مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، کسب و کار، کشش تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

ی مختلف و رتبه آنها را نشان میدهد. بر اساس یافتههای این جدول، بیشترین کشش تولید داده- ستانده مربوط به بخش صنعت است و بخشهای کشاورزی، شکار، جنگلداری، ساختمانهای مسکونی و عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها در رتبههای بعدی قرار دارند. مفهوم عدد 158/0 برای کشش تولید بخش صنعت چنین است: اگر تقاضای نهایی بخش صنعت یک درصد افزایش یابد، تولید کل استان 158/0 درصد زیادتر میشود.

جدول4-12 کششهای تقاضای نهایی تولید بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه
ردیف
ضریب فزاینده تولید
F/Y
کشش تولید
رتبه
1
1/000794
0/120239
0/120
2
2
1/000180
0/000446
0/000
14
3
1/000032
0/002052
0/002
13
4
1/000115
0/157558
0/158
1
5
1/000811
0/022980
0/023
10
6
1/000018
0/083403
0/083
3
7
1/000336
0/064990
0/065
4
8
1/000105
0/008227
0/008
12
9
1/000175
0/030875
0/031
8
10
1/000561
0/011442
0/011
11
11
1/000069
0/060590
0/061
5
12
1/000010
0/031022
0/031
6
13
1/000054
0/031022
0/031
7
14
1/000296
0/029603
0/030
9
متوسط
1/000254
0/022888
0/022888
 

مأخذ: محاسبات تحقیق

4-7-3- رتبهبندی بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه بر مبنای کشش اشتغال
شاخص دیگری که به وسیلۀ آن میتوان بخشهای اقتصادی را از نظر اشتغالزایی بالقوه رتبهبندی کرد؛ کشش تقاضای نهایی اشتغال همفزون است. جدول4-13 کششهای اشتغالزایی بخشهای مختلف و رتبه آنها را نشان میدهد. بر اساس یافتههای این جدول، بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری باکششترین بخش اشتغالزایی استان کرمانشاه با کشش تقاضای نهایی اشتغال 295/0 است. به بیان روشنتر، یک درصد افزایش در تقاضای نهایی بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری موجب افزایش 295/0 درصد در تعداد کل شاغلان استان میشود. پس از کشاورزی، شکار، جنگلداری، آموزش ، ساختمانهای مسکونی و عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها در ردههای بعدی قرار دارند.

جدول4-13 کششهای تقاضای نهایی اشتغال بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه
ردیف
ضریب فزاینده اشتغال
F/L
کشش اشتغال
رتبه
1
0/011
27/571
0/295
1
2
0/004
0/102
0/000
14
3
0/009
0/470
0/004
11
4
0/002
36/129
0/074
7
5
0/002
5/269
0/012
9
6
0/006
19/125
0/122
3
7
0/008
14/903
0/118
4
8
0/004
1/886
0/008
10
9
0/014
7/080
0/100
6
10
0/005
2/624
0/014
8
11
0/000
13/894
0/003
12
12
0/000
7/866
0/003
13
13
0/020
7/114
0/141
2
14
0/016
6/788
0/107
5
متوسط
0/004242
5/286062
0/022426

مأخذ: محاسبات تحقیق

4-7-4- مقایسه کششهای تولید و اشتغال
مقایسه بخشهای پیشرو در رشد اقتصاد با بخشهای پیشرو در اشتغالزایی میتواند حقایقی را از ساختار اقتصاد استان آشکار سازد. جداول 4-12 و 4-13 تقاضای نهایی تولید و اشتغال بخشهای مختلف را نشان میدهد. از میان بخشهای مختلف تنها دو بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و اداره امور عمومی و خدمات شهری در شمار 8 بخش با کشش تولیدی بالاتر از متوسط قرار داشته؛ ولی در میان 8 بخش با کشش اشتغال بالاتر از متوسط قرار ندارد. بخش سایر خدمات و واسطهگریهای مالی به عنوان 8 بخش اشتغالزایی شناسایی میشوند که در بین 8 بخش اول مؤثر در رشد نیستند. مقدار عددی کششهای تولید در بخش صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و اداره امور عمومی و خدمات شهری بیشتر از کششهای اشتغالزایی است و در بقیه موارد وضعیت عکس آن برقرار است.
مقایسه کشش اشتغال و تولید داده- ستانده بیانگر این است که اولاً توان اشتغالزایی و تولید بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه از یکدیگر متفاوت است(برای مثال صنعت در نگرش تولید رتبه اول و در نگرش اشتغال رتبه هفتم را دارد). ثانیاً توان اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان در قیاس با توان تولید آن کمتر است(متوسط کشش تولید بیشتر از متوسط کشش اشتغال است).

