مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، کسب و کار، خدمات شهری

دانلود پایان نامه ارشد

ن لحاظ اهمیت ویژهای مییابد. که بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی(ردیف26) در این گروه قرار میگیرد.
همچنین در صورتی که شاخص انتشار بزرگتر از یک و شاخص حساسیت کمتر از یک باشد، بخش مورد نظر در مراحل انتهایی فرایند تولید قرار میگیرد و محصولات تولیدی آن بیشتر مصرفی خواهند بود، بخشهای دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی(ردیف11)، ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی(ردیف17)، سایر صنایع(ردیف 20)، سایر ساختمانها(ردیف25) و خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدن(ردیف 28) در این گروه قرار دارند.
اگر شاخص انتشار کمتر از یک و شاخص حساسیت بیشتر از یک باشد، تولیدات بخش مورد نظر از نوع واسطهای اولیه است به این معنی که تولیدات واسطهای آن بخش برای سایر بخشها استفاده میشود ولی خود چندان از تولیدات دیگر بخشها استفاده نخواهد کرد، که بخشهای برق و خدمات مربوط(ردیف2)، زراعت و باغداری(ردیف 3)، سایر معادن(ردیف7) ، خدمات حملونقل جادهای(ردیف29)، خدمات آموزشی(ردیف26) و سایر خدمات(ردیف 37) در این گروه قرار دارند.
اگر هر دو این شاخص کمتر از یک باشد یعنی گروه چهارم بخش مذکور از لحاظ مصرفی اهمیت بالاتری پیدا میکند، و در گروه کالاهای تولید نهایی قرار میگیرد، سایر بخشهای سی و هفتگانه اقتصاد استان در این دسته قرار میگیرند.

4-7- تحلیل ساختار اشتغال بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه بر مبنای جدول داده- ستانده 14 بخشی
برای تعیین جایگاه بخشهای مختلف در اشتغالزایی و اولویتبندی آنها، پتانسیل اشتغالزایی بخشها، کششتقاضای نهایی اشتغال و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت محاسبه میگردد. تحلیلهای تجربی پژوهش بر اساس جداول داده- ستانده 14 بخشی استان کرمانشاه و آمار اشتغال سال 1390 انجام شده است. عامل تعیین کننده تعداد بخشهای اقتصادی جداول، امکان دستیابی به دادههای اشتغال بخشهای مختلف اقتصاد کشور است که از سالنامه آماری سال 1390 استان کرمانشاه استخراج میشود.
7-4-1- رتبهبندی اشتغالزایی بخشهای مختلف با محاسبه پتانسیل اشتغالزایی بخشها
در این قسمت از تحقیق، پتانسیل اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه با توجه به محدودیت و عدم دسترسی به اطلاعات اشتغال بعضی از زیربخشها، در قالب 14 بخش اصلی استان مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
همانطور که در بخش روش تحقیق بیان شد، برای بررسی ارتباط بین اشتغال و تولید در جدول داده- ستانده فرض میشود که تقاضای نیروی کار در هر بخش با سطح تولید آن بخش در مقطع زمانی موردنظر متناسب است.
ضریب مستقیم اشتغال(e_i )که از تقسیم اشتغال هر بخش(L_i ) به ستانده کل آن بخش(X_i ) بهدست میآید را میتوان به صورت زیر نشان داد (کشاورز،1383):
(4-7) e_i = L_i/X_i i=1,2,…,n
به این مفهوم است که به ازای یک واحد تولید بخش iام به چه میزان شغل نیاز است، اگر ضرایب مستقیم اشتغال بخشها در قطر اصلی یک ماتریسn(n نوشته شوند و دیگر عناصر برابر صفر منظور شوند، ماتریس ضرایب مستقیم اشتغال ایجاد میشود، لذا خواهیم داشت(Tarahomi,2008):
e=[ ■(e_1&0&■(0&0)@0&e_2&■(0&0)@■([email protected])&■([email protected])&■(■(⋯@0)&■([email protected]_n )))]
که با ضرب ماتریس ضرایب مستقیم اشتغال در ماتریس معکوس لئونتیف، ماتریس معکوس اشتغال(L) بهدست میآید :
(4-8) F L= e〖(I-A)〗^(-1)
که جمع ستونی عناصر آن مبین حجم اشتغال افزایش یافته در اقتصاد در صورت افزایش یک میلیارد ریال در تقاضای نهایی بخش j است، و همچنین ماتریس ضریب فزاینده اشتغال غیرمستقیم از اختلاف عناصر ماتریس ضریب فزاینده اشتغال و عناصر ماتریس ضرایب مستقیم اشتغال بهدست میآید که جمع ستونی آن نفرشغل غیرمستقیم ایجاد شده ناشی از تزریق یک واحد مشخص حساب برونزای فعالیتهای تولیدی میباشد.
برای محاسبه پتانسیل اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان از آمار اشتغال سال 1390 و محاسبه ماتریس اشتغال و ماتریس معکوس لئونتیف 14 بخشی که محاسبات آنها در ضمیمه و در قالب جداول (6) و (7) در ضمیمه ارائه شده، استفاده شده است.
در این قسمت در قالب جدول 4-7، 4-8، 4-9، 4-10 و 4-11 ضریب فزاینده اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از افزایش یک میلیارد ریال در تقاضای نهایی(مصرف خانوار، مصرف دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تغییر موجودی انبار) را بر روی اشتغال کل و رتبه بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه محاسبه میشود.

