مقاله درمورد اهداف استراتژیک، فعالیت بدنی، منابع انسانی، اماکن ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

ايراندوست، احمد صومي، بهزاد دادادش زاده، حميد رجبي نيا، امير عدالت‌خواه، فرهاد پورغلامي، نادر عزت الهي و مريم ايراندوست به عنوان مربيان تيم ملي افتخاراتی در عرصههای ملی و بینالمللی برای ایران کسب کردهاند.
در زمینة قضاوت فوتبال نیز داوران زيادي از استان گیلان در رقابتهاي اين رشته حضور داشتهاند كه آقايان يوسف قاسمپور، مسعود فلاح و سعيد بخشي زاده با احراز رتبه بينالمللي از مطرحترین داوران استان و کشور به حساب میآیند. ضمناً نخستين استاني كه توانست رقابت ليگ برگزار نمايد گيلان بود كه با تفكرات ارزنده و تلاش بيژن تيزكار و حسن جهانپور اين رقابت ها برنامهريزي و تا امروز هم ادامه دارد. در دهه 70 با پيدايش فوتبال سالني (فوتسال)، گيلان موفقیتهای قابل ملاحظهای در اين عرصه داشت. كسب مقام قهرماني نخستين دوره رقابت هاي فوتسال كشور در سال 1375 و قهرماني جوانان در ابتداي دهه 80، معرفي چهرههاي ملي پوش از جمله حسن ارسلاني، محمود هادي زاده، مجيد لطيفي و… نشان از توانمندي جوانان استان در اين بخش داشت. متأسفانه فوتسال به علت عدم سرمايه گذاري و عدم حمايت و اسپانسر مناسب جايگاه مطلوب خود را به دليل فعاليت باشگاهي و حضور در ليگ كشور از دست داد.
گیلان در فوتبال ساحلي از قدرتهای اصلی كشور به شمار مي رود به طوری که رقابتهاي ساحلي از استان گيلان آغاز گرديد. بازیکنان زیادی نيز كه با پيراهن تيم ملي به عناوين قهرماني آسيا دست يافتند از گيلان بودند. مرداني چون بلوك باشي، قربان پور، احمد زاده، عبدالهي، ملكي، بخشنده، مژده و مربي نام آشنايي چون بهزاد داداش زاده توانستند افتخارات زیادی را در اين رشته رقم زنند.
در اواخر دهه 70 فوتسال، و بعد فوتبال ساحلي نيز در بخش بانوان گيلان فعال شد. زنان توانمند گيلاني نيز در اين حوزه فعاليت داشتند و حضور بازیکنان با استعداد گيلانی در قالب تيم ملي نشانگر اين مدعاست.
اينك فوتبال گيلان با سابقة طولانی و افتخارات قابل توجه و با داشتن 17 تيم در رقابت هاي مقطع بزرگسالان در ليگ كشور كه داماش و ملوان در برترين جايگاه آن به رقابت مشغولند و 5 تيم در مقطع اميد، 4 تيم در مقطع جوانان، 5 تيم در مقطع نوجوانان و 4 تيم در مقطع نونهالان، جمعاً 35 تيم در مسابقات مختلف فوتبال كشور به فعاليت مي پردازند. رقابتهاي فوتبال گيلان نيز از حجم و كميت قابل توجهي برخوردار است. آمار 14 تيم در ليگ برتر، 16 تيم در ليگ دسته اول، 14 تيم در مقطع جوانان، 12 تيم در ليگ نوجوانان، 11 تيم در فوتسال و 9 تيم در فوتسال اميد بیانگراین است كه در استان بيش از 1500 رقابت رسمي به طور سالانه به انجام مي رسد. در گيلان تعداد 51 مربي در مقطع A  آسيا، 73 مربي در مقطع B آسيا، تعداد 130 مربي در مقطع C آسيا و تعداد 261 مربي در مقطع D آسيا و تعداد 6 مدرس در مقاطع مختلف فعاليت دارند. در استان گيلان 1 نفر داور بين المللي، 39 داور ملي، 44 داور درجه يك، 77 داور درجه دو و 134 داور درجه سه به امر قضاوت فوتبال اشتغال دارند. 6 مدرس داوري و 2 ناظر داوري ليگ هاي مختلف از گيلان به امر كنترل و ارزشيابي داوران مشغولند. همچنين 43 مدرسه فوتبال در مقطع نونهالان به فعاليت مي پردازند و جمعيت سازمان يافته فوتبال در گيلان 23023 نفر مي باشند (71).

