مقاله درمورد امام زمان، جرم انگاری، رفتارهای انحرافی

دانلود پایان نامه ارشد

گفته‌ام بيايد به سوي من و نظري داشته‌ام جزء چيزي كه تو به او ظاهر ساخته‌ايي و مبعوثم كرده‌ايي90.

گفتار سوم: انکار قیامت
قيامت هم مثل توحيد و نبوت از اصول اساسی تمام اديان الهي است، رهبران بهايي قيامت به آن مفهوم پذيرفته شده نزد اديان الهي قبول ندارند و در واقع آن را يك اعتقاد واهي مي‌دانند91، حسينعلي بها: در كتاب لوح اقدس مي‌گويد: به تحقيق قيامت برپا شده و اسرافيل در صور دهيد و منادي هم ندا داد و زمين هم به ظهور من متزلزل شد و كوه‌ها هم به ظهور من مانند پنبه زده شد و آسمان‌ها هم پيچيده شد و بهشت هم در طرف راست قرار داده شد، و آتش هم باشتغال درآمد بازهم انكار مي‌كنند92.
علي‌محمد باب مي‌گويد: مراد از يوم قيامت، يوم ظهور شجره حقيقت است و مشاهده نمي‌شود كه احدي از شيعه يوم قيامت را فهميده باشد بلكه موهوماً امري را توهم نموده كه حقيقت ندارد و آنچه عنوان كرد و نزد عرف و اهل حقيقت تصور از يوم قيامت اين است كه ظهور شجره حقيقت در هر زمان به هر اسم الي حين غروب آن يوم قيامت است. مثلاً از يوم بعث عيسي تا يوم عروج آن قيامت موسي بوده كه ظهور الله در آن زمان ظاهر بود به ظهور آن حقيقت كه جزا داد هركس كه مومن به موسي بود و از حين ظهور شجره بيان (يعني علي‌محمد باب) الي مايغرب قيامت ظهور الله است كه در قرآن خداوند وعده فرموده بود كه اول آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پنجم جمادلي‌الاول سنه 1260 اول يوم قيامت قرآن بود .
حسينعلي بها نيز قيامت را توهم دانسته و گفته است قدري تفكر نما تو همان در بين ملأ فرقان بود از ظهور قائم و ظهور قيامت و ظهور ساعت، بعد از ظهور نقطة اولي روح ما سواه فداه معلوم شود كه جميع خاطي بودند و به نظره از بحر علم مشروب نه، بهائيان براي توجيه اعتقادات كفرآلود خود به تأويل آيات قرآن پرداخته‌اند آيات قرآن كريم دربارة قيامت آن قدري صريح است كه جاي هيچ‌گونه تأويل بر نمي‌دارد. ميرزا جاني كاشاني مي‌نوشت: مراد از قيامت نه قيامت كبري است و بلكه منظور از قيامت، قيامت قائم مي‌باشد.93
حسينعلي بهاء مي‌گويد: اي جماعت بهائيان گوارا باد شما را اين بهشت كه بقاء جمال من است و هم‌چنين مي‌گويد: بگوييد مردم كه قيامت برپا شده و گذشت قيامت تمام شد. قيامت و صاحب قيامت كه من باشم آمد و زلزله زمين تمام شود اگر كسي بگويد كه بهشت كجاست. آتش دوزخ، پس اي جماعت بهائيان جواب مردم را بگوييد كه قيامت عبارت است از ظهور ميرزا حسينعلي است و بهشت ديدن روي ميرزا حسينعلي است، آتش دوزخ همان جان توست در صورتي‌كه ايمان به حسينعلي نياورده باشيد. 94
