مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس تهران، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

هايي ابداع شوند كه خلاف اين فرضيه را اثبات كنند. درك انسان بطور ذاتي محدود به ميزان قابليت پردازش اطلاعات دريافتي خود است، بنابراين كارايي او نيز محدود به ميزان قدرت پردازش اطلاعاتي اوست. حال اگر بتوان روش هاي جديد پردازش را بوجود آورد كه مانند روش هاي غير خطي، داراي پتانسيل قوي استنتاج و كشف ساختارها و الگوها در سيستم هاي ديناميكي ناشناخته باشد در اين صورت ممكن است فرضيه بازار كارا را زير سوال برد.
البته اين روش ها در مورد بازارهايي كه همبستگي قيمت داشته و اصولا فرضيه بازار كارا در مورد آن ها صادق نباشد، نيز بخوبي عمل مي كند و با آن مي توان مدل هايي را ايجاد كرد، كه بر اساس آن بتوان فرآيند پيش بيني را با عملكرد نسبتا خوب(پيش بيني كوتاه مدت) انجام داد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد كارايي بازار، هيچ مدرك روشني بر غير قابل پيش بيني بودن بازار وجود ندارد.
مساله كارايي، مقوله اي صرفا سياه و سفيد نيست. بازار نه كاملا كارايي دارد و نه يكسره از مفاهيم كارايي به كنار است. مساله مراتب امر و درجه كارايي است. سوال اين است كه بازار تا چه اندازه كاراست. يكي از معيارهاي سنجش كارايي بازار سرمايه اين است كه بپرسيم چه نوع اطلاعاتي در قيمت اوراق بهادار منعكس است و تاثير دارد.( خالوزاده،1382)

2-2-3: شكل ضعيف43 نظريه بازار كارا
انعكاس اطلاعات بر قيمت سهام مي تواند در سطحي نازل و به اصطلاح در شكل ضعيف آن مطرح باشد. در اين سطح از كارايي، قيمت هاي اوراق بهادار فقط اطلاعاتي را كه در گذشته قيمت ها نهفته است و از توالي تاريخي قيمت ها حاصل مي شود، منعكس مي كنند و اين اطلاعات بلافاصله در قيمت هاي جاري منعكس مي شوند در اين حالت فرض مي شود قيمت اوراق فقط منعكس كننده اطلاعات تاريخي است. پس شكل ضعيف كارايي بازار مي گويد كه با مطالعه روند تاريخي قيمت سهام، نمي توان روند آينده قيمت سهام را پيش بيني كرد و قيمت سهام روند خاصي ندارد و به عبارت ديگر بازار سهام حافظه اي ندارد، يعني قيمت سهام در بازار كارا به شكل تصادفي تغيير مي كند اين همان نظريه گشت تصادفي يا گام هاي تصادفي44است. اگر اين نظريه صحت داشته باشد، آن دسته از سرمايه گذاران كه بر اساس نمودار سهام را انتخاب مي كنند، راه خطا مي روند.
در شكل ضعيف فرضيه كارايي بازار، فرض بر اين است كه قيمت هاي سهام انعكاس دهنده ي آن اطلاعاتي است كه در تاريخچه گذشته خود قيمت هاي سهام نهفته است، مثلا اگر الگويي فصلي در قيمت هاي سهام يافت شود، مثل كاهش قيمت هاي سهام نهفته است، مثلا اگر الگويي فصلي در قيمت هاي سهام يافت شود، مثل كاهش قيمت ها در آخرين روز معامله سال و آنگاه افزايش آن در اولين روز معامله سال جديد، بازار، اين الگو را به سرعت شناسايي و با تعديل قيمت، اثر اين پديده را خنثي مي كند. با پيش بيني افزايش قيمت در روز اول سال جديد، كارگزاران خواهند كوشيد كه در همان لحظه هاي اوليه افتتاح بورس در سال نو، از اين تفاوت استفاده كنند. تلاش آن ها براي خريد، باعث افزايش قيمت در همان دقايق نخستين مي شود. كارگزاران با تجربه تر و با هوش تر فرا مي گيرند كه كار صحيح تر خريد سهام در آخرين روز پاياني سال قبل است، چرا كه در اين ساعت ها قيمت ها پايين تر است. تلاش آنان براي خريد در روز آخر باعث تقويت قيمت ها شده و دامنه كاهش قيمت در روز آخر را كاهش مي دهد. اين روند خريد زودتر، آن قدر ادامه مي يابد تا اثري از بالا رفتن ها و پايين آمدن هاي بزرگ در نمودار قيمت ها باقي نماند. هر نوع الگوي مشابه و حتي پيچيده تري در طول زمان حذف مي شود، تا آنجا كه امكان هر نوع پيش بيني روند آينده از الگوي گذشته ناممكن شود، در اين مرحله شكل ضعيف بازار كارا تحقق يافته است.

