مقاله درمورد اطلاعات مالی، حاکمیت شرکتی، تئوری اطلاعات، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود.
ب- متغیرهای وابسته: متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. یا متغیری که با تجزیه تحلیل متغیر وابسته و شناسائی عوامل مؤثر بر آن، می توان پاسخ ها یا راه حل هائی را برای مسأله شناخت.
3-8-1: متغیر مستقل
رویکرد عملی (non-Theoretical Approach): رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).
عمل گرایی (Pragmatic): عمل گرايي يا پراگماتيسم ،‌ارتباط نزديکي با تجربه گرايي دارد. عمل گرا براين باور است که هر آن چه خوب عمل  مي کند ، بايد درست باشد. و هر آنچه که نمي تواند عمل کند ،‌ درست نيست. عملي بودن و قابل استفاده بودن معيارهاي حقيقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و يا استانداردهاي حسابداري حاصل تجربه عملي  حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نيست. تجربه گرايي و عمل گرايي (پراگماتيسم) وجوه اشتراک فراواني دارند. هردو متکي به تجربه هستند و هردو ابزاري براي بررسي مسائل هستند. تجربه گرايي باور را به کمک تجربه کنوني مي سنجد ، و عمل گرايي باورها را از طريق نتايج ناشي از آن ها در آينده مورد سنجش قرار مي دهد (حساس یگانه، 1392).
تئوری تصمیم (Decision Maiking Process): یک چارچوب منطقی برای انتخاب بین دوره های مختلف که عواقب ناشی از این انتخاب کاملا شناخته شده است، فراهم می کند (Warner, 1968). پیترز معتقد است در صورتی نظریه های تصمیم گیری حسابداری و حسابرسی موجب بهبود عملکرد می شوند که در آن ها هم وظیفه و هم پردازشگر مشخص شود (Peters, 1993).
تئوری اعتبار اطلاعات مالی :(Credibility Of Financial Information) کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:
مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
قراردادهای انگیزشی (Motivition): در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).
مسئولیت پذیری و پاسخگویی(Accountability and Responsibility): «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).
شک گرایی (Doubt): برخي از فيلسوفان به شک گرايي (ترديد گرايي) آن چنان بها مي دهند که نمي خواهند چيزي را باور کنند. همواره اين امکان وجود دارد که حقايق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقيده دارد که ذهن انسان نمي تواند در هر زمينه پژوهشي اطمينان کامل حاصل کند لیکن اين امر منجر به ترديد کامل نمي شود (حساس یگانه، 1392).
تأییدپذیری (verification): تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد.
فرضیه بیمه (Insurance Hypithesis): فرضیه بیمه در ارتباط با تبیین تصمیم مدیران برای استفاده از خدمات حسابرسی ارائه شده است. بر پایه ی این فرضیه، استدلال می شود که تقاضا برای خدمات حسابرسی با میزان دعاوی (ادعاهای) حقوقی که مدیران را تهدید می کند، رابطه ای مستقیم دارد (والاس، 1390).
بیمه مسئولیت حرفه ای (Insurance): بیمه از جمله بهترین ابزارها در برخورد با ریسک است. بنابراین، بیمه مسئولیت حرفه ای می تواند در امر مدیریت ریسک حرفه ای افراد، از جمله حسابرسان، کمک شایانی کند (امیرخسرو، 1384).
حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory): فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).
3-8-2: متغیرهای وابسته
تئوری نمایندگی (Agency Theory): برل و مینز (1932)، روس (1973)، جنسن و مکلینگ (1976) شکاف موجود میان مالکیت و کنترل را برجسته می کنند، وضیعتی که منجر به تئوری نمایندگی می شود. یکی از مفروضات مهم این تئوری تمرکز بر روی تضاد میان مدیر و نماینده می باشد. در نتیجه در تئوری مالی، فرض شده است که هدف سهام داران حداکثر کردن ثروت در بلند مدت می باشد و نمایندگان به حداکثر کردن منافع خود تمایل دارند، در حالی که تمرکز سهام داران بلند مدت و هدف نمایندگان کوتاه مدت می باشد و این به دلیل رسیدن به منفعت بالا حاصل شده است (Machado de Almeida,2014).
نظریه اطلاعات(Information Theory): که به عنوان نظریه ریاضی ارتباطی (Matematical Theory Of Communication ) معروف است، با ویژگی هایی چون قلمرو فوق العاده کلی، برخورد اصولی و پایه ای با مسائل و مشکلات و سادگی و استحکام نتایجی که به بار می آورد، توصیف شده است. نظریه اطلاعات در اصل، نظریه ای درباره انتقال علامت است (سورین و تانکارد، 1384). نظریه اطلاعات به کمیت، کدگذاری (نصب علائم) و انتقال اطلاعات از مبدأ به مقصد مربوط می شود. قسمتی از ایده اصلی این نظریه توسط نی کوئیست57(1924) و هارتلی58(1928) فرمول بندی شد و بعد از جنگ جهانی دوم این نظریه پیشرفت قابل توجهی کرد (میرزایی، 1385). اولین بار به وسیله کلود شانون59(مهندس برق آمریکا) در سال 1948 مطرح شد.
3-9: جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات
در هر تحقیق متعارف، جمع آوری داده ها یکی از مهمترین برنامه هاست. در کار جمع آوری داده ها در هر تحقیق، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده و به درستی به کار برده شود (نوروزی سیگارودی،1391).
داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
منابع کتابخانه ای: برای تدوین مبانی نظری در فصل دوم از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب ها، مقاله ها، گزارش های پژوهشی و پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده شده است.
پرسشنامه: روش مورد استفاده برای انجام این تحقیق شامل ارائه پرسشنامه هدفمند به حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساتید حوزه حسابداری و حسابرسی دانشگاه ها (با توجه به اینکه آن ها در ایجاد و توسعه مفهوم و کاربرد حسابرسی در گیر هستند) می باشد. سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است که متخصصان برای پاسخگویی از گزینه های (1- کاملاً مخالفم، 2- مخالفم، 3- نظری ندارم، 4- موافقم، 5- کاملا موافقم) استفاده کرده اند.
پرسشنامه های ارسالی و دریافتی به هر گروه به شرح زیر بودند:
از 292 پرسشنامه ی ارسال شده که داده های پژوهش را تشکیل می دهند، 211 پرسشنامه دریافت شد، که 171 مورد به صورت کامل تکمیل شدند (در جدول 3-2 و 3-3 دیده می شود). با توجه به تعداد پرسشنامه های به دست آمده و با در نظر گرفتن اینکه پرسشنامه های ناقص می توانند موجب تحریف نتایج آنالیز شوند، تصمیم گرفته شد تا کار فقط با پرسشنامه های کاملاً تکمیل شده انجام شود. 58% TR= نشان دهنده میزان علاقه یا ارتباطی که موضوع پژوهش برای مدیریت کسب و کار دارد، می باشد. بنابراین با توجه به روش ملهوترا و گروور (1998)، که این نویسندگان حداقل 22% =TR را ملاک قرار داده اند، می توان بیان نمود که میزان پاسخ این پژوهش در ارتباط با بازار ایران مورد قبول می باشد.

