مقاله درمورد بازده مورد انتظار، ریسک سیستماتیک، انحراف معیار، ریسک عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه گذاری دریافت می شوند. به عنوان مثال، بازدهی سهام یا اوراق قرضه تا هنگام فروش یا سررسید اوراق قرضه مربوط به نحوه سرمایه گذاری مجدد سود تقسیم شده سهام و سودهای ادواری اوراق قرضه است. در حقیقت عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و اصولا پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذاری، منشا چنین ریسکی می باشد (همان منبع).

2- ریسک های غیر مالی
دسته دوم ریسک هایی که اشاره ای گذرا به آن می کنیم، ریسک های غیر مالی اند. ریسک های غیرمالی به آن دسته از ریسک هایی اطلاق می شود که مستقیما بر سودآوری تاثیر ندارند و با تاثیر بر ریسک های مالی در نهایت می توانند تاثیرات مالی داشته باشند.انواع ریسک های غیر مالی عبارتند از :
1-2- ریسک مدیریت
ریسک مدیریت، ریسک ناشی از تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات است که می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. معمولا، هنگامی که مدیران صاحبان سازمان نیز باشند، عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و اطلاع بازار در خصوص این شرکت ها شفاف تر است. بنابراین ریسک این شرکت ها کمتر است.
2-2- ریسک سیاسی
در صورتی که گروههای ضعیف سیاسی بخواهند برای تحکیم وضعیت خود منافعی به گروههای قوی تر برسانند، عموما تغییراتی بوجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک بوجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود. برای مثال، تغییرات قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد.
2-3- ریسک صنعت
ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. از جمله تغییرات در تعرفه ها یا قیمت ها در سطوح داخلی یا بین المللی، جرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسایل مربوط به اتحادیه های کارگری در یک صنعت، مسایل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه که روی یک صنعت خاص اثر می گذارند. بر اثر این تغییرات که بر شرکت های موجود در یک صنعت اثر مشابهی دارد، روند تغييرات قیمت سهام شرکت ها يكسان است.
2-4- ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی یک سازمان با کارایی عملیاتی آن در ارتباط است. بدین ترتیب چنانچه سیستمها و روش های انجام کار به درستی اجرا نشود یا اصولا تعریف درستی از آنها ارایه نشده باشد، ریسک عملیاتی وجود خواهد داشت. افزایش ضایعات تولید و اشتباهات کارکنان از جمله ریسک های عملیاتی هستند.
2-5- ریسک نیروی انسانی
شرکت ها همواره در معرض از دست دادن نیروهای خود هستند که از این طریق برتری های خود را نیز از دست می دهند. چرا که امروزه نیروی انسانی با ارزش ترین دارایی هر سازمان محسوب می شود. البته منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند.
ریسک های مذكور به عنوان ریسک های غیر مالی، منشا ریسک های مالی خواهند بود. در حقیقت ریسک های غیر مالی محرک ریسک های مالی اند. به عنوان مثال ریسک سیاسی منجر به ریسک نرخ ارز می شود و نوسانات نرخ ارز بر قیمت دارایی ها و بدهی ها تاثیر می گذارد (همان منبع).
به هر حال ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای دستیابی به جوی قابل اعتماد تر، باید این ریسک ها را بشناسیم و در تصمیم گیریها مدنظر قرار دهیم.
2-3-2- ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک غیرسیستماتیک
از دیدگاه دیگری ریسک سرمایه گذاری را می توان به دو بخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم کرد. ریسک سیستماتیک به آن بخش از تغییرات بازده شرکت اطلاق می شود که به عامل بازار مربوط می شود. این ریسک با متنوع سازی از بین نمی رود و در مقابل ریسک غیرسیستماتیک ریسک خاص شرکت قرار دارد.
ریسک غیرسیستماتیک، آن قسمت از تغییرات نرخ بازدهی سهم یا یک پرتفوی است که با تغییرات نرخ بازده بازار قابل توجیه نیست و تابعی از شرایط حاکم بر شرکت، نوع صنعت و غیره می باشد. این ریسک را می توان از طریق متنوع سازی و سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که همبستگی منفی دارند، کاهش داد یا کلا حذف کرد. اجزای تشکیل دهنده ریسک سرمایه گذاری را می توان به صورت زیر نشان داد:

شكل 2-3
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل یک سهم

از این رو بسیاری از تحلیل گران براین باورند که برای اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک معیاری مربوط است و نزخ بازده مورد انتظار باید تابعی از ریسک سیستماتیک باشد.

2-3-3- محاسبه ریسک
امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازده مرتبط می دانند. هرچه تغییرات بازده بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر است. بطور کلی، برای محاسبه ریسک اوراق بهادار از انحراف معیار نرخ بازده استفاده می شود :

که در آن:
Si : انحراف معیار بازده سهم i (ریسک سهمi )
ri,t: نرخ بازده سهمi در زمان t
ri : میانگین بازدهی سهم i برای n دوره
n : تعداد مشاهدات
برای محاسبه ریسک سالهای آینده یک سهم می توان از توزیع احتمالات استفاده نمود:

