مقاله درمورد استان گیلان، عوامل درونی، مبانی نظری، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

برای بررسی وضعیت توسعهی فوتبال در هر کشوری می توان شاخصهای مرتبط با طرح آسیا ویژن، وضعیت باشگاهها و نیروی انسانی را در نظر گرفت.
ایران از جمله کشورهایی است که فوتبال، دل مشغولی بسیاری از مردم است و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصهی فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد و رشد و توسعهی این رشته نیازمند حرکتی منسجم، همراه با برنامه ریزی دقیق و متناسب بر اساس نگرشها و رویکردهای رایج در فوتبال جهان است.شناخت رویکردها و نگرشهای حاکم بر توسعهی فوتبال، ما را در یافتن جهت و مسیر حرکت فوتبال کشور راهنمایی می کند و رویکرد مناسبی را برای توسعهی فوتبال کشور بر اساس اهداف حاکم بر ورزش و تربیت بدنی به ما نشان می دهد تا دستیابی به اهداف ورزش در جامعه واقع گرایانهتر شده و از شعارگراییها و هدفگذاریهای غیر واقعی که به تخریب ورزش، جامعه و نظام تربیتی ورزش منجر خواهد شد، اجتناب شود (59).
با توجه به اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به عنوان پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش که از آن یک پدیدهی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ساخته و جزء لاینفک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان گشته، شناخت دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و پیدا کردن راه حلهای مناسب برای رفع ضعفها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی است (19). استان گیلان به دلیل داشتن دو تیم باشگاهی مطرح در سطح اول فوتبال کشور و با توجه به معرفی بازیکنان شاخص و بزرگ، دارای جایگاه خاصی در فوتبال ایران است.با توجه به این مساله، لزوم نگاه حرفه ای وتلاش برای ارتقاء شاخص های توسعه و تدوین استراتژی مناسب به منظور پیشرفت بیشتر این ورزش اجتناب ناپذیر است.
یکی از راههای شناخت وضعیت سازمانها، بررسی محیطی است، که عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات حاصله دربارهی محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان؛ و ابزاری است برای جلوگیری از شوکهای راهبردی و تامین سلامتی بلند مدت سازمان.در چنین محیطی سازمانها با عوامل بیرونی مانند محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مانند مدیریت، بازاریابی و امور مالی سر و کار دارند.
از شیوههای متداول شناسایی این عوامل، استفاده از تحلیل SWOT است که معرف قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای سازمان است.این روش امکان مقایسهی تنگناها، تهدیدها و جنبههای آسیب زننده به سازمان، فرصتها، تقاضاها و موقعیتهای محیط بیرونی را با ضعفها و قوتهای سازمان به وجود میآورد (29)
از این رو پژوهشگر در این پژوهش در صدد است به این سوالات پاسخ دهد که چه شاخصهایی را می توان برای توسعهی فوتبال در استان گیلان در نظر گرفت؟وضعیت توسعه یافتگی فوتبال در شهرهای استان گیلان تا چه اندازه است؟و در نهایت، آیا میتوان با استفاده از وضعیت توسعه یافتگی فوتبال استان، استراتژی خاصی را برای فوتبال گیلان طراحی کرد؟

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به مسائل بیان شده، می توان گفت که شناسایی شاخصهای توسعهی فوتبال در استان گیلان می تواند باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشتهی ورزشی در این استان شود.ارائهی گزارشی دقیق و کارشناسانه، از وضعیت شاخصهای توسعهی فوتبال در استان گیلان، می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی هرچه بهتر این رشته در آینده، مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق سعی دارد با شناسایی این شاخص ها، راهنمایی برای مدیران این استان جهت تصمیم گیری های صحیح برای توسعهی فوتبال در استان گیلان باشد.
بنابراین برای تدوین برنامهی واقعی و عملیاتی فوتبال استان، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت فوتبال گیلان داشته باشیم تا با آسیب شناسی و مشخص کردن قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال استان بتوانیم برای دست یابی به وضعیت مطلوب، برنامهی واقع گرایانه و عملی طراحی کنیم (59).

