مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، مناطق شهری، جدول داده

دانلود پایان نامه ارشد

ن میدهد این استان در سال 1391 با نرخ بیکاری16درصد در ردیف بالاترین نرخ بیکاری در میان استانهای کشور قرار داشته است(سالنامه 1391 استان کرمانشاه). در سالهای بعد از جنگ تحمیلی، سیاستهایی در راستای بازسازی اقتصادی این استان به‌منظور کاهش بیکاری و فقر صورت گرفته است که در بعضی موارد باعث تغییر در ترکیب اشتغال بخشهای مختلف استان و همچنین تغییر در بافت جمعیتی شهرستانهای این استان گردیده است. بنابراین بررسی اشتغال استان کرمانشاه در سالهای گذشته و همچنین پیشبینی روند آن در سالهای آتی میتواند برای سیاستگذاران کشوری و استانی بسیار مفید باشد. تا با استفاده از روشهای بهینه در امر اشتغال و استفاده از ظرفیتهای موجود در استان به اهداف پیش‌بینی‌شده خود در امر اشتغال و بیکاری دست پیدا کنند، لذا برآنیم در این مطالعه با بهرهگیری از جدول داده- ستانده بخشهای کلیدی استان کرمانشاه را کنیم.

2-2- وضعیت جغرافیایی و جمعیتی استان
استان کرمانشاه با حدود 269/25009 کیلومترمربع وسعت و بیش از 1945227 نفر جمعیت در سال 1390 که به صورت نسبی 59/2 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد، در میانۀ ضلع غربی کشور، بین 33 درجه و 41 دقیقه تا 35 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 24 دقیقه تا 48 درجه و 1 دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرارگرفته است که به صورت نسبی 5/1 مساحت کشور را در بر میگیرد، از استانهای غربی به شمار میآید که با کشور عراق مرز مشترک دارند. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود میشود. مرکز استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 14 شهرستان با نام‌های کرمانشاه، اسلامآباد غرب، پاوه، جوانرود، سنقر، سرپل ذهاب، کنگاور، گیلان غرب، هرسین، صحنه، قصر شیرین، دالاهو، ثلاث باباجانی و روانسر، 31 بخش، 86 دهستان، 31 شهر و 2642 آبادی دارای سکنه میباشد(سالنامه آماری 1391 استان کرمانشاه).