که در آن :
E(ri) : نرخ بازده مورد انتظارسهم i
ri,s : نرخ بازده سهم i در حالت s
Ps : احتمال رویداد s
ریسک در مدل های مختلف به روش های مختلف محاسبه می شود. روابط بالا برگرفته از تعریف کلی ریسک است. لیکن در مدلهایی که به توضیح آنها خواهیم پرداخت، روشهای ساده تری برای محاسبه ریسک ارایه می شود.
2-3-4- نظریه پرتفوی مارکویتز
در اوایل دهه1950 مارکویتز مدل پایه پرتفوی را بنیان نهاد که نظریه نوین پرتفوی نیز بر آن استوار است. پیش از مارکویتز، سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده با مسامحه برخورد می کردند. در واقع پیش از وی ریسک کمی نمی شد. اما مارکویتز نخستین فردی بود که مفهوم پرگونه سازی در سبد سرمایه گذاری بطور عام و سبد سهام بطور خاص را توسعه داد. وی بطور کمی نشان داد که چرا و چگونه متنوع سازی سبد سرمایه گذاری (سهام)، ریسک را برای سرمایه گذار کاهش می دهد.
مارکویتز برای نخستین بار مفهوم پرتفوی کارا را تعریف کرد: “پرتفویی که دارای کمترین ریسک یرای یک سطح بازده مورد انتظار معین یا دارای بیشترین بازده برای یک سطح ریسک معین است.”
در نهایت مارکویتز موفق شد روابطی جهت تعیین بازده و ریسک یک سرمایه گذاری ارایه دهد. بازده مورد انتظار یک سبد سهام به صورت زیر محاسبه می شود:

بطوریکه :
E(Rp) : بازده مورد انتظار سبد سهام
Wi : نسبت مبلغ سرمایه گذاری در سهم i
E(Ri) : بازده مورد انتظار سهم i
n : تعداد سهام
اگر چه بازده مورد انتظار یک سبد سهام، میانگین مورون سهام منفرد درون آن است، لیکن ریسک سبد سهام، میانگین موزون ریسکهای سهام درون آن نیست. عامل دیگری که در محاسبه ریسک سبد سهام وارد می شود، میزان همراهی و همسویی یا کوواریانس های میان بازده های سهام درون سبد سهام است. بنابراین طبق مدل مارکویتز، ریسک سبد سهام برحسب واریانس به صورت زیر بیان می شود:

که کوواریانس را می توان برحسب ضریب همبستگی به شکل زیرنوشت:

که S(R) انحراف معیار و r ضریب همبستگی است.
اما اشکال اساسی مدل مارکویتز این است که برای بدست آوردن ریسک یک سبد سهام تعداد محاسبات بسیار زیادی نیاز دارد. زیرا باید کوواریانس دو به دوی سهام موجود در سبد سهام را محاسبه کرد. مارکویتز در کار اولیه خود پیشنهاد كرد از شاخصی که سهام با آن مربوط است به مثابه وسیله تولید کوواریانس استفاده شود. شارپ به پیروی از مارکویتز، مدل تک شاخصی را توسعه داد که بازده هرسهم را به بازده شاخص عمومی سهام ربط می دهد.

مدل شارپ
در مدل شارپ، بازده مورد انتظار یک سهم خاص به صورت زیر بدست می آید:

که در آن:
Rit : بازده تصادفی سهم i در دوره t
Rmt : بازده تصادفی شاخص بازار در دوره t
αi : بازده ثابت منحصر به سهم i
bi : اندازه حساسیت بازده سهم i به بازده شاخص بازار
eit : خطای تصادفی باقیمانده در دوره t
فرض بحرانی مدل تک شاخصی این است که سهام تنها در پاسخ مشترک شان به شاخص بازار به یکدیگر مربوطند. خطای تصادفی برای سهم i و j بدون همبستگی هستند و همبستگی بین بازده های سهام مختلف در b انعکاس می یابد. اگر این فرض خلاف واقع باشد، رابطه فوق نادرست خواهد بود. در مدل شارپ کوواریانس دو سهم برحسبb از رابطه زیر بدست می آید:
COV (Ri,Rj) = b ibj S2(Rm)
بر اساس همین مدل برای ریسک هر سهم خواهیم داشت:
S2(Ri) = b2i(s2(Rm)) + S2(ei)
در رابطه فوق، عبارت نخست نشان دهنده ریسک سیستماتیک و عبارت دوم نشان دهنده ریسک غیر سیستماتیک است. اما می توان از مدل تک شاخصی شارپ مستقیما برای بدست آوردن بازده و ریسک سبد سهام نیزاستفاده نمود:
E(Rp) = αp + bpE(Rm)
S(Rp) = bp(S(Rm))
بطوریکه :
E(Rp) : بازده مورد انتظار سبد سهام
bp : میانگین موزون bi سهام منفرد
E(Rm) : بازده مورد انتظار بازار
S(Rp) : انحراف معیار(ریسک) سبد سهام
S(Rm) : ریسک بازار
با پر گونه سازی سبد سهام، عبارت s2(ei) یعنی ریسک غیر سیستماتیک تا حد زیادی محدود می شود. عبارت نخست یعنی ریسک سیستماتیک سبد سهام از طریق متنوع سازی قابل حذف نیست. بنابراین با کاهش باقیمانده ریسک از طریق متنوع سازی، ریسک سبد سهام به مقدار زیر نزدیک می شود:
S(Rp) = bp(S(Rm))
بدین ترتیب مدل تک شاخصی شارپ حداقل به دو طریق قابل استفاده است :
1- برای ساده سازی تخمین ورودیهای مدل مارکویتز.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد هیات مدیره، اندازه شرکت، عملکرد شرکت، ایفای نقش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل پوششی، بورس اوراق بهادار، غیر سیستماتیک