2-6-مروری بر پژوهشهای خارجی
در خارج از کشور نیز مطالعات استراتژیک مختلفی در فوتبال صورت گرفته است. در برنامهریزی راهبردی بخش ورزشی، آموزشی و تفریحی دانشگاه کالیفرنیا (1996)، توانایی حمایت از رشتههای ورزشی بسکتبال، والیبال، بدمینتون و برنامههای ورزشی هوازی، داشتن ورزشگاه و زمین بیسبال خوب که میتواند بسیاری از ورزشها را حمایت کند از نقاط قوت و نبود استخر و فضای کافی برای احداث مکانهای ورزشی از نقاط ضعف عمدة آن بودند. عدم تعمیر و نگهداری ورزشگاه و زمینهای ورزشی از مهمترین تهدیدات خارجی و وجود اماکن ورزشی فراوان در نزدیکی دانشگاه از مهمترین فرصتهای موجودند (34).
از دیگر تحقیقات انجام گرفته، آسیبشناسی فوتبال کشور چین در سال 2001 بر اساس مطالعة برنامة راهبردی این کشور است که قوتها و ضعفهای زیر را مشخص ساخت:
الف) قوتها:
1. وجود باشگاههای حرفهای با ساختار سازمانی یا مدیریت بسیار خوب در چین
2. توسعة استادیومها با رویکرد درآمدزایی مناسب، پوشش مناسب تلویزیونی بازیهای لیگ فوتبال
3. وضعیت مالی سالم در اتحادیة فوتبال چین، کیفیت مطلوب منابع انسانی اتحادیة فوتبال چین
4. خدمات و تسهیلات مناسب در اتحادیة فوتبال چین در حوزة بازاریابی
5. تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح پایه
6. وجود برنامههای توسعهای در باشگاههای حرفهای و حمایت مناسب از طرف تماشاگران
7. طرحریزی ساختار اداری داوران به شکل توانمند و وجود داوران متعهد و با ثبات در فوتبال چین
8. سازماندهی مناسب فوتبال زنان در سطح نخبگان و مقبولیت عمومی فوتبال زنان در این کشور
ب) ضعفها:
1. باشگاههای آماتور چین بدون ساختار و ضعیف بوده و فاقد منابع مالی و امکانات مناسب است
2. ضعف معلمان تربیتبدنی در زمینة آموزش فوتبال پایه در مدارس و ردههای پایة دختران
3. کمتجربگی در ساختار اداری داوران و نیاز کمیتة داوری به برنامههای توسعهای
4. در ساختار فوتبال چین کمیتة پزشکی وجود ندارد و کنترل دوپینگ مناسبی به چشم نمیخورد
5. عدم توسعهیافتگی در استفاده از توان بالای فوتبال چین از بعد بازاریابی و مجوزها
6. توسعهنیافتگی بخش IT، فقدان بخش تحقیقات و مطالعات علمی در فوتبال این کشور
7. عدم حمایت رسانهای در سطوح بالای فوتبال از جمله تیم ملی
8. نامناسب بودن منابع انسانی در اتحادیة فوتبال چین از لحاظ کمی
9. نامناسب بودن ارتباطات بین اتحادیههای فوتبال چین و هیأتهای استانی و شهری (59).

استراتژی توسعة ورزشهای شهر بولسوور29
شورای توسعة ورزشهای بولسوور (شهری در انگلستان) بر این باور است که با هیچ شخصی نباید با بیانصافی رفتار کرد، این شورا متعهد به حذف همه اشکال تبعیض، ارتقای کیفیت، استفاده از فرصتها و ارتباطات خوب بین افراد نژادهای مختلف و گروههای اجتماعی متفاوت است.