از اين بيانات به خوبي مشخص است كه رهبران بهايي قيامت را بطور كلي انكار مي‌كنند و مفهوم قيامت از نظر آن‌ها در همين دنيا اتفاق مي‌افتد و در اين زمينه هيچ نوع شباهتي با اديان آسماني ندارد.
از ديگر اعتقادات انحرافي بهائيان اعتقاد به مهدوديت نوعي است كه بهائيان معتقدند كه علي‌محمد باب همان امام زمان وعده داده شده است و اين ريشة در اعتقادات شيخيه است كه معتقد بودند كه روح امام زمان (عج) هم مي‌تواند بر بدن‌هاي ديگر منتقل شود و با فساد كالبد جسماني آن روح كالبد ديگري را انتخاب مي‌كند95
علي‌محمد باب قائميت خود را اين‌گونه بيان كردانا القائم الذي انتم بظهوره توعدون96 عباس افندي علي‌محمد شيرازي را پيغمبر دانسته است . ولي حسينعلي ميرزا علي‌محمد شيرازي را امام زمان دانسته است 97و فاضل مازندراني عقيده مذكور را جزء عقايد بهائيان قلمداد كرده است 98 و همچنين از ديگر عقايد آنان اعتقاد به نسخ اسلام است. آنان معتقدند كه با ظهور بهاءالله شريعت اسلام پايان يافته است و دورة رسالت حضرت محمد (ص) سپري شده است و اين دوره، دورة زمامداري جمال اقدس ابهي، بهاءالله و آيين اوست رهبران بهايي مي‌گويند كه هر دين و شريعتي مدت محدود و معيني دارد و اين دورة محدود تقريباً هزار سال است و هرگاه هر دورة ديني به پايان رسيد آن دين بوسيلة دين و شريعت جديد نسخ مي‌شود. بهائيان دليل عقلي اين نسخ را تكامل زندگي بشر، تكامل رشد عقل و تفكر او مي‌دانند و معتقدند دين و شريعت هميشه در حال تحول و دگرگوني است 99، بنابراین بهائيان ادعا مي‌كنند كه با ظهور باب و بهاء شريعت اسلام الغا گرديده و دوره رسالت محمدمصطفي ـ صلي الله عليه و آله ـ سپري شده است و اين دوره دوران زمامداري جمال اقدس الهي و آيين اوست. آنان گاهي ميرزا حسينعلي را خداوند لم يلد و لم يولد مي‌دانند و گاهي پيامبر مرسل و گاهي وي را مهدي موعود مي‌شمارند.
با توجه به مطالبی که گفته شد، اين فرقه توضيحي در مورد مبدأ عالم و انسان نمي‌دهد، معلوم نيست قائل به توحيد است يا ثنوي‌گرا يا هم‌چون بودايسم منكر مبدأ است، يا چون شیطان پرست‌ها مظاهر طبيعت را پرستش مي‌كند تنها چيزي كه در تاريخ اين فرقه به چشم مي‌خورد، ادعاي الوهيت ميرزا حسينعلي بهاء است، وي 100خويشتن را منبع وحي و تجلّي خدا معرفي كرده، مدعي مي‌شود كه خداوند خلقت و تدبير جهان را به او سپرده است و درباره روز تولد خود مي‌گويد: فيا حبّذا هذا الفجر الذي فيه ولد من لم يلد و لم يولد101

