مقاله درمورد اهمالکاري، تحصيلي، واريانس، شخصيتي

دانلود پایان نامه ارشد

سطح معنيداري
اهمالکاري
**2590/
0010/
01/0 P **

بر اساس جدول (22-4) بين سبک فرزندپروري مسامحهکار و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (01/0 P، 259/0 R=) همبستگي مثبت وجود دارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل سبک فرزندپروري مسامحهکار و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي مثبت وجود دارد تأييد مي‏شود.

يافته جانبي اول: بين اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني رشتههاي مختلف تفاوت وجود دارد.

جدول (23-4): نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه پيرامون مقايسه اهمالکاري تحصيلي بر حسب رشته تحصيلي
متغير
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
Df
ميانگين مجذورات
F
P

اهمال‏کاري
واريانس بينگروهي
199/730
2
99/865
584/0

558/0

واريانس درونگروهي
43571/045
255
170/867

واريانس کل
43770/775
257

به منظور بررسي اينکه آيا بين ديدگاه پاسخگويان درباره اهمالکاري برحسب نوع رشته تحصيلي دبيرستان تفاوت معنيداري وجود دارد يا خير؛ از آزمون تحليل واريانس يکراهه استفاده گرديد. اين نتايج در جدول (23-4) نشان داده شده است. يافته‌هاي اين جدول نشان داد كه مقدار F برابر با (584/0) و سطح معني‏داري 558/0 Sig= بود (P 0/05). با توجه به اينکه مقدار F در سطح 05/0 معنيدار نبود، لذا مي‏توان گفت بين اهمال‏کاري برحسب نوع رشته تحصيلي دبيرستان تفاوت معنيداري وجود ندارد.

يافته جانبي دوم: بين ميزان اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني بر اساس شغل پدر تفاوت وجود دارد.

جدول (24-4): نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه پيرامون مقايسه اهمالکاري تحصيلي بر حسب شغل پدر
متغير
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
Df
ميانگين مجذورات
F
P

اهمال‏کاري تحصيلي
واريانس بينگروهي
654/588
4
163/647

0/960

0/430

واريانس درونگروهي
43116/187
253
170/420

واريانس کل
43770/775
257

به منظور بررسي اينکه آيا بين ديدگاه پاسخگويان درباره اهمالکاري دانشآموزان دبيرستاني برحسب شغل پدر تفاوت معنيداري وجود دارد يا خير؛ از آزمون تحليل واريانس يکراهه استفاده گرديد. اين نتايج در جدول (24-4) نشان داده شده است. يافته‌هاي اين جدول نشان داد كه مقدار F برابر با (960/0) و سطح معنيداري 430/0 Sig= بود (P 0/05). با توجه به اينکه مقدار F در سطح 05/0 معنيدار نبود، لذا مي‏توان گفت بين اهمال‏کاري برحسب شغل پدر تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

يافته جانبي سوم: بين ميزان اهمالکاري دانشآموزان دبيرستاني بر اساس تحصيلات پدر تفاوت وجود دارد.

جدول (25-4): نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه پيرامون مقايسه اهمالکاري تحصيلي بر حسب تحصيلات پدر
متغير
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
Df
ميانگين مجذورات
F
P
اهمالکاري

واريانس بينگروهي
411/956
5
82/391
0/479

0/792

واريانس درون‏گروهي
43358/819
252
172/059

واريانس کل
43770/775
257

به منظور بررسي اينکه آيا بين اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني ديدگاه پاسخگويان درباره برحسب تحصيلات پدر تفاوت معنيداري وجود دارد يا خير؛ از آزمون تحليل واريانس يکراهه استفاده گرديد. اين نتايج در جدول (25-4) نشان داده شده است. يافته‌هاي اين جدول نشان داد كه مقدار F برابر با (479/0) و سطح معنيداري 792/0 Sig= بود (P 0/05). با توجه به اينکه مقدار F در سطح 05/0 معنيدار نبود، لذا ميتوان گفت بين اهمال‏کاري برحسب تحصيلات پدر تفاوت معني‌داري وجود نداشت.

يافته جانبي چهارم: بين ميزان اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني بر اساس تحصيلات مادر تفاوت وجود دارد.

جدول (26-4): نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه پيرامون مقايسه اهمالکاري تحصيلي بر حسب تحصيلات مادر
متغير
منبع تغييرات
مجموع مجذورات
Df
ميانگين مجذورات
F
P

اهمالکاري
واريانس بينگروهي
924/945
5
184/989
1/088

0/367

واريانس درونگروهي
42845/830
252
170/023

واريانس کل
43770/775
257

به منظور بررسي اينکه آيا بين اهمالکاري دانشآموزان دبيرستاني برحسب ميزان تحصيلات مادر تفاوت معني‏داري وجود دارد يا خير؛ از آزمون تحليل واريانس يکراهه استفاده گرديد. اين نتايج در جدول (23-4) نشان داده شده است. يافته‌هاي اين جدول نشان داد كه مقدار F برابر با (088/1) و سطح معنيداري 367/0 Sig=بود (P 0/05). با توجه به اينکه مقدار F در سطح 5 درصد معنيدار نبود، لذا ميتوان گفت بين اهمال‏کاري تحصيلي دانشآموزان بر حسب تحصيلات مادر تفاوت معنيداري وجود نداشت.