1-4-اهداف تحقیق
1-4-1-هدف کلی
هدف این پژوهش طراحی استراتژی توسعهی فوتبال در استان گیلان بر اساس مدل SWOT است.
1-4-2-اهداف اختصاصی
1. شناسایی قوتهای ورزش فوتبال در استان گیلان
2. شناسایی ضعفهای ورزش فوتبال در استان گیلان
3. شناسایی فرصتهای موجود برای ورزش فوتبال استان گیلان
4. شناسایی تهدیدهای موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان
5. برآورد وضعیت موجود هر یک از گویههای عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان
6. تعیین وضعیت مطلوب هر یک از گویههای عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان

1-4-3-سؤالهای پژوهش
1. چه شاخصهایی در توسعهی فوتبال استان گیلان نقش دارند؟
2. نقاط قوت ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
3. نقاط ضعف ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
4. فرصتهای موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
5. تهدیدهای موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
6. وضعیت موجود گویههای عوامل درونی و بیرونی در ورزش فوتبال استان گیلان چگونه است؟
7. وضعیت مطلوب گویههای عوامل درونی و بیرونی فوتبال استان گیلان چگونه باید باشد؟

1-5-تعریف واژهها و اصطلاحات تحقیق
• تحلیل SWOT: عبارت است از بررسی و شناسایی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان انجام گرفت.
• نقاط قوت: عبارتند از فعالیتهای مثبت و منابع مفید هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.
• نقاط ضعف: عبارتند از فعالیتهای منفی یا فقدان منابع مورد نیاز هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.
• فرصتها: عبارتند از عوامل مثبت محیط بیرونی هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.
• تهدیدها: عبارتند از عوامل منفی محیط بیرونی هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند (29).

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این فصل با توجه به اهداف و سؤالهای پژوهش، گزیدة ادبیات پژوهش مربوط به هرکدام از آنها، ارائه شد. تعاریف برنامهریزی و همچنین مزایا و معایب آن مورد بحث قرار گرفت. همچنین پیرامون استراتژی و انواع مدلهای تدوین استراتژی مواردی ذکر شد.به طور کلی مطالب این فصل در دو بخش ارائه گردید. در بخش اول به مبانی نظری پژوهش پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصهای از تحقیقاتی که در زمینة تدوین استراتژی توسعه در ایران و جهان صورت گرفته پرداخته شد.

2-1-مبانی نظری پژوهش
2-1-1-برنامهریزی
برنامهریزی عبارت است از فرآیند تدوین اهداف و تصمیمگیری دربارة چگونگی آنها (29).
به عقیدة جنسن3 برنامهریزی یکی از مؤلفههای حیاتی و اساسی مدیریت است و از ابزارهای لازم برای ایجاد تغییر در سازمان محسوب میشود (70).
برای این واژه، تعاریف گوناگونی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
از نظر بیلو و همکارانش برنامهریزی فرآیندی است که سازمان در قالب آن، همه فعالیتها و تلاشهای خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب کرده و ادغام میکند (60).
از نظر استونر4 برنامهریزی یعنی انتخاب اهداف درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش درست و مناسب برای تأمین این اهداف (60). در مجموع، در مورد برنامهریزی تعاریف بسیار دیگری نیز وجود دارد که انتخاب و تدوین اهداف صحیح و همچنین شیوههای مناسب دستیابی به آنها در اکثر این تعاریف مشاهده میشود.
2-1-2-مزایای برنامهریزی
جنسن5 (1995) برنامهریزی را « نقشة راه » توصیف کرده است که نشان میدهد سازمان قصد حرکت به کجا را دارد و چگونه باید به آنجا برسد. از طریق برنامهریزی، افراد دربارة آن دسته از شرایط اجتماعی، فیزیکی و اقتصادی که باید مورد توجه قرار گیرند مطالب فراوانی را می آموزند و به آنها کمک میشود که آرمانها و اهداف خود را به طور صحیح تعریف نمایند (70).
در این رابطه، از نظر کمیسیون ورزش استرالیا، تصمیمگیری در محیطهای دارای دانش و اطلاعات محدود و جایی که واقعیات و ارزشها قابل تردید هستند، به درستی انجام نمیگیرد و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای آنها خواهد شد (29).
بنابراین، بدون برنامهریزی مناسب، مدیریت سازمان فقط به مسائل آنی میپردازد و از توجه به نیازهای آینده ناتوان میشود. در نتیجه، تمایل به انجام فعالیتهای اتفاقی افزایش مییابد. هرگز به نظر نمیرسد که زمان کافی برای پیشبینی مشکلات آینده وجود دارد، و شرایطی ایجاد نمیشود که به طور مؤثر به آینده پرداخته شود. از این رو، برای غلبه بر محدودیتها، برنامهریزی ضرورت دارد؛ و ناتوانی در برنامهریزی به معنی برنامهریزی برای شکست خواهد بود (60).
2-1-3-موانع و مشکلات برنامهریزی
در سازمانهای مختلف بنا به شرایط موجود، محدودیتهای گوناگونی در خصوص برنامهریزی وجود دارد. کمبود هزینه و زمان، کوچک بودن سازمان، تکیه به حدس و گمان و نه اطلاعات قطعی از این جملهاند (31).
خطا در برنامهریزی، قصور در اجرای برنامه، عدم مقبولیت برنامه و ترس از تغییر نیز از موانع عمده برنامهریزی میباشند. علاوه بر این، مشکلات پیش بینی نشدهای نیز همواره میتواند در فرآیند برنامهریزی یک سازمان به وجود آید که در مجموع باید تلاش شود از میزان و شدت آنها کاسته شود تا سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد (60).