مبحث سوم:وضعیت کنونی بهائیت:

امروزه بهائیان با حمایت کشورهای غربی از طریق رسانه های جمعی با استفاده از تبلیغ و مظلوم نمایی از یک طرف به دنبال افزایش جمعیت خود هستند و از طرف دیگر به دنبال تفرقه افکندن در بین مردم مسلمان ایران هستند

گفتاراول:استفاده از عنصر تبلیغ
یکی از اساسی ترین روشهایی این گروهها تاکید بر عنصر تبلیغ است، تشکیلات بهائیت تلاشی سازمانیافته را در راستای این تبلیغات آغاز نمود، اصولاً در بهائیت تبلیغجایگاهویژهاییداردبهطورمثالدرپیامبیت العدل 26 جون سال 2006 شدیداً تاکید به تبلیغ شده است و تا آنجا پیش رفته است که به اعضای بهایی گوشزد می کند که اگر در تبلیغ سستی کنید رگ حیات تشکیلات قطع می شود و در هر صورت باید تبلیغ کرده ولی با سیاست اگر تبلیغ اشکار ممکن نشد در پنهان به جذب بپردازید.
در اینجا به چند نمونه از پیام های اخیر بیت العدل به مناسبت های گوناگون در خصوص تبلیغ به بهائیان ایران ذکر می شود:
پیام 29 جون 2006: جامعه اسم اعظم در سرزمین مقدس ایران چه افراد و چه تشکیلات امری نیز باید بیش از پیش بکوشند تا اطمینان یابد که برای مقابله با این مسئولیت تاریخی از آمادگی فکری و روانی معلومات امری و مهارت های لازم بهره مند است بدون شک شما عزیزان در این موفقیت خطیر به وظایف خود در مقابل تبلیغ انفرادی که مهم ترین جنبه ی این آمادگی است آگاهید… افراد لحب باید در انجام امر مهم تبلیغ که از جمله وظایف روحانی و تخطی ناپذیر هر بهایی است بیش از بیش آگاه باشند هیچ فرصتی را از دست ندهند با استفاده از بینش های روحانی و تعلیمانی که در فرایند موسسه آموزشی آموخته اند به این وظیفه خطیر عمل کنند.
پیام دستورالعمل 2 مارچ 2006 بیت العدل
دولت خواستار تعطیل موسسه آموزشی شد و جامعه بهایی این امر را اجابت نمود ولی بهائیان نمی توانند به خواسته های غیر قابل قبول تن در دهند و یا در مقابل پافشاری دشمنان امرا… بر منع تبلیغ فردی تسلیم گردند و در ایفای این وظیفه احبا طبیعتاً از بینش های روحانی و تعلیماتی که در فرایند موسسه آموزشی آموخته اند استفاده خواهند کرد.
پیام و دستورالعمل 28 جولای 2008 بدون توجه به تلفینات مداومی که شما را به داشتن ایمان ولی سکوت درباره آن فرا می خواند با حکمت و دور از تظاهر و قیل و قال به تبادل افکار درباره ترقی و سر بلندی ایران مشغولند زیرا به خوبی می دانید که ایمان به یک حقیقت را نمیتوان از اظهار و بیان آن جدا ساخت.
یکی از شیوه های تبلیغی اخیر طرح روحی است ،طرح روحی چند سال قبل توسط شخصی بهایی به اسم روحی ارباب ایجاد شده وپس از اجرای آزمایشی آن در کلمبیا به تصویب بیت العدل حیفا درسطح جهانی رسید وبه عنوان یک راهنمای عمل به اتمام محافل بهایی ابلاغ گردید یکی از مهمترین اهداف این طرح ایجاد بسترهای لازم برای افزایش آمار تعداد بهائیان است ومسئولان مرکزیت بهائیت برای ایجاد سهولت در دستیابی به این هدف با یک برنامه ریزی گسترده موسسهای تحت عنوان موسسه آموزشی در کشورهای مختلف ایجاد کردند که براساس آخرین آمار فشرده از سوی مرکزیت بهائیت تعداد این گونه مراکزآموزشی به بیش از یکصد مرکز می رسد مرکزیت بهایت برای دستیابی به اهداف طرح روحی زمان بندی های مشخصی رامعین کرده اند که شامل نقشه های چهارو پنج ساله است شعاراصلی نقشه پنج ساله دخو لافواج مقبلین نام دارد موسسات آموزشی که بهائیان در ارتباط با اینطرح ایجاد کرده اند افزون بر هیات مدیره زیر نظر مشاوره قاره ایی بهائیت که از سوی بیت العدل تایید شده است اداره می گردد تبلیغات فرقه بهائیت درکشورهای اسلامی به ویژه خاورمیانه به دلیل حساسیت های خاصی که درمورد آن وجود دارد براساس یک استراتژی ویژه که از سوی مرکزیت بهائیت به آن استراتژی خاموش و پنهان می گویند اداره می شود و برای تحقق اهداف این استراتژی در کشورهای مسلمان زمان بیشتری در نظر گرفته اند وتا سال 2021 میلادی برای رسیدن به اهداف مورد نظر فرصت معین کرده اند.102