2-2-4: شكل نيمه قوي45 نظريه بازار كارا
اين سطح از نظريه نشان مي دهد كه قيمت سهام، منعكس كننده اطلاعات عام و منتشر شده است. در اينجا اطلاعات عام محدود به قيمت هاي گذشته نيست و در برگيرنده هر اطلاعي درباره عملكرد شركت و مشخصات صنعتي است كه شركت در آن فعاليت مي كند. بورس هاي معروف دنيا معمولا از شركت ها مي خواهند كه اطلاعاتي درباره تمامي اوضاع شركت را به اطلاع عموم برسانند. در بازار كارا در شكل نيمه قوي، قيمت بلافاصله با ورود اطلاعات جديد متاثر مي شود. مثلا در بورس نيويورك، اگر قيمت سهام جنرال موتورx دلار باشد، اين رقم با توجه به تمامي اطلاعاتي است كه درباره اين شركت منتشر شده است و اگر اطلاعات تازه اي درباره اين شركت و يا صنعت و كل اقتصاد برسد، در يك بازار كارا، بلافاصله تعديل قيمت صورت مي گيرد. چنين كارايي، كمك بزرگي به سرمايه گذاران است به ويژه آنهايي كه به امور مالي آشنايي ندارند. اگر تعديل قيمت بلافاصله پس از رسيدن اخبار وقوع حوادث رخ ندهد(مثل بورس تهران) اين امر نشانگر عدم كارايي بازار است.
2-2-5: شكل قوي46 نظريه بازار كارا
در اين حالت، فرض آن است كه تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه47 و اطلاعات در دست عموم48 (جاري) در قيمت اوراق بهادار انعكاس دارد. قيمت اوراق بهادار حتي منعكس كننده تمام اطلاعات محرمانه جاري و تاريخي است، شكل قوي كارايي گسترده ترين مفهوم از كارايي است. در اين شكل، اگر اتفاقي در شركت بيفتد ديگر نمي شود گغت كه فقط مدير عامل آن را مي داند و ديگران از آن بي اطلاعند. در اين زمينه، قيمت سهام شركت مورد نظر بلافاصله نسبت به اين اتفاق عكس العمل نشان مي دهد، چرا كه ديگر اطلاعات محرمانه اي نبايد موجود باشد در چنين وضعي، فرض بر اين است كه سيستمهاي كنترل داخلي شركت به قدري قوي است كه كسي نمي تواند اطلاعات محرمانه و يا اطلاعات خاص، داشته باشد. وقتي مثلا مدير عامل يا هيات مديره از امري باخبر مي شود بلافاصله بقيه نيز در جريان آن قرار مي گيرد و چون همه خبر دارند، قيمت به سرعت متاثر مي شودو بنابراين، اطلاعات به ظاهر محرمانه ديگر ارزش چنداني براي مدير عامل و ساير مديران عالي رتبه ندارد49. شك نيست كه اين نوع كارايي فقط در كتاب ها يافت مي شود و حتي در بورس هاي بسيار معتبر هم واقعيت نمي يابد، يعني آنهايي كه دسترسي دست اول به اطلاعات دارند، بازدهي سرمايه گذاريشان بيش از عامه مردم و سرمايه گذاران معمولي است. اگر بازار به شكل قوي كارا نباشد، كسي كه سرمايه دارد و اطلاعاتش از بقيه بيشتر است و افراد خبره اي براي تحليل اين اطلاعات خاص در دسترس دارد، قاعدتا بازده بيشتري بدست مي آورد. بايد توجه داشت كه دامنه اين سوء استفاده ها در بورس هاي بزرگ چندان گسترده نيست. كساني هم هستند كه غير از اشاره به شواهد تجربي، معتقدند كه شكل قوي بازار كاراي سرمايه عملي نيست، چون تمايز بين اطلاعات محرمانه و غير محرمانه ميسر نيست و به علاوه از شدت محرمانه بودن اطلاعات در طول زمان كاسته مي شود. چه بسا موضوعي كه امروز محرمانه است، فردا غير محرمانه تلقي شود. بعلاوه، هنوز آزمون دقيقي كه آشكارا بيانگر تاثير اطلاعات محرمانه بر قيمت اوراق بهادار باشد، به آزمايش در نيامده است. يعني بطور عملي روشن نشده است كه چنين تاثيري وجود دارد.
هر چه از سطح ضعيف فرضيه به سمت سطح قوي آن پيشرفت حاصل شود، انواع مختلف تحليل هاي سرمايه گذاري در تعيين مرز بين سرمايه گذاري هاي سودآور و غير سودآور اثر خود را از دست مي دهند و كم رنگ تر مي شوند.
اگر شكل ضعيف معتبر باشد، تحليل فني50 يا تحليل نموداري قيمت سهام بي اثر مي شود. وقتي حركت قيمت سهام از الگوي خاصي تبعيت ميكند، استفاده كننده از نمودار (نمودارگر) نتيجه مي گيرد كه سهام در آينده جهت معيني خواهد داشت. در واقع، نمودارگر از فنون مختلف براي ارزيابي سري زماني قيمت هاي قديم سهام سود مي جويد تا قيمت هاي آينده سهام را برآورد كند. اگر شكل ضعيف بازار كارا برقرار باشد، اطلاعاتي در قيمت هاي گذشته سهام وجود ندارد كه براي پيش بيني آينده كارساز شود. هر اطلاعي كه بوده توسط هزاران نمودارگر ماهر در مناطق مختلف تحليل شده و به اتكاي آن تحليل ها، روي آنها خريد و فروش صورت گرفته است. از اين رو، قيمت سهام به سطحي مي رسد كه در برگيرندهي همه اطلاعات مفيد منعكس در قيمت هاي گذشته سهام است.
اگر شكل نيمه قوي بازار كارا مورد نظر باشد، تا زماني كه تحليل ها به اطلاعات عام منتشر شده متكي است، با هيچ تحليلي نمي توان بازدهي بهتر از بقيه بدست آورد مثلا تحليل صورت هاي مالي شركت، ديگر تحليل كارساز نبوده و نمي تواند به تمايز بين سرمايه گذاري سودآور و غير سودآور منجر شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه اين صورت ها را قبلا هزاران تحليل گر ديگر مورد بررسي قرار داده اند، آن تحليل گران به اتكاي آنچه يافته اند، عمل كرده اند و قيمت جاري سهام، اكنون بازتاب تمام اطلاعاتي است كه در صورت هاي مالي يافت مي شود. همين مساله در مورد ساير منابع اطلاعات عمومي منتشر شده صدق مي كند.(عربي،1384)

