مقاله درمورد اهمالکاري، تحصيلي، متغير، همبستگي

دانلود پایان نامه ارشد

ويژگيهاي شخصيتي و سبکهاي فرزندپروري از رگرسيون چندگانه استفاده شد. همچنين براي بررسي معناداري تفاوت بين اهمال‏کاري تحصيلي دانشآموزان دختر و پسر از آزمون T براي نمونههاي مستقل استفاده شده است و براي بررسي معنيداري تفاوت بين اهمال‏کاري تحصيلي دانشآموزان بر اساس رشته تحصيلي، شغل پدر، تحصيلات پدر و تحصيلات مادر از تحليل واريانس يک راهه استفاده شده است.
4-4) بررسي پيشفرضها
1-4-4) بررسي استقلال دادهها
براي بررسي اين پيش فرض از شاخص دوربين – واتسون استفاده شد که مقدار اين شاخص بايد بين 5/1 تا 5/2 باشد. در تحليل پژوهش حاضر، اين مقدار 990/1 به دست آمد که نشان دهنده برآورده شدن پيش فرض استقلال دادهها پژوهش ميباشد.
2-4-4) نرمال بودن دادهها
براي بررسي طبيعي بودن نمرات به دست آمده از آمارههاي کجي و کشيدگي استفاده شد. در پژوهش حاضر از اين آمارهها استفاده شده است که نتايج آن مطابق جدول 6-4 به دست آمده است.

جدول (6-4): کجي و کشيدگي براي بررسي نرمال و طبيعي بودن متغيرهاي پژوهش
متغير ها
کجي
کشيدگي
اهمالکاري
307/0
173/0
برونگرايي
029/0-
251/0-
گشودگي
128/0-
279/0-
مقبوليت
121/0-
035/0-
وظيفهشناسي
301/0-
618/0-
روانرنجورخويي
181/0
366/0-
مقتدر
806/0
360/1-
آسانگير
150/1
684/0-
سختگير
198/1
569/0-
مسامحهکار
590/1
533/0

همانطور که در جدول جدول (6-4)، مشاهده ميشود همه متغيرهاي فوق از آنجا که آمارهاي بين 2+ تا 2- دارند، داراي توزيع نرمال و طبيعي ميباشند؛ بنابراين اين پيش‌فرض در پژوهش حاضر رعايت شده است تاباچنيک و فيدل، 2007).

نمودار 6-4: نمودار هيستوگرام مربوط به نرمال بودن توزيع دادهها
آزمون کلموگروف – اسميرنوف و آزمون شاپيرو – ويلک نيز براي آگاهي از نرمال بودن دادههاي پژوهش مورد استفاده قرارگرفت.
جدول (7-4): آزمون کلموگروف – اسميرنوف و آزمون شاپيرو – ويلک براي آزمون نرمال بودن دادهها

آزمون کلموگروف – اسميرنوف
آزمون شاپيرو – ويلک

آماره
درجه‏آزادي
سطح ‏معني‏داري
آماره
درجه آزادي
سطح‏ معني‏داري
سرسختي‏روانشناختي
0/049
258
0/200
0/991
258
0/108

با توجه به نتايج جدول (7-4) سطح معنيداري متغير اهمالکاري در آزمون کلموگروف – اسميرنوف (Sig= 0/200) و در آزمون شاپيرو – ويلک (Sig= 0/108)، بهدست آمد. با توجه به اينکه در آزمون کلموگروف – اسميرنوف و آزمون شاپيرو – ويلک سطح معنيداري بالاتر از Sig= 0/05 نشان دهنده نرمال بودن دادهها ميباشد، ميتوان گفت که توضيح دادهها نرمال است.

نمودار 7-4: نمودار هيستوگرام مربوط به نرمال بودن توزيع دادهها

3-4-4) آزمون هم خطي بودن
يکي از مفروضات مهم که بايد رعايت شود اين است که نبايد بين متغيرهاي رابطه همخطي وجود داشته باشد. بدين معني که هيچيک از متغيرهاي مستقل نبايد رابطه خطي با همديگر داشته باشند.
جدول (8-4): آزمون مربوط به هم خطي بودن متغيرها
متغيرها
Tol
Vif
اهمالکاري

برونگرايي
0/783
1/277
گشودگي
0/764
1/390
مقبوليت
0/648
1/543
وظيفهشناسي
0/710
1/408
روانرنجوري
0/878
1/139
آسانگير
0/720
1/390
سختگير
0/701
1/427
مسامحهکار
0/611
1/636

رديف اول جدول (8-4) مربوط به آمارههاي تولرانس (Tolerance) و رديف دوم مربوط به عامل تورم واريانس177 (Vif) است. ضريب تولرانس که بين (0) تا (1) نوسان دارد، نشان مي‌دهد که متغيرهاي مستقل تا چه اندازه رابطه خطي با همديگر دارند. هر چه مقدار تولرانس نزديک به (1) باشد، ميزان هم خطي کمتر است و بر عکس، با توجه به جدول (8-4) آمارههاي مربوط به متغيرهاي مستقل همگي تقريباً به (1) نزديک هستند. شاخص ديگر، عامل تورم واريانس (Vif) است. هر چه مقدار عامل تورم واريانس از عدد (2) بزرگتر باشد، ميزان همخطي بيشتر است، بنابراين (Vif) نبايد بزرگتر از (2) باشد. همچنين با توجه به جدول (8-4) همه آمارههاي رديف دوم (Vif) کمتر از (2) به دست آمد؛ بنابراين پيش فرض عدم وجود هم‏خطي بين متغيرها نيز در پژوهش حاضر رعايت شده است.