2-3- شناسایی سهم بخشهای عمده اقتصادی
جعیت فعال برحسب نوع فعالیت اقتصادی که انجام می دهند، در یکی از بخش های عمده فعالیت اقتصادی قرار می گیرند. براساس طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی جمعیت فعال در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات قرار می گیرد. کشاورزی شامل فعالیت های زراعت، باغداری، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری می شود. صنعت در برگیرنده فعالیت هایی مانند استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تامین آب، برق و گاز است. خدمات شامل عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات واسطه گری های مالی، مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار آموزش بهداشت و مددکاری اجتماعی، سازمان ها و هیات های برون مرزی، دفاتر و اداره های مرکزی، خانوارهای معمولی دارای مستخدم، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی است.
براساس اطلاعات مندرج در سالنامه آماری سال 1390 استان کرمانشاه، میزان ارزش افزودۀ استان در بخش کشاورزی 498،265،066 میلیون ریال بوده که 16/12 از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین میزان رشد ارزش افزودۀ استان در سال 1390نسبت به سال 1389 در بخش کشاورزی 21/12 بوده که نسبت به بخش های صنعت و خدمات رشد کمتری را تجربه کرده است. همچنین بخش صنعت نیز با ارزش افزودۀ 31،211،882 میلیون ریال 01/0 از ارزش افزودۀ کشور را تشکیل داده در حالیکه رشد ارزش افزودۀ این بخش در سال 1390 نسبت به سال 1389 در حدود 21/83 است. براساس گزارش حسابهای اقتصادی استان در سال 1390 میزان ارزش افزوده بخش خدمات 66،844،678 میلیون ریال بوده که 02/0 از ارزش افزودۀ کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین میزان رشد ارزش افزوده استان کرمانشاه در سال 1390 نسبت به سال 1389، 30/26 بوده که در بین سه بخش عمدۀ اقتصاد استان رتبۀ دوم را بعد از صنعت دارد. بهعلاوه، از جنبۀ اشتغال نیز از 433،341 نفر در سال 1390 تعداد 128،145 در بخش کشاورزی،39،000 در بخش صنعت و 266،196 نفر در بخش خدمات برآورد گردیده است. که به لحاظ رتبه بندی بخش خدمات در رتبۀ اول ،کشاورزی دوم و بخش صنعت رتبۀ سوم استان را به خود اختصاص داده اند.
2-4- توزیع نسبی جمعیت استان
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، استان کرمانشاه دارای جمعیتی معادل 1879385 نفر بوده که از این میزان جمعیت 1255319 نفر در مناطق شهری و 624066 نفر در مناطق غیرشهری زندگی میکردهاند و بر اساس محاسبات و برآوردهای انجام شده جمعیت استان در سال 1390 معادل 1945227 نفر بوده که از این میزان جمعیت 1333894 نفر در مناطق شهری و 590133 نفر در مناطق غیرشهری سکونت داشتهاند که نسبت به سال 1385 شاهد افزایش جمعیت در استان هستیم.
براساس اطلاعات مندرج در حسابهای مذکور از کل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال 1385، تعداد 635345 نفر را مردان و تعداد 619974 نفر را زنان تشکیل داده و از کل جمعیت غیرشهری استان کرمانشاه در سال مذکور، تعداد 321980 نفر را مردان و تعداد 302086 نفر را زنان تشکیل داده است. همچنین از کل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال 1390، تعداد 657538 نفر را مردان و تعداد 676356 نفر را زنان تشکیل داده و از کل جمعیت غیرشهری استان کرمانشاه در سال 1390، تعداد 303042 نفر را مردان و تعداد 287091 نفر را زنان تشکیل داده است(سالنامه آماری استان کرمانشاه سالهای 1385 و 1390).
بر اساس اطلاعات مندرج در سالنامه آماری استان برای سال 1385؛ تراکم جمعیت در واحد سطح 75 نفر در هر کیلومترمربع بوده که بر اساس محاسبات انجام شده؛ این شاخص در سال 1389 به 76 نفر در هر کیلومترمربع رسیده است و نیز نسبت شهرنشینی در سطح استان در سال 1385 معادل 67 درصد بوده که بر اساس محاسبات انجام شده؛ این شاخص با روند فزایندهای در سال 1389 به 70 درصد تغییر یافته و تنها 30 درصد کل جمعیت استان در روستاها سکونت داشته که این عمدتاً بیانگر افزایش روند مهاجرت از روستاها به شهرها و کاهش جمعیت مناطق روستایی است.
همچنین شاخص نسبت جنسی در سال 1385 معادل 8/103 نفر مرد در مقابل هر 100 نفر زن بوده که مقدار این شاخص در سال 1389 به 1/104 نفر مرد در مقابل هر 100 نفر زن رسیده است از طرف دیگر متوسط بعد خانوار از 32/4 نفر در سال 1385 به 4 نفر در سال 1389 تغییر یافته است (گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه سالهای1389-1385).
از سوی دیگر؛ بر اساس نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 1391؛ جمعیت استان به تفکیک هر یک از شهرستانها و برحسب مناطق شهری و روستایی، شهرستان کرمانشاه با جمعیت 1030978 نفر و اختصاص 3/51 درصد از جمعیت استان به خود و ضریب شهرنشینی 8/82 درصد؛ بیشترین سهم و شهرستان قصر شیرین با 25517 نفر و اختصاص 4/2 درصد از جمعیت استان به خود؛ کمترین سهم را دارا بودهاند، همچنین، بالاترین میزان شهرنشینی با 8/82 درصد مربوط به شهرستان کرمانشاه بوده و کمترین نرخ شهرنشینی جمعیت با 2/23 درصد مربوط به شهرستان ثلاث باباجانی بوده است(سرشماری نفوس و مسکن سال 1391).

2-5- اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سهم اشتغال بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در سطح استان کرمانشاه برای سال 1385 به ترتیب معادل 9/31، 3/20 و 8/47 درصد بوده است، درحالی‌که مقدار این شاخص در سال مذکور و در سطح کشور به ترتیب 2/23، 8/30 و 46 درصد بوده است. همچنین سهم اشتغال بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در سطح استان و در سال 1389 به ترتیب 6/27، 4/24 و 50 درصد تغییر یافته، درحالی‌که مقدار این شاخص در سال مزبور و در سطح کشور به ترتیب به 2/19، 2/32 و 6/48 درصد تغییریافته است(گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه سالهای1389-1385).