2-1-4-انواع برنامهریزی
در یک تقسیم بندی، انواع برنامهریزی به شرح زیر عنوان شده است:
الف- برنامهریزی جامع (استراتژیک)
با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی، برنامهریزی استراتژیک فرآیندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای آن برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت.
ب- برنامهریزی عملیاتی
برنامهریزی عملیاتی را میتوان پیش بینی عملیات برای نیل به هدفهای معین با توجه به امکانات و محدودیتها و خطوط کلی ترسیم شده در برنامهریزی جامع تعریف کرد.
پ-برنامهریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی نیروی انسانی، بخشی از برنامهریزیهای کلی سازمان و هدف آن تشخیص و تأمین کادر مورد نیاز با توجه به تغییر و تحولات سازمان در آینده است (9).
2-1-5تعاریف استراتژی
استراتژی، واژهای است که از مدیریت نظامی سرچشمه گرفته است و برای تشریح شیوهای که به آن وسیله نیروهای نظامی به هدفهایشان دست مییابند به کار میرود. راهبرد عبارت است از برنامة جامع و کاملی که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تضمین میشود (49). همچنین استراتژی الگویی از تصمیمات، پیاده سازی تصمیمات، تعیین سمت گیری سازمان، خط راهنمایی برای انتخاب گزینه‌ها، ابزار رهبری بازار و غیره است (29).
استراتژی بر اساس نوع و اندازه مشکلات و موانع و همچنین شرایط حاکم بر تصمیم گیری به پنج دسته تقسیم می‌شود که عبارتست از: استراتژی مستقیم، استراتژی غیر مستقیم، استراتژی گام به گام، استراتژی مستمر و استراتژی عملیاتی (60).
از دیدگاه دیوید6 (1999) استراتژیها ابزاری هستند که سازمان میتواند بدان وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست یابند. مینتزبرگ7 تعریف استراتژی را از پنج دیدگاه مطرح ساخت: 1. استراتژی به عنوان طرح؛ 2. استراتژی به عنوان نیرنگ؛ 3. استراتژی به عنوان الگو؛ 4. استراتژی به عنوان موقعیت؛ 5. استراتژی به عنوان نگرش (43).
شایان ذکر است واژة استراتژی در طول سالیان دراز، بر اساس دیدگاهها و تئوریهای مختلف مدیریت و برنامهریزی به طرق مختلفی تعریف و تفسیر شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

2-1-6-استراتژی به عنوان طرح
عبارت است از نوعی کار آگاهانه و یا مجموعهای از رهنمودها که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص در آینده پیشبینی میشود.
2-1-7-استراتژی به عنوان نیرنگ
علاقمندان به این تعریف معتقدند که استراتژی ضمن اینکه مفاهیم مطرح د

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آموزش مهارت، آداب و رسوم Next Entries مقاله درمورد نیروی انسانی، منابع سازمان، بهبود عملکرد، تغییر سازمانی