يافته جانبي پنجم: بين اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
جدول (27-4): نتايج آزمون T براي مقايسه دو گروه مستقل دختر و پسر پيرامون اهمالکاري تحصيلي
گروه
تعداد
ميانگين
T
Df
P
اهمالکاري
دانشآموزان پسر
124
75/63
-1/974
256
0/049

دانشآموزان دختر
134
78/82

به منظور اينکه آيا بين اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنيداري وجود دارد يا خير؛ از آزمون T مستقل استفاده گرديد. اين نتايج در جدول (27-4) نشان داده شده است. يافته‌هاي اين جدول نشان داد که بين اهمال‌کاري تحصيلي (Sig= 0/049؛ T= -1/974؛ Df= 256)، دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنيداري وجود دارد؛ بنابراين يافته جانبي پژوهش مبني بر وجود تفاوت معنيدار بين اهمال‏کاري دانش‏آموزان دختر و پسر تأييد شد.

فصل پنجم
بحث و نتيجهگيري

1-5) بحث در مورد يافتهها
اين پژوهش با هدف تبيين اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان بر اساس ويژگيهاي شخصيتي و سبک‏هاي فرزندپروري انجام گرفت و نتايج زير به بار آورد.
يافتهها نشان داد متغير ويژگيهاي شخصيتي ميتواند تغييرات اهمالکاري تحصيلي را در دانشآموزان تبيين کنند. از بين ويژگيهاي شخصيتي وظيفهشناسي بيشترين تأثير را به صورت معکوس بر اهمالکاري داشت. يافته‌ ديگر نشان داد که متغير سبکهاي فرزندپروري شش درصد از واريانس نمره کل اهمالکاري در دانش‏آموزان را پيشبيني ميکند. همچنين نتايج نشان داد که بين ويژگيهاي شخصيتي روانرنجوري، وظيفهشناسي و گشودگي همبستگي معني‏داري وجود دارد ولي بين ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي و مقبوليت با اهمالکاري تحصيلي هيچ رابطه معناداري وجود ندارد. از ديگر يافتههاي پژوهش حاضر اين بود که بين سبک فرزندپروري مقتدرانه با اهمالکاري تحصيلي همبستگي منفي و بين سبک فرزندپروري مسامحهکار با اهمالکاري تحصيلي همبستگي مثبت وجود دارد ولي بين سبکهاي فرزندپروري سخت‏گيرانه و آسانگير با اهمالکاري تحصيلي هيچ نوع رابطه معنيداري وجود ندارد.
يافتهاول: براي تعيين سهم متغير ويژگيهاي شخصيتي بر روي اهمالکاري تحصيلي، ويژگيهاي شخصيتي به عنوان متغير پيشبين و اهمالکاري به عنوان متغير ملاک در معادله رگرسيون به روش ورود تحليل شدند. نتايج نشان داد، ويژگيهاي شخصيتي ميتواند تغييرات اهمالکاري تحصيلي را در دانش‏آموزان تبيين کنند. اين نتيجه با يافتههاي تحقيقات پيشين (بيرامي، دانشورپور، حسينياصل و فولادوند، 1389؛ واکر، 2004؛ واتسون، 2001 و ديازمورالز، کوهن و فراري، 2008) هماهنگ است. اين افراد در تبيين بهدست آمده در پژوهش‌هاي خود بر اين باورند که از آنجاييکه افراد داراي ويژگي‌هاي شخصيتي مختلف، داراي خصوصيات مختلفي از جمله؛ اضطراب، افسردگي، خودآگاهي، نظم و ترتيب، وظيفهشناسي، نوعدوستي، خيالپردازي، گروهگرايي، تلاش براي موفقيت، هستند؛ اين امر موجب شکلگيري اهمالکاري با درجات مختلف در افراد داراي ويژگي شخصيتي مختلف مي‏گردد. در تبيين نتيجه به دست آمده در پژوهش حاضر نيز مي‏توان گفت؛ چون افراد داراي ويژگي شخصيتي مختص به خود به شکل خاصي رفتار ميکنند؛ به عنوان مثال افراد داراي ويژگي شخصيتي وظيفهشناسي، چون در انجام کارهايشان دقيق، منظم و هميشه آماده براي انجام امور هستند، باعث ميشود که در انجام تکاليفشان کمتر دچار تعلل شوند. در مقابل افراد روان‏رنجور چون‌که افرادي نگران و مضطرب براي انجام امور مختلف هستند، بيشتر اوقات فشار رواني زيادي را تحمل ميکنند و همين امر باعث ميشود که بيشتر در انجام تکاليف خود تعلل ورزند.