2-6- نرخ بیکاری استان
بر اساس نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، جمعیت فعال استان کرمانشاه در سال مذکور معادل 615076 نفر بوده که سهم مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر 6/64 و 4/35 درصد بوده و بهعلاوه نرخ فعالیت در سطح استان کرمانشاه معادل 9/35 درصد بوده که این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 34 و 1/41 درصد بوده است. در سال 1389 نرخ فعالیت در سطح استان کرمانشاه، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به 1/35، 7/31 و 9/42 درصد تغییر یافته است. بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش اقتصادی استان کرمانشاه، تعداد شاغلین استان کرمانشاه در سال 1385 برابر 472080 نفر برآورد شده است که از این تعداد شاغلین، 306466 نفر معادل 9/64 درصد در مناطق شهری و 165614 نفر معادل1/35 درصد در مناطق روستایی به کار اشتغال داشتهاند.
همچنین بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش‌های اقتصادی استان کرمانشاه، نرخ بیکاری در سطح استان در سال 1385 برابر 6/16 درصد بوده است که این نرخ در سال 1389 به 5/13 درصد کاهش یافته است(گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه سالهای1389-1385).
2-7- وضعیت تجارت خارجی استان
بر اساس نظر اکثر اقتصاددانان؛ تجارت(بازرگانی) موتور رشد و توسعه هر کشور یا منطقه به شمار میرود. زیرا که امکان بهرهگیری از توانمندیهای اقتصادی بالقوه کشور یا منطقه را، با توجه به مزیتهای نسبی موجود و قابل خلق، به وجود میآورد و بستر مناسبی را برای سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی پدیدار میسازد. بازرگانی خارجی از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژیهای جدید و کالاهای واسطهای مرغوبتر، منجر به بهبود تخصیص منابع و افزایش رقابت داخلی میشود.
بر اساس اطلاعات مندرج در گزارشهای اقتصادی استان کرمانشاه، میزان ارزش ریالی و دلاری صادرات استان از گمرکات در سال 1385 به ترتیب معادل 344/8109613 میلیون ریال و 379 میلیون دلار بوده که در سال 1389 به ترتیب به 88/2804670 میلیون ریال و 2/919 میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه در سال 1385 معادل 7/382 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1389 به 6/919 میلیون دلار و در سال 1391 به 365/1 میلیارد دلار افزایش‌یافته است. از سوی دیگر بیشترین سهم صادرات غیرنفتی استان طی سالهای 1385 الی 1389 مربوط به صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و پس ‌از آن مربوط به صادرات محصولات کشاورزی بوده است، به‌طوری‌که سهم ارزش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی استان از کل ارزش صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه در سال 1385 معادل 79 درصد بوده که این سهم در سال 1389 به 3/85 درصد افزایش‌ یافته است و همچنین، سهم ارزش صادرات محصولات کشاورزی استان از کل ارزش صادرات غیرنفتی استان در سال 1385 معادل 21 درصد بوده که این سهم در سال 1389 به 4/14 درصد تغییر یافته است. همچنین بر اساس نتایج مندرج در گزارشهای اقتصادی استان مقدار واردات انواع کالا از گمرکات استان برای سال1391 معادل 31451 تن به ارزش 53960763 میلیون ریال میباشد(گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه سالهای1389-1385و سالنامه آماری 1391 استان کرمانشاه).

2-8- مطالعات تجربی انجام شده
مطالعات اولیه تحلیلهای داده- ستانده منطقهای به Isard(1953) و Miler(1957) منتسب میشود. آن‌ها به ‌عنوان بنیانگذاران استفاده از تحلیل داده- ستانده در برنامهریزی منطقهای بهشمار میآیند؛ بهطوریکه اولین جداول داده- ستانده منطقهای توسط آن‌ها تدوین‌شده است. زمانی که آن‌ها اقدام به تهیه جدول داده- ستانده منطقهای کردند آمارها و اطلاعات مربوط به منطقه وجود نداشت. به همین علت راهحل را در استفاده مستقیم از اطلاعات جدول داده- ستانده ملی دیدند و بدین ترتیب جدول داده- ستانده ملی مبنای کار آن‌ها قرار گرفت. به‌عبارت‌دیگر ماتریس ضرایب فنی منطقهای را از جدول داده- ستانده ملی استخراج و با توجه به آمارهای موجود

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان کرمان، استان کرمانشاه، جدول داده، تحلیل داده Next Entries مقاله درمورد جدول داده، ارزش افزوده، ارزش تولید، مخارج مصرفی