4-4-4) دادههاي توصيفي
جدول (9-4): ميانگين، انحراف استاندارد و واريانس اهمالکاري، ويژگيهاي شخصيتي و سبکهاي فرزندپروري

ميانگين
انحراف استاندارد
واريانس
اهمالکاري
77/29
13/050
170/314
برونگرايي
30/67
5/184
26/869
گشودگي
35/46
4/861
23/922
مقبوليت
36/81
5/127
26/281
وظيفهشناسي
36/50
5/786
32/473
روانرنجوري
29/76
6/184
38/236
مقتدر
0/31
0/465
0/216
آسانگير
0/25
0/435
0/189
سختگير
0/24
0/430
0/185
مسامحهکار
0/19
0/393
0/159

5-4) بررسي فرضيههاي پژوهش
فرضيه اول: ويژگيهاي شخصيتي سهم معني‌داري از واريانس اهمال‌کاري تحصيلي دانش آموزان را تبيين ميکنند.

جدول (10-4): نتايج تحليل رگرسيون اهمال‌کاري تحصيلي بر اساس ويژگيهاي شخصيتي
R
R2
ADJR2
F
P
0/521
0/272
0/257
18/816
0/001

جدول (11-4): ضرايب رگرسيون استانداردشده و نشده متغيرها

B
SE
β
T
P
مقدار ثابت
484/85
078/8

10/582
0/001
برونگرايي
252/0-
151/0
-0/100
-1/668
0/097
گشودگي
263/0-
162/0
-0/099
-1/623
0/106
مقبوليت
486/0
166/0
0/191
2/932
0/004
وظيفهشناسي
743/0-
142/0
-0/330
-5/229
0/001
روان‏رنجوري
609/0
119/0
0/289
5/138
0/001

براي تعيين سهم متغير ويژگي‌هاي شخصيتي بر روي اهمالکاري تحصيلي، ويژگي‌هاي شخصيتي به عنوان متغير پيش‏بين و اهمالکاري به عنوان متغير ملاک در معادله رگرسيون به روش ورود تحليل شدند. طبق جدول بالا مدل براي دانشآموزان دبيرستاني (001/0P، 816/18F=، 257/0 =R2 تعديلشده)، معني‏دار به دست آمد. ويژگيهاي شخصيتي به عنوان متغير پيشبين و تبيينکننده در دانش آموزان 0/26 درصد، از واريانس نمره اهمالکاري را تبيين ميکند و ميتوان گفت که متغير ويژگيهاي شخصيتي ميتواند تغييرات اهمالکاري تحصيلي را در دانشآموزان تبيين کند.

فرضيه دوم: سبکهاي فرزندپروري والدين در اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان تفاوت ايجاد مي‏کنند.
جدول (12-4): نتايج تحليل رگرسيون اهمال‌کاري تحصيلي بر اساس ويژگيهاي شخصيتي
R
R2
ADJR2
F
P
0/271
0/073
0/063
6/714
0/001

جدول (13-4): ضرايب رگرسيون استانداردشده و نشده متغيرها

B
SE
β
T
P
مقدار ثابت
84/265
1/805

46/681
0/001
مقتدر
-10/031
2/287
-0/357
-4/386
0/001
آسان‌گير
-7/911
2/391
-0/264
-3/309
0/001
سختگير
-7/519
2/407
-0/248
-3/124
0/002

با توجه به اينکه متغير سبکهاي فرزندپروري ما به صورت مقولهاي به چهار سطح (مقتدر، آسانگير، سخت‏گير و مسامحهکار تقسيم شده و به هر يک از سطوح يک کد (کد 1 تا 4) داده شد. از آنجايي که در تحليل رگرسيون نميشود از کدگذاري ساده استفاده کرد از کدگذاري تصنعي استفاده شد (به کتاب‏هاي آمار رجوع شود). براي تعيين سهم متغير سبکهاي فرزندپروري بر روي اهمالکاري تحصيلي، سبکهاي فرزندپروري به عنوان متغير پيش‏بين و اهمالکاري به عنوان متغير ملاک در معادله رگرسيون به روش ورود تحليل شدند. طبق جدول بالا مدل براي دانشآموزان دبيرستاني (001/0P، 714/6F=، 063/0 =R2 تعديلشده)، معنيدار به دست آمد. سبکهاي فرزندپروري به عنوان متغير پيشبين و تبيين‏کننده در دانش‏آموزان 6 درصد، از واريانس نمره اهمال‏کاري را تبيين ميکند و ميتوان گفت که متغير سبکهاي فرزندپروري ميتواند تغييرات اهمالکاري تحصيلي را در دانشآموزان تبيين کند.

