مقاله درمورد استان گیلان، استراتژی ها، عوامل داخلی، عوامل درونی

دانلود پایان نامه ارشد

د افراد سرمایهگذار در فوتبال استان
0293/0
53/1
044/0

T15
تعداد کم زمینهای فوتبال استان در مناطق شهرنشین که تقاضا در آنها زیاد است
0287/0
85/1
053/0

T16
نبود سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی در فوتبال استان
0302/0
89/1
057/0

T17
استقبال کم تماشاگران از مسابقات فوتبال در استان
0289/0
02/2
058/0

T18
عدم اختصاص بودجة لازم برای پروژههای مرتبط با فوتبال در استان
0291/0
95/1
056/0

T19
ناتوانی دولت در پرداخت تسهیلات از جمله وام، زمین، معافیتهای مالیاتی و… به بخش خصوصی
0288/0
79/1
051/0

T20
حضور افراد سیاسی در فوتبال استان به منظور جذب اسپانسر
0248/0
53/2
062/0
مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی
1=∑

49/2=∑

در مجموع، نتایج جداول 4-14 و 4-15 و همچنین ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که فوتبال استان گیلان از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقة WT قرار دارد؛ به این ترتیب فوتبال گیلان از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف و از لحاظ عوامل بیرونی دارای تهدید است.
برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت فوتبال گیلان به کار میرود. برای تشکیل این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار میگیرند تا جایگاه فوتبال گیلان در خانههای این ماتریس مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ نمود. در این ماتریس، نمرات در یک طیف دو بخشی قوی (5/2 تا 4) و ضعیف (1 تا 5/2) تعیین میشوند (60).

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
جدول 4-16 ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی فوتبال استان گیلان را نشان میدهد. با توجه به نتایج بهدست آمده از جداول 4-14 و 4-15 مشخص شد که موقعیت استراتژیک فوتبال استان گیلان در منطقة WT قرار دارد. لذا باید از استراتژیهای مربوط به این منطقه برای پیشبرد برنامههای توسعهای خود استفاده کند. همچنین به دلیل نزدیکی موقعیت فوتبال استان گیلان به سایر مناطق ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، استراتژیهای این مناطق نیز برای توسعة فوتبال استان گیلان قابل استفاده است.

جدول4-16 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

4-5- استراتژیهای فوتبال استان گیلان
بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 21 استراتژی شامل هفت استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO و دو استراتژی WT برای فوتبال استان تدوین شد. جداول 4-17، 4-18، 4-19 و 4-20 این استراتژیها را نشان میدهند.

4-5- 1- استراتژی های SO
مطلوب ترین وضعیت و موقعیت برای سازمان در حالتی است که بتواند از تمامی نقاط مثبت، مزیت های خود برای به حداکثر رساندن موقعیت ها، تقاضاها و فرصت ها استفاده کند. هدف هر سازمان، حرکت از هر موقعیتی در ماتریس SWOT به این وضعیت یعنی استراتژی SO است. اگر سازمان ها بتوانند موارد ضعف خود را شناسایی کنند و در صدد رفع آنها برآیند حتی می توانند آنها را به موارد قوّت تبدیل کنند. علاوه بر این، از نظر اعرابی(1385 ) مدیران سازمان ها تلاش می کنند برای رسیدن به چنین موقعیتی و کسب توان بکارگیری استراتژی های SO ، از استراتژی های ST ، WO و WT استفاده نمایند(5).

جدول 4-17. استراتژیهای SO
عوامل داخلی

عوامل خارجی
نقاط قوت (S)