گفتار دوم :تلاش بهائيان براي افزايش جمعيت
پس از پيروزي انقلاب اسلامي تشكيلات بهائيت در ايران برچيده شده و بسياري از بهائيان از ايران رفتند و عده‌اي ديگر به اسلام برگشتند و عده‌اي ديگر علي‌رغم محدوديت‌ها در ايران ماندند لذا بهائيان جاي مانده در ايران تصميم گرفتند كه همچنان به توليد نسل و افزايش جمعيت خود ادامه دهند، هدف آن‌ها از اين تصميم عبارتند از: الف) افزودن جمعيت بهائيان، جهت گرفتن امتيازات بيشتر ب) فزوني شدن به علت كمي جمعيت در شهر و روستا ج) آماده نمودن جو براي افزايش فعاليت‌هاي سياسي103 در خصوص جمعيت بهائيان در حال حاضر آمار درست و دقيقي نيست، و آمارهاي ضد و نقيض در اين باره زياد است.104 دايره‌المعارف ایرانیکا (1998) اوج گسترش بهائيت را در دهة 1960 ميلادي مي‌داند كه سبب شد در اواخر سده بيستم ميلادي شمار نهادهاي بهايي به بيش از 150 مجمع روحاني ملي و حدود 250 هزار مجمع روحاني محلي به سده دايره‌المعارف اسلامي در سال 1960 مركز اصلي بهائيت را ايران مي‌داند و تعداد آن‌ها را پانصدهزار تا يك ميليون نفر مي‌داند. دومين گروه بعد از ايران ايالات متحد آمريكا مي‌داند.105
آخرين آمار بهائيان به آوريل 1985 تعلق دارد كه مركز سازمان جهاني بهائيان (حيفا، اسرائيل) شمار اعضاي خود را در سراسر جهان چهار ميليون و 739 هزار نفر اعلام كرد. از اين تعداد 59 درصد در قارة آسيا، 20 درصد در آفريقا، 18 درصد در آمريكا و 1/6 در استراليا و نيم درصد در اروپا ساكن بود. 106

فصل دوم

فرقه مجرمانه بهائیت

در این فصل به دنبال اثبات این نکته هستیم که برخلاف تبلیغات بهائیان این آیین صرفا یک فرقه است و دین نیست و براساس مبانی قانونگذاری که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عرفی بررسی میشود اصصولا تشکیل چنین فرقه هایی جرم محسوب میشود

مبحث اول : مبانی جرم انگاری

در ابتدای این قسمت لازم است تعریف مبنا مشخص شود. مبنا در تعریفی عبارت است از هر نیروی الزام آور که ارزش قواعد حقوقی را تعیین می کند و هر آنچه نظام حقوقی بر آن مبتنی است و قواعد و مقررات حقوقی براساس آن وضع شده است.107 در فرهنگ المنجد نیز مبانی در مجموع به معنای پایه ها و بناهایی آمده است که روی هم قرار گرفته و طبقات و لایه هایی را تشکیل داده باشد.108 در فرهنگ فارسی عمید نیز مبانی به معنی جمع مبنی یا مبنا و به معنای محل بنا و ریشه ی چیزی و یا پایه و بنیان آمده است.109
جرم انگاری هر رفتاری در جامعهای اسلامی باید بر اساس سیاست های جنایی اسلام باشد و جرم انگاری هر رفتار انحرافی بدون در نظر گرفتن اتخاذ سیاست های جنایی اسلام نه تنها در پیشگیری و مقابله با چنین رفتارهای انحرافی کارایی ندارد ، بلکه در بیشتر موارد امری پرهزینه و مضر به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد امپریالیسم، حضرت محمد (ص)، دانش آموختگان Next Entries مقاله درمورد جرم انگاری، قوانین موضوعه، مقام معظم رهبری