمون فرضیه، روش تحقیق