مقاله درمورد اهمالکاري، داراي، يافته، منفي

دانلود پایان نامه ارشد

با يافتههاي پژوهشهاي گذشته (بيرامي، دانشورپور، حسيني اصل و فولادوند، 1389؛ جانسون و بلوم، 1995؛ اسکونبرگ و لي، 1994؛ واتسون، 2001) هماهنگ است. ديازمورالز، کوهن و فراري در تبيين يافته بدست آمده در پژوهش خود استدلال ميکنند که روان‏رنجورخويي، صفتي است که تفاوتهاي فردي در سازگاري را از طريق آمادگي به آشفتگي روانشناختي و افکار غيرواقعبينانه نشان ميدهد. افراد با نمرات بالا در روانرنجورخويي به عنوان افرادي از نظر هيجاني بي‏ثبات و ناايمن توصيف ميشوند که توانايي گرفتن تصميم به‌موقع و انجام دادن کارها در زماني که انجام آن‌ها لازم است را ندارند و شايد اين باعث اهمالکاري در اين افراد ميشود. در تبيين يافته به دست آمده در پژوهش حاضر ميتوان گفت ازآنجايي‌که دانشآموزان داراي ويژگي شخصيتي روانرنجوري نگران، عصبي، مأيوس و نااميد، داراي استرس، خجالتي، آسيب‏پذير و شتابزده هستند (گيلسپي و مارتين، 2006). معمولاً حال و هواي منفي در محيط درس خود دارند و عموماً نسبت به تحصيل هم نگرش منفي دارند (کاستا و مککري، 1992)؛ بنابراين فرد روانرنجور مدام خود را سرزنش ميکند و در برخورد با وقايع روزمره، به ويژه وقايع مربوط به امور تحصيلي، استرس و اضطراب زيادي را تجربه مي‏کند و اين مي‏تواند به کاهش کارآمدي فردي و بدبيني نسبت به فعاليت‏هاي مدرسه منجر شود. نتيجه آنکه فرد انجام تکاليف درسي خود را تا لحظات آخر به تعويق مياندازد و در انجام دادن به موقع کارهايش تعلل مي‏ورزد. لذا تصور رايج درباره اينکه روانرنجورخويي منشأ اهمالکاري است (مککون و جانسون، 1991) در اينجا تأييد مي‏شود.
يافته پنجم: يافتهها نشان ميدهد که بين گشودگي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان همبستگي وجود دارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل گشودگي و اهمالکاري تحصيلي در دانش‏آموزان رابطهي منفي وجود دارد تأييد ميشود. اين نتيجه با يافته تحقيق واتسون (2001) هماهنگ است. افرادي که داراي ويژگي شخصيتي گشودگي نسبت به تجربه هستند داراي ويژگيهايي از قبيل (تصور فعال، احساس زيباپسندي، توجه به احساسات دروني، تنوعطلبي، قدرت تخيل بالا، علاقه به جلوههاي هنري، کنجکاو نسبت به ايدههاي ديگران، افرادي با احساسات باز، داراي ايده و اقدامگرا) هستند. با توجه به وجود اين ويژگيها در يک فرد، وجود رابطه منفي معنيدار بين ويژگي شخصيتي گشودي نسبت به تجربه و اهمالکاري تحصيلي، منطقي به نظر ميرسد؛ بنابراين اين افراد چون بيشتر افرادي اقدامگرا و فعال هستند، بيشتر سعي ميکنند تا کارهايشان را به موقع انجام دهند و در انجام کارهايشان امروز و فردا نميکنند. دانشآموزاني

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اهمالکاري، تحصيلي، متغير، همبستگي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، توزیع فراوانی، مدیریت اطلاعات