چشمانداز توسعة ورزش منطقه بولسوور
تبدیل شدن منطقه به منطقهای که هر کسی فرصت مشارکت در آن، و استفاده از مزایای آن خواه برای سرگرمی یا تندرستی، یادگیری و لذتبردن از آن را داشته باشد.
اهداف استراتژیک
اهداف استراتژیک ورزش این منطقه در یک سطح محلی برای تضمین این که یک نگرش مداوم به همه سطوح ورزشی وجود داشته باشد اتخاذ شدهاست، که شامل موارد زیر است:
• افزایش مشارکت در ورزش
• بهبود و ارتقای سطوح عملکرد ورزشی
• استفاده از ورزش برای بهبود کیفیت زندگی (64).

استراتژی توسعة ورزش بخش کاستلریج بورو30
در استراتژی توسعة ورزش کاستلریج بورو که یکی از بخشهای کشور ایرلند شمالی است چشمانداز آن بدین صورت بیان شده است:
• خلق فعالیتها و فرصتهای لذتبخش تا مردم در ورزش و فعالیتهای فیزیکی مشارکت کنند.
• فراهم کردن تسهیلات قابل دسترس و با کیفیت برای برطرف کردن نیاز افراد و جامعه.
• توسعة زمینهای گلف و ساختارها برای ارتقای پتانسیل بالقوه افراد شرکت کننده در آن.
اهداف استراتژیک این منطقه
• برنامههای توسعه ورزشی
• آموزش و توسعة مربیگری
• توسعة باشگاهها
• حفظ دستاوردها
• توسعة بازاریابی
• توسعة مشارکت گروههای مختلف جامعه
شورای تدوین استراتژیهای منطقه کاستلریج برای رسیدن به هر یک از این اهداف استراتژیک برنامههای عملیاتی را تدوین کرده است (66).
مسئولان ورزش فوتبال منطقة هارینگِی31 (یکی از مناطق کشور انگلستان) برنامة توسعة فوتبال این منطقه را بین سالهای 2009-2012 تدوین کردند. عوامل درونی و بیرونی مشخص شده در این پژوهش عبارت است از:
• قوتها:
1. افزایش تیمهای فوتبال در منطقه
2. رسیدن اکثر باشگاههای محلی به منشور استاندارد باشگاهها (FA’s charter standard)
3. مناسب بودن تعداد زمینهای فوتبال نسبت به تقاضا
4. وجود سازمانهای قانونی، داوطلبی و خیریة متعهد به توسعة فوتبال در هارینگِی
5. در طول 3 سال گذشته، طرح توسعة فوتبال موجود، به صورت یک مبنای ارزشمند برای توسعة هماهنگ ارائه شده است.
6. ایجاد رضایت با ارائة کلی ورزش
7. افزایش محبوبیت فوتبال بین اقشار مختلف جامعه
• ضعفها:
1. میزان مشارکت کلی ورزش درهارینگِی کمتر از میانگین منطقهای و ملی است
2. عدم مشارکت افراد در زیرمجموعهها که شامل ورزش بانوان، گروههای BME و افراد معلول میشود
3. پایین بودن درصد فوتبالیستها در هارینگِی نسبت به لندن
4. تعداد کم زمینهای فوتبال نسبت به متوسطهای منطقهای و ملی (در حالی که تعداد زمینها به طور کلی و در صورت عدم تفکیک مناطق) مناسب است
5. ضعف در کیفیت زمینهای فوتبال در هارینگِی
6. ضعف در دسترسی مناسب به زمینهای فوتبال در هارینگِی.
• فرصتها:
1. استراتژی انجمن فوتبال لندن با وضع استراتژیهای مورد نیاز، امکان تفسیر آنها را در سطح ملی و منطقهای فراهم کرده است
2. ساخت مدارس مرتبط با فوتبال در آینده که از نظر امکانات آموزشی و سختافزاری میتواند کمک شایانی به فوتبال هارینگِی نماید
3. اختصاص بودجة قابل توجه برای پروژههای مخصوص فوتبال توسط بنیاد فوتبال
4. تقسیمبندی اطلاعات بازار مرتبط با فوتبال به منظور جذب افراد مستعد در زمینة برنامههای فوتبال.