1. وضعیت مطلوب فناوری اطلاعات در فوتبال استان
2. تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح پایه
3. وضعیت مناسب فوتبال پایه استان
4. وضعیت مطلوب تشکیلات و ساختار هیأت فوتبال
5. وضعیت نسبتا مناسب مدیریت هیأت فوتبال استان
6. تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با سایر هیأتهای فوتبال کشور
7. وجود نگرش مثبت نسبت به توسعة فوتبال نزد مدیران فوتبال استان
8. تطابق وظایف و مسئولیتها با تشکیلات سازمانی هیأت فوتبال استان
9. تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با فدراسیون فوتبال ایران
10. مشخص بودن وظایف و مسئولیتها در هیأت فوتبال استان
11. استقلال مدیریت هیأت فوتبال استان
12. توانایی و دانش کافی مدرسان فوتبال استان گیلان
13. وضعیت کمی مناسب منابع انسانی در هیأت فوتبال استان
14. وجود اساسنامهها، آییننامهها و دستورالعملهای دقیق در هیأت فوتبال استان
15. تعداد مناسب تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای معتبر کشور در ردههای سنی مختلف
16. تعداد کافی مربیان با درجة بینالمللی A (AFC)
17. تعداد مطلوب داوران استان
18. تعداد مناسب مدارس فوتبال در استان
19. وضعیت مطلوب پوشش تلویزیونی بازیهای تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای معتبر کشور
20. نسبت مناسب تعداد فوتبالیستهای استان به کشور
21. تعداد زیاد لیگهای فوتبال استان در ردههای سنی مختلف
22. تعداد زیاد باشگاههای فوتبال در استان
فرصتها (O)
استراتژیهای SO
1. توجه دولت به تجاری سازی و خصوصی سازی باشگاهها
2. انسجام و همکاری لازم بین سازمانها و نهادهای ورزشی استان
3. وجود مکانهایی برای ساخت چمن مصنوعی برای انجام بازیهای فوتبال
4. مقبولیت عمومی فوتبال زنان در استان
5. پیشرفت چند استان از طریق اجرای طرح آسیا ویژن در فوتبال
6. ساخت مدارس و دانشگاههای مرتبط با فوتبال در آینده به منظور توسعة فوتبال در استان
7. حمایت مدیریت ورزش و جوانان استان از فوتبال
8. تعداد مناسب روزنامههای محلی مرتبط با فوتبال در استان
9. وجود افراد زبده و نخبه در مدیریت ورزش استان
10. تشویق و ترغیب مردم توسط رسانههای استان به ورزش فوتبال
11. وجود طرح آسیا ویژن در فوتبال استان
12. تعداد زیاد برنامههای رادیویی، تلویزیونی مرتبط با فوتبال استان
13. نگاه و برخورد مناسب رسانهها با ورزش فوتبال گیلان
14. وجود اماکن طبیعی در استان به منظور استفاده در فوتبال
15. حضور بانوان در فوتبال استان
16. مشارکت فعال مردم گیلان در رشتههای ورزشی مختلف
17. محبوبیت فوتبال بین اقشار مختلف مردم استان
18. اشتیاق و حمایت خانوادهها از فرزندان خود در فوتبال
19. جمعیت جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گیلان

توسعة فوتبال پایه با استفاده طرحهای کارآمد مانند آسیاویژن
S2 S3 O5 O11
بکارگیری مدیران موفق سایر بخشهای ورزش استان در بخش فوتبال
S5 S8 S10 O2 O9
خصوصیسازی باشگاههای فوتبال
S22 O1 O7
توسعة فوتبال در فضاهای طبیعی
S22 S18 S3 O14 O3
تعدیل و کاهش موانع توسعه فوتبال بانوان
S1 S19 O4 O15 O17
تاکید بر جنبههای پرورشی و رفتاری در سیستم استعدادیابی فوتبال استان
S21 S3 S2 O19 O12 O13O10

4-5- 1- استراتژیهای ST
هدف از این استراتژی ها، حداکثر بهره برداری از نقاط قوّت درونی سازمان برای رویارویی با تهدیدها، تنگناها و موارد آسیب زننده محیطی و به حداقل رساندن آنهاست. بدین منظور، سازمان باید از نقاط قوّت خود در زمینه فن آوری، مالی، مدیریت، عملیات و تولید، مهندسی و بازاریابی برای مواجهه با تهدیدها و تنگناهایی که از ناحیه فرآورده های جدید رقیب متوجه سازمان می شود، استفاده کند. از نظر اعرابی(1385) شیوه های قانونی مقابله با برخی اقدامات و فعالیت های رقبا از این نوع استراتژی ها محسوب می شود (5).

جدول 4-18. استراتژیهای ST
عوامل داخلی

عوامل خارجی
نقاط قوت (S)