2-2-6: مطالعات صورت گرفته بر روي كارايي بازار
تاثير بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادي يك كشور غير قابل انكار است و وظيفه اصلي اين بازار، به حركت انداختن موثر سرمايه ها و تخصيص بهينه منابع مي باشد؛ لذا در سالهاي اخير، تحقيقات تجربي بسيار زيادي در رابطه با تشخيص وضعيت بازار سرمايه صورت گرفته است. با بررسي تحقيقات انجام شده دريافت مي شود؛ كه با حضور چارتيست ها يا نمودارگراها و تحليل گران ارزش ذاتي و ارائه نظراتشان، مساله كارايي بازار سرمايه، مورد توجه بسياري قرار گرفته است. محققان با به كار گرفتن روش هاي همبستگي پياپي، مقايسه تابع توزيع بازده سهام با توابع توزيع شناخته شده، قاعده فيلتر، آزمون گردش ها و آزمون هاي ديگر، سعي در آزمون كارايي بازار داشته اند و در دهه آخر بيستم با به كارگيري تكنيك هاي شبكه عصبي، همبستگي غير خطي و آزمون هاي چند متغيره، آزمون هاي كارايي بازار وارد مرحله جديدي گرديد و اكثر مطالعات صورت گرفته در اين دوران، عدم كارايي بازار اوراق بهادار را نشان مي دهد.(خالوزاده،1377)
در ايران هم كارايي بازار بورس اوراق تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و محققين با كاربرد روش هاي همبستگي پياپي، آزمون هاي نرماليته، قاعده فيلتر و آزمون گردش ها، عدم كارايي بازار را در سطح ضعيف نشان داده اند.