يافته دوم: يافته‌ها نشان ميدهد که متغير سبکهاي فرزندپروري اهمال‏کاري تحصيلي را در دانش‏آموزان را پيش‏بيني ميکند. اين نتيجه با يافتههاي تحقيقات گذشته هماهنگ است (فضلعلي، عبدخدايي و اصغري ابراهيمآباد، 1391؛ فراري، هاريوت و زيمرمن، 1999؛ پيکل، کوپلان و ريد، 2002؛ ديويس، 1999). استدلال اين پژوهشگران در تبيين يافتههايشان اين است که روشهاي تربيتي والدين از جمله عواملي است که بر ميزان اهمالکاري دانش‏آموزان تأثير ميگذارد. در اين ميان والدين بامحبت بالا که در مقابل نيازهاي فرزندان پاسخگو هستند و منجر به رشد انگيزه دروني در آنان ميگردند، منجر به کاهش اهمالکاري در فرزندان و والديني با کنترل بالا که با ويژگيهاي چون سخت‏گيري ميگردند منجر به افزايش ميزان اهمال‏کاري در فرزندان مي‌گردند (پيکل، کاپلان و ريد، 2002). در تبيين نتيجه به دست آمده در پژوهش حاضر ميتوان گفت که والديني که انتظارات بالايي از فرزندان خود دارند و بيشتر از فرزندان خود انتقاد مي‏کنند نوعي حس کمالگرايي را به فرزندان خود تجويز ميکنند. درنتيجه فرزندان والدين کمالگرا بيشتر به اجتناب از کار ميپردازند؛ اما اگر فرزند احساس کند که از طرف والدين خود مورد پذيرش قرار گرفته و احساس کند که والدينش براي حرفش ارزش قائل‌اند و او را در تصميمگيريهاي خانواده مشارکت دهند، با والدين خود بيشتر احساس نزديکي ميکند و والدين را دوستان خود و نه حاکماني که ناچار است از دستورات آن‌ها اطاعت کند، مي‏داند. در اين صورت فرزندان نسبت به زندگي خود بيشتر احساس مسئوليت ميکنند و بيشترين سعي را در برنامهريزي بهتر براي آينده و انجام کارهايشان دارند؛ برنامهريزي دقيق و انجام امور باعث افزايش انگيزه دروني در آن‌ها شده و کمتر احتمال دارد که در انجام تکاليفشان تعلل کنند.
يافته سوم: نتايج نشان داد بين برونگرايي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان همبستگي وجود ندارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل برونگرايي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد رد مي‏شود. اين يافته با نتيجه پژوهش کاگان، کيکير، ليهان و کانديمر (2010) مخالف و با نتيجه پژوهش بيرامي، دانشورپور، حسينياصل و فولادوند (1389) موافق است. کاگان، کيکير، ليهان و کانديمر براي تبيين وجود رابطه منفي بين برونگرايي و اهمالکاري استدلال ميکنند که از آنجايي‏که افراد داراي ويژگي شخصيتي برونگرايي افرادي گرم و اجتماعي هستند و چون دوست دارند که بيشتر در مرکز توجه باشند و رضايت و توجه ديگران را نسبت به خود جلب کنند، تکاليف خود را در زمان تعيين شده براي آن انجام ميدهند و مرتکب اهمالکاري نميشوند. در تبيين نتيجه بهدست آمده در پژوهش حاضر ميتوان گفت اهمالکاري در افراد تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد که يکي از اين عوامل ويژگي‏هاي شخصيتي است؛ بنابراين احتمال دارد که دانشآموزان تحت تأثير عوامل ديگر، از جمله: ويژگي‏هاي خود تکليف و يا حتي تحت تأثير سبک فرزندپروري والدين مرتکب اهمالکاري شوند. از سوي ديگر از آنجايي که افراد برونگرا داراي ويژگيهايي چون؛ ماجراجويي، پرحرفي، گروهگرايي و هيجانخواهي هستند، ممکن است بيشتر وقت خود را با ديگران و شرکت در جشنها و مهمانيها سپري کنند و به انجام هر کار ديگري به جزء انجام تکاليف روزانه بپردازند و در انجام تکاليف اصلي و لازم تعلل ورزند.
يافته چهارم: يافتهها نشان ميدهد که بين ويژگي شخصيتي روانرنجوري با اهمالکاري تحصيلي رابطه مثبت معنيداري وجود دارد. اين نتيجه با

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اهمالکاري، تحصيلي، متغير، همبستگي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، توزیع فراوانی، مدیریت اطلاعات