4-7-5- محاسبه هزینه ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت
افزایش تقاضای نهایی ستانده یک بخش سبب ایجاد ظرفیتهای اشتغال نه تنها در داخل همان بخش بلکه در بخشهای دیگری نیز میشود، بخش مذکور به صورتی با آن بخشها پیوند پیشین دارد. ضریب فزایندۀ اشتغالزایی نشانگر افزایش فرصتهای شغلی در یک بخش در صورت افزایش تقاضای نهایی آن بخش است. معکوس ضریب فزاینده اشتغالزایی تقاضای نهایی(سرمایهگذاری به صورت تشکیل سرمایه، افزایش مصرف خصوصی یا دولتی)، نشاندهندۀ هزینه لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی است؛ و فرصت شغلی ایجاد شده به صورت مجموع اشتغال ایجاد شده مستقیم و غیرمستقیم است، بدین معنی که اگر a ریال افزایش در تقاضای نهایی بخش j سبب ایجاد یک فرصت شغلی میشود؛ به دلیل وجود روابط پیوند بین صنایع تنها قسمتی از این فرصت شغلی در خود بخش ایجاد میشود و قسمت دیگر در میان صنایع پیوسته پیشین آن توزیع میشود. هر چه ضریب تکاثر اشتغالزایی کمتر باشد؛ هزینه ایجاد شغل بیشتر میگردد. بر اساس جدول 4-14، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار با 5 میلیارد ریال، بیشترین هزینه ایجاد شغل را داراست و این، به دلیل پایین بودن پیوند پیشین(ضریب تکاثر) این بخش میباشد یعنی قدرت ایجاد اشتغال در این بخش بسیار ضعیف است. پس از آن اداره امور عمومی و خدمات شهری با 33/3 میلیارد ریال و صنعت با 5/0 میلیارد ریال به ترتیب بیشترین هزینه ایجاد یک شغل را دارند و کمترین هزینه ایجاد شغل به بخش آموزش با 050/0 میلیارد ریال اختصاص دارد.

جدول 4-14 هزینه ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت برحسب تقاضای نهایی
ردیف
ضریب فزاینده اشتغال
هزینه ایجاد یک فرصت شغلی
رتبه
1
7/10
093/0
 11
2
5/4
222/0 
 6
3
9
111/0
10
4
2
 5/0

5
3/2
 434/0
 4
6
4/6
 156/0
 8
7
9/7
 126/0
 9
8
1/4
 243/0
 5
9
1/14
 070/0
 12
10
5/5
181/0 
 7
11
2/0


12
3/0
33/3 
 2
13
8/19
050/0 
 14
14
7/15
063/0 
 13

مأخذ: محاسبات تحقیق

بر اساس اطلاعات موجود در سالنامۀ آماری سال 1390، استان کرمانشاه با مقادیر ارزش افزوده، تعداد شاغلین و جمعیت بیکار استان به ترتیب 33,690,385 میلیون ریال، 433,341 نفر و 117,454 نفر ، نرخ رشد اقتصادیِ 04/0 درصد را تجربه کرده، که به ازاء این نرخ رشد 6/102 نفر شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است که با توجه به این شرایط. برای از بین بردن بیکاری در مدت زمان 5 الی 10 سال GDP استان باید 50 درصد نسبت به مقدار کنونی افزایش داشته باشد.