فرضيه سوم: بين عامل برونگرايي با اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان رابطه منفي وجود دارد.

جدول (14-4): ضريب همبستگي برونگرايي با اهمالکاري تحصيلي
متغير
برونگرايي
سطح معنيداري
اهمالکاري
0780/-
2120/

بر اساس جدول (14-4) بين برونگرايي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (05/0 P، 078/0- R=) همبستگي وجود ندارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل برونگرايي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد رد مي‏شود.

فرضيه چهارم: بين عامل روانرنجورخويي با اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان رابطهي مثبت وجود دارد.

جدول (15-4): ضريب همبستگي روانرنجوري با اهمالکاري تحصيلي
متغير
روانرنجوري
سطح معني‌داري
اهمالکاري
**389/0
001/0
01/0 P **
بر اساس جدول (15-4) بين روانرنجوري و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (01/0 P، 389/0 (R= همبستگي وجود دارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل روانرنجوري و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي مثبت وجود دارد تأييد ميشود.

فرضيه پنجم: بين عامل گشودگي با اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد.
جدول (16-4): ضريب همبستگي گشودگي با اهمالکاري تحصيلي
متغير
گشودگي
سطح معني‌داري
اهمالکاري
**239/0-
001/0
01/0 P **

بر اساس جدول (16-4) بين گشودگي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (01/0 P، 239/0R=) همبستگي وجود دارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل گشودگي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد تأييد ميشود.

فرضيه ششم: بين عامل مقبوليت با اهمالکاري تحصيلي دانش‌آموزان رابطهي منفي وجود دارد.
جدول (17-4): ضريب همبستگي مقبوليت با اهمالکاري تحصيلي
متغير
مقبوليت
سطح معني‌داري
اهمالکاري
0250/
694/0

بر اساس جدول (17-4) بين مقبوليت و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (05/0 P، 025/0R=) همبستگي وجود ندارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل مقبوليت و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد رد مي‏شود.

فرضيه هفتم: بين عامل وظيفه‌شناسي با اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد.
جدول (18-4): ضريب همبستگي وظيفهشناسي با اهمالکاري تحصيلي
متغير
وظيفه‌شناسي
سطح معني‌داري
اهمالکاري
-0/375**
001/0
01/0 P **

بر اساس جدول (18-4) بين وظيفهشناسي و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (01/0 P، /3750- R=) همبستگي منفي وجود دارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل وظيفهشناسي و اهمال‏کاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد تأييد ميشود.

فرضيه هشتم: بين سبک فرزندپروري سختگير والدين با اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان رابطهي مثبت وجود دارد.
جدول (19-4): ضريب همبستگي سبک سختگير با اهمالکاري تحصيلي
متغير
سبک سختگير
سطح معني‌داري
اهمالکاري
0240/-
706/0

بر اساس جدول (19-4) بين سبک فرزندپروري سختگيرانه و اهمالکاري تحصيلي در دانش‏آموزان (05/0 فرضيه نهم: بين سبک فرزندپروري مقتدرانه والدين با اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد.

جدول (20-4): ضريب همبستگي سبک مقتدرانه با اهمالکاري تحصيلي
متغير
سبک مقتدر
سطح معني‌داري
اهمالکاري
*159/0-
011/0
05/0> P **
بر اساس جدول (20-4) بين سبک فرزندپروري مقتدرانه و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (05/0 P، 159/0- R=) همبستگي منفي وجود دارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل سبک مقتدرانه و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي منفي وجود دارد تأييد ميشود.

فرضيه دهم: بين سبک فرزندپروري سهلگيرانه والدين با اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان رابطهي مثبت وجود دارد.

جدول (21-4): ضريب همبستگي سبک آسانگير با اهمالکاري تحصيلي
متغير
سبک آسانگير
سطح معنيداري
اهمالکاري
042/0-
506/0

بر اساس جدول (21-4) بين سبک فرزندپروري آسانگير و اهمالکاري تحصيلي در دانشآموزان (05/0 P، 042/0-R=) همبستگي وجود ندارد؛ بنابراين فرضيه‏ پژوهش مبني بر اينکه بين عامل سبک فرزندپروري آسان‏گير و اهمال‏کاري تحصيلي در دانشآموزان رابطهي مثبت وجود دارد رد مي‏شود.

فرضيه يازدهم: بين سبک فرزندپروري مسامحه‌کار والدين با اهمالکاري تحصيلي دانش‏آموزان رابطهي مثبت وجود دارد.

جدول (22-4): ضريب همبستگي سبک مسامحهکار با اهمالکاري تحصيلي
متغير
سبک مسامحهکار
سطح

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد خودپنداره، سلامت روان، مدارس دخترانه، مقطع متوسطه Next Entries مقاله درمورد اهمالکاري، تحصيلي، واريانس، شخصيتي