جدول 4-7 بخشهای اقتصادی استان پس از تجمیع
بخشها
ردیف
کشاورزی، شکار، جنگلداری
1
ماهیگیری
2
معدن
3
صنعت
4
تأمین آب، برق و گاز طبیعی
5
ساختمانهای مسکونی
6
عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها
7
هتل و رستوران
8
حملونقل، انبارداری و ارتباطات
9
واسطهگریهای مالی
10
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار
11
اداره امور عمومی و خدمات شهری
12
آموزش
13
سایر خدمات
14
مأخذ: حسابهای منطقهای(مرکز آمار ایران)

شرح فعالیتهای اقتصادی برای انجام محاسبات مربوط به بررسی پتانسیل تولیدی شامل 37 بخش بود اما به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به اشتغال بررسی پتانسیل تولیدی در قالب 14 بخش در قالب جدول 4-7 آورده شده است.

جدول4-8 توزیع نسبی شاغلان 10ساله و بیشتر برحسب گروههای عمده فعالیت
گروه های عمده فعالیت
کد
ستانده کل
ارزش افزوده
تعداد شاغلین
کشاورزی، شکار و جنگلداری
1
11962047/3
6011093
127958
ماهیگیری
2
44291/3
20994
187
معدن
3
203898/2
155842
1795
صنعت
4
15658232/8
3370894
31862
تأمین آب، برق و گاز طبیعی
5
2286242/2
1195326
5343
ساختمان های مسکونی
6
8287677/4
2443669
52748
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها
7
6461603/0
4573212
51335
هتل و رستوران
8
817599/2
253168
3340
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
9
3068819/1
1933715
43223
واسطه گری های مالی
10
1138058/5
765414
6210
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار
11
6021404/1
4663442
1116
اداره امور عمومی و خدمات شهری
12
3408691/4
3829989
1090
آموزش
13
3082901/2
2528064
60897
سایر خدمات
14
2943123/4
1945563
46237
جمع
 
65384589/1
33690385
433341

مأخذ: مرکزآمار ایران( سالنامه آماری 1390)

آمار و اطلاعات مورد استفاده برای بررسی پتانسیل اشتغالزایی شامل ستانده کل، ارزش افزوده و تعداد شاغلین در این مطالعه از آمار حسابهای منطقهای 79 تا 90 مرکز آمار ایران برای سال 1390 و همچنین سالنامه آماری سال 1390 اخذ شده و در قالب جدول 8-4 آورده شده است.

جدول 4-9 ضرایب فزاینده اشتغال به ازای یک میلیارد ریال افزایش در تقاضای نهایی هر بخش سال 1390(نفر)
بخشها
کد
ارزش افزوده به میلیون ریال
اشتغال کل به ازای یک میلیون ریال
اشتغال کل به ازای یک میلیارد ریال
رتبه
کشاورزی، شکار و جنگلداری
1
6،011،093
0107/0
7/10
4
ماهیگیری
2
20،994
0045/0
5/4
9
معدن
3
155،842
0090/0
9
5
صنعت
4
3،370،894
0020/0
2
12
تأمین آب، برق و گاز طبیعی
5
1،195،326
0023/0
3/2
11
ساختمان های مسکونی
6
2،443،669
0064/0
4/6
7
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها
7
4،573،212
0079/0
9/7
6
هتل و رستوران
8
253،168
0041/0
1/4
10
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
9
1،933،715
0141/0
1/14
3
واسطه گری های مالی
10
765،414
0055/0
5/5
8
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار
11
4،663،442
0002/0
2/0
14
اداره امور عمومی و خدمات شهری
12
3،829،989
0003/0
3/0
13
آموزش
13
2،528،064
0198/0
8/19
1
سایر خدمات
14
1،945،563
0157/0
7/15
2
مأخذ: محاسبات تحقیق