4-7- جمعبندی فصل چهارم
در این فصل با استفاده از آمار و اطلاعات مرکز آمار( حسابهای منطقهای 79 تا 90 و نیز جدول داده- ستانده ملی 1385)، جدول داده- ستانده استان کرمانشاه به روش MFLQ در دو قالب 37 و 14 بخشی تهیه گردید. همانگونه که میدانیم جدول داده- ستانده متعارف از ابزارهای مهم برای تحلیل ساختار اقتصاد و پیشبینی برنامهریزی توسعه است که با استفاده از این جدول محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخشهای مختلف اقتصادی، ضرایب فزاینده اشتغال، کششهای تولید و اشتغالزایی و هزینه ایجاد هر شغل تمام وقت امکانپذیربوده، که با توسل به این ضرایب تعیین توان تولیدی و اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان قابل حصول میباشد.
مطابق جدول 4-4، شاخص ضرایب پیوستگی پیشین بخشهای خدمات آموزش، خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی، سایر معادن، زراعت و باغداری، برق و خدمات مربوط به آن، خدمات حملونقل جادهای، سایر خدمات، خدمات مالی، بیمه و بانک، سایر ساختمانها و ساخت منسوجات، از نظر بیشترین ضرایب پیوستگی پیشین و شاخص قدرت حساسیت به ترتیب در مکانهای اول تا دهم قرار دارند و بقیه بخشها بر اساس مقادیرشان در رتبههای یازدهم تا سی و هفتم قرار گرفتهاند. با توجه به شاخص ضرایب پیوستگی پیشین، بخش خدمات آموزش با شاخص حساسیت 022551/1 دارای بیشترین ضریب میباشد.
مطابق جدول 4-5، شاخص ضرایب پیوستگی پسین حاکی از آن است که بخشهای خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی، سایر ساختمانها، خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدن، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی، سایر صنایع، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت پوشاک، عملآوری و رنگ کردن خز، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و خدمات اقامتگاههای عمومی به ترتیب در مکانهای اول تا دهم قرار دارند و سایر بخشها بر اساس مقادیرشان در مکانهای یازدهم تا سی و هفتم جای دارند. با توجه به شاخص ضریب پیوستگی پسین بخش خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی با شاخص انتشار 023793/1 دارای بیشترین ضریب پیوستگی پسین میباشد.
جدول 4-11، حاکی از آن است که بخشهای آموزش، سایر خدمات، حملونقل، انبارداری و ارتباطات و کشاورزی، شکار و جنگلداری با دارا بودن اثر اشتغالزایی بالا جزء بخشهای پیشرو بوده و در اولویت میباشند. آنگونه که مشاهده میشود، بخش آموزش دارای بیشترین ضریب فزایندۀ اشتغال میباشد. بر این مبنا برای رفع تنگناهای بیکاری میبایست تقاضای نهایی بخش آموزش استان را افزایش داد. به تناسب این افزایش، اشتغال در کل استان نیز افزایش خواهد یافت.
رتبهبندی بر اساس کششهای تقاضای نهایی اشتغال میتواند تا حدودی به دلیل در نظر گرفتن ظرفیت نسبی بخشها متفاوت از رتبهبندی به وسیله شاخصهای پیوند باشد. بدون تردید، انتخاب شاخص برای شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد بستگی به هدف پژوهش و سیاستهای پیشنهادی دارد. کششها مناسبترین شاخص برای تعیین اولویت بخشها در هنگام افزایش تقاضای نهایی هستند. مطابق جداول 4-12 و 4-13، در میان 14 بخش، 8 بخش با کشش تقاضای نهایی تولید و اشتغال بالاتر از متوسط قرار گرفتهاند؛ بخشهای صنعت، کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمانهای مسکونی، عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش و حملونقل، انبارداری و ارتباطات بخشهای با کشش تولید بالاتر از متوسط و همچنین بخشهای کشاورزی، شکار و جنگلداری، آموزش، ساختمانهای مسکونی، عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، سایر خدمات، حملونقل، انبارداری و ارتباطات، صنعت و واسطهگریهای مالی، بخشهای با کشش اشتغال بالاتر از متوسط هستند. همچنین، بهطور متوسط، کشش تقاضای نهایی تولید از کشش تقاضای نهایی اشتغال بیشتر است.
هزینه لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی در اقتصاد استان کرمانشاه بر حسب افزایش در تقاضای نهایی هر بخش، به عنوان شاخص دیگری برای رتبهبندی بخشها مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس جدول 4-14، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار پر هزینهترین بخش از اقتصاد استان است که با کمترین پتانسیل اشتغالزایی با افزایش19/0 میلیارد ریال در تقاضای نهایی آن و هزینۀ 5 میلیارد ریال، یک فرصت شغلی تمام وقت در اقتصاد استان ایجاد میشود.

فصل پنجم
جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه
برای دستیابی به رشد اقتصادی بر حسب اینکه در چه بخشهایی از اقتصاد سرمایهگذاری شود مسیرهای متفاوتی وجود دارد. میزان رشد به بخشهایی بستگی دارد که در آن سرمایهگذاری میشود. بنابراین در بلندمدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایهگذاری هرچه بیشتر در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد میباشد. مسئله اشتغال و تلاش برای حل این معضل اجتماعی بایستی سرلوحه برنامه تمامی مسئولان و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، کسب و کار، خدمات شهری Next Entries مقاله درمورد جدول داده، مطالعه موردی، اقتصاد ایران، استان تهران