• تهدیدها:
1. عرضة محدود زمینهای فوتبال در مناطق به شدت شهرنشین که افزایش تقاضا در این مناطق میتواند مشکلساز شود
2. سقوط نرخ مشارکت ورزشی که میتواند موجب سقوط نرخ مشارکت در فوتبال شود
3. کاهش در هزینههای عمومی ممکن است توانایی شورا و بنیاد فوتبال در زمینة تهیة کمکهای مالی را محدود کند.
آنها همچنین در 6 زمینه استراتژیهایی را تدوین کردند. 1- استراتژی ارتباطات هارینگِی؛ ایجاد انسجام در جامعه، بهبود شانس زندگی جوانان، و مبارزه با تهدید کنندههای سلامتی از طریق افزایش فعالیت بدنی. 2- استراتژی بازی بینالمللی؛ رشد و حفظ مشارکت در فوتبال، و بهبود استانداردهای بازی و همچنین توسعة امکانات مربوط به فوتبال. 3- استراتژی انجمن فوتبال لندن؛ افزایش زمینهای مینی فوتبال، اهمیت توسعة فوتبال جوانان، و نیاز به رشد فوتبال بزرگسالان. 4- استراتژی ورزش و فعالیت بدنی هارینگِی؛ استفاده از نقش کلیدی فوتبال به عنوان یک فرصت برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی. 5- استراتژی فراگیر و فعال؛ افزایش مشارکت افراد معلول به مقدار 1 درصد در هر سال، افزایش باشگاهها برای افراد معلول، و بهبود دسترسی به اماکن ورزشی برای این افراد. 6- استراتژی نمودار استاندارد انجمن فوتبال لندن برای باشگاهها؛ این برنامه باید برای رسیدن به میزان مطلوب توسعه از لحاظ کیفی تنظیم شود (82).

تجزیه و تحلیل SWOT در شهر واگا واگا32 در کشور استرالیا (2012) نتایج زیر را به همراه داشت:
قوتها:
1. شور و اشتیاق خانوادهها
2. افزایش چشمگیر داوران
3. افزایش توسعة فوتبال با اجرای برنامة OSSF و مسیرهای توسعة استعدادیابی.
ضعفها:
1. کمبود نیروهای داوطلب
2. وضعیت بد و ضعیف امکانات و زمینهای فوتبال
3. محیطهای اغذیه فروشی در محلهای بازی از مقررات و دستورالعملها تخطی میکنند.
فرصتها:
1. رشد سریع مشارکت به ویژه در زنان و جوانان
2. تنظیم استانداردها برای امکانات رفاهی
3. افزایش صدور مجوز رسمی مربیگری
4. تدارک و تهیة زمینهای چمن مصنوعی برای بازیها در تمام طول سال
5. افزایش سطوح نخبه و زبده در مدیریت ورزش فوتبال
6. تپة جنگلی، اگر نور آن بهبود یابد، میتواند به عنوان یک باشگاه مورد استفاده قرار بگیرد
7. ایجاد فنس (نرده) در الینگز پارک میتواند بازده خوبی ایجاد کند
8. افزایش مراکز آموزش دروازهبانی.
تهدیدها:
1. عدم توسعة مربیگری و کیفیت آن
2. پتانسیل رشد 50 درصدی جمعیت در 10 سال آینده.
چشم انداز شهر واگاواگا برای سال 2030:
ترویج برنامههای سرگرمکننده برای جامعة واگاواگا؛ تبدیل شدن ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یک روش زندگی در واگاواگا، امکانات و برنامههای ورزشی موجود برای همة سنین در دسترس

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد تحلیل محیطی، استان گیلان، تحلیل محیط، افغانستان Next Entries مقاله درمورد ورزش قهرمانی، کارآفرینی، ورزش همگانی، فناوری اطلاعات