جدول 4-10 پتانسیل اشتغالزایی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
عنوان
کد
ضریب کل اشتغال
ضریب مستقیم اشتغال
ضریب غیرمستقیم اشتغال
رتبه
کشاورزی، شکار و جنگلداری
1
10/69701234
10/69699836
0/000014
4
ماهیگیری
2
4/49832696
4/222047617
0/276279
9
معدن
3
9/029296415
8/803413781
0/225883
5
صنعت
4
2/035490043
2/034840101
0/00065
12
تأمین آب، برق و گاز طبیعی
5
2/337070799
2/337022735
0/000048
11
ساختمان های مسکونی
6
6/36472775
6/364629951
0/000098
7
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها
7
7/944759762
7/94462297
0/000137
6
هتل و رستوران
8
4/144369903
4/085131071
0/059239
10
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
9
14/0895941
14/08457102
0/005023
3
واسطه گری های مالی
10
5/458259148
5/45666135
0/001598
8
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار
11
0/185340195
0/185338831
0/000001
14
اداره امور عمومی و خدمات شهری
12
0/319803967
0/319770807
0/000033
13
آموزش
13
19/75379717
19/75314709
0/00065
1
سایر خدمات
14
15/71380547
15/71018076
0/003625
2
جمع
 
102/571654
101/9983764
0/573278
 
متوسط
 
5/25
5/21
0/0011
 
مآخذ: محاسبات تحقیق

جدول 4-11 پتانسیل اشتغالزایی بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه به تفکیک
مستقیم و غیرمستقیم

کد
اشتغال کل به ازای یک میلیارد ریال
رتبه
اشتغال مستقیم
رتبه
اشتغال غیرمستقیم
رتبه
1
70/10
4
70/10
4
00/0

2
50/4
9
22/4
9
28/0
1
3
03/9
5
80/8
5
23/0
2
4
04/2
12
03/2
12
00/0

5
34/2
11
34/2
11
00/0

6
36/3
7
36/6
7
00/0

7
94/7
6
94/7
6
00/0

8
14/4
10
09/4
10
06/0
3
9
09/14
3
08/14
3
01/0
4
10
46/5
8
46/5
8
00/0

11
19/0
14
19/0
14
00/0

12
32/0
13
32/0
13
00/0

13
75/19
1
75/19
1
00/0

14
71/15
2
71/15
2
00/0

مأخذ: محاسبات تحقیق

طبق این جداول، در کل اقتصاد استان بخشهای آموزش(ردیف13)، سایر خدمات(بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و خانگی)(ردیف 14)، حملونقل، انبارداری و ارتباطات(ردیف 9) و کشاورزی، شکار و جنگلداری(ردیف 1) به ترتیب با ظرفیت اشتغالزایی 8/19، 7/15، 1/14 و 7/10 شغل به ازای افزایش یک میلیارد ریال در تقاضای نهایی اشتغالزاترین بخشها هستند و بخشهای اداره امور عمومی و خدمات شهری(ردیف 12) و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار(ردیف 11) به ترتیب با ظرفیت اشتغالزایی 3/0 و 2/0 نفر کمترین توان ایجاد اشتغال را دارند. طبق محاسبات به ازای یک میلیارد ریال افزایش تقاضای نهایی، بهطور متوسط 5/25 شغل مستقیم و غیرمستقیم در 14 بخش استان ایجاد میشود که متوسط شغل مستقیم، 5/21 شغل و متوسط شغل غیرمستقیم 0011/0 شغل است.
بررسی جداول فوق، بیانگر آن است که در کل اقتصاد استان کرمانشاه سه بخش از 14 بخش، دارای اثر اشتغالزایی بزرگتر از میانگین هستند، که در بین آنها بخش آموزش از اهمیت بیشتری برخوردار است(ضریب فزایندۀ آنها تقریباً دو برابر از میانگین بیشتر است). در این سه بخش برتر به ازای افزایش یک میلیارد ریال تقاضای نهایی بیش از 6/49 شغل ایجاد میشود، طبق جدول 4-11 بخشهای ماهیگیری، معدن، هتل و رستوران و حملونقل، انبارداری و ارتباطات بیشترین سهم اشتغال غیرمستقیم را در میان کلیۀ فعالیتهای اقتصادی استان کرمانشاه به خود اختصاص داده اند.

4-7-2- رتبهبندی بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه بر مبنای کشش تولید31
مهمترین شاخصی که به وسیله آن میتوان بخشهای اقتصادی را از نظر اشتغالزایی بالقوه رتبهبندی کرد؛ کشش تقاضای نهایی است. جدول 4-12 کششهای تولید بخشها

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، گاز طبیعی، جدول داده Next Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، کسب و کار، کشش تقاضا