جدول 3-2 آنالیز کمی پرسشنامه ها
آنالیز شده
حذف شده
دریافت شده
ارسال شده
171
40
211
292

جدول 3-3 تعداد پاسخ ها از متخصصان
درصد پاسخ گویی
پاسخ ها
مجموع
حوزه متخصصان
67
128
190
حسابرسان داخلی
42
43
102
اساتید دانشگاهی
0.58
171
292
مجموع(TR)

شکل 3-1 نمایش متخصصان
نرم افزار آماری: برای اجرای مدل و آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون ناپارامتری در نرم افزار 16SPSS استفاده شده است.
3-10: ابزار گردآوری داده های پژوهش
به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 25 سوال در ارتباط با متغیرهای تحقیق می باشد.
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار گردآوري اطلاعات درپژوهش ها ي توصیفی، عبارت است از مجموعه پرسش هاي هدفدار که با بهره گیري از مقیاس هاي گوناگون نظر، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد (خاکی، 1378).
3-10-1: روایی ابزار تحقیق
به منظور گرفتن روایی برای پرسشنامه محقق ساخته این پرسشنامه برای صاحب نظران رشته حسابداری ارسال گردید و مورد تأیید واقع شد. همانطور که در آزمون کرویت بارتلت (جدول 3-1) نشان داده شد، ابزار تحقیق دارای روایی سازه می باشد زیرا sig محاسبه شده از 0.05 کمتر است.
3-10-2: پایایی ابزار تحقیق
برای بررسی پایایی ابزار تحقیق 30 پرسشنامه در بین افراد نمونه توزیع شد و از طریق نرم افزار 16spss آزمون آلفای کرونباخ انجام شد که خروجی آزمون در جدول 3-4 و 3-5 آورده شده است.
جدول 3-4 خلاصه پردازش داده ها

تعداد
درصد
داده ها
معتبر
نامعتبر
مجموع

30
0
30

100
0
100

آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
0.885
25
جدول 3-5 ضریب آلفای کرونباخ

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ در جدول خروجی نرم افزار SPSS برابر با 0.885 شده است نتیجه می گیریم که پرسشنامه دارای پایایی لازم می باشد.
3-11: فرضیه های تحقیق
طرح های پژوهشی لی (1996)، تیلور و گلزن (1994)، دان (1996)، گری و مانسون (2000)، کوسرات (2009)، توجیه حسابرسی را مبتنی بر تئوری اطلاعات، تئوری حاکمیت شرکتی و تئوری انگیزشی می دانند و اجازه تدوین فرضیه اول را می دهند. همچنین برای موتز و شرف (1961)، والدراما (2003)، کونراد (2007)، حسابرسی در مورد اعتبار سنجی اطلاعات قابل اعتماد، مربوط و معتبر مبتنی بر این فرض که همه ی شرکت ها به اطلاعات مالی قابل اطمینان نیازمند هستند (با در نظر گرفتن تئوری اطلاعات)، اجازه تدوین فرضیه دوم را می دهد (Machado de Almeida, 2014).
حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

3-12: روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون کفایت حجم نمونه: به منظور بررسی کافی بودن حجم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد هزینه های نمایندگی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries مقاله درمورد تحلیل داده، انحراف معیار، آزمون فرضیه، روش تحقیق