1. وضعیت مطلوب فناوری اطلاعات در فوتبال استان
2. تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح پایه
3. وضعیت مناسب فوتبال پایه استان
4. وضعیت مطلوب تشکیلات و ساختار هیأت فوتبال
5. وضعیت نسبتا مناسب مدیریت هیأت فوتبال استان
6. تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با سایر هیأتهای فوتبال کشور
7. وجود نگرش مثبت نسبت به توسعة فوتبال نزد مدیران فوتبال استان
8. تطابق وظایف و مسئولیتها با تشکیلات سازمانی هیأت فوتبال استان
9. تعاملات و ارتباط هیأت فوتبال استان با فدراسیون فوتبال ایران
10. مشخص بودن وظایف و مسئولیتها در هیأت فوتبال استان
11. استقلال مدیریت هیأت فوتبال استان
12. توانایی و دانش کافی مدرسان فوتبال استان گیلان
13. وضعیت کمی مناسب منابع انسانی در هیأت فوتبال استان
14. وجود اساسنامهها، آییننامهها و دستورالعملهای دقیق در هیأت فوتبال استان
15. تعداد مناسب تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای معتبر کشور در ردههای سنی مختلف
16. تعداد کافی مربیان با درجة بینالمللی A (AFC)
17. تعداد مطلوب داوران استان
18. تعداد مناسب مدارس فوتبال در استان
19. وضعیت مطلوب پوشش تلویزیونی بازیهای تیمهای گیلانی حاضر در لیگهای معتبر کشور
20. نسبت مناسب تعداد فوتبالیستهای استان به کشور
21. تعداد زیاد لیگهای فوتبال استان در ردههای سنی مختلف
22. تعداد زیاد باشگاههای فوتبال در استان
تهدیدها (T)
استراتژیهای ST
1. تأکید بر نتیجهگرایی نزد مسئولان تراز اول فوتبال استان
2. تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی و زندگی ماشینی
3. تغییر ساختار شهرها و تخریب اماکن روباز مرتبط با فوتبال
4. تأثیر مسائل سیاسی در فوتبال استان
5. تأخیر دراجرا و اتمام پروژههای مخصوص فوتبال در استان
6. افزایش قیمت تجهیزات و لوازم مربوط به ورزش فوتبال
7. وضعیت ضعیف اقتصادی اکثر خانوادههای روستانشین استان
8. دخالت گروههای خارج از حوزة فوتبال، در مسائل مختلف فوتبال استان از جمله تجارت و مسائل اخلاقی
9. بروز مسائل غیر اخلاقی، خشونت، و دوپینگ در فوتبال استان
10. تعداد اندک اماکن ورزشی در روستاها و مناطق محروم استان
11. وضعیت بد اقتصادی- اجتماعی حاکم بر استان
12. دخالت و موازیکاری ادارة ورزش و جوانان استان در فوتبال گیلان
13. وضعیت آب و هوای استان
14. نبود افراد سرمایهگذار در فوتبال استان
15. نبود سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی در فوتبال استان
16. تعداد کم زمینهای فوتبال استان در مناطق شهرنشین که تقاضا در آنها زیاد است
17. استقبال کم تماشاگران از مسابقات فوتبال در استان
18. عدم اختصاص بودجة لازم برای پروژههای مرتبط با فوتبال در استان
19. ناتوانی دولت در پرداخت تسهیلات از جمله وام، زمین، معافیتهای مالیاتی و… به بخش خصوصی
20. حضور افراد سیاسی در فوتبال استان به منظور جذب اسپانسر
ایجاد سیستم ویژه تربیت افراد نخبه جهت ارتقا جنبه قهرمانی و حرفهای فوتبال استان
S2 S3 S5 S7 S16 S18 T1 T7 T10
مداخله مدیریتی جهت کاهش و تعدیل آثار مخرب سیاسی و اجتماعی اثرگذار بر فوتبال
S5 S4 S11 S14 T4 T8 T12 T20
تشویق و ترغیب مردم به ورزش فوتبال
S19 T2
کمک به گسترش فوتبال پاک و اخلاقی در استان
S16 S12 S14 T9 T8 T4
ارائه خدمات با هزینه کمتر و دسترسی بهتر در زمینه فوتبال
S20 S18 S22 T6 T7 T11
توسعه زیرساخت و تجهیزات سطح آماتوری و همگانی فوتبال استان
S22 S20 S18 T3 T10 T16

4-5- 2- استراتژیهای WO
هدف از این استراتژی ها کاستن و به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و جنبه های آسیب پذیر سازمان و به حداکثر رسانیدن فرصت ها، موقعیت ها و تقاضاهاست. بنابراین، سازمان باید بتواند نقاط ضعف و موارد آسیب پذیر خود را در داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون از قبیل فن آوری جدید، امکانات بهبود و ترمیم فن آوری موجود یا نیروی تخصصی با مهارت های بالا را برای حل مشکلات خود به خدمت بگیرد.

جدول 4-19. استراتژیهای WO
عوامل داخلی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد عوامل درونی، عوامل بیرونی، استان گیلان، اماکن ورزشی Next Entries منبع مقاله درمورد نمایشنامه، میرزا آقا، ادبیات نمایشی، ادبیات فارسی