2-2-7: مطالعات تجربي سطح ضعيف كارايي در بورس اوراق بهادار تهران
تحقيقات انجام شده در مورد كارايي ضعيف بازار بورس اوراق بهادار تهران، عدم كارايي اين بازار را به اثبات رسانيده است. با وجود این روند، بازار بورس در آینده می تواند عدم کارایی بازار را دستخوش تحول قرار دهد.
در سال 1371 در ایران مطالعه ای جهت آزمون کارایی بازار در سطح ضعیف انجام شد. در این مطالعه 17 شرکت در دوره 1370-1368 در نظر گرفته شدند. روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردشها بوده است. این مطالعه در نهایت عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار را در سطح ضعیف نشان داده است.(نصرالهی,1371)
مطالعه دیگری با استفاده از روشهای خود همبستگی و آزمون گردش ها در مورد قیمت 50 شرکت برای دوره 1372-1368 صورت گرفته است. نتیجه این تحقیق عدم کارایی بازاربورس تهران را در سطح ضعیف نشان داده است. (فدایی نژاد،1373و1374)
نمازی در سال 1374 تحقیقی در جهت آزمون کارایی بازار بورس در سطح ضعیف و با روشهای ضریب همبستگی پیاپی آزمون های نرمالیته و قاعده فیلتر و روش فربد- نگهداری انجام داده است در این تحقیق داده های تحت بررسی قیمت روزانه و هفتگی 40 شرکت در دوره 1373-1368 بوده است، نتیجه این تحقیقات عدم کارایی بازار بورس در سطح ضعیف است.(نمازی،1375)

2-2-8: روش های پیش بینی
در ادبیات موضوع، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد که رهیافت های گوناگونی از غیر رسمی ترین راهها (مانند: مطالعهی نمودار نوسانات بازار) تا رسمی ترین آنها (مانند:رگرسیون خطی یا غیر خطی) را شامل می شود. این تکنیک ها بر اساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهار گروه طبقه بندی می شوند:
روشهای تحلیل فنی51
روشهای تحلیل بنیادی52
روشهای پیش بینی سری زمانی کلاسیک53
روشهای

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، شبکه عصبی، مدل ترکیبی Next Entries مقاله درمورد رگرسیون، سری های زمانی، شبکه های عصبی